ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา แก้วกัลยา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- เจษฎา แก้วกัลยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 3
2 สมเกียรติ ประจำวงษ์ 2
3 วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2
4 วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ 2
5 พงศธร โสภาพันธุ์ 2
6 พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ 2
7 ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ 2
8 ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2
9 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
10 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
11 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
12 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
13 ชัชรี นฤทุม 1
14 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
15 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
16 สาคร ชินวงค์ 1
17 ธนะ บุญญสิริกูล 1
18 เจียมจิตร ขวัญแก้ว 1
19 ถิระศักดิ์ ทองศิริ 1
20 วิศิษฎ์ เกษรมาลา 1
21 อภินันทร์ จ่าพันดุง 1
22 มยุรี ถนอมสุข 1
23 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
24 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
25 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 1
26 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
27 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
28 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
29 ธนภณ พันธเสน 1
30 บัญชา ขวัญยืน 1
31 สุมิตร สุวรรณ 1
32 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
33 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
34 สิรี ชัยเสรี 1
35 นายสามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
36 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
37 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
38 รัชด ชมภูนิช 1
39 สคาร ทีจันทึก 1
40 สันติ ทองพำนัก 1
41 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
42 สุพิตร สมาหิโต 1
43 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
44 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
45 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2540 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง
3 การวางแผนจัดการระบบชลประทานในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาคุณภาพน้ำภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมของเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center)
8 โครงการจัดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2540
9 โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ