ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชรัต สุขกำเนิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Decharut Sukkumnoed
- Decharut Sukkumnode
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 5
2 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 5
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 4
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 4
6 ศุภกิจ นันทะวรการ 3
7 ปิติ กันตังกุล 2
8 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
9 วินัย พุทธกูล 2
10 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 2
11 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
12 นงนุช ปรมาคม 2
13 วิชัย เอกพลากร 2
14 Banken, Reiner 1
15 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
16 อัญชลี มณีโรจน์ 1
17 Pattapong Kessomboon 1
18 สมพล โชคดีศรีสวัสดิ์ 1
19 จตุพร เทียรมา 1
20 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
21 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
22 นาวิน โสภาภูมิ 1
23 วัลลภา เย็นระยับ 1
24 สุรชัย ตรงงาม 1
25 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
26 วิภวา ชื่นชิต 1
27 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
28 อำพล จินดาวัฒนะ 1
29 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
30 Puchong Inchai 1
31 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
32 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
33 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 1
34 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
35 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
36 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
37 สมพร อิศวิลานนท์ 1
38 กฤษฎา ปรีชาบริสุทธิ์กุล 1
39 วาสุพร คงใหญ่ 1
40 Suwat Chariyalertsak 1
41 Phichaya Anantawong 1
42 Wanlapa Yenrayap 1
43 Chayut Pinichka 1
44 Nuttapat Makka 1
45 ธารทิพย์ พงศ์จันทรเสถียร 1
46 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
47 พิชญา อนันตวงศ์ 1
48 วลัยพร มุขสุวรรณ 1
49 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
50 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
51 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
52 นายปราโมช ร่วมสุข 1
53 อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน 1
54 อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย 1
55 อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย 1
56 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
57 นงนุช อังยุรีกุล 1
58 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
59 เอื้อ สิริจินดา 1
60 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
61 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
62 โสภิณ ทองปาน 1
63 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
64 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
65 คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ 1
66 คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
68 เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 1
69 Kasem Wattanachai 1
70 ศิรวัฒน์ แดงซอน 1
71 สุพรรณี ศฤงฆาร 1
72 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
73 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
74 เกษม วัฒนชัย 1
75 วิพุธ พูลเจริญ 1
76 คุณสุมนมาลย์ สิงหะ 1
77 คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
78 คุณนันทา สิทธิราช 1
79 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
80 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
81 ไม่มีข้อมูล 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 3
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 4
12 2545 4
13 2544 6
14 2543 2
15 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach
ปี พ.ศ. 2556
2 แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน
3 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
4 An evaluation of the benefits of integrated pest management (IPM) implemented by farmer club on vegetables production in cambodia
ปี พ.ศ. 2555
5 คู่มือปฏิบัติการธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ
6 เส้นทางการสร้างอาชีพอิสระของคนพิการและการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการ
ปี พ.ศ. 2554
7 อิทธิพลของข้อมูลทางโภชนาการต่อการเลือกใช้น้ำมันพืชในครัวเรือน
8 การสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้นิยมตุ๊กตาบลายธ์
9 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการที่เหมาะสมโดยชุมชนยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
10 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
12 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ตำบลอุดมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
13 การกำหนดกลไกการบริหารและการขับเคลื่อนโครงสร้างนโยบายและการวิจัยของชาติระยะยาวด้านการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องภาคใต้
14 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
17 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)
18 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
20 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
21 สถานการณ์ปัญหามลพิษและผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน แนวทางการดำเนินงานของรัฐและข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา กรณีพื้นที่อุตสาหกรรม อำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2549
22 โครงการมายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทของไทย
ปี พ.ศ. 2548
23 การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน
24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
25 ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก
26 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด ความรู้ และการเคลื่อนไหว
27 การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ
28 มายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในประเทศไทย : ปัจจัย ผลต่อเนื่อง และทางออก
ปี พ.ศ. 2545
29 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
30 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
31 กุญแจดอกใหญ่ไขสุขภาพ : พลังงาน สุขภาพ และพลังประชาชน
32 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2544
33 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การวิเคราะห์ระบบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
34 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
35 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
36 ความมั่นคงของมนุษย์จากมุมมองของประเทศไทย : แนวคิด สถานการณ์ และปฏิบัติการ
37 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
38 โครงการภาวะเศรษฐกิจสังคม เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดพืชและสัตว์ที่สำคัญในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2543
39 การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ
40 โครงการภาวะเศรษฐกิจสังคม เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดพืชและสัตว์ที่สำคัญในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2534
41 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการกระจายรายได้ ของครัวเรือนประมงชายฝั่ง