ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
2 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 4
3 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
4 ปราณี นางงาม 4
5 เกศรา บางสารี 3
6 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 3
7 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
8 หทัยชนก สุขดี 3
9 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
10 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
11 สุชาดา บัวพันธ์ 2
12 พันธิตรา กมล 2
13 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
14 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
15 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
16 ธนากร วงษ์ศา 2
17 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
18 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
19 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
20 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
21 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
22 งบประมาณแผ่นดิน 1
23 อุดมพร แพ่งนคร 1
24 ณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง 1
25 กรกนก อิงคนินันท์ 1
26 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
27 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
28 ดวงพร เปรมจิต 1
29 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
30 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2546 1
12 2539 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากมันป่า (Wild Yams)ของชนเผ่ามลาบรีในจังหวัดน่าน
2 หลักฐานทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลเปรียบเทียบระหว่างกลอย (Dioscorea hispida Dennst. var. hispida)และกลอยเขา (Dioscorea hispida Dennst. var. neoscaphoides Prain & Burkill)
ปี พ.ศ. 2555
3 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของพืชวงศ์กลอยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
5 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของพืชวงศ์กลอย พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
6 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของพืชวงศ์กลอยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. จังวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระดังงาในพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
9 ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
10 การสำรวจพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตตามแนวฝั่งลำห้วยคลิตี้ ที่มีศักยภาพสูงในการดูดซับสารตะกั่ว
11 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระดังงาในพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2549
15 การตรึงเอนไซม์ร่วม (ฟอร์เมทดีไฮโดรจิเนส และลิวซีนดีไฮโดรจิเนส) โดยใช้พอลิอิเล็คโตรไลท์คอมเพล็คแคปซูล
ปี พ.ศ. 2548
16 การตรึงเอ็นไซม์ร่วม ( ฟอร์เมทดีไฮโดรจิเนสและลิวซีนดีไฮโดรจิเนส)โดยใช้พอลิอิเล็คโตรไลท์คอมเพล็คแคปซูล
ปี พ.ศ. 2547
17 A rare Thai yam rediscovered: Dioscorea inopinata Prain & Burkill (Dioscoreaceae) and its affinities
ปี พ.ศ. 2546
18 Taxonomic Revision of Dioscoreaceae in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
19 The Reproductive Ecology of Forest Plants on Some Successional Stages