ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิม วราวิทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนประกันสุขภาพชุมชน (กปสช.) ภายใต้การดำเนินงาน กปสช. ของโรงพยาบาลเมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2546
2 ปฏิสัมพันธ์ของสถานการณ์ปัญหาที่นำเสนอบนเว็บ และการสนับสนุนการเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาทันตแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
3 การประเมินโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2544
4 ศึกษารูปแบบบริการให้การปรึกษา (Counseling) ในงานเวชปฏิบัติครอบครัว
5 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ (Consultation) เพื่อการเรียนการสอนในระบบเวชปฏิบัติครอบครัว
ปี พ.ศ. 2525
6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิหลัง ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเหตุผลส่วนตัวกับการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์