ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระ รักความสุข 14
2 ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 9
3 วิทย์ เลิศแสง 8
4 ชัยเทพ พูลเขตต์ 7
5 พ.อ.สุเทพ สมบูรณ์สิน 7
6 อาสูตร สงวนเกียรติ 6
7 พงศ์ราม รามสูต 5
8 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 5
9 สุวิชา เกษมสุวรรณ 5
10 นรินทร์ อุประกรินทร์ 4
11 พ.ท.วินัย พุกศรีสุข 4
12 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
13 ปัจฉิมา สิทธิสาร 4
14 ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ 3
15 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 3
16 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 3
17 ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล 3
18 อาภัสสรา ชูเทศะ 2
19 จตุพร หนูสุด 2
20 พิษณุ ตุลยกุล 2
21 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 2
22 เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ 2
23 พ.ท.นรินทร์ ทิพย์มณี 2
24 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
25 สุนทรานี ทองใหญ่ 1
26 ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม 1
27 กาวิล นันท์กลาง 1
28 จินตนา ตันเวชศิลป์ 1
29 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 1
30 สุนิสา กินาวงศ์ 1
31 กรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง) 1
32 อภินันท์ สุประเสริฐ 1
33 น.สพ. นนทษิท ชุติญาณวัฒน์ 1
34 สุดธิษา เหล่าเปี่ยม 1
35 น.สพ. นพกฤษณ์ จันทิก 1
36 สันติ แก้วโมกุล 1
37 พ.ท. น.สพ. เจนต์ศักดิ์ ไชยเกิด 1
38 พ.ต.ท. น.สพ. ภาสวัชร์ ศรีทัย 1
39 รศ.พญ. คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน 1
40 นางสาวสมใจ กมลศิริพิชัยพร 1
41 จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ 1
42 นรินทร์ ร่มลำดวน 1
43 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 1
44 พ.ท.ศิรินทร์ ทวิชศรี 1
45 พ.ท.ธราธร แจ้งพลอย 1
46 มลิวัลย์ ชุนถนอม 1
47 น.ส. นันทวรรณ เพ็ชรัตน์ 1
48 จันทิมา พฤกษากร 1
49 นาย ปานเทพ รัตนากร 1
50 พรรณจิตต์ นิลกำแหง 1
51 อมรรัตน์ ศาสตรวาหา 1
52 หนูจันทร์ มาตา 1
53 อดิศร ยะวงศา 1
54 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
55 วิรัตน์ สุมน 1
56 ภูดิท มณีสาย 1
57 สมหมาย หอมสวาท 1
58 รศ.ดร.พงศ์ราม รามสูตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2551 4
5 2549 11
6 2546 1
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการพัฒนา recombinant 3ABC-based ElISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคไตสำหรับสุนัขในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นไรสไข้หวัดนกที่ไม่มีส่วนปลายของยีน NS1 โดยใช้หนูเป็ยแบบจำลอง(ภค 2555-36)
4 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
5 โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง
ปี พ.ศ. 2551
6 Comparison between Manual and Automated Methods For Determination of Canine and Feline Hematocrit and Hemoglobin Concentration
7 การพัฒนา recombinant 3ABC based dot blot ELISA เพื่อวินิจฉัยแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
8 การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยเทคนิค reverse genetics (rgH5N1) และชุดตรวจวินิจฉัย NS1 ELISA เพื่อแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน ในการควบคุมและขจัดโรคไข้หวัดนก H5N1
9 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
10 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ชนิดฉีด ขนาด 150 และ 250 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง
11 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปกติต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง
12 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าเตรียมทับ
13 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงขนาด150, 250 และ 350 ไมโครกรัมโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง
14 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีด ชนิดผงและอัลเบนดาโซลและไพเรนเทลปาโมเอท ชนิดสารละลายแขวนตะกอน โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
15 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดและฟีเบนเทลชนิดผงโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ 1 ปี
16 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงและอัลเบนดาโซล ชนิดสารละลายแขวนตะกอนโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
17 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
18 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
19 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
20 แนวทางการบริหารจัดการ การใช้วัคซีนไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
21 ความสัมพันธ์ระหว่างซีรั่มโปรตีนกับสภาวะการณ์เกิดโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว