ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา แก้วกัลยา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- เจษฎา แก้วกัลยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 3
2 วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ 2
3 สมเกียรติ ประจำวงษ์ 2
4 พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ 2
5 วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2
6 ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2
7 พงศธร โสภาพันธุ์ 2
8 ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ 2
9 สันติ ทองพำนัก 1
10 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
11 มยุรี ถนอมสุข 1
12 สคาร ทีจันทึก 1
13 รัชด ชมภูนิช 1
14 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
15 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
16 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
17 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
18 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
19 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
20 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
21 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
22 สุพิตร สมาหิโต 1
23 ชัชรี นฤทุม 1
24 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
25 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
26 สาคร ชินวงค์ 1
27 บัญชา ขวัญยืน 1
28 ถิระศักดิ์ ทองศิริ 1
29 วิศิษฎ์ เกษรมาลา 1
30 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
31 เจียมจิตร ขวัญแก้ว 1
32 อภินันทร์ จ่าพันดุง 1
33 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
34 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 1
35 ธนะ บุญญสิริกูล 1
36 สิรี ชัยเสรี 1
37 นายสามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
38 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
39 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
40 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
41 ธนภณ พันธเสน 1
42 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
43 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
44 สุมิตร สุวรรณ 1
45 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2543 1
7 2541 1
8 2540 2
9 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง
3 การวางแผนจัดการระบบชลประทานในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาคุณภาพน้ำภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมของเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center)
8 โครงการจัดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2543
9 การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
ปี พ.ศ. 2541
10 การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน
ปี พ.ศ. 2540
11 โครงการการศึกษาสถานภาพและประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
12 การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
ปี พ.ศ. 2538
13 การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน