ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญ ขุนพรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- จิรวรรณ คุ้มพร้อม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก ทองบ่อ 16
2 อภิตา บุญศิริ 16
3 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 15
4 ยุพิน อ่อนศิริ 14
5 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 8
6 พิษณุ บุญศิริ 7
7 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 6
8 จริงแท้ ศิริพานิช 6
9 วุฒิชัย ทองดอนแอ 4
10 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 4
11 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 3
12 รงรอง หอมหวล 3
13 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 3
14 ภาณี ทองพำนัก 2
15 ชวลิต ฮงประยูร 2
16 นายยศพล ผลาผล 2
17 อตินุช แซ่จิว 2
18 ศิริพร วิหคโต 2
19 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
20 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 2
21 สายชล เกตุษา 2
22 พรรณี ศรีสวัสดิ์ 2
23 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
24 อุดม แก้วสุวรรณ์ 1
25 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
26 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 1
27 กณิษฐา สังคะหะ 1
28 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
29 ยุพิน (ลูกจ้างชั่วคราว) อ่อนศิริ 1
30 สมศิริ แสงโชติ 1
31 สุลักษณ์ แจ่มจำรัส 1
32 เกียรติสุดา เหลืองวิลัย 1
33 นางสาวนิชกานต์ สิทธิสังข์ 1
34 ประภาพร ตั้งกิจโชติ 1
35 มณี ตันติรุ่งกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 5
5 2551 2
6 2550 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2533 1
10 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การยืดอายุการเก็บรักษาผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระดับกึ่งการค้าเพื่อการส่งออกด้วยสารเคมีและสมุนไพร
2 ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปี พ.ศ. 2555
3 สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนสดส่งออกและการป้องกัน
ปี พ.ศ. 2554
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สำหรับเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
6 ชนิดและแหล่งที่มาของราบนผลมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านขบวนการจัดการเปลือกเพื่อการส่งออก และแนวทางการจัดการ
7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบผิวและเคลือบเนื้อผลไม้บริโภคได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2553
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการมะม่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก
12 ผลของบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก LDPE และ 1-methylcyclopropene ต่อการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
14 ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของพริก
ปี พ.ศ. 2550
15 วิธีการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4 ที่เหมาะสมในระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2546
16 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2545
17 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2533
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี