ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาวน์ดิศ อัศวกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เชาวน์ดิศ อัศวกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
2 ณัฐ กาญจนศิริ 3
3 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
4 จตุพร ชินรุ่งเรือง 3
5 กลิกา สุขสมบูรณ์ 3
6 คณิน นิติวงศ์ 3
7 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
8 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
9 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
10 วาทิต เบญจพลกุล 3
11 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
12 ทับทิม อ่างแก้ว 3
13 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
14 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 3
15 บวรรัตน์ จินดาเลิศอุดมดี 2
16 ธีรพล ศิลาวรรณ์ 2
17 ปรัชญา ใจสุทธิ 2
18 กิตติศักดิ์ กิตติเวทางค์ 2
19 Kalika Suksomboon 2
20 วีรยุทธ หมายหาทรัพย์ 2
21 Yusheng Ji 2
22 พสุ แก้วปลั่ง 2
23 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
24 Panita Pongpaibool 2
25 ฉัตรขวัญ วรรณศิริ 2
26 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
27 Chaodit Aswakul 2
28 พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 2
29 สิงหา ประพจนาภรณ์ 1
30 กมลเทพ เตียประเสริฐ 1
31 ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 1
32 สุพัฒน์ สัมพันธ์ยุทธ์ 1
33 สมพงษ์ กิตติปิยกุล 1
34 สุวัจชัย ตั้งเผ่าพงศ์ 1
35 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 1
36 จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล 1
37 เพียงพูน จักรแก้ว 1
38 วงศกร ชัยวนนท์ 1
39 ปิยะชาติ อิศรภักดี 1
40 Saowaluck Kaewkamnerd 1
41 ภัทร บุญญกาญจน์ 1
42 ปิยะนันท์ สัตยภิวัฒน์ 1
43 กตัญญ์ วัฒนวิบูลย์ 1
44 ภัทรชาติ โกมลกิติ 1
45 ธนากร อินทสุทธิ์ 1
46 อัครเดช บุคคลประเสริฐ 1
47 เอกชัย ลีลารัศมี 1
48 วันเฉลิม โปรา 1
49 แนบบุญ หุนเจริญ 1
50 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
51 สุพิกิจ โสตถิยานนท์ 1
52 ศักดิ์ เสกขุนทด 1
53 พนิดา วีระวุฒิพล 1
54 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
55 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
56 Jatuporn Chinrungrueng 1
57 Ronachai Pongthornseri 1
58 รณชัย พงศ์ธรเสรี 1
59 อุดมพร สุนันทชัยกุล 1
60 ละออ โควาวิสารัช 1
61 เศรษฐา รพีพันธุ์ 1
62 ดนัย ต.รุ่งเรือง 1
63 เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 6
5 2552 8
6 2551 3
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 5
10 2547 2
11 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้โครงข่ายตัวรับรู้และตัวกระตุ้นไร้สาย ZigBee สำหรับระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารตามโพรโทคอล IEEE1888
2 การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินสมรรถนะของโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์ที่มีการโอนถ่ายของอุปกรณ์ผู้ใช้งาน
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบเส้นสม่ำเสมอในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีแบบสองมิติ
ปี พ.ศ. 2553
5 PC-Nash: QoS Provisioning Framework With Path-Classification Scheme Under Nash Equilibrium
6 Load-Balanced Path Provisioning for Guaranteeing End-to-End QoS in Inter-Domain Network
7 การเรียนรู้แบบเสริมแรงบนพื้นฐานของ CTM สำหรับการปรับปรุงการเลือกโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์
8 การประเมินเปรียบเทียบแบบจำลองบน ns-3 และระบบทดลองจริง : กรณีศึกษาของระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์ที่ใช้ VANET
9 การเรียนรู้แบบเสริมแรงบนพื้นฐานของ CTM สำหรับการปรับปรุงการเลือกโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์
10 การประยุกต์ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของการจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีสายอากาศระบุทิศทาง
ปี พ.ศ. 2552
11 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับงานตรวจนับรถยนต์
12 การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น
13 การใช้ทฤษฎีเกมเพื่อวิเคราะห์การจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีการรบกวนและการดักฟังสัญญาณ
14 การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัต
15 แบบจำลองการประเมินสมรรถนะกลยุทธ์การเลือกโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของผู้ใช้แบบมหภาค
16 การใช้ทฤษฎีเกมเพื่อวิเคราะห์การจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่ม ในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีการรบกวนและการดักฟังสัญญาณ
17 การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น
18 แบบจำลองการประเมินสมรรถนะกลยุทธ์การเลือกโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์ ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของผู้ใช้แบบมหภาค
ปี พ.ศ. 2551
19 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
20 การวิเคราะห์และปรับแก้ค่าความน่าจะเป็นที่การเรียกถูกปฏิเสธซึ่งได้จากการวัดแบบมีการรบกวนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
21 การวิเคราะห์และปรับแก้ค่าความน่าจะเป็นที่การเรียกถูกปฏิเสธซึ่งได้จากการวัด แบบมีการรบกวนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2550
22 การจำลองมหภาคสำหรับเครือข่ายถนนที่มีการเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์
23 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อคำนวณค่าคาดหมายของความจุที่พึงได้ในโครงข่ายแกนกลางหลายชั้นที่มีความเสียหายแบบเฟ้นสุ่ม
ปี พ.ศ. 2549
24 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
25 การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
ปี พ.ศ. 2548
26 การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายราย
27 ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสม
28 การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางใหม่ร่วมกับการเลือกทางแบบพลวัตสำหรับโครงข่ายที่ให้บริการหลายประเภท
29 การควบคุมการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์ โดยการใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้
30 ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
31 นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ
32 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
33 การปรับปรุงแถวคอยปฏิทินสำหรับการจำลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง
34 การควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ความน่าจะเป็นจำกัดการเข้าถึงในโครงข่ายหลายบริการ