ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชิญขวัญ ภุชงค์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- เสก ปัญญสังข์
- เชิญขวัญ ภุชฌงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus ( HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2549
5 การสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์
6 การสื่อสารของกลุ่มซาไก ที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมือง ในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2544
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของส่วนคิวทีและอัตราส่วนความแปรปรวนของส่วนคิวทีกับระดับซีรั่มโทรโปนินทีในผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บเค้นหน้าอกแบบแปรผัน
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของส่วนคิวทีและอัตราส่วนความแปรปรวนของส่วนคิวทีกับระดับซีรั่มโทรโปนินทีในผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บเค้นหน้าอกแบบแปรผัน