ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญ นาคะสรรค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาซีซัน แกสมาน 130
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 17
3 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 16
4 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 12
5 เบญจ ทองนวลจันทร์ 12
6 เจริญ ภคธีรเธียร 8
7 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
8 วิรัช ทวีปรีดา 8
9 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
10 แวอาแซ แวหามะ 7
11 กรรณิการ์ สหกะโร 6
12 Charoen Nakasan 5
13 สมปอง ทองผ่อง 5
14 ทรรศนียา ขุนรัง 5
15 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 4
16 งบประมาณแผ่นดิน 4
17 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 4
18 สุวิทย์ ไชยพลบาล 4
19 เสาวรัตน์ มาตุการักษ์ 3
20 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 3
21 สมคิด ศรีสุวรรณ 3
22 จรัส โพธิ์สีสด 3
23 จิราภรณ์ เยี้ยนชลคำ 3
24 สุเชษฐ์ พรหมเดช 3
25 กาญจนา นกแก้ว 3
26 สุรีย์พร อินทรโยธา 3
27 จิตรลดา สาแหละ 3
28 อาคม สอสม 2
29 ชารีฟ บารู 2
30 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
31 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
32 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
33 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
34 Asesun Kaesaman 2
35 Manus Saedan 2
36 มนัส แซ่ด่าน 2
37 โครงการวิจัย Matching Fund 2
38 โครงการวิจัย NRU 2
39 รภัส สุขศุภสิน 2
40 วชิระพรรณ พรหมทองนุ้ย 2
41 พัฒนา เกื้อเส้ง 2
42 ญาณินี ศรีสุวรรณ 2
43 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
44 มาลัย ศรีหะรัญ 2
45 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
46 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
47 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
49 อมราวรรณ อินทศิริ 2
50 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
51 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 1
52 ศศิธร บุญสนอง 1
53 ปานียา สาและ 1
54 ศรัณยุ อมรชาติ 1
55 สุบฮาน สาและ 1
56 วิลาสินี รัตนะ 1
57 อิศรา ไชยสุวรรณ 1
58 วันเฉลิม แวดอเลาะ 1
59 Pornpun Nithi-Uthai 1
60 เอกชัย อินทสุวรรณโณ 1
61 Adisai Rungvichaniwat 1
62 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
63 พรพรรณ นิธิอุทัย 1
64 นพพร เหรียญทอง 1
65 วิมล อินทคง 1
66 Wimon Inthakong 1
67 เฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ 1
68 วุฒิชัย ไทยเจริญ 1
69 ซารีนา ซะยานัย 1
70 ฮาลาล 1
71 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
72 ชนิดา หมันเล๊ะ 1
73 เครือวัลย์ กัลยาศิริ 1
74 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
75 Puripong Wannavilai 1
76 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
77 ฉัตรไชย รัตนไชย 1
78 ชุติมา ตันติกิตติ 1
79 นเรศ ซ่วนยุก 1
80 วุฒิพร พรหมขุนทอง 1
81 อุไรวรรณ สุกยัง 1
82 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
83 พนาลี ชีวกิดาการ 1
84 ศักรพงศ์ ณ พิบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 3
3 2559 3
4 2558 1
5 2556 2
6 2554 4
7 2553 5
8 2552 5
9 2551 8
10 2550 13
11 2549 10
12 2548 16
13 2547 12
14 2546 6
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 1
18 2537 1
19 1086 1
20 543 130
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 อิทธิพลของเขม่าดำต่อประสิทธิภาพการดีวัลคาไนซ์ยางที่เป็นองค์ประกอบในยางรถยนต์โดยการใช้ความร้อนร่วมกับวิธีทางเคมี
2 การศึกษาความทนทานการใช้งานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา ระยะที่2
3 การพัฒนาวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงจากยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิทเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2561
4 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
5 ผลของพันธุ์ยางต่อปรากฎการณ์การแข็งตัวของยางธรรมชาติ
6 อิทธิพลของน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อสมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติพลวัติเชิงกล และสมบัติเชิงความร้อนของเทอร์โมพาสติกวัลคาไนซ์จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับพอลิโพรไพลีน และยางธรรมชาติอิพอกไซด์เบลนด์กับเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
ปี พ.ศ. 2559
7 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง ระยะที่ 2
8 การวัลคาไนเซชันของยางธรรมชาติและยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยการใช้สารประกอบแอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง
9 การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติดัดแปรด้วยสารประกอบโบรอนสำหรับวัสดุหน่วงไฟชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2558
10 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นพิมพ์พอลิเมอร์ระบบเฟลกโซกราฟี
ปี พ.ศ. 2556
11 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
12 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
13 การเตรียมกาวติดไม้และกาวทำไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
14 การขยายส่วนการเตรียมน้ำยางข้นชนิดครีมจากแป้งเม็ดมะขามและทดลองเตรียมผลิตภัณฑ์
15 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
16 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
17 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
18 การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
19 อิทธิพลของชนิดและโครงสร้างของออร์แกโนเคลย์และสภาวะการเตรียมยางธรรมชาติ / เคลย์นาโนคอมโพสิทต่อสมบัติเชิงพลวัตและสมบัติอื่นๆ
20 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
21 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติ และระบบการวัลคาไนเซชันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ปี พ.ศ. 2552
22 ดารเตรียมและศึกษาประสิทธิภาพสารรวบอนุภาคยางสกิมที่มีต้นทุนต่ำและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมน้ยางข้น
23 การประยุกต์ใช้กาวจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
24 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
25 Development of High Performance Thermoplastic Vulcanizates (TPVs) Based on Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane
26 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติ และระบบการวัลคาไนเซชันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ปี พ.ศ. 2551
27 ยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็มเพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสี
28 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
29 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
30 ต้นแบบการทำยางปูสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
31 ยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม เพื่อการใช้งานที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและไม่ตกสี
32 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
33 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลน์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน
34 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2550
35 การนำเศษถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
36 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
37 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
38 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
39 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
40 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
41 การเตรียมน้ำยางข้น โดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
42 การเตรียมไพรเมอร์ เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะ โดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
43 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้
44 การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอต และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
45 การนำเศษถุงมือยางธรรมชาติมาใช้ ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์กับพอลิโพรไพลีน
46 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
47 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2549
48 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
49 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
50 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
51 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตัดยางกับโลหะโดยใช้กาวจากกราฟ์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิกแอนไฮโดรด์
52 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง
53 อิทธิพลของชนิดและปริมาณน้ำมัน สารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการอัลคาไนเซซันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
54 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
55 การขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท
56 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
57 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2548
58 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
59 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
60 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
61 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์ดมพลสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
62 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
63 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติ กับเมทิล เมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
64 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
65 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
66 การวัลคาไนเซชันร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์ กับยางอีพีดีเอ็ม
67 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
68 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
69 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
70 การเตรียมกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์สำหรับติดประสานงานไม้
71 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
72 การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากขี้เลื้อยไม้ยางพารา โดยใช้กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน
73 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2547
74 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
75 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
76 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
77 ต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
78 ยางธรรมชาติทนไฟจากธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
79 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
80 การวัลคาไนเซซันร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
81 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
82 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมาคริเลท
83 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพาลิกแอนไฮโดรต์
84 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติ ที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
85 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
86 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรีเวอร์ชันของคอมเปาด์ยางธรรมชาติ
87 การดัดแปลงโมเลกุลยางธรรมชาติด้วยไดบิวทิลฟอสเฟตในสภาวะน้ำยาง
88 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ใดบิวทิลฟอสเฟต
89 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
90 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติมาลิเอตกับเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
91 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติ ของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2545
92 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน โดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์(ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2544
93 การวัดสมบัติการไหลของพลาสติกเหลวในเครื่องเอ็กซ์ทรูด
94 เทอริโมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกส์
ปี พ.ศ. 2543
95 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลีโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2537
96 เทคโนโลยีการผลิตแผ่นยางป้องกันรังสี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
97 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม