ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชา เรืองอ่อน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว 26
2 สายสนม หลักทอง 6
3 นฤมล ตันสุวรรณดี 6
4 พยงค์ อภิญญานนท์ 6
5 จิระ ปรังเขียว 4
6 จันทนา พุฒิมงคลเจริญ 4
7 ชยกฤต ม้าลำพอง 4
8 อำพร จันทนกูล 4
9 สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ 4
10 ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 4
11 จรัส อังกาบ 4
12 เพ็ญพร คนสมบูรณ์ 3
13 ยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม 3
14 สุรีย์พร ฟักทอง 3
15 ภูริมนทน์ พันธุ์เอี่ยม 3
16 ณัฐนันท์ เมธาเกษร 3
17 มณีรัตน์ อดุลยประภากร 3
18 สมชาย ใบม่วง 2
19 เชาวลิต ศิลปทอง 2
20 อริศรา เจริญปัญญาเนตร 2
21 กฤษณะ ไพโรจน์กุล 2
22 ธวัชชัย ชมภูผล 2
23 สุชาติ ภัทรมุณีกุล 2
24 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
25 พลชัย กลิ่นขจร 2
26 นฤมล นุชเปลี่ยน 2
27 กิตติศักดิ์ ดวงปั้น 2
28 ธัชชัย แสนเสนา 2
29 เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 2
30 กนกพร บูชาบุญ 2
31 กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล 2
32 วิสุทธิ์ โชติกเสถียร 2
33 อมรชัย ประกอบยา 2
34 สุเทพ ชุติรัตนพันธ์ 2
35 สุรัสวดี ภูมิพานิช 2
36 สุกันฑ์ พึ่งกุล 2
37 พิพัฒน์ เรืองงาม 2
38 นิพนธ์ สุคันธเมศวร์ 2
39 พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 2
40 สมประสงค์ สัตยมัลลี 2
41 โสธรัตน์ อินสว่าง 2
42 เบญจพร เส็งวงศ์ 2
43 ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง 2
44 ประนอม แสงแก้ว 2
45 กมล เอมโอช 2
46 สมศักดิ์ ทองลิ่ม 2
47 วงเดือน โพธิ์มาก 2
48 นัชชารินี ศรีทินนท์ 1
49 ชนิดา ทิมจรัส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 5
11 2544 4
12 2543 3
13 2542 2
14 2541 1
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยโคลนถล่ม ที่เกิดในช่วงปี 2549– 2552 กรณีศึกษาการเกิดโคลนถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2553
3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ที่เกิดในช่วงปี 2547– 2551 กรณีศึกษาการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
6 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ช่วงปี 2547 – 2550 กรณีศึกษาการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
8 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
9 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
10 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
11 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
12 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปี พ.ศ. 2549
13 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
ปี พ.ศ. 2548
14 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2546
15 การติดตามและประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 งานส่งเสริมอาชีพอิสระจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช.
ปี พ.ศ. 2545
16 การติดตามและประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 งานส่งเสริมอาชีพอิสระจัดตั้งร้านช่างชนบท รพช.
17 การสนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการถ่ายโอนภารกิจของสำนักงาน รพช. ให้แก่ อบต.
18 การประเมินผลโครงการพัฒนาลำน้ำลี้
19 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
20 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2544
21 การประเมินผลโครงการพัฒนาลำน้ำลี้
22 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท รพช.
23 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุทัยธานี
24 การประเมินผลการฝึกอบรมช่างชนบท รพช. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
ปี พ.ศ. 2543
25 การสนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการถ่ายโอนภารกิจของสำนักงาน รพช. ให้แก่ อบต.
26 การประเมินผลการฝึกอบรมช่างชนบท รพช. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
27 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : ศึกษากรณีการฝึกอบรมช่างชนบท รพช.
ปี พ.ศ. 2542
28 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNDP.
29 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำตามทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNDP.
ปี พ.ศ. 2541
30 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : ศึกษากรณีการฝึกอบรมช่างชนบท รพช.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์