ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประนอม มงคลบรรจง 3
2 นิตยา รื่นสุข 3
3 อดุลย์ กฤษวะดี 3
4 กิ่งแก้ว คุณเขต 3
5 สาธิต ทยาพัชร 3
6 วาสนา พันธุ์เพ็ง 2
7 เกษม สุนทราจารย์ 2
8 วัชรี สุขวิวัฒน์ 2
9 บังอร ธรรมสามิสรณ์ 2
10 สุชาติ นักปราชญ์ 2
11 สุภาวิณี สวงโท 2
12 กัญญา เชื้อพันธุ์ 2
13 กษิณ ขําเลขะสิงห์ 2
14 ดารา เจนตะจิตร 2
15 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
16 รชฏ พันธุ์ทิพย์แพทย์ 2
17 สมคิด วรวาท 2
18 มาลี ธนเศรษฐ์ 2
19 สุรินทร์ ไตรติลานันท์ 2
20 อมรรัตน์ อินทร์มั่น 2
21 เกริก เกษโกศล 2
22 โอภาส วรวาท 2
23 รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ 2
24 วันพร เข็มมุกด์ 2
25 สมศักดิ์ ทองดีแท้ 2
26 วรรณพรรณ จันลาภา 2
27 วิชชุดา รัตนากาญจน์ 2
28 สุนิยม ตาปราบ 2
29 สมหมาย เลิศนา 2
30 สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ 2
31 สมโรจน์ ประกอบบุญ 2
32 กาญจนา กล้าแข็ง 2
33 ชวลิต หาญดี 2
34 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
35 สุรพล จัตุพร 2
36 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 2
37 ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต 2
38 รุจี กุลประสูติ 2
39 สุนันทา หมื่นพล 2
40 สำเริง แซ่ตัน 1
41 เลิศเกียรติ ชูสิริ 1
42 อวยชัย บุญญานุพงศ์ 1
43 เพชรี เซ่งซิ้ม 1
44 บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ 1
45 ยุพิน รามณีย์ 1
46 สำราญ อินแถลง 1
47 ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ 1
48 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
49 กษิณ ขำเลขะสิงห์ 1
50 ชวนชม ดีรัศมี 1
51 ไพลิน รัตนจันทร์ 1
52 วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ 1
53 ทิชากร เครืออรุณรัตน์ 1
54 ไพลิน นิวเวินเฮ้าส์ 1
55 สิริมา ปั้นศิริ 1
56 อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ 1
57 ชนสิริน กลิ่นมณี 1
58 ดวงพร วิธูรจิตต์ 1
59 อนรรฆพล บุญช่วย 1
60 ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม 1
61 ดวงกมล เริ่มตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2552 1
4 2550 1
5 2546 2
6 2545 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2)
ปี พ.ศ. 2556
2 เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ
3 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง
4 การศึกษาผลกระทบจากการทำลายของศัตรูข้าวหลายชนิดในสภาพภูมิอากาศและการเขตกรรมที่ต่างกันในนิเวศนาชลประทาน
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2550
6 SPR93049-PTT-30-4-1-2 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2546
7 การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ดอัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง
8 การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง
ปี พ.ศ. 2545
9 การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรสและปุ๋ยหมักมูลเป็ดอัดเม็ด เป็นปุ๋ยสำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง