ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดโช ทองร่วม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เดโช ทองอร่าม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 27
2 นเรศร์ จันทน์ขาว 10
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
4 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 7
5 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 7
6 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 6
7 ธรรมวัตร ยันตะพลา 5
8 โกศล วังกานต์ 5
9 นฤปวัจก์ เงินวิจิตร 4
10 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 3
11 งบประมาณแผ่นดิน 2
12 วสันต์ วงศ์สิโรจน์กุล 2
13 อำไพ สุขบำเพิง 2
14 ธีรวัฒน์ อุทาพงษ์ 1
15 พลัง วัฒนพานิช 1
16 ณัฐพร ตันทอง 1
17 วิรุฬห์ มังคละวิรัช 1
18 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 1
19 ศุภฤกษ์ บุญเทียร 1
20 วิศิษฐ ทวีปรังษีพร 1
21 สมยศ สรรพมังคลากร 1
22 คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง 1
23 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 1
24 จตุรภุช แดงเนียม 1
25 นเรศร์ จันท์ขาว 1
26 วิศิษฐ ทวีปรังสีพร 1
27 ภัทริศา พุ่มพฤกษ์, 2519- 1
28 อำไพ อติโรจน์ปัญญา, 2519- 1
29 สุธีรา สุนันตา 1
30 อัญชลี กฤษณจินดา 1
31 พงศกร กองผัด 1
32 มงคล เตชะกำพุ 1
33 ฉัตรศิริณ เจตะภัย 1
34 อรรถโกวิทย์ สงวนสัตย์ 1
35 ไพบูลย์ โกวิทเจริญกุล 1
36 ศุภฤกษ์ ลี้ตระกูลพิชิตชัย 1
37 วิมล ทรัพย์ส่งสุข 1
38 ฉัตรชัย อัสดาธร 1
39 มานิตย์ จิตรภักดี 1
40 ฐิติกร เห็นทรัพย์ไพบูลย์ 1
41 สุทธิเกียรติ ชลลาภ 1
42 เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522- 1
43 สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523- 1
44 กิตินันต์ แสงมณี, 2523- 1
45 ภาสพงษ์ ปริธรรมมา 1
46 กิตติพงศ์ เกษมสุข 1
47 ภัทรา ศรีสวัสดิ์ 1
48 ปิยเทพ ชอบทำกิจ 1
49 ภิญญาภัทร์ ศรีกฤษณ์ 1
50 อภิวันท์ รัตนวัลย์ 1
51 นเศร์ จันทน์ขาว 1
52 รุจพันธ์ เกตุกล่ำ 1
53 ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ 1
54 ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง 1
55 วสันต์ อัมพุชินี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 4
7 2550 2
8 2549 5
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 7
12 2545 5
13 2544 1
14 2543 1
15 2541 2
16 2540 1
17 2538 1
18 2537 1
19 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบติดตามอิมพีแดนซ์ในช่องคลอดเพื่อตรวจการเป็นสัดในสัตว์
ปี พ.ศ. 2556
2 เครื่องวัดปริมาณรังสีแกมมาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน
3 การพัฒนาเครื่องจำแนกประเภทของเหลวโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์
4 การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิงความถี่สูงสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาที่ระบุตำแหน่งด้วยจีพีเอสผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
6 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาที่ระบุตำแหน่งด้วยจีพีเอส ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาอุปกรณ์นับแบบหลายช่องชนิดรับอัตรานับสูงผ่านพอร์ตยูเอสบี
8 การพัฒนาเครื่องกำเนิดลำอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ
9 การพัฒนาแกมมาสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้เครื่องเล่นเกมส์แบบพกพา
10 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์โดยใช้ไฟเบอร์ออปติกซินทิลเล เตอร์ร่วมกับกล้องดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ธาตุเบาด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานที่กระตุ้นด้วยหลอดรังสีเอกซ์
12 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งเกรดต่ำพร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเครื่องนับรังสีชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบประหยัดโดยใช้ CPLD
14 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ
15 การพัฒนาเครื่องนับรังสี ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบประหยัด โดยใช้ CPLD
16 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
18 การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
20 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่องขนาดกะทัดรัดที่ใช้เทคนิควิลคินสันเอดีซี
21 การพัฒนาระบบตรวจหารอยต่อระหว่างน้ำมันดิบกับน้ำในถังเก็บด้วยเทคนิคนิวตรอน
22 การพัฒนาระบบวัดรังสีแบบโมดูลขนาดเล็ก
23 การพัฒนาระบบวิเคราะห์หลายช่องที่บรรจุในฐานหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลที่แสดงผลเชิงเลขชนิดเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำถอดเปลี่ยนได้
25 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
ปี พ.ศ. 2547
26 การพัฒนาระบบควบคุมลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างภาพจากสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิ
27 การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD
28 การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2546
29 การพัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม)
30 ระบบควบคุมความหนาของฉนวนสำหรับเครื่องหุ้มฉนวนสายไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสี
31 การพัฒนาเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
32 การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิริเดียม
33 การใช้แผ่นบันทึกภาพรุ่นใหม่ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม
34 ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี
35 ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักรต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม
ปี พ.ศ. 2545
36 การพัฒนาปืนอิเล็กตรอนแบบไมโครโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์
37 การพัฒนาวงจรขยายส่วนหน้าสำหรับหัววัดรังสีชนิดซินทิลเลชัน
38 การปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายรังสีโดยใช้เทคนิคดีเอสพี
39 การพัฒนาส่วนเชื่อมโยงสัญญาณและโปรแกรมอิมูเลเตอร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ชนิดแจกแจงพลังงาน
40 กลไกการแตกหัดเนื่องจากอัตราความเครียดในเหล็กกล้าไร้สนิม 304
ปี พ.ศ. 2544
41 การเกิดเซนซิไทเซซันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล
ปี พ.ศ. 2543
42 การพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลที่แสดงผลเชียงตัวเลขชนิดส่งข้อมูลแบบไร้สาย
ปี พ.ศ. 2541
43 การดัดแปรหลอดรังสีแคโทดสำหรับงานจุลทรรศน์รังสีเอกซ์
44 การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงแบบสวิตชิงสำหรับหลอดกำเนิดรังสีเอกซ์ขนาด 100 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2540
45 การพัฒนาระบบสแกนด้วยการส่งผ่านรังสีแกมมา เพื่อแสดงภาพสองมิติของคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2538
46 การพัฒนาระบบควบคุมความหนาแบบนิวคลีโอนิก สำหรับเครื่องรีดโลหะแผ่นบาง
ปี พ.ศ. 2537
47 การพัฒนาระบบควบคุมความหนาแบบนิวคลีโอนิกสำหรับเครื่องรีดโลหะแผ่นบาง