ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญ นาคะสรรค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาซีซัน แกสมาน 128
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 17
3 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 16
4 เบญจ ทองนวลจันทร์ 12
5 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 9
6 วิรัช ทวีปรีดา 8
7 เจริญ ภคธีรเธียร 8
8 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
9 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
10 แวอาแซ แวหามะ 7
11 กรรณิการ์ สหกะโร 6
12 Charoen Nakasan 5
13 สมปอง ทองผ่อง 5
14 ทรรศนียา ขุนรัง 5
15 งบประมาณแผ่นดิน 4
16 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 4
17 สุวิทย์ ไชยพลบาล 4
18 เสาวรัตน์ มาตุการักษ์ 3
19 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 3
20 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 3
21 สุเชษฐ์ พรหมเดช 3
22 จิราภรณ์ เยี้ยนชลคำ 3
23 จรัส โพธิ์สีสด 3
24 จิตรลดา สาแหละ 3
25 กาญจนา นกแก้ว 3
26 สุรีย์พร อินทรโยธา 3
27 รภัส สุขศุภสิน 2
28 อาคม สอสม 2
29 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
30 ชารีฟ บารู 2
31 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
32 โครงการวิจัย Matching Fund 2
33 สมคิด ศรีสุวรรณ 2
34 Asesun Kaesaman 2
35 Manus Saedan 2
36 มนัส แซ่ด่าน 2
37 โครงการวิจัย NRU 2
38 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
39 วชิระพรรณ พรหมทองนุ้ย 2
40 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
41 ญาณินี ศรีสุวรรณ 2
42 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
43 มาลัย ศรีหะรัญ 2
44 พัฒนา เกื้อเส้ง 2
45 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
46 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
47 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
49 อมราวรรณ อินทศิริ 2
50 ศรัณยุ อมรชาติ 1
51 อิศรา ไชยสุวรรณ 1
52 วิลาสินี รัตนะ 1
53 นเรศ ซ่วนยุก 1
54 วันเฉลิม แวดอเลาะ 1
55 ศักรพงศ์ ณ พิบูลย์ 1
56 เอกชัย อินทสุวรรณโณ 1
57 นพพร เหรียญทอง 1
58 ชุติมา ตันติกิตติ 1
59 พรพรรณ นิธิอุทัย 1
60 Pornpun Nithi-Uthai 1
61 Wimon Inthakong 1
62 วิมล อินทคง 1
63 ปานียา สาและ 1
64 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 1
65 ศศิธร บุญสนอง 1
66 ฉัตรไชย รัตนไชย 1
67 เครือวัลย์ กัลยาศิริ 1
68 ชนิดา หมันเล๊ะ 1
69 Puripong Wannavilai 1
70 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
71 Adisai Rungvichaniwat 1
72 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
73 ซารีนา ซะยานัย 1
74 ฮาลาล 1
75 วุฒิชัย ไทยเจริญ 1
76 อุไรวรรณ สุกยัง 1
77 พนาลี ชีวกิดาการ 1
78 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
79 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
80 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
81 วุฒิพร พรหมขุนทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2559 3
3 2558 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 5
7 2553 9
8 2552 17
9 2551 11
10 2550 37
11 2549 28
12 2548 22
13 2547 17
14 2546 6
15 2545 2
16 2544 4
17 2543 2
18 2537 1
19 1086 1
20 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
2 อิทธิพลของเขม่าดำต่อประสิทธิภาพการดีวัลคาไนซ์ยางที่เป็นองค์ประกอบในยางรถยนต์โดยการใช้ความร้อนร่วมกับวิธีทางเคมี
3 อิทธิพลของน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อสมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติพลวัติเชิงกล และสมบัติเชิงความร้อนของเทอร์โมพาสติกวัลคาไนซ์จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับพอลิโพรไพลีน และยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
ปี พ.ศ. 2559
4 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง ระยะที่ 2
5 การวัลคาไนเซชันของยางธรรมชาติและยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยการใช้สารประกอบแอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง
6 การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติดัดแปรด้วยสารประกอบโบรอนสำหรับวัสดุหน่วงไฟชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2558
7 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นพิมพ์พอลิเมอร์ระบบเฟลกโซกราฟี
ปี พ.ศ. 2556
8 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
9 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
10 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ยางคลอริเนตเตทพอลิเอทิลีน / พอลิโพรไพลิน
11 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม
ปี พ.ศ. 2554
12 การเตรียมกาวติดไม้และกาวทำไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
13 การขยายส่วนการเตรียมน้ำยางข้นชนิดครีมจากแป้งเม็ดมะขามและทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์
14 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
15 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
16 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
17 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
18 การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
19 อิทธิพลของชนิดและโครงสร้างของออร์แกโนเคลย์และสภาวะการเตรียมยางธรรมชาติ / เคลย์นาโนคอมโพสิทต่อสมบัติเชิงพลวัตและสมบัติอื่นๆ
20 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
21 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติ และระบบการวัลคาไนเซชันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
22 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
23 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
24 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
25 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2552
26 ดารเตรียมและศึกษาประสิทธิภาพสารรวบอนุภาคยางสกิมที่มีต้นทุนต่ำและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ยางข้น
27 การประยุกต์ใช้กาวจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
28 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
29 Development of High Performance Thermoplastic Vulcanizates (TPVs) Based on Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane
30 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ชนิดทนทานต่อความร้อนสูงจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
31 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ชนิดทนทานต่อความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยอะมิโนฟีนอลหรือไดบิวทิวฟอสเฟตกับพอลิโพรไพลีน
32 ยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็มเพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสี
33 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
34 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
35 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
36 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
37 การนำเศษถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
38 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
39 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
40 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
41 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
42 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติ และระบบการวัลคาไนเซชันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ปี พ.ศ. 2551
43 ยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็มเพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสี
44 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
45 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
46 ต้นแบบการทำยางปูสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
47 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
48 ยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็มเพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสี
49 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
50 ยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม เพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสี
51 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
52 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลน์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน
53 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2550
54 การนำเศษถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
55 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
56 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
57 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
58 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
59 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
60 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
61 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
62 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
63 การนำเศษถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
64 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
65 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
66 การขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
67 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการอัลคาไนเซซันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
68 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
69 การขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
70 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
71 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
72 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
73 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
74 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
75 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
76 การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยใช้กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน
77 กาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์ สำหรับติดประสานงานไม้
78 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
79 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
80 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
81 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
82 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
83 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
84 การเตรียมน้ำยางข้น โดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
85 การเตรียมไพรเมอร์ เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะ โดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
86 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้
87 การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอต และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
88 การนำเศษถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
89 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
90 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2549
91 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
92 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
93 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
94 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตัดยางกับโลหะโดยใช้กาวจากกราฟ์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิกแอนไฮโดรด์
95 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
96 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการอัลคาไนเซซันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
97 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
98 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
99 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
100 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
101 การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยใช้กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน
102 กาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์ สำหรับติดประสานงานไม้
103 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
104 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
105 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
106 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
107 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
108 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
109 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
110 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
111 การขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
112 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
113 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
114 การเตรียมยางเบลนด์ระหว่างพอลิเมทิลเมทาคริเลท กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
115 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
116 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูป โดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
117 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
118 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2548
119 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
120 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
121 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
122 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์ดมพลสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
123 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
124 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
125 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
126 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
127 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
128 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
129 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
130 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติ กับเมทิล เมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
131 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
132 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
133 การวัลคาไนเซชันร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์ กับยางอีพีดีเอ็ม
134 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
135 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
136 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
137 การเตรียมกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์สำหรับติดประสานงานไม้
138 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
139 การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากขี้เลื้อยไม้ยางพารา โดยใช้กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน
140 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2547
141 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
142 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
143 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
144 ต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
145 ยางธรรมชาติทนไฟจากธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
146 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
147 การวัลคาไนเซซันร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
148 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
149 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมาคริเลท
150 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพาลิกแอนไฮโดรต์
151 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
152 การเตรียมยางเบลนด์ระหว่างพอลิเมทิลเมทาคริเลท กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
153 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
154 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
155 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
156 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติ ที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
157 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
158 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรีเวอร์ชันของคอมเปาด์ยางธรรมชาติ
159 การดัดแปลงโมเลกุลยางธรรมชาติด้วยไดบิวทิลฟอสเฟตในสภาวะน้ำยาง
160 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ใดบิวทิลฟอสเฟต
161 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
162 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติมาลิเอตกับเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
163 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติ ของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2545
164 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน โดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์(ระยะที่ 1)
165 การศึกษารีเอกตีฟเบลนด์ของแป้งมันสำปะหลังกับยางธรรมชาติในสภาวะหลอม
ปี พ.ศ. 2544
166 การวัดสมบัติการไหลของพลาสติกเหลวในเครื่องเอ็กซ์ทรูด
167 เทอริโมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกส์
168 การศึกษารีเอกตีฟเบลนด์ของแป้งมันสำปะหลังกับยางธรรมชาติในสภาวะหลอม
169 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูป โดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2543
170 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลีโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
171 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
172 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นยางป้องกันรังสี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
173 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม