ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญพร เลิศสถิตธนกร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 10
2 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 6
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 5
4 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 5
5 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 4
6 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 4
7 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 4
8 บรรจบ วันโน 3
9 บพิธ บุปผโชติ 3
10 ปรีชา ประเทพา 3
11 ณัฐพล ภูมิสะอาด 3
12 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
13 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
14 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
16 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 2
17 วราวุธ สุธีธร 2
18 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
19 วารุณี เตีย 2
20 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
21 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
22 วรรณา กาญจนมยูร 2
23 จันทิมา พลพินิจ 2
24 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
25 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
26 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
27 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
28 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
29 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
30 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
31 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
32 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
33 ไพโรจน์ ประมวล 1
34 ไพบูลย์ บุญไชย 1
35 ทรงคุณ จันทจร 1
36 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
37 ชฎาพร เสนาคุณ 1
38 ขนิษฐา สมตระกูล 1
39 ปิยะพร แสนสุข 1
40 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
41 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
42 นวลอนงค์ นาคคง 1
43 ลือชัย บุตคุป 1
44 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
45 วรรณี สมัปปิโต 1
46 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
47 นงนภัส เที่ยงกมล 1
48 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
49 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 1
50 อุทัย สาขี 1
51 เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 1
52 เสนีย์ เครือเนตร 1
53 ชัยชาญ โชติถนอม 1
54 ถวิล ชนะบุญ 1
55 รักฤดี สารธิมา 1
56 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
57 เรือน สมณะ 1
58 รพีพร ช่ำชอง 1
59 ศรัณยู คำเมือง 1
60 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
61 นริศ สินศิริ 1
62 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
63 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
64 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
65 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
66 วัลยา สุทธิขำ 1
67 ปารณีย์ บุญไชย 1
68 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
69 ยศฐา ศรีเทพ 1
70 ราตรี แมนไธสง 1
71 วัชรา กาญจนรัช 1
72 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
73 สุกัญญา ลีทองดี 1
74 ศุภชัย สมัปปิโต 1
75 สุนันท์ สายกระสุน 1
76 นิชธิมา แพ่งนคร 1
77 กฤษกร ปาสาใน 1
78 ชวลิต บุญปก 1
79 ปิยมาศ นานอก 1
80 Wattana Srisuwan 1
81 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
82 นงนิตย์ มรกต 1
83 A. Vorasingha 1
84 S. Maneewan 1
85 สงครามชัย ลีทองดี 1
86 เมธิน ผดุงกิจ 1
87 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
88 ชาติไทย แก้วทอง 1
89 Chanchana Thanachayanont 1
90 บังอร กองอิ้ม 1
91 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
92 ธวัชชัย ชมศิริ 1
93 นเรศ มีโส 1
94 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
95 สุริทอง ศรีสะอาด 1
96 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
97 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
98 อนุชิตา มุ่งงาม 1
99 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
100 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
101 วรากร สีโย 1
102 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
103 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
104 ทุนภายนอก 1
105 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
106 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
107 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
108 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
109 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
110 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
111 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
112 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
113 กัญญมน วิทยาภูมิ 1
114 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
115 สมชาย แก้ววังชัย 1
116 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
117 ทองใบ บุษกร 1
118 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
119 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
120 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
121 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
122 ดรุณี บุญชารี 1
123 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2545-2546. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 7
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 9
6 2553 12
7 2552 10
8 2551 10
9 2550 11
10 2549 10
11 2548 5
12 2547 5
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2557
3 Hybrid producer gas using biomass combined thermoelectric
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2556
10 Energy and exergy analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
17 Design and Development GIS Web Services for Epidemiology Data Distribution: The Pilot Project for Dengue Fever in Maha Sarakham Province Thailand
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
22 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้า โดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
23 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
24 The Development of the Model for Utilization of External Quality Evaluation Results for Quality Improvement of Small-Sized Schools in northeastern Thailand: An Application of Organization Development Research .
25 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
26 -
27 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2553
30 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกรวมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
31 Performance analyses and economic evaluation of a hybrid thermoelectric solar water heater
32 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
33 Improvement of cooling performance of a compact thermoelectric air conditioner using a direct evaporative cooling system
34 Performance study of a double-pass thermoelectric solar air collector with flat-plate reflectors
35 THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTERNAL AUDIT AND QUALITY AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THAI-LISTED FIRMS.
36 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
37 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
38 -
39 -
40 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
41 -
ปี พ.ศ. 2552
42 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
43 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
44 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
45 Morphology, Secondary Structure and Thermal Properties of Silk Fibroin/Gelatin Blend Film.
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2551
52 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับชุดดูดความชื้นสำหรับการอบแห้งดักแด้ไหม
53 Thin layer solar drying characteristics of silkworm pupae
54 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้า โดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
55 A Sun-Tracking System for a Double-Pass Thermoelectric Solar Air Collector
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
ปี พ.ศ. 2550
62 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand-cement block for reducing solar conduction heat gain to a building
63 Evaluation of the thermal comfort of a thermoelectric ceiling cooling panel (TE-CCP) system
64 Experimental performance of a thermoelectric ceiling cooling panel
65 Thermal comfort study of a compact thermoelectric air conditioner
66 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
67 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
68 Electical performance analusis and economic evaluation of combined biomass cool stove thermoelectric (BITE) generator
69 -
70 -
71 -
72 -
ปี พ.ศ. 2549
73 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
74 การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของฝ้าเพดานทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก
75 การลดภาระความเย็นของผนังอิฐบล๊อกมวลเบาที่ทำจากเถ้าแกลบบดกับอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ
76 Performance analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector
77 Small fan assisted air conditioner for thermal comfort and energy saving in Thailand
78 Experimental performance of a solar tunnel dryer for drying silkworm pupae
79 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
80 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House
81 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
82 -
ปี พ.ศ. 2548
83 Field experiments and economic evaluation of an evaporative cooling system in a silkworm rearing house
84 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator
85 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
86 Changes in the Conscious Mind in Applying Tecnology for Growing Rice at the Chee River Basin in Northeastern of Thailand
87 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม
ปี พ.ศ. 2547
88 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมและการตั้งค่าของ เทอร์โมสตัดที่มีต่อการสิ้นเปลืองพลังงานของตู้ทำน้ำเย็น
89 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand–cement block for reducing solar conduction heat gain to a building
90 Study on the Electrical Performance of Combining Biomass-Fried Cookstove Thermoelecteic (BITE) Generator
91 -
92 -
ปี พ.ศ. 2546
93 รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งของตะเกียงโดยใช้เทอร์โมอิเลคตริก
ปี พ.ศ. 2545
94 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House
ปี พ.ศ. 2544
95 แบบจำลองเชิงตัวเลข 3 มิติของการพาความร้อนแบบอิสระในเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนแบบครีบประยุกต์ ใช้กับการออกแบบเครื่องปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเลกตริก