ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การระบุฟีโนไทป์การหนีแล้งและต้านทานแล้งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน QTL ของประกร CSSL ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพแปลง
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
3 คาร์บอนฟุตปรินต์
4 วอเตอร์ฟุตปรินต์
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ
6 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
9 ผลของพลาสติกต่อการผลิตผักในโรงเรือน
10 ผลของโรงเรือนพลาสติกต่อการผลิตผัก
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
12 ผลของโรงเรือนพลาสติกสีและตาข่ายไนลอนต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2551
13 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.1 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของอ้อย
14 ศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ำมัน 6 พันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2540
15 การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์แสงที่อายุใบต่าง ๆ ของ มะม่วง 2 พันธุ์
16 การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์แสง ที่อายุใบต่างๆ ของมะม่วง 2 พันธุ์