ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชา ทำดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
2 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2548
4 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีผู้ประกอบอาชีพทอผ้าตีนจก บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
5 การดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของนาลบูฟีน ทรามาดอล และออดแดนซี ตรอน ในการรักษาอาการสั่นภายหลังได้รับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้่ป่วยผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง
7 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของนาลบูฟีน ทรามาดอล และออนแดนซีตรอน ในการรักษาอาการสั่นภายหลังได้รับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของผู้ป่วยที่มารับบริการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สรวย
9 การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
10 แอพพลิคเคชั่นสุขภาพสารภี: ข้อมูลและประโยชน์การนำใช้ข้อมูล
11 การพัฒนาคุณภาพการจัดการวัสดุการแพทย์และอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
12 ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยรุ่นที่มารับบริการในคลินิกยาต้านไวรัส
13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 การประเมินความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย หอผู้ป่วยพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
15 ผลของการนวดและการกดจุดฝ่าเท้าด้วยตนเองเพื่อลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
16 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่: ระยะที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์
17 ผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคมต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
18 ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายของคนพื้นราบภาคเหนือ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
19 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมโดยเร็วในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนกรณีศึกษาตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่: ระยะที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์
21 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีนซ้ำของผู้ป่านการบำบัดสารเสพติดจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
22 การพัฒนาชุมชนสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
23 ผลของการเจือจาง Dexamethazone ในการให้ทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร้งที่ได้รับเคมีบำบัด
24 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด.
25 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
26 A randomized controlled trial of pentazocine versus ondansetron for the treatment of intrathecal morphine-induced pruritus in patients undergoing cesarean delivery
27 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
28 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
29 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการต่อการบริหารเคมีบำบัดสำหรับพยาบาล
30 การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้การจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
31 การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่