ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดือน สินธุพันธ์ประทุม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์สำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารข้าราชการครูในสำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
2 การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยภาษาธรรมชาติ
3 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
4 การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุบระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชน
ปี พ.ศ. 2538
5 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจายสำหรับระบบทะเบียน ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2537
6 การพัฒนาโปรแกรมบรรณาธิกร
ปี พ.ศ. 2536
7 การวิเคราะห์อัตรากำลังคนด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2533
8 รายงานผลการประดิษฐ์เรื่อง โปรแกรมบรรณาธิกรข้อมูล ซียู
9 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบรรณาธิกรข้อมูล
10 วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลของงานสกัดจับกุมการโจรกรรมยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2532
11 โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับผลิตรายงาน
ปี พ.ศ. 2531
12 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์การลงทุนคลินิกทันตแพทย์
13 ระบบสารสนเทศห้องสมุดโดยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2530
14 การจำลองกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเคมี โดยใชัไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2524
15 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการ
ปี พ.ศ. 2523
16 การวางแผนการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2522
17 ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ปี พ.ศ. 2508
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมของตนเองของนักเรียน การรับรู้พฤติกรรมของนักเรียนโดยครูในทัศนะของนักเรียน และการรับรู้ของครูที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนกับความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน