ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา ชินรุ่งเรือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
2 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
3 วาทิต เบญจพลกุล 3
4 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
5 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
6 ทับทิม อ่างแก้ว 3
7 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
8 สมชาย จิตะพันธ์กุล 3
9 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 3
10 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
12 ณัฐ กาญจนศิริ 2
13 พลกฤษณ์ ทุนคำ 2
14 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
15 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
16 พสุ แก้วปลั่ง 2
17 กิตติ ทองประดับเพชร 1
18 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 1
19 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
20 พรทิพย์ ปิติโภค 1
21 สิทธิ กุลชล 1
22 ศรัณย์ วงศ์วรพิทักษ์ 1
23 ทายาท ดีสุดจิต 1
24 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
25 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
26 เมธา คงพูน 1
27 เอกชัย ลีลารัศมี 1
28 วันเฉลิม โปรา 1
29 แนบบุญ หุนเจริญ 1
30 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2551 2
4 2549 4
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 4
10 2543 1
11 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านกำลังงานและด้านการปรับตัวของวงจรกรองแบบขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดโดยการปรับอันดับของวงจรกรองและค่าช่วงก้าวของการปรับตัว
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างกลับภาพอัลตราซาวนด์สามมิติของหลอดเลือดแดงบริเวณลำคอที่แยกออกเป็นสองทาง โดยวงจรกรองเร็กกูลาร์ไรซ์ซาวิสกี-โกเลย์แบบวน
3 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องวัดการหายใจแบบเหนี่ยวนำ
4 การสร้างกลับภาพอัลตราซาวนด์สามมิติของหลอดเลือดแดงบริเวณลำคอที่แยกออกเป็นสองทางโดยวงจรกรองเร็กกูลาร์ไรซ์ซาวิสกี-โกเลย์แบบวน
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 การปรับปรุงวิธีการลดทอนสัญญาณรบกวนอันเกิดจากการเคลื่อนไหว ของเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดด้วยแสงโดยอาศัยเครื่องวัดความเร่ง
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 การสร้างส่วนต่อประสานดิจิทัลอนุกรมและตัวกรองสองมิติสำหรับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอ
9 การศึกษาเทคนิคการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งยวดในภาพที่มีสัญญาณรบกวนชนิดเรย์ลีแบบคูณ
10 การศึกษาเทคนิคการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งยวดในภาพที่มีสัญญาณรบกวนชนิดเรย์ลีแบบคูณ
ปี พ.ศ. 2548
11 การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง
ปี พ.ศ. 2547
12 การประเมินวงจรกรองซาวิสกี-โกเลย์แบบแอนไอโซทรอปิก ในการลดทอนสัญญาณมลทินในภาพอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์
13 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
14 การประเมินวงจรตรวจวัดเส้นขอบแบบประมาณฟังก์ชันพหุนามกำลังสองต่ำสุดสำหรับภาพอัลตราเซานด์
ปี พ.ศ. 2545
15 การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง
ปี พ.ศ. 2544
16 การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savitzky-golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์
17 การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savilzky-Golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์
18 ทฤษฎีว่าด้วยการปรับค่าช่วงก้าวแบบพลวัตสำหรับขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด
19 การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savilzky-Golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์
ปี พ.ศ. 2543
20 วงจรกรองปรับตัวได้เชิงเส้นแบบช่วงที่อาศัยการแบ่งส่วนแบบเคมีนส์
ปี พ.ศ. 2542
21 ทฤษฎีว่าด้วยการปรับค่าช่วงก้าวแบบพลวัตสำหรับระเบียบวิธี Least-Mean-Square.