ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชรัต สุขกำเนิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Decharut Sukkumnoed
- Decharut Sukkumnode
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 5
2 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 5
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 4
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 4
6 ศุภกิจ นันทะวรการ 3
7 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
8 นงนุช ปรมาคม 2
9 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 2
10 วิชัย เอกพลากร 2
11 ปิติ กันตังกุล 2
12 วินัย พุทธกูล 2
13 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
14 วิพุธ พูลเจริญ 1
15 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
16 เกษม วัฒนชัย 1
17 วลัยพร มุขสุวรรณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
19 เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 1
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 Kasem Wattanachai 1
22 คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ 1
23 ศิรวัฒน์ แดงซอน 1
24 อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย 1
25 คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
26 คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
27 คุณนันทา สิทธิราช 1
28 คุณสุมนมาลย์ สิงหะ 1
29 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
30 นาวิน โสภาภูมิ 1
31 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
32 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
33 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
34 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
35 Banken, Reiner 1
36 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
37 อัญชลี มณีโรจน์ 1
38 อำพล จินดาวัฒนะ 1
39 วิภวา ชื่นชิต 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
42 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
43 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
44 สุรชัย ตรงงาม 1
45 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
46 อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย 1
47 สุพรรณี ศฤงฆาร 1
48 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
49 ธารทิพย์ พงศ์จันทรเสถียร 1
50 Puchong Inchai 1
51 Nuttapat Makka 1
52 วาสุพร คงใหญ่ 1
53 กฤษฎา ปรีชาบริสุทธิ์กุล 1
54 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
55 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 1
56 Chayut Pinichka 1
57 Suwat Chariyalertsak 1
58 สมพล โชคดีศรีสวัสดิ์ 1
59 จตุพร เทียรมา 1
60 Pattapong Kessomboon 1
61 วัลลภา เย็นระยับ 1
62 พิชญา อนันตวงศ์ 1
63 Phichaya Anantawong 1
64 Wanlapa Yenrayap 1
65 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
66 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
67 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
68 นงนุช อังยุรีกุล 1
69 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
70 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
71 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
72 นายปราโมช ร่วมสุข 1
73 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
74 โสภิณ ทองปาน 1
75 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
76 สมพร อิศวิลานนท์ 1
77 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
78 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
79 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
80 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
81 เอื้อ สิริจินดา 1
82 อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 4
12 2545 4
13 2544 5
14 2543 1
15 2534 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach
ปี พ.ศ. 2556
2 แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน
3 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
4 An evaluation of the benefits of integrated pest management (IPM) implemented by farmer club on vegetables production in cambodia
ปี พ.ศ. 2555
5 คู่มือปฏิบัติการธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ
6 เส้นทางการสร้างอาชีพอิสระของคนพิการและการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการ
ปี พ.ศ. 2554
7 อิทธิพลของข้อมูลทางโภชนาการต่อการเลือกใช้น้ำมันพืชในครัวเรือน
8 การสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้นิยมตุ๊กตาบลายธ์
9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการที่เหมาะสมโดยชุมชนยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
10 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
12 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ตำบลอุดมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
13 การกำหนดกลไกการบริหารและการขับเคลื่อนโครงสร้างนโยบายและการวิจัยของชาติระยะยาวด้านการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องภาคใต้
14 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
17 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)
18 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
20 สถานการณ์ปัญหามลพิษและผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน แนวทางการดำเนินงานของรัฐและข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา กรณีพื้นที่อุตสาหกรรม อำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการมายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทของไทย
ปี พ.ศ. 2548
22 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน
23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
24 ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก
25 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด ความรู้ และการเคลื่อนไหว
26 การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ
27 มายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในประเทศไทย : ปัจจัย ผลต่อเนื่อง และทางออก
ปี พ.ศ. 2545
28 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
29 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
30 กุญแจดอกใหญ่ไขสุขภาพ : พลังงาน สุขภาพ และพลังประชาชน
31 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2544
32 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การวิเคราะห์ระบบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
33 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
34 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
35 ความมั่นคงของมนุษย์จากมุมมองของประเทศไทย : แนวคิด สถานการณ์ และปฏิบัติการ
36 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
37 การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ
ปี พ.ศ. 2534
38 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการกระจายรายได้ ของครัวเรือนประมงชายฝั่ง