ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชา สังขวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑารัตน์ พูลเกษ 9
2 เพลินใจ แต้เกษม 3
3 สุทรินันท์ จันทนา 3
4 อุดม รัฐอมฤต 2
5 รุจิรา ดวงแก้ว 2
6 ศิริพร ปั้นอินทร์ 2
7 ชุติมา ไชยรัตน์ 2
8 นุชนาถ ศรีเผด็จ 2
9 ณัฎฐิณี แก้วรัตน์ 2
10 รติรส อรุณคง 2
11 นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ 2
12 มาลี ธรรมลิขิตกุล 2
13 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 2
14 วริศรา ศิริสุทธิเดชา 2
15 พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร 2
16 ไพศาล สุวรรณปิฎก 1
17 ภาณุวัฒน์ จันทศรี 1
18 พิสิษฐ์ อามระรัตนะ 1
19 พิสมัย ปฏิสัมภิทากุล 1
20 ปรานี สุขศรี 1
21 คมเทพ เปาอินทร์ 1
22 มณีรัตน์ จันทร์นวล 1
23 สุวารี รวบทองศรี 1
24 กรีฑา จงจิตต์ 1
25 ถวิล คันธอุลิศ 1
26 รัศมี สุวรรณหงษ์ 1
27 ปกรณ์ บุญเรืองลือ 1
28 พัณณ์ชิตา อิทธิมงคลวัฒน์ 1
29 สุรีย์ วัชนะประพันธ์, 1
30 เกศินี อภิรักษ์จรรยา 1
31 กัณฑ์พจน์ อมรสุคนธ์ 1
32 ชมพูนุท แก้วอนุรักษ์ 1
33 ชัยสิทธิ์ ตันเรืองศรี 1
34 ณัฐยา วิริวิทยา 1
35 อมรรัตน์ กริยาผล 1
36 นันทา ตุลขำ 1
37 เตชรัชต์ กัลยา 1
38 ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 1
39 รุ่งนภา เทพภาพ 1
40 ณพลักษณ์ เอนกศรี 1
41 ชโลทร ศรีธวัชพงศ์, 1
42 ภัทรพล วัจนสุนทร 1
43 จิรภา บัวงาม 1
44 จงดี บุบผาคำ 1
45 มนตรี สิงหะ 1
46 ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล 1
47 ฉวีวรรณ นิ่มสาย 1
48 สมประสงค์ เย็นท้วม 1
49 เกื้อพงษ์ เกียรติจิรโชติ 1
50 ศรัณยู นวลศรี 1
51 ณิธิชัย สุขะตุงคะ 1
52 ดลฤทัย ไกรอ่ำ 1
53 รัฐกฏชญ์ เนติรฐนนท์กุล 1
54 เรวัตร สกุลคล้อย 1
55 วุฒิชัย ฑีฆายุ 1
56 ชัชวาล สุขสมจิตร์ 1
57 วัลลภ นาคบัว 1
58 ไพฑูรย์ สว่างกมล 1
59 ชัยวัสส์ เอกภพณรงค์ 1
60 ชุมพล กฤษณสุวรรณ 1
61 ณฐพร โตประยูร 1
62 ธวัชชัย ไทยเขียว 1
63 จิฬาภรณ์ ตามชู 1
64 ปิติกาญจน์ สิทธิเดช 1
65 กนกวรรณ ขวัญดี 1
66 ธนวรรณ อัคคพาณิช 1
67 ดวงหทัย แนวพนิช 1
68 สนิท จรอนันต์ 1
69 จินตนาพร คงธเนศ 1
70 ณรงค์ สุธรรมโกศล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 8
2 2552 15
3 2551 5
4 2550 15
5 2549 4
6 2548 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ทัศนะของผู้ขับขี่ต่อระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
2 พฤติกรรมการพนันของผู้เล่นการพนันฟุตบอลในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติดรายย่อยต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ
4 ความต้องการของลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินในการให้ทนายความเข้ามาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล :
5 ปัญหาอุปสรรคของเจ้าพนักงานตำรวจต่อการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ :
6 ปัญหาอุปสรรคในการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในบุคคลต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า, ลาว และกัมพูชา) :
7 ทัศนะของบุคลากรเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ตามหลักความโปร่งใส
8 สถานะแห่งบ่อนการพนันในสังคมไทย :
ปี พ.ศ. 2552
9 หลักประกันความเป็นอิสระของอัยการ
10 ทัศนะของผู้ต้องขังป่วยต่อระบบงานสังคมสงเคราะห์ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
11 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องตำรวจชุมชนสัมพันธ์และทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
12 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร :
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชน :
14 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการตรวจผู้ป่วยคดีของโรงพยาบาลตำรวจ
15 การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานบริการของสถานบริการ :
16 ทัศนะของคนในชุมชนต่อแนวทางการปฏิบัติกับผู้กระทำผิดที่ได้กลับเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน :
17 ทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำมาตรการอื่นมาใช้ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่ถูกกักขังแทนค่าปรับ
18 การคุ้มครองสิทธิของข้าราชการโดยศาลปกครอง :
19 ปัจจัยที่มีผลการต่อการควบคุมสถานบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม :
20 ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษธนบุรี
21 ทัศนะของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจต่อการรับบริการของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
22 ทัศนะของพนักงานสอบสวน (สบ 3) ต่อการประเมินเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน (สบ 4) :
23 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อปัจจัยเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างควบคุมไป-กลับ ศาลและเรือนจำ :
ปี พ.ศ. 2551
24 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และแนวทางการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา :
25 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้พิพากษาในคดีทำร้ายร่างกาย :
26 ทัศนะของพนักงานสอบสวนในการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในชั้นสอบสวน :
27 ทัศนะของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
28 ความพึงพอใจของผู้ต้องขังต่อการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ :
ปี พ.ศ. 2550
29 มาตรการเลี่ยงโทษจำคุกระยะสั้น
30 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตำรวจจราจร :
31 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน :
32 ทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
33 ทัศนะของผู้ปกครองต่อการรับผิดในพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3)
34 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
35 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย
36 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการตามโครงสร้างของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
37 ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา
38 บทบาทของอาสาสมัครในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
39 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม :
40 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 :
41 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
42 ทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการประชุม ต่อการนำการประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์มาทดลองใช้ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
43 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง :
ปี พ.ศ. 2549
44 การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
45 ผลกระทบที่ผู้ต้องขังได้รับจากการถูกคุมขังเป็นระยะยาว
46 การเฝ้าระวังผู้ต้องขังคดียาเสพติดมิให้กระทำผิดซ้ำ
47 การติดตามผลการพึ่งตนเองได้ของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ปี พ.ศ. 2548
48 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย