ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 12
2 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 11
3 ธราธร รัตนนฤมิตศร 8
4 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล 6
5 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 5
6 พรชัย ฬิลหาเวสส 5
7 สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ 5
8 นิภา ศรีอนันต์ 5
9 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 4
10 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 4
11 กิรติพงศ์ แนวมาลี 3
12 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
13 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
14 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
15 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
16 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
17 ไม่มีข้อมูล 2
18 ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ 2
19 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 2
20 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
21 สุณีพร ทวรรณกุล 2
22 ทรงพล สงวนจิตร 2
23 ทศพร นุชอนงค์ 2
24 ปัญญา จารุศิริ 2
25 จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 2
26 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 2
27 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
28 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
29 ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ 2
30 เอกภาพ นาคพงษ์ 2
31 เสาวรัจ รัตนคำฟู 2
32 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
33 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
34 พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร 1
35 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
36 ศักดา ธนิตกุล 1
37 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
38 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
39 รณิดา วงศ์พานิช 1
40 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
41 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
42 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
43 ธิปไตร แสละวงศ์ 1
44 อัมมาร สยามวาลา 1
45 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
46 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
47 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
48 Deunden Nikomborirak 1
49 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 1
50 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
51 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 10
8 2551 2
9 2550 13
10 2549 3
11 2548 1
12 2547 3
13 2545 2
14 2543 1
15 1086 1
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความพยายามและความสำเร็จของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
4 กลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน
7 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมาย และระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
8 การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรี ในประเด็นสิทธิบัตรยา
9 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทย กับแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ
12 Impact of Thai Laws and Regulations on SMEs Competitiveness
13 Assessment of the Effectiveness of Policies SME Interests
14 Designing National Strategy for the Service Sector
15 Assessment of Growth in Trade in Services between Thailand and Australia after the Implementation of the Thailand-Australia Free Trade Agreement
16 Conducting the Telecom Regulatory Environment (TRE) Study in Thailand
17 Development of the Pharmaceutical Patent System in Thailand and the Preparation for Potential Impacts of Commitments on Pharmaceutical under Patent Free Trade Agreements
18 Remaining Barriners for the Liberalisation of Trade in Services in Asea
19 Study on the Linkage between Industries and Service Clusters
20 แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์
ปี พ.ศ. 2551
21 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมาย และระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
22 การศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
ปี พ.ศ. 2550
23 บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
24 โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
25 โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
26 โครงการธรรมาภิบาลในองค์กรของรัฐ กรณีศึกษารัฐวิสหากิจไทย
27 โครงการศึกษาการปรับนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งแนวทางในการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
28 Asean-Australian Development Cooperation Program Regional Economic Policy Support Facility
29 โครงการศึกษาวิจัยกฏหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs
30 การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี
31 การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย อันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา
32 ผลกระทบและแนวทางการเจรจาการค้าเสรีแบบวิภาคี : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน และการค้าบริการ
33 กลไกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าแก่ประชาชน
34 โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
35 การศึกษาการปรับนโยบายเศรษฐกิจสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งแนวทางในการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2549
36 แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์
37 การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี
38 กลไกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าแก่ประชาชน
ปี พ.ศ. 2548
39 ผลกระทบและแนวทางการเจรจาการค้าเสรีแบบวิภาคี : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน และการค้าบริการ
ปี พ.ศ. 2547
40 การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย อันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา
41 การสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (การวิจัยในโครงการ "แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย")
42 การป้องกันการผูกขาดในตลาดโทรคมหาคม (การวิจัยในโครงการ "แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย")
ปี พ.ศ. 2545
43 การสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (การวิจัยในโครงการ "แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย")
44 การป้องกันการผูกขาดในตลาดโทรคมหาคม (การวิจัยในโครงการ "แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย")
ปี พ.ศ. 2543
45 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 ผลกระทบของมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย (ปี 2552)
47 การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรี ในประเด็นสิทธิบัตรยา