ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2550 2
4 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ จากแหล่งฝังกลบขยะและการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีทางชีวภาพ
2 การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดิน บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2550
4 การกำจัดสารเอ็นโดซัลแฟนในดินโดยใช้นาโนโพลิเมอร์ชนิดแอมฟิฟิลิกโพลียูริเธน
5 การกำจัดสารเอ็นโดซัลแฟนในดิน โดยใช้นาโนโพลิเมอร์ชนิดแอมฟิฟิลิกโพลียูริเธน