ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 12
2 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 11
3 ธราธร รัตนนฤมิตศร 8
4 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล 6
5 พรชัย ฬิลหาเวสส 5
6 สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ 5
7 นิภา ศรีอนันต์ 5
8 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 5
9 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 4
10 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 4
11 กิรติพงศ์ แนวมาลี 3
12 ทศพร นุชอนงค์ 2
13 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
14 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 2
15 ปัญญา จารุศิริ 2
16 ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ 2
17 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
18 เอกภาพ นาคพงษ์ 2
19 เสาวรัจ รัตนคำฟู 2
20 ไม่มีข้อมูล 2
21 ทรงพล สงวนจิตร 2
22 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
23 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
24 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
25 ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ 2
26 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
27 จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 2
28 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 2
29 สุณีพร ทวรรณกุล 2
30 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
31 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
32 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
33 ศักดา ธนิตกุล 1
34 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
35 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
36 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
37 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
38 พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร 1
39 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
40 รณิดา วงศ์พานิช 1
41 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
42 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
43 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
44 ธิปไตร แสละวงศ์ 1
45 อัมมาร สยามวาลา 1
46 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
47 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
48 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
49 Deunden Nikomborirak 1
50 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 1
51 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2543 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความพยายามและความสำเร็จของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
4 กลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
ปี พ.ศ. 2550
8 บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
9 การศึกษาการปรับนโยบายเศรษฐกิจสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งแนวทางในการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2543
10 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน