ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาความหลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
ปี พ.ศ. 2545
2 การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูงจังหวัดพังงา โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
3 การศึกษาปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2543
4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2542
5 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2538
6 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย