ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญพร เลิศสถิตธนกร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 10
2 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 6
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 5
4 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 5
5 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 4
6 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 4
7 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 4
8 บรรจบ วันโน 3
9 บพิธ บุปผโชติ 3
10 ปรีชา ประเทพา 3
11 ณัฐพล ภูมิสะอาด 3
12 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
13 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
14 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
16 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 2
17 วราวุธ สุธีธร 2
18 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
19 วารุณี เตีย 2
20 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
21 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
22 วรรณา กาญจนมยูร 2
23 จันทิมา พลพินิจ 2
24 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
25 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
26 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
27 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
28 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
29 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
30 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
31 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
32 เสนีย์ เครือเนตร 1
33 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
34 เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 1
35 นวลอนงค์ นาคคง 1
36 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 1
37 นงนภัส เที่ยงกมล 1
38 ชฎาพร เสนาคุณ 1
39 ชัยชาญ โชติถนอม 1
40 ไพโรจน์ ประมวล 1
41 อุทัย สาขี 1
42 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
43 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
44 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
45 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
46 ทรงคุณ จันทจร 1
47 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
48 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
50 วรรณี สมัปปิโต 1
51 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
52 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2545-2546. 1
53 ลือชัย บุตคุป 1
54 นิชธิมา แพ่งนคร 1
55 สุนันท์ สายกระสุน 1
56 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
57 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
58 วัชรา กาญจนรัช 1
59 ศุภชัย สมัปปิโต 1
60 สุกัญญา ลีทองดี 1
61 เรือน สมณะ 1
62 รพีพร ช่ำชอง 1
63 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
64 วัลยา สุทธิขำ 1
65 ปารณีย์ บุญไชย 1
66 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
67 ปิยะพร แสนสุข 1
68 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
69 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
70 ไพบูลย์ บุญไชย 1
71 ขนิษฐา สมตระกูล 1
72 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
73 ยศฐา ศรีเทพ 1
74 ราตรี แมนไธสง 1
75 กฤษกร ปาสาใน 1
76 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
77 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
78 วรากร สีโย 1
79 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
80 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
81 สุริทอง ศรีสะอาด 1
82 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
83 อนุชิตา มุ่งงาม 1
84 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
85 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
86 นงนิตย์ มรกต 1
87 Chanchana Thanachayanont 1
88 บังอร กองอิ้ม 1
89 ธวัชชัย ชมศิริ 1
90 นเรศ มีโส 1
91 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
92 ศรัณยู คำเมือง 1
93 รักฤดี สารธิมา 1
94 ถวิล ชนะบุญ 1
95 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
96 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
97 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
98 นริศ สินศิริ 1
99 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
100 Wattana Srisuwan 1
101 ปิยมาศ นานอก 1
102 ชวลิต บุญปก 1
103 ดรุณี บุญชารี 1
104 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
105 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
106 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
107 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
108 ทุนภายนอก 1
109 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
110 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
111 กัญญมน วิทยาภูมิ 1
112 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
113 สมชาย แก้ววังชัย 1
114 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
115 ชาติไทย แก้วทอง 1
116 S. Maneewan 1
117 A. Vorasingha 1
118 เมธิน ผดุงกิจ 1
119 สงครามชัย ลีทองดี 1
120 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
121 ทองใบ บุษกร 1
122 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
123 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 7
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 8
6 2553 12
7 2552 9
8 2551 9
9 2550 9
10 2549 9
11 2548 4
12 2547 5
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 1
16 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2557
3 Hybrid producer gas using biomass combined thermoelectric
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2556
10 Energy and exergy analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
17 Design and Development GIS Web Services for Epidemiology Data Distribution: The Pilot Project for Dengue Fever in Maha Sarakham Province Thailand
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
22 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
23 The Development of the Model for Utilization of External Quality Evaluation Results for Quality Improvement of Small-Sized Schools in northeastern Thailand: An Application of Organization Development Research .
24 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
25 -
26 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2553
29 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกรวมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
30 Performance analyses and economic evaluation of a hybrid thermoelectric solar water heater
31 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
32 Improvement of cooling performance of a compact thermoelectric air conditioner using a direct evaporative cooling system
33 Performance study of a double-pass thermoelectric solar air collector with flat-plate reflectors
34 THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTERNAL AUDIT AND QUALITY AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THAI-LISTED FIRMS.
35 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
36 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
37 -
38 -
39 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
40 -
ปี พ.ศ. 2552
41 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
42 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
43 Morphology, Secondary Structure and Thermal Properties of Silk Fibroin/Gelatin Blend Film.
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2551
50 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับชุดดูดความชื้นสำหรับการอบแห้งดักแด้ไหม
51 Thin layer solar drying characteristics of silkworm pupae
52 A Sun-Tracking System for a Double-Pass Thermoelectric Solar Air Collector
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
ปี พ.ศ. 2550
59 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand-cement block for reducing solar conduction heat gain to a building
60 Evaluation of the thermal comfort of a thermoelectric ceiling cooling panel (TE-CCP) system
61 Experimental performance of a thermoelectric ceiling cooling panel
62 Thermal comfort study of a compact thermoelectric air conditioner
63 Electical performance analusis and economic evaluation of combined biomass cool stove thermoelectric (BITE) generator
64 -
65 -
66 -
67 -
ปี พ.ศ. 2549
68 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
69 การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของฝ้าเพดานทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก
70 การลดภาระความเย็นของผนังอิฐบล๊อกมวลเบาที่ทำจากเถ้าแกลบบดกับอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ
71 Performance analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector
72 Small fan assisted air conditioner for thermal comfort and energy saving in Thailand
73 Experimental performance of a solar tunnel dryer for drying silkworm pupae
74 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House
75 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
76 -
ปี พ.ศ. 2548
77 Field experiments and economic evaluation of an evaporative cooling system in a silkworm rearing house
78 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator
79 Changes in the Conscious Mind in Applying Tecnology for Growing Rice at the Chee River Basin in Northeastern of Thailand
80 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม
ปี พ.ศ. 2547
81 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมและการตั้งค่าของ เทอร์โมสตัดที่มีต่อการสิ้นเปลืองพลังงานของตู้ทำน้ำเย็น
82 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand–cement block for reducing solar conduction heat gain to a building
83 Study on the Electrical Performance of Combining Biomass-Fried Cookstove Thermoelecteic (BITE) Generator
84 -
85 -
ปี พ.ศ. 2546
86 รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งของตะเกียงโดยใช้เทอร์โมอิเลคตริก
ปี พ.ศ. 2545
87 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House
ปี พ.ศ. 2544
88 แบบจำลองเชิงตัวเลข 3 มิติของการพาความร้อนแบบอิสระในเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนแบบครีบประยุกต์ ใช้กับการออกแบบเครื่องปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเลกตริก