ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 12
2 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 11
3 ธราธร รัตนนฤมิตศร 8
4 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล 6
5 พรชัย ฬิลหาเวสส 5
6 สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ 5
7 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 5
8 นิภา ศรีอนันต์ 5
9 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 4
10 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 4
11 กิรติพงศ์ แนวมาลี 3
12 จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 2
13 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
14 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
15 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
16 สุณีพร ทวรรณกุล 2
17 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
18 Deunden Nikomborirak 2
19 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 2
20 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
21 ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ 2
22 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
23 ทศพร นุชอนงค์ 2
24 ปัญญา จารุศิริ 2
25 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
26 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
27 ทรงพล สงวนจิตร 2
28 ไม่มีข้อมูล 2
29 เอกภาพ นาคพงษ์ 2
30 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 2
31 เสาวรัจ รัตนคำฟู 2
32 ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ 2
33 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
34 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
36 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
37 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
38 ธิปไตร แสละวงศ์ 1
39 พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร 1
40 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
41 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 1
42 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
43 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
44 ศักดา ธนิตกุล 1
45 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
46 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
47 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
48 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
49 รณิดา วงศ์พานิช 1
50 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
51 อัมมาร สยามวาลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2543 1
6 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความพยายามและความสำเร็จของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทยกับแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
ปี พ.ศ. 2550
4 บทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
5 การศึกษาการปรับนโยบายเศรษฐกิจสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งแนวทางในการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2543
6 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน