ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 27
2 สุพิชญา จันทะชุม 26
3 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 23
4 พิทยา อดุลยธรรม 20
5 เถวียน วิทยา 19
6 กิตติ เจิดรังษี 17
7 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 16
8 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 16
9 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 16
10 มุทิตา มีนุ่น 15
11 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 15
12 วันทนา เหรียญมงคล 14
13 ชิตชไม โอวาทฬารพร 14
14 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 14
15 มณฑิรา เอียดเสน 14
16 ไพรัตน์ โสภโณดร 14
17 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 13
18 สนั่น ศุภธีรสกุล 13
19 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 13
20 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 12
21 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 12
22 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 12
23 วรัญญู ศรีเดช 11
24 ธรรมนูญ โปรดปราน 11
25 อัญชลี ศิริโชติ 11
26 รุ่งนภา ศรีชนะ 11
27 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 10
28 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 10
29 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 10
30 ปริญญา เฉิดโฉม 10
31 สุทธิพร ภัทรชยากุล 10
32 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 9
33 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 9
34 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 9
35 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 9
36 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 9
37 รักษ์เกียรติ จิรันธร 9
38 องุ่น สังขพงศ์ 9
39 ดนุพล ตันนโยภาส 9
40 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 9
41 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 8
42 เบญจมาส เชียรศิลป์ 8
43 เล็ก สีคง 8
44 เฉลิมเกียรติ สงคราม 8
45 วิมล ตันติไชยากุล 8
46 สายัณห์ สดุดี 8
47 นวลตา อาภาคัพภะกุล 8
48 อดิศร รัตนพันธ์ 8
49 ราม แย้มแสงสังข์ 8
50 มณี วิทยานนท์ 7
51 ศศิธร พุมดวง 7
52 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 7
53 นิวัติ แก้วประดับ 7
54 ภูธร แคนยุกต์ 7
55 อัญชนา ประเทพ 7
56 พนาลี ชีวกิดาการ 6
57 เกรียงไกร ไวยกาญจน์ 6
58 บัญชา สมบูรณ์สุข 6
59 อนุชิต พลับรู้การ 6
60 วรสันติ์ โสภณ 6
61 กันยา อัครอารีย์ 6
62 วุฒิพร พรหมขุนทอง 6
63 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 6
64 นัฐ ตัณศิลา 6
65 สุรพล ชลดำรงค์กุล 6
66 สุชาดา จันทร์พรหมมา 6
67 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 6
68 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 6
69 ประกาศ สว่างโชติ 5
70 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 5
71 สุรีย์พร กฤษเจริญ 5
72 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 5
73 ชนิษฎา ชูสุข 5
74 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 5
75 กัญญนัช กนกวิรุฬห์ 5
76 ดวงพร คันธโชติ 5
77 จักรี ทองเรือง 5
78 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 5
79 อรทัย เนียมสุวรรณ 5
80 วิรัช ทวีปรีดา 5
81 อรัญ งามผ่องใส 5
82 นันทิยา จ้อยชะรัด 5
83 ณวรา จันทรัตน์ 5
84 ธีระพล ศรีชนะ 5
85 มาลินี วงศ์นาวา 5
86 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 5
87 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 5
88 ธเนศ รัตนวิไล 5
89 ธงชัย นันทนรานนท์ 4
90 ปิ่น จันจุฬา 4
91 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 4
92 จรัญ บุญกาญจน์ 4
93 จิรัฐ มีเสน 4
94 สุกัญญา เดชอดิศัย 4
95 ประนอม ตั้งมั่นคง 4
96 พิกุล วณิชาภิชาติ 4
97 พจชนาถ พัทบุรี 4
98 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 4
99 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 4
100 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 4
101 สุภาพ เกียรติทับทิว 4
102 ธันวดี สุขสาโรจน์ 4
103 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
104 วรนุช แสงเจริญ 4
105 วิลาวัณย์ ทองเรือง 4
106 วิภา แซ่เซี้ย 4
107 นภิสพร มีมงคล 4
108 เจษฎา วรรณสินธุ์ 4
109 อธิป สกุลเผือก 4
110 ศศิธร ชูศรี 4
111 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 4
112 วนิดา รัตนมณี 4
113 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 4
114 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
115 ชยุต นันทดุสิต 4
116 สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 4
117 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 4
118 รัญชนา สินธวาลัย 4
119 วิริยะ ดวงสุวรรณ 4
120 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 4
121 ชาญชัย ธนาวุฒิ 4
122 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 4
123 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 4
124 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 4
125 ปรัตถ พรหมมี 4
126 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 4
127 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 3
128 เกศริน มณีนูน 3
129 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 3
130 วิภาวี นิตยานันทะ 3
131 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
132 อยุทธ์ นิสสภา 3
133 ปรียา แก้วพิมล 3
134 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 3
135 ณวงศ์ บุนนาค 3
136 วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 3
137 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 3
138 กัลยาณี คุปตานนท์ 3
139 ธนภร อำนวยกิจ 3
140 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 3
141 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 3
142 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
143 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 3
144 วรางคณา ชัชเวช 3
145 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 3
146 จุติมา บุญเลี้ยง 3
147 วิริยะ ทองเรือง 3
148 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 3
149 เยาวเรศ สมทรัพย์ 3
150 ปฤษณา เรืองรัตน์ 3
151 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 3
152 วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง 3
153 ขวัญตา บาลทิพย์ 3
154 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 3
155 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 3
156 สมชาย ชูโฉม 3
157 ศิโรช จิตต์สุรงค์ 3
158 ชุติมา ตันติกิตติ 3
159 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 3
160 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 3
161 สุธรรม นิยมวาส 3
162 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 3
163 วรากร ลิ่มบุตร 3
164 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 3
165 ธเนศ เคารพาพงศ์ 3
166 จำนงค์ นพรัตน์ 3
167 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
168 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 3
169 วิชาญ เกตุจินดา 3
170 พรพิมล เชื้อดวงผุย 3
171 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
172 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
173 กมลธรรม อ่ำสกุล 2
174 สมสมร ชิตตระการ 2
175 ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 2
176 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
177 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2
178 สมยศ ทุ่งหว้า 2
179 ปริญญา แก้วประดับ 2
180 อธิป นิลแก้ว 2
181 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 2
182 อาภรณ์ นุ่มน่วม 2
183 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 2
184 นพรัตน์ ชี้ทางดี 2
185 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
186 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
187 โสเพ็ญ ชูนวล 2
188 จรัสศรี นวลศรี 2
189 อนุรักษ์ สันป่าเป้า 2
190 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
191 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
192 วัสสา คงนคร 2
193 กิจการ ศุภมาตย์ 2
194 กิตติกร นิลมานัต 2
195 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
196 กิตตินันท์ มลิวรรณ 2
197 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
198 ฐิติมา ด้วงเงิน 2
199 เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ 2
200 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 2
201 สุวิทย์ สุวรรณโณ 2
202 วันวิศาข์ งามผ่องใส 2
203 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 2
204 ธนิยา เกาศล 2
205 ธนิต เฉลิมยานนท์ 2
206 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 2
207 วันดี อุดมอักษร 2
208 นงเยาว์ เมืองดี 2
209 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 2
210 สุรชาติ เพชรแก้ว 2
211 วัฒนา ศรีพจนารถ 2
212 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 2
213 บุปผา จองปัญญาเลิศ 2
214 จันทิมา ชั่งสิริพร 2
215 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
216 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
217 พิชัย ธานีรณานนท์ 2
218 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
219 อัมพร ศรประสิทธิ์ 2
220 วิไลรัตน์ วรภมร 2
221 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 2
222 โสภา คำมี 2
223 นันธชา ไฝทอง 2
224 ขนิษฐา ศรีนวล 2
225 วิไลพร สมานกสิกรณ์ 2
226 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 2
227 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 2
228 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
229 จันทน์ผา ตันธนา 2
230 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 2
231 ภัทร อัยรักษ์ 2
232 พรสุดา บ่มไล่ 2
233 ปารมี ทองสุกใส 2
234 สุรไกร เพิ่มคำ 2
235 สุภาพร สุวิวัฒน์ 2
236 สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 2
237 ศรัญญู ชูศรี 2
238 อรุณศรี สุนทรพิธ 2
239 ศรัณยู สงเคราะห์ 2
240 วิญญู มิตรานันท์ 2
241 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2
242 ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล 2
243 พรทิพย์ ศรีแดง 2
244 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
245 ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ 2
246 นงนุช บุญยัง 2
247 ปุณณาณี สัมภวะผล 2
248 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 2
249 ดวงแข มณีนวล 2
250 อังศุมา อภิชาโต 2
251 นริศ ท้าวจันทร์ 2
252 วีณา คันฉ้อง 2
253 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
254 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
255 สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ 2
256 วิชญะ ทองตะโก 2
257 ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ 2
258 วนพร อนันตเสรี 2
259 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
260 ยุพดี ชัยสุขสันต์ 2
261 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
262 จำเป็น อ่อนทอง 2
263 อนุวัติ แซ่ตั้ง 2
264 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 2
265 ณัฐธิดา ภัคพยัต 2
266 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 2
267 วรรณรัช สันติอมรทัต 2
268 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 2
269 เสาวภา อังสุภานิช 2
270 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 2
271 ชัชวาล โชติมากร 2
272 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 2
273 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
274 นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ 2
275 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
276 ศรีสกุล ภิรมย์วรากร 2
277 ภาณุพงส์ พุทธรักษ์ 1
278 ประณีต ส่งวัฒนา 1
279 ณัฐณิชา อิงวิยะ 1
280 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
281 กรกช นาคคนอง 1
282 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
283 กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ 1
284 อรณิชา รัตนาภรณ์ 1
285 ชลทิต สนธิเมือง 1
286 โอภาส บุญเกิด 1
287 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
288 สันติไมตรี ก้อนคำดี 1
289 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 1
290 ใกล้รุ่ง สามารถ 1
291 วิภาวี คงอินทร์ 1
292 ขนิษฐา นาคะ 1
293 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
294 สิริวงศ์ ลัทธกาญจนัง 1
295 นฤมล เส้งนนท์ 1
296 อารมณ์ มีรุ่งเรือง 1
297 จรูญศักดิ์ ห่อสุวรรณ์ 1
298 ดวงทิพย์ อรัญดร 1
299 จิตราวดี ฐิตินันทกร 1
300 นุชนาถ คงช่วย 1
301 กรองทอง วงศ์ศรีตรัง 1
302 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 1
303 JAMES DOMINIC TRUE 1
304 สุวลักษณ์ วิสุนทร 1
305 อดิเรก รักคง 1
306 ศิริพร ประดิษฐ์ 1
307 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 1
308 สุณีย์ หวันเหล็ม 1
309 ปรเมศวร์ เหลือเทพ 1
310 วิฆเนศว์ ดำคง 1
311 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
312 ดาริกา อวะภาค 1
313 สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 1
314 จุฑารัตน์ อินทปัน 1
315 ชนินันท์ พรสุริยา 1
316 จารุณี มหารัตน์ 1
317 พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส 1
318 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
319 อภิวดี ทองสง 1
320 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
321 ธนันท์ ชุบอุปการ 1
322 ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ 1
323 วิชัยรัตน์ แก้วเจือ 1
324 ทรงสุดา พรหมทอง 1
325 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
326 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 1
327 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
328 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
329 ฤทัยวัลค์ ฐิตโสมกุล 1
330 จันทิภา ปุรินทราภิบาล 1
331 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
332 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
333 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
334 นิมิตร วรกุล 1
335 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
336 จิราภรณ์ เมืองประทับ 1
337 ปิยะลาภ ตันติประภาส 1
338 วนิดา สุขเกษศิริ 1
339 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
340 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
341 บัญญัติ เฉิดฉิ้ม 1
342 นรารักษ์ หลีสกุล 1
343 ภารนัย สุขุมังกูร 1
344 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
345 สาระ บำรุงศรี 1
346 สุทธิดา รักกะเปา 1
347 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
348 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
349 สุรีย์ ชาติวัยงาม 1
350 บุญรอด ยุทธานันท์ 1
351 แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 1
352 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
353 ศิษฎา ตันนุกิจ 1
354 กนกกาญจน์ พงษ์สุวรรณ์ 1
355 พรรณทิพย์ ฉายากุล 1
356 Pimpimon Tansakul 1
357 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 1
358 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
359 Pantip Chayakul 1
360 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
361 Kevin W Garey4 1
362 Sutthiporn Pattharachayakul1, 1
363 ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี 1
364 ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 1
365 ขวัญ นวลเจริญ 1
366 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
367 อุษณีย์ วนรรฆมณี 1
368 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
369 สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 1
370 มนตรี กาญจนะเดชะ 1
371 คณิตา กายะสุต 1
372 สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ 1
373 มะลิ นิยมบัณฑิต 1
374 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 1
375 ประพาฬศรี เรืองศรี 1
376 เยาวภา สุวลักษณ์ 1
377 ปารมี หนูนิ่ม 1
378 บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี 1
379 ธำรงค์ อมรสกุล 1
380 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
381 อุตส่าห์ จันทร์อำไพ 1
382 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
383 สุภาพ แสงดี 1
384 เยาวนิจ กิตติธรกุล 1
385 วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล 1
386 ระวี เจียรวิภา 1
387 ศิริพา อุดมอักษร 1
388 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
389 สมพร นิลมณี 1
390 ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ 1
391 วันดี สุทธรักษี 1
392 วินัย กิตติดำเกิง 1
393 จักรี องค์เทียมสัคค์ 1
394 ชัชชัย พุทซ้อน 1
395 สุภาพ มากสุวรรณ 1
396 กัญจนี พลอินทร์ 1
397 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
398 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
399 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 1
400 สุปรีดี สังฆรักษ์ 1
401 การุณ ทองประจุแก้ว 1
402 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 1
403 สุกิจ มหัธนันท์ 1
404 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
405 กมลทิพย์ พรหมณเรศ 1
406 สวัสดี ยอดขยัน 1
407 พิเชฐ ตระการชัยศิริ 1
408 เบญจมาศ จันทร์อุดม 1
409 ทวิช พยัคฆมาศ 1
410 กัลยา มณีโชติ 1
411 วันชัย ธรรมสัจการ 1
412 ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 1
413 จรรยา อินทมณี 1
414 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 1
415 บรรเจิด ยะพงศ์ 1
416 ถาวร จุลนิล 1
417 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
418 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
419 จรรยา ชื่นอารมณ์ 1
420 พัลลภัช เพ็ญจำรัส 1
421 นิคม สุวรรณวร 1
422 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 1
423 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 1
424 อนิรุทธ ผลอ่อน 1
425 ธนวันต์ กันทา 1
426 นิสิตา บำรุงวงศ์ 1
427 ธิดาวรรณ แซ่เล่า 1
428 กลางเดือน โพชนา 1
429 วันดี คหะวงศ์ 1
430 ปฐเมศ ผาณิตพจมาน 1
431 อมราวดี จางวาง 1
432 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
433 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 1
434 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
435 แวอาแซ แวหามะ 1
436 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1
437 ชลิตพล ณ นคร 1
438 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
439 ชนธัญ ศศิธร 1
440 ญาณิศา รัตอาภา 1
441 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
442 อรมาศ สุทธินุ่น 1
443 จันทกานต์ ทวีกุล 1
444 เกื้ออนันต์ เตชะโต 1
445 สุชาดา สูรพันธุ์ 1
446 ศักย์ชิน บุญถวิล 1
447 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
448 นงพร โตวัฒนะ 1
449 ทิพมาส ชิณวงศ์ 1
450 บดี คำสีเขียว 1
451 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
452 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
453 ประภาพร ชูกำเหนิด 1
454 ศันสรียา วังกุลางกูร 1
455 ละม้าย ทองบุญ 1
456 ชัชวาล หมื่นโพธิ์ 1
457 กานดา ปานทอง 1
458 วรรณรัตน์ แซ่ชั่น 1
459 สมศักดิ์ คงแสง 1
460 สุระพล เธียรมนตรี 1
461 ชาคริต ทองอุไร 1
462 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
463 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
464 พิษณุ บุญนวล 1
465 บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล 1
466 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
467 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ 1
468 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
469 อภิญญา รัตนไชย 1
470 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
471 สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช 1
472 สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์ 1
473 ดำรงค์ แวอาลี 1
474 ปิ่นทิพย์ นาคดำ 1
475 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 1
476 พรอุษา จิตพุทธิ 1
477 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
478 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
479 สมพงษ์ เทศประสิทธิ์ 1
480 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 1
481 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 1
482 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
483 วรพงษ์ ปัญญายงค์ 1
484 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 1
485 นลินี โกวิทวนาวงษ์ 1
486 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
487 เสกสรร สุธรรมานนท์ 1
488 สมรมาศ กันเงิน 1
489 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 1
490 พินทรัตน์ สุวรรณรัตน์ 1
491 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 1
492 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
493 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
494 เบญจมาภรณ์ พิมพา 1
495 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
496 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
497 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
498 ระพีพร เรืองช่วย 1
499 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
500 ชัยณรงค์ จันทร์มณี 1
501 ณัฐพร ยูรวงศ์ 1
502 น.ส. ม่านสะอาด 1
503 ราชัยวิทย์ เลาหะกุล 1
504 ลินดา เคารพาพงศ์ 1
505 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 1
506 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 1
507 ระพีพัฒน์ ย่องมณี 1
508 ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ 1
509 จรีพร เรืองศรี 1
510 วิวัฒน์ พิชญากร 1
511 โขมพักตร์ มณีวัต 1
512 พันธ์วศรี แสงสุวรรณ 1
513 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
514 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
515 รวี เถียรไพศาล 1
516 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
517 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
518 เยาวภา สุขพรมา 1
519 สมปอง เตชะโต 1
520 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
521 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
522 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 1
523 วีระนุช นิสภาธร 1
524 ชัชปวิตร เกตุพุก 1
525 ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ 1
526 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 1
527 แวนูรมา เจ๊ะเมาะ 1
528 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
529 วันดี สุทธรังษี 1
530 Usanee Wanakamanee, 1
531 Surachat Ngorsuraches 1
532 กรกมล รุกขพันธ์ 1
533 Khona Panpongtham, 1
534 Piti Trisdikoon, 1
535 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
536 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
537 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
538 ปริศนา อัตถาผล 1
539 นิยา สออารีย์ 1
540 ทิพวรรณ รมณารักษ์ 1
541 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
542 เกศรา เสนงาม 1
543 ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล 1
544 ประนอม หนูเพชร 1
545 อารี นุ้ยบ้านด่าน 1
546 จิราพร เพชรรัตน์ 1
547 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 1
548 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 1
549 หเทิญ ถิ่นธารา 1
550 อ้อยทิพย์ ชาญการค้า 1
551 อังคณา เธียรมนตรี 1
552 กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ 1
553 กัลยาณี บุญสิน 1
554 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
555 จารุวรรณ มานะสุรการ 1
556 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
557 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
558 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
559 สินีนาฏ กาลเนาวกุล 1
560 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
561 อุษา เชษฐานนท์ 1
562 ณัฐธิดา รักกะเปา 1
563 โสภณ ชีวะธนรักษ์ 1
564 เจริญ นาคะสรรค์ 1
565 วิภาวดี เสียงล้ำ 1
566 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
567 ธิดารัตน์ กำลังดี 1
568 ธวัช ชิตตระการ 1
569 ชวนพิศ ขาวคง 1
570 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
571 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
572 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
573 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
574 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
575 สัตยา บุญรัตนชู 1
576 สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ 1
577 นฤมล ช่างสาน 1
578 ชุลีพร พรหมพาหกุล 1
579 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
580 เยาวรัตน์ มัชฌิม 1
581 ศศิกานต์ กาละ 1
582 กนกพร ภาคีฉาย 1
583 กฤดิตว์ วิวราวรณ์ 1
584 โสภิณ จิระเกียรติกุล 1
585 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 49
4 2557 103
5 2556 84
6 2555 50
7 2554 75
8 2553 96
9 2552 113
10 2551 70
11 2550 63
12 2549 104
13 2548 70
14 2547 131
15 2546 111
16 2545 119
17 2544 112
18 2543 66
19 2542 1
20 2522 1
21 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสำรวจความหลากหลายและความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณอ่าวถ้ำใหญ่ เกาะมุกต์ จังหวัดตรัง : แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2559
2 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2558
3 ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงและต้านอนุมูลอิสระในเซลล์เพาะเลี้ยงของสารที่สกัดจากพืชสกุลพริกไทย
4 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่บ้านโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
5 การเพาะเลี้ยงเชื้อและตรวจสายพันธ์ไวรัสชิคุนกุนยา
6 ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้
7 ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
8 การศึกษาความชุกของการกลายพันธุ์ของยีน k-ras ในมะเร็งเยื่อบุมดลูกชนิดเอนโดเมทริออยด์
9 การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว
10 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SKO10 ต่อเชื้อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ
11 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
12 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไฟบริโนเจนจากกุ้งแชบ๊วย
13 สมบัติทางเคมีกายภาพของปฏิกิริยาระหว่าง Tilapia-derived peptide-Calcium (TDP-Ca) ในลำไส้
14 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ
15 ผลของวิธีการสกัดน้ำมันเมล็ดสะเดาช้างต่อปริมาณน้ำมัน สารอะซาดิแรกติน อายุการเก็บรักษา การออกฤทธิ์ควบคุมและการสร้างความต้านทานของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (Linnaeus)
16 บทบาทของโปรตีน 14-3-3sigma และ 14-3-3gamma ต่อกระบวนการบุกรุกของเซลล์มะเร็งในเซลล์มะเร็งปอดเพาะเลี้ยงชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก
17 การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่ง
18 การพัฒนาเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่รวดเร็ว
19 ผลของสาร GM1 และ GM2 จาก Grangea maderaspatana (L.) Poir. ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง
20 พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
21 ศึกษาการปรับสภาพวัตถุดิบยางก้อนถ้วยต่อคุณสมบัติของยางแท่ง STR 20 และ สมบัติของยางวัลคาไนซ์
22 ผลของอุณหภูมิต่อระยะการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย,การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียวิบริโอในหอยตะเภา
23 โลหะปริมาณน้อยในดินตะกอนและในหอยแครงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ คณะแจ้งผลงานอยู่ระหว่างการ Review จากผู้ทรงคุณวุฒิ
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานบางชนิดโดยใช้วิธี DPPH และ Metal chelating
25 การพัฒนาวิธีการให้อากาศแบบการพาโดยธรรมชาติผ่านท่อแนวดิ่งในถังหมักปุ๋ยเพื่อเพิ่มอัตราการย่อยสลายของปุ๋ยหมัก
26 การสืบค้นข้อมูลด้วยการวัดความคล้ายตามแนวคิด
27 การวิเคราะห์พลังงานของอันตรกิริยาระหว่างอัลบูมินในซีรั่มของมุนษย์ (human serum albumin) และตัวยา
28 ผลของเกลือฟอสเฟส (Na3PO4, Na2HPO4 and NaH2PO4) ที่มีต่อสัณฐานและประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงของซิลเวอร์ฟอสเฟตที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
29 สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล
30 การตรวจสอบหาเชื้อ ระบาดวิทยาของ enterohemorrhagic และ Shiga toxin-producing Escherichia coli ในผู้ป่วยท้องร่วงและการหาปริมาณเชื้อจากเนื้อสัตว์ทางภาคใต้ของประเทศไทย
31 การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง และคุณสมบัติในการยับยั้งจุลชีพ ของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียม(II) กับลิแกนด์ p-cymene และ azo-imine
32 การผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน
33 ผลของเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ต่อการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อของฟันมนุษย์
34 การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด
35 การพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ Ba(Ti, Sn)O3 – (Ba, Ca)(Ti, Zr)O3 – (Na, K, Li)NbO3 สำหรับประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
36 การศึกษาบทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในแมคโครฟาจของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
37 ผลของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในปลากดเหลือง (Mystus nemurus)
38 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรำข้าวและสารสกัดฟีนอลิคจากแกลบต่อความเสถียรของอิมัลชันและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
39 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ตรึงรูปไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus sp. C26 และการประยุกต์ใช้ไซโคลเด็กซ์ตรินในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
40 บทบาทของ Dual specificity phosphatase 16 (DUSP16) ในมาสท์เซลล์
41 การจำแนกชนิดของเชื้อ Curvularia sp. สาเหตุของโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมันโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโดยชีวภัณฑ์ไคโตซาน
42 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
43 การศึกษากลไกการย่อยสลายยางธรรมชาติทางชีวภาพของเชื้อ Gordonia sp. R3
44 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
45 อิทธิพลของแป้งดัดแปรต่อสมบัติของโฟมแป้งดิบ
46 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
47 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
48 การศึกษาการระงับฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่ได้รับการกระตุ้นเชิงแสงและกัวนีน ด้วยแบบจำลองเชิงโมเลกุล
49 การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด
50 กลไกการออกฤทธิ์ของสาร lupinifolin ที่แยกได้จาก Albizia myriophylla ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฝันผุ Streptococcus mutans
51 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2557
52 การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย
53 ผลของการได้รับกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ
54 ฤทธิ์ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดรังไข่ หมายเหตุ โครงการนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่รายงาน
55 การศึกษารูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในหนูนาขาวใหญ่ที่ถูกชักนำให้เกิดการเสื่อมของประสาท
56 การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของ WT1 ที่ถูกยับยั้งด้วย siRNA ในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด MCF-7 และ MDA-MB-468
57 การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม
58 การเตรียมสารประกอบเชิงโลหะฐานทังสเตนโดยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
59 การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่
60 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
61 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
62 การเอาชนะปัญหาการดื้อยาสูตรทั่วไปในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกโดยใช้ตัวทำนายเชิงโมเลกุลและการบริหารยาแบบเฉพาะที่
63 การจำแนกชนิดและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไบฟิโดแบคทีเรีย ที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุรุนแรงในเด็ก
64 การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์
65 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
66 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 วงจรสืบพันธุ์ของหอยสังข์กระโดดบริเวณน่านน้ำจังหวัดกระบี่ และความสัมพันธ์กับนิวโรฮอร์โมน APGWamide
68 การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำ
69 ฤทธิ์ปกป้องของฟิแลนด์ทินต่อความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ที่มีต่อเซลล์เพาะเลี้ยง เฮพ จี 2 และเซลล์เพาะเลี้ยงร่วมเฮพจี 2 และที เฮช พี 1
70 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นพิมพ์พอลิเมอร์ระบบเฟลกโซกราฟี
71 การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังจากการวางไข่ และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridization
72 การพัฒนาสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้วิเคราะห์เนื้อเยื่อใบอ่อนปาล์มน้ำมันด้วยวิธีโฟลไซโทเมทรี
73 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน
74 การเพิ่มความเข้าใจแนวคิดรวบยอดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันของนักเรียน/นักศึกษาโดยวิธีการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
75 สมบัติบางประการของฟังก์ชันควอร์ติกทีตา
76 การใช้เทคนิค direct PCR multiplex assay ในการระบุชนิดของเนื้อสัตว์เจือปนในอาหาร
77 การประยุกต์ใช้เทคนิค direct PCR ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพ ประเภทต่างๆในงานอาชญากรรมสัตว์ป่า
78 การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคหรือแพ้ยา
79 ผลของผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อการยับยั้งไนตริกออกไซด์ในเซลล์มาโครฟาจและสารบ่งชี้ทางชีวภาพ
80 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล
81 ผลของกลุ่มสารอินทรีย์และปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนในน้ำดิบประปาจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาต่อโอกาสการก่อตัวของสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนในน้ำประปา
82 ผลตอบสนองทางพลวัตของฐานรากสี่เหลี่ยมในตัวกลางชนิดโพโรอิลาสติกหลายชั้น
83 การย่อยสลาย 17อัลฟ่า-เอสทีนิลเอสตราไดออลด้วยจุลินทรีย์แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกัน
84 การปรับสภาพและย่อยแกนข้าวโพดด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอล
85 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
86 พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการพัฒนาระยะตัวอ่อนของแมลงวันแตง, Bactrocera cucurbitae (Couqillett) (Diptera: Tephritidae), ที่ติดเชื้อรา Metarhizium anisopliaeไอโซเลท PSUM02
87 การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. จากข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
88 เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ
89 การทำเข้มข้นโปรตีนด้วยกระบวนการร่วมของระบบออสโมซิสและการกลั่นผ่านเมมเบรน
90 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
91 การศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลืองในมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบการตรวจด้วยแอนติบอดีชนิด D2-40 CD34 และ VEGF
92 ฤทธิ์ต้านระบบ quorum sensing และผลต่อปัจจัยการก่อโรคในแบคทีเรียของสารสกัดจากต้นกระทุ(Rhodomyrtus tomentosa (Ait)Hassk.)
93 การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ
94 ผลของการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอดไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของกะปี
95 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
96 การทำให้ข้อมูลส่งอย่างรวดเร็วและภายในระยะเวลาที่กำหนดในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
97 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
98 คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
99 พหุนามดีกรี n ที่ผลเฉลยและจุดวิกฤตเป็นจำนวนเต็มและสัมประสิทธิ์บางตัวไม่ทราบค่า
100 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
101 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในนาข้าวดินเค็ม
102 การดัดแปรโครงสร้างของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus)
103 การเตรียมและการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นด้วยพอลิเมอร์ผสมอิเล็กโทรสทริกทีฟ
104 การพัฒนาสูตรตำรับโคเอนไซม์คิวเทนไมโครอิมัลชันเพื่อประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง
105 การศึกษาทบทวนพืชชั้น Marchantiopsida ในประเทศไทย
106 การศึกษาการแสดงออกของไซโตไคยีนระหว่างการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในเซลล์ไลน์
107 การหาความเร็วคลื่นเฉือนใต้ผิวดินเพื่อจำแนกประเภทพื้นที่การตอบสนองทางด้านแผ่นดินไหวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
108 การออกแบบคานเหล็กที่มีช่องเปิดในแผ่นเอวซึ่งมีระยะห่างสม่ำเสมอตามมาตรฐาน AISC
109 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อแนวปะการังในภาคตะวันออกของประเทศไทย
110 ผลกระทบของคุณลักษณะเส้นใยต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของไม้พลาสติกจากกระบวนการอัดรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
111 ไมโครแชลแนลแบบเกลียวร่วมกับเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับแยกและนับอนุภาคแบบต่อเนื่อง
112 การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้เฉพาะโรคสตรี : กรณีศึกษาจากสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่
113 ผลของพันธุ์ยางต่อปรากฎการณ์การแข็งตัวของยางธรรมชาติ
114 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
115 องค์ประกอบทางเคมีจากต้นราชดัดและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
116 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กคลอเรลล่าเพื่อการผลิตน้ำมันและโพลิเมอร์ชีวภาพ
117 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
118 ประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการควบคุมโรคใบร่วงของต้นกล้ายางพารา
119 ผลของการเก็บรักษาแบบแช่แข็งต่อการเกิดฮิสตามีน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดฮิสตามีนในปลาทูน่า
120 การห่อหุ้มเซลล์ของโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum SKI19 และการประเมินความสามารถในการทนต่อสภาวะของกรดในกระเพาะอาหาร
121 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
122 การศึกษาผลของสารสกัดฟีนอลิกจากรำข้าวต่อเสถียรภาพในการเกิดออกซิเดชันของระบบอิมัลชัน
123 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการบรรจุปลาทูน่ากระป๋อง
124 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุชิ้นปลาทูน่า
125 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนได้ด้วยตัวเอง
126 การพัฒนาดินประดิษฐ์โดยใช้ไวนิลอะซีเตตเอทิลีน
127 การศึกษาการแยกแร่ไมก้าในของเสียจากกระบวนการแต่งแร่ดินขาวระนอง
128 การสำรวจตำรับยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังจากหมอพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
129 การสำรวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรคระบบทางเดินอาหารของหมอพื้นบ้านใน อ. ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
130 การสำรวจตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคผิวหนังของหมอพื้นบ้าน ใน จังหวัดกระบี่
131 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
132 การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง
133 สารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมในกลุ่มเคจแซนโทนจากรากต้นติ้วขน
134 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สโคโปเลตินและเมแทบอไลต์ในพลาสมาและปัสสาวะมนุษย์โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง
135 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารอนุพันธ์เบนโซไฮดราไซด์
136 พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
137 การจำหน่าย พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
138 การจำหน่ายแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟเส้นทางภาคใต้ ประเทศไทย (ลาออก)
139 ผลของโซเดียมแอสคอเบทและโซเดียมไตรฟอลิฟอสเฟตต่อความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยหวานระหว่างเก็บรักษาโดยการ แช่เย็นและแช่แข็ง
140 ความชุกของการติดเชื้อ Herpes Simplex virus type 1-6 ในผู้ป่วยตาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
141 การศึกษาความไวของยาต่อเชื้อกลุ่ม rapid growing non tuberculous Mycobacterium
142 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการสร้าง chlamydoconidia จากเชื้อ Candida albicans
143 สารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหยของประยงค์
144 ความสัมพันธ์ระหว่าง HPLC fingerprint และฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans ของชะเอมไทย
145 ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของตำรับยาแผนไทยที่ใช้รักษาโรคท้องร่วง
146 ผลต่อความผ่อนคลายของน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี
147 การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และแผนการสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในศูนย์นำร่อง
148 การพัฒนาถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบผิวด้วยน้ำยางพอลิยูริเทนที่เตรียมจากยางธรรมชาติร่วมกับน้ำมันเมล็ดยางพารา
149 ผลของงาดำคั่วต่อความเป็นพิษต่อตับที่เกิดจากการชักนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว
150 ผลของผักน้ำเบตงสดและผักน้ำเบตงปรุงสุกต่อแอคติวิตีของไซโทโครม พี 450 1เอ2 ในหนูขาว ผ่านปฏิกิริยาเอ็น-ดีเมทิลเลชันของคาเฟอีน
151 องค์ประกอบอนินทรีย์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและผลต่อความทนทานกลูโคสในหนูและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคสิเดสเดสเปรียบเทียบกับสารสกัดเอทานอล
152 การจัดทำแผนที่หญ้าทะเล: กรณีศึกษาจากเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า เกาะตะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย
153 ผลกระทบของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรต่อคุณสมบัติของสารเพิ่มน้ำเลือด
154 ความหลากหลาย พลวัตประชากร และรูปแบบการกระจายของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนที่ 1: ป่าเทือกเขานครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
155 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของระบบการทำฟาร์มที่มีการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้
156 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
157 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
158 การจำแนกประเภทข้อมูลโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Deep Belief Network
159 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
160 การสังเคราะห์และสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้เป็นกาว
161 การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัสชันทางผิวหนังของสารสกัดจากเฟริร์นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
162 ผลของวิธีเตรียมตัวอย่าง วิธีแช่แข็ง การทำละลาย และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ คุณภาพชิ้นลูกตาลตัดแต่ง
163 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
164 ความคงตัวของฟลูออไรด์อิสระในยาสีฟันที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
165 การกักเก็บและปลดปล่อยยาเซพฟาโลสปอรินและยาไอบูโปรเฟนของโครงเลี้ยงเซลล์กระดูกที่มีรูพรุนแบบทรงกลมและทรงกระบอก
166 การผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไบโอดีเซลโดยระบบ Anaerobic Respiration และ เมมเบรนไบโอรีแอคเตอร์ (MBR)
167 ความหลากหลายของแบคทีเรียในบ่อน้ำร้อนเบตง จ.ยะลา ประเทศไทย
168 ฤทธิ์ของสารสกัดบริสุทธิ์ rhodomyrtone ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้างภายในและรูปร่างลักษณะของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมทิซิลลินและแวนโคไมซิน
169 การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้
170 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย
171 การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย : สารอนุพันธ์ stilbene
172 การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59
173 ผลการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อความปวดเมื่อย ความอ่อนตัว และความจุปอดของผู้สูงอายุ
174 ระบบจัดตารางสอนโดยใช้หลักการค้นหาและวิทยาการศึกษาสำนึก
175 การวิเคราะห์วัสดุจีโอโพลีเมอร์ที่เตรียมจากเถ้าใยปาล์มและกากของเสียจากการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
176 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
177 การตลาดสินค้าประมงของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
178 พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสาวยางพาราในจังหวัดสงขลา
179 ฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ของตำรับยาแผนไทยสำหรับรักษาโรคผิวหนัง
180 การระบุชนิดและการแสดงออกของยีน 412- desaturase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดไลโนเลอิกจากมอส Physcomitrella patens
181 อุบัติการณ์และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรค
182 การคัดเลือกไพลที่สร้างสารสำคัญในกลุ่ม phenylbutanoid ในปริมาณสูง และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
183 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบไทชิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และภาวะสุขภาพของสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานชนิดที่สอง
184 การย่อยสลายฟีนอลและกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันโดยแบคทีเรียและเชื้อราตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน
185 องค์ประกอบการสื่อสารเพือการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
186 กระบวนการพ่นเคลือบแบบเปลวไฟที่อาศัยเทคนิคปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
187 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยชุมชนด้วยระบบหมักแห้งแบบลีชเบดร่วมกับถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์
188 การพัฒนามอร์ต้าร์กำลังสูงด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
189 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
190 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
191 ผลของสารต้านมะเร็ง RAPTA-C ต่อความเสียหายและการซ่อมแซมของยีนบีอาร์ซีเอวันของเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
192 การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้าง ในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
193 บทบาทของการเลี้ยงแพะในระบบการทำฟาร์ม ในชุมชนมุสลิม ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
194 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติล-และบิวไทริลโคลีนเอสเทอเรสในหลอดทดลองของอนุพันธ์ N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide
195 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
196 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
197 การคาดการณ์ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการบริการสุขภาพ และความตั้งใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าพยาบาล
198 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
199 การเปรียบเทียบผลของท่า PSU Cat สลับนอนศีรษะสูงร่วมกับการฟังดนตรีผ่อนคลาย และการได้รับออกซิโตซินต่อระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดและความปวดในมารดาครรภ์แรก
200 ผลกระทบของลำดับการให้พลังงานความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อนต่อการแห้งของไม้ยางพารา
201 การศึกษาความเปราะบางของโครงข่ายถนนจากอุทกภัย : กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
202 ลักษณะกะโหลกและใบหน้า การสบฟัน ลักษณะเพดานปากและลิ้น ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น : การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม
203 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน
204 การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของกระบวนการตัดแผ่นเหล็กในสายการผลิตกระป๋อง
205 การศึกษาฏษณลดเวลาการสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องคัดขนาดด้วยเทคนิค SMED กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง
206 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวุ้นและการฉายแสง UV
207 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบเบ้าหมุน
208 การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแนวหญ้าทะเล เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
209 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน
210 องค์ประกอบชนิดของปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
211 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยหวานมีชีวิตเชิงการค้า : ผลของความหนาแน่น อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
212 การปรับสภาพและย่อยสลายทะลายปาล์มในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์
213 การใช้ประโยชน์จากสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Leucobacter komagatae 183 ในการย่อยสลายน้ำมันไบโอดีเซล
214 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคอมพอสิต PBS/Mica flakes สำหรับงานบรรจุภัณฑ์
215 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
216 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
217 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลลองกองที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาว
218 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮิสตามีน และประชากรแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน ในเนื้อปลาทูน่าในกระบวนการบรรจุกระป๋อง
219 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
220 การศึกษาความชุกและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรที่เป็นสาเหตุของการตกค้างในเนื้อสุกรและเนื้อไก่ในจังหวัดสงขลา และแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน
221 การศึกษาการสร้างสาร anthraquinone ในรากเพาะเลี้ยงของชุมเห็ดไทย
222 ความหลากชนิด การแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากรกลุ่มปลิงทะเลและเม่นทะเลบริเวณหาดทราย และแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
223 อิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและความเค็มต่อการรอดตายของลูกปลาการ์ตูนอินเดียนและปลาการ์ตูนลายปล้องระยะวัยรุ่นจากการเพาะฟัก
224 ความหลากชนิด การแพร่กระจายและมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวบ้านท้องกรูด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
225 การกระจายเชิงพื้นที่ ความสมบูรณ์และขนาดของดาวทะเลในวงศ์ Oreasteridae และหอยกะพง Musculus senhousia ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
226 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากหาดทราย ด้านประมงชายฝั่ง กรณีศึกษา บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช
227 แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
228 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แรงงานในการกรีดยางของเกษตรกรในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
229 การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรทางถนน ในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา
230 การเตรียมยาน้ำใสต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
231 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
232 ผลของ cryoprotectants จากน้ำผลไม้ต่อการอยู่รอดของโพรไบโอติกที่ใช้ เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตโยเกิร์ต
233 การหาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดและการคัดเลือกสายพันธุ์ใบฝรั่งที่มี ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
234 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ 2-ไอโซโพรพิล-5-เมททิลเฟนนิล 2-(4-ไอโซบิวทิลเฟนนิล)โพรพาโนเอท
235 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
236 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์
237 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายของกลาบิดนิ-ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
238 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทัยภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
239 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
240 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคู เพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
241 การพัฒนา idebenone ในรูปของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
242 การศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาเคลือบฟิล์มผสมน้ำยางพาราเพื่อป้องกันความชื้นในยาเม็ดที่ไวต่อความชื้น
243 การเตรียมและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารและอนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์กลุ่ม furofuran lignans ที่ได้จากงา
244 ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรนักศึกษาเภสัชศาสตร์หรือพยาบาล ต่อความรู้และความร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
245 การประเมินความถูกต้องของการใช้ยาพ่นสูดชนิด metered dose inhaler ในผู้ป่วยโรคหอบหืด ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
246 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
247 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรด์สำหรับคอนกรีต
248 การศึกษาสภาพการจ้างงานและรูปแบบสวัสดิการของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษากลุ่มเกษตรพันธะสัญญาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
249 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
250 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปูนิ่มใน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
251 การเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของ Cyclosorus interruptus วงศ์ Thelypteridaceae
252 การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์ และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
253 ความรู้และทัศนคติในการใช้ยาสตรีแผนโบราณของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
254 การสำรวจตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากหมอพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
255 การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคซางในเด็กของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ : กรณีศึกษา หมอทวี หมันหมาด และหมอปีปี ปราบเภท
256 โรคปะการังบริเวณเกาะมุกต์ จังหวัดตรัง
257 กาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและปราศจากสารประกอบฮาโลเจน
258 ผลของยาต้านมะเร็งซิสพลาตินต่อ ubiquitin ligase activity ของโปรตีนบีอาร์ซีเอวันที่ผ่าเหล่าชนิด D67E ที่พบในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม
259 การศึกษาเตียงคลอด PSU
260 การใช้กวาวเครือขาวเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (สายพันธุ์ตรัง)
261 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแป้งมันสำปะหลังมาใช้เป็นส่วนผสมสำหรับสารเพิ่มน้ำเลือด
262 รูปแบบและสภาวะการทำงานของสกรูเอ๊กทรูดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพในการล้างสีของยางเครพขาว
263 การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางเคมีระหว่างกระบวนการหมักสะตอ (สะตอดอง)
264 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพารา ที่ปลูกในพื้นที่ตอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทย
265 การสำรวจการปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับการจัดการภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
266 การสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็กสำหรับผลิตแบบหล่อโฟมแบบแยกชิ้น
267 การขึ้นรูปผงไม้ธรรมชาติและ HDPE ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
268 มอร์ต้าจีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา
269 การออกแบบระบบการจัดการข้อมูลคลังอะไหล่แผนกวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
270 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
271 การออกแบบระบบการจัดการเบิกจ่ายเครื่องมือช่างในโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
272 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร
273 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น
274 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร
275 การตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลินเอสเทอเรสในผู้ที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารฆ่าแมลง
276 การศึกษาการแสดงออกของยีนในแมคโครฟาจของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
277 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
278 ความชุกของภาวะไมโครอัลบูมินโดยการตรวจกรองในปัสสาวะของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและไม่เป็นเบาหวาน
279 การพัฒนาวิธี indirect ELISA สำหรับตรวจหา Anti-VZV lgG
280 ศึกษาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาน ด้วยวิธี Real-time PCR
281 การตรวจหา single nucleotide polymorphisms (SNPs) ของ abnormal hemoglobin ที่พบในประเทศไทย
282 ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA
283 วิธีการตรวจความผิดปกติของยีนเบต้าธาลัสซีเมียโดยใช้ magnetic nanoparticle (MNPs)
284 สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติในการศึกษากับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษาที่จบ 2551-2553
285 ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
286 แบบจำลองอิทธิพลปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อราคาที่ดินในอำเภอเมืองของไทย
287 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
288 ความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2554
289 องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนตามแนวทางการแพทย์แผนไทยใน จ.สงขลา
290 การศึกษาการนวดกระเบนเหน็บลดอาการปวดประจำเดือนในอาสาสมัคร : ตามวิธีการนวดของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส
291 ผลของการทับหม้อเกลือและอบไอน้ำสมุนไพรต่อการลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวของอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วน
292 องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุล Aglaia และฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคข้าว
293 การลดการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกรัมลบด้วยตำรับยาแผนไทย
294 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. valnificus ใน กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ด้วยเทคนิค MPN ร่วมกับ Multiplex PCR
295 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำปรุงรสผัดไทไชยาโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
296 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยสนามแม่เหล็ก
297 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
298 Stimulation of oil palm germination by magnetic fields exposure
299 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน
300 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในกระบวนการผลิตขนมจีน
301 ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว
302 การสังเคราะห์และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารอนุพันธ์ Chacones และ bischalcones
303 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติทนความร้อน
304 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยการเยี่ยมบ้าน
305 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสาร rhinacanthin-C และสารสกัดมาตรฐานใบทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง
306 การประยุกต์ใช้ควอเทอร์ไนซ์ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
307 ประสบการณ์การปรับสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุในการอยู่อาศัยแบบครอบครัวสองวัยในจังหวัดสงขลา
308 ปัญหาแอลกอฮอล์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
309 กระบวนการสร้างและ/หรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี
310 บทบาทของเอทิลีนและ 1-methylcyclopropene ต่อการสุกของผลปาล์มน้ำมันหลังการเก็บเกี่ยว
311 สถานะของโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพารา
312 การควบคุมปลวก Coptotermes curvignathus (Holmgren) ในสวนยางพารา
313 ผลของการพัฒนาคุณธรรมด้วยโปรแกรมจิตวิวัฒน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
314 การวิจัยศึกษาต้นกำเนิดทางพันธุกรรมของฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบได้น้อยของประเทศไทย
315 ศึกษาหน้าที่ของ WT1 กับ p53 ในเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-469
316 ศึกษาหน้าที่ของ WT1 กับ p53 ในเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-470
317 ผลของการใช้ยาต้านเอดส์ระยะยาวต่อความชุกของไวรัสก่อมะเร็งช่องปาก
318 การแสดงออกของโปรตีน 14-3-3 ในชิ้นเนื้อมะเร็งปอด และความสัมพันธ์กับการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
319 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
320 การออกแบบและทดสอบระบบเท้าเทียมอิเล็กทรอนิกส์
321 การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา
322 การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อนและการผสมของลำเจ็ทโดยวีปรับแต่งปากทางออกเจ็ท
323 การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเล
324 การเชื่อมทิกประสิทธิภาพสูงโดยใช้แก๊สแอดทีฟเป็นแก๊สปกคลุม
325 พัฒนาคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมเถ้าชานอ้อย
326 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมสำหรับจัดตารางสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
327 การเกิดโรคฟันผุและการทึบแสงของเคลือบฟัน/การเจริญพร่องของเคลือบฟัน (enamel opacities /hypoplasia) ในฟันแท้ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
328 โครงร่างสามมิติชนิดสลายตัวได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของโพลีคาร์โปรแลกโตนและไคโตซานที่ผลิตด้วยเทคนิกเมลท์สเตรทชิงและมัลติแลย์เดพโพซิซัน :การประเมินการตอบสนองเซลล์สร้างกระดูกและการเหนี่ยวนำกระดูกใหม่ในกระต่าย
329 ผลของภาวะเอสโตรเจนต่ำต่อการแสดงออกและการทำหน้าที่ควบคุมของคาโนนิคอลวินส์ 1ob (Wnt1Ob) ต่อการพัฒนาการไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์
330 การเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุทดแทนกระดูกชนิดไบเฟสกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทด์ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ที่มีโครงร่างคอลลาเจน การศึกษานอกกาย
331 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของไส้เดือนทะเลสกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลา
332 การลดของเสียที่เกิดจากตำหนิของเยลลี่ในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้และโยเกิร์ต
333 การผลิตและการปรับปรุงสมบัติของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งข้าวเจ้าด้วยการเติมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส
334 ปัจจัยที่มีผลต่อการเริ่มต้นระบบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมจากธรรมชาติ
335 การสกัด องค์ประกอบ คุณสมบัติบางประการ และการประยุกต์ใช้ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเศษเหลือของพืช
336 ผลของการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ
337 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการยับยั้งจุลชีพของซิลเวอร์/ออร์แกโนมอนต์มอริลโลไนต์
338 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
339 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกจากสะตอดองเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตสะตอดอง
340 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินด้วยยางธรรมชาติติอิพอกไซด์
341 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
342 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในการลดของเสียในกระบวนการผ่ากุ้ง
343 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการเตรียมน้ำกะทิเพื่อผลิตไอศกรีม
344 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชกล้วยนางพญา
345 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาพิษงูและบาดแผลจากพิษงูของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
346 ผลเฉลยทั่วไปของปัญหาไดโอแฟนไทน์ควอดดรูพิล
347 ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านวิดีทัศน์แก่กลุ่มผู้มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
348 เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ
349 เทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจากของเสียกากขี้แป้ง
350 คุณลักษณะของแผ่นประกอบจากกล่อง U.H.T.รีไซเคิล
351 การพัฒนาสารเคลือบกะลามะพร้าวสำหรับใช้เป็นถ้วยรับน้ำยาง
352 การพัฒนาวิธีการเตรียมผงขมิ้นชันที่มีคุณภาพเป็นไปตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
353 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค reverse phase high performance liquid chromatograph ในการวิเคราะห์ aminacrine hydrochloride ในสูตรตำรับครีม
354 การผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วด้วยกระบวนการอัลตราโซนิกอะตอมไมเซชัน
355 การประเมินวัฎจักรชีวิตของปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและที่ทำจากวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
356 การใช้ประโยชน์ของน้ำเสียจากยางสกิมและกากขี้แป้งเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำและปุ๋ยแห้ง
357 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น(ปีที่ 2)
358 สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้แรงงานในสหกรณ์น้ำยางเพื่อการปรับปรุงสถานีงานกับอุปกรณ์การทำงาน
359 ความเป็นพิษต่อเซลล์ของเออร์โกสเตอรอลเปอร์ออกไซด์ :อิทธิพลต่อวัฏจักรเซลล์ของเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7
360 ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangosteen L.) ในช่วงการพัฒนารอบปี
361 การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์เขาคอหงส์
362 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
363 การคงสภาพมิติกระดูกเบ้าฟันภายหลังการถอนฟันโดยใช้การปลูกถ่ายเหงือกอิสระ หรือเพลตเลตริชไฟบริน การศึกษาทดลองในหมูมินิพิค
ปี พ.ศ. 2553
364 การเจริญ การรอดตายและผลผลิตของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดบนหาดโคลน บริเวณ อ.ดอนศัก จ.สุราษฎร์ธานี
365 การตรวจหาการปนเปื้อน Porcine/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplex Real-time PCR
366 การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของโซเดียมไตรพอลีฟอสเฟตในน้ำล้างเนื้อหอยหวานและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นและแช่แข็ง
367 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ด้วยวิธีMPN ร่วมกับเทคนิค PCR
368 สัณฐานและสมบัติเชิงแสงของฟิล์มซิงค์ออกไซด์ที่ไม่เจือและเจือด้วยทองแดงที่เตรียมด้วยเทคนิคจุ่มเคลือบ
369 ยางธรรมชาติที่มีหมู่ปลายคาร์บอกซีจากยางธรรมชาติกราฟต์กรดแอนไฮไดรด์เพื่อเพิ่มสมบัติการยึดติด
370 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อราขาว
371 การนำเจลแลนกัมมาใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบของเพลเล็ตซึ่งเตรียมโดยวิธีเอ็กตรูชั่น-สฟีโรไนเซชั่น
372 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูและผลของอนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยา NSAIDs
373 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
374 การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการของแรงงานในระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็ก ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
375 การคัดกรองเชื้อราโรคแมลงท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ (Diptera : Tephritidae)
376 การศึกษาพันธุศาสตร์ปริมาณในปาล์มน้ำมัน
377 การจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่นในเขตเทศบาลหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
378 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ เอช แอลเอ และหมู่เลือดต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อชิคุนกุนยา
379 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของยีน alpha-Neurexin 1 ในผู้ป่วยเด็กไทยที่เป็นออทิซึมสเปคตรัม
380 การพัฒนากระเบื้องเซรามิกผสมหินฮอร์นเฟลส์กับหินเพอร์ไลต์
381 ทัศนคติของชาวท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด ต. คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ. กระบี่
382 บรรจุภัณฑ์เชิงรุกในการชะลอการสุกของผลไม้
383 การพัฒนากระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์แยมลองกองน้ำตาลต่ำ
384 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย
385 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวดและลดไข้ และความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสังเคราะห์ไทเอโซลอะนาล็อกในสัตว์ทดลอง
386 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้ผิวขาว
387 ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมในแพะรีดนม
388 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ต่อการสร้างและการหลั่งฮีทชอคโปรตีนจากเซลล์สร้างกระดูก
389 ประสิทธิภาพของตำรับยาแผนไทยการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans
390 บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนาการสุกและรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว
391 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กรณีศึกษาประเทศ มาเลเซ๊ย
392 ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
393 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
394 เชื้อก่อโรค ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ แบบแผนการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพก่อนทราบผลเพาะเชื้อและผลการรักษาผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดสมอง
395 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ฮาลาล จังหวัดสงขลา
396 ชนิดของลิมโฟไซต์และเซลล์ที่เพิ่งปล่อยจากต่อมไทมัสในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง B-cell ชนิดแพร่กระจายระยะที่ 3-4
397 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อทางเดินอาหารเป็นพิษเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
398 โครงการการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการวิจัยและพฒนาภายใต้หัวข้อ NON Applications
399 คุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกของเนเคอร์พื้นผิวดัดแปร
400 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
401 ความหลากหลายของมดของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
402 ความหลากหลายของเชื้อราในดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคคน สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์บางชนิดที่เชื้อราสร้าง
403 ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยา
404 การออกแบบและประยุกต์ใช้ไฮบริดแบกซ์-โฟลว์เซลล์อย่างง่ายสำหรับคาพาซิทิฟ แอฟพินิติไบโอเซนเซอร์
405 การสำรวจภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช
406 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของควันไม้กฤษณา
407 การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านโดยใช้ยาหลอก2ชนิดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม(Tiotropium)ขนาด2.5 ไมโครกรัมและขนาด5ไมโครกรัมชนิดสารละลาย
408 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่สำหรับการประเมินแรงสั่นสเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
409 การศึกษาแบบเปิดเผยชื่อยาแบบสุ่มและแบบคู่ขนานของโซลาเด็กซ์10.8 mg ให้ทุก12 สัปดาห์เปรียบเทียบกับโซลาเด็กซ์3.6 mgให้ทุก4 สัปดาห์แบบสุ่มและแบบคู่ขนานในกลุ่มสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามอยู่ในช่วงก่อนจะหมดประจำเดือนและมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็น
410 การศึกษาความสามารถของแดนซิล ไฮดราซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายี
411 การเพิ่มมูลค่ากากของเสียขี้แป้งด้วยการนำมาใช้เป็นวัสดุทำกระถางต้นไม้และอิฐปลูกกล้วยไม้
412 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูง
413 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและน้ำมันปาล์มของประเทศและมาเลเซีย : จากแปลงปลูกถึงอุตสาหกรรม
414 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำหมักหลังการผลิตไฮโดรเจนโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศที่อุณหภูมิสูงฃและอุณหภูมิห้อง
415 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
416 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
417 การชะโลหะหนักและแร่ธาตุจากของเสียและผลิตภัณฑ์กากขี้แป้งหลังการแยกเนื้อยาง
418 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นด้วยการออกซิเดชั่นและการไล่ก๊าซ
419 A Development of a Low-Voltage Decay Time Analyzer for Monitoring lonizer Balance.
420 สารต้านมาลาเรียจากฟองน้ำ Pachastrissa nux.
421 การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ Parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูเพศเมีย
422 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
423 โฟมย่อยสลายได้จากแป้งและพิลิไวนิลแอลกอฮอล์
424 ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้
425 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนรอบเขาคอหงส์ต่อคุณค่า ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
426 การสำรวจเชื้อราในอาคารบ้านเรือนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
427 การสร้างสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศเขาคอหงส์ สำหรับประชาชนทั่วไปในท้องที่รอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
428 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอ็กโซโพลีแซกคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกสายพันธ์ Weissella confusa NH 02
429 การศึกษาผลของสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ
430 การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เองสาย (Dendrabium anosmum) ในสภาพปลอดเชื้อ
431 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเพิ่มการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในมอส Phascomitrella patens โดยวิธีทางสถิติ
432 การลดปัญหากระป๋องบุบในกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง
433 การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิซูริมิ
434 การลดของเสียประเภทจุดดำในชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบ
435 การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
436 การลดการสูญเสียปลาจากเครื่องขอดเกล็ด
437 การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบเป่า
438 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
439 การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการห่อเกี๊ยวกุ้งโดยการศึกษาการทำงาน
440 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการทดสอบและการจัดเก็บรักษาชิ้นงานทดสอบในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง
441 การผลิตชีวมวลและสารโพลิแซคคาไรด์จากเห็ดแครง (Schizophyllum commune)บนอาหารแข็งทะลายปาล์มเปล่าและทางใบปาล์มน้ำมัน
442 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassosted belcheri) ในน้ำแข็ง
443 การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดกุ้ง
444 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปั๊มขึ้นรูปฟอล์ยปิดผนึกน้ำผลไม้บรรจุขวด
445 การประเมินศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา เรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
446 การทำกระดาษจากเตยหนามและการเคลือบกระดาษ
447 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
448 การจัดทำระบบมาตรฐาน การทำความสะอาดเพื่อควบคุมเชื่อE.coli ในกระบวนการผลิตปลาทูน่า
449 การจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องระบบนเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์ สำหรับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นรอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
450 การจัดจำแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell,Arg)
451 การจัดทำมาตรฐานการผ่าท้องปลาโดยใช้เทคนิคการศึกษาการทำงาน
452 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากนมหมักกรด
453 การกำหนดเวลามาตรฐานในกระบนการผสมวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์นม
454 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นโปรไบโอติกแบคแบคทีเรียแลกติกจากทางเดินอาหารในไก่กระทงและไก่พื้นเมือง
455 ความเกี่ยวพันกันของยีนหลากหลายทางพันธุกรรมโพรอินเฟลมมาทอรีไซโตคายยีนส์ กับการเกิดมะเร็งช่องปากในประชากรภาคใต้
456 ผลการใช้ท่า PSU Locked Upright ต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด
457 การเพิ่มผลิภาพการบรรจุถุงมือโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต
458 การแยก การดัดแปลงด้วยเอนไซม์และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากหางกะทิ
459 การสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์โมเลกุลของ S-Propranoldl โดยวิธี Suspension polymerization ให้มีอนุภาคในขนาดนาโนเมตร (เดิมชื่อ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และวิธีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของ S-Propranolol)
ปี พ.ศ. 2552
460 การโคลนนิ่งและคุณลักษณะของ bipD protein ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
461 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่คัดเลือกจากหญ้าทะเลและพืชป่าชายเลน
462 ศึกษาศักยภาพวัสดุสำหรับเพอร์มีเอเบิลรีแอคทีฟแบริเออร์เพื่อบำบัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
463 ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ
464 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
465 ผลของอาหารสดและเวลาการให้อาหารที่แตกต่งกันต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตน
466 ชุดโครงการวิจัยการจัดการปุ๋ยและดิน
467 ความหลากหลายและโครงสร้างสังคมพืชที่มีท่อลำเลียงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
468 ความชุกและการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรค
469 การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
470 การศึกษาลักษณะการผ่าเหล่าบีตาธาลัสซีเมียที่ยังไม่ทราบชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย
471 การศึกษาและพัฒนาสารพอกสีชนิดใหม่ที่มีเมอร์แคบแทนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางเครพขาว
472 การศึกษาแนวทางการอบไม้ยางเพื่อลดปัญหาเชื้อราและแมลง
473 การศึกษาการตั้งสูตรตำรับลูกอมเจลาตินเม็ดนิ่ม Lawsone Methyl Ether
474 การเพิ่มมูลค่าของเสียฟิล์มยางที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง
475 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
476 การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
477 การพัฒนาขาเทียมใต้เข่าคุณภาพสูงและราคาถูก
478 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง
479 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จากยีสต์เพื่อใช้เลี้ยงพรรณไม้น้ำ
480 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
481 การทดสอบนำร่องของระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการสำรวจสภาพภูมิอากาศพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา
482 การตรวจสอบชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอม
483 Analysis of Zinc Quality and Defects in the Melting and Die Casting Processes.
484 ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพาตของหมอพื้นบ้านมุสลิม : กรณีศึกษาหมอฮาโรน ยูโซะ
485 รวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอรัตภูมิ : กรณีศึกษา หมอไข่ โกสินทธุ์
486 ผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน เพศผู้ตอน
487 ผลกระทบของยาฆ่าแมลงต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติไฟฟ้าของเซลล์แพลงก์ตอน Tetraselmis sp. ที่คำนวณจากค่าความถี่กฤตตามแบบจำลองเซลล์แขวนลอยทรงรี
488 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความล้มเหลวในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในแหล่งชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่
489 ปฏิกิริยาต่อกันทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างยาชิพโปรฟลอกซาซินกับไอทราโคนาโซลในอาสาสามัครสุขภาพปกติ
490 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
491 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง
492 การศึกษารูปแบบของการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดต่อตับจากยารักษาวัณโรค
493 การศึกษาผลการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยตำรับยาสมุนไพรของหมอสมพรชาญวณิชย์กุล
494 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหย
495 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดของจำปาดะและขนุน
496 อิทธิพลของความแก่อ่อนของผลปาล์มต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ
497 ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการใช้ยาในกลุ่ม Bencodiazepine ร่วมกัน
498 ลักษณะและสมบัติของเชื้อ Vibrio vulnificus ที่แยกได้จากผู้ป่วย และอาหารทะเล
499 รูปแบบการใช้ยาต้านซึมเศร้าในผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
500 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
501 ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอ
502 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Staphlococcus aureus
503 ผลของอุณหภูมิการทำแห้งต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและฟิล์มเจลาติน
504 ผลของพอแลกติกแอซิคและอีโคเฟล็กซ์ต่อสมบัติของฟิล์มสามชั้นจากเจลาติน
505 ผลของฟ้าทะลายโจรต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยามิดาโชแลมในอาสาสมัครสุขภาพปกติ
506 ผลของขิงต่อการเจริญและการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอกคัส มิวแทน
507 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2
508 ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักศาสนาอิสลาม
509 ประสบการณ์การจัดการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุหญิงที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
510 ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR
511 โครงสร้างเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของพัฒนาการระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวัยอ่อน Clarias micuhofii
512 เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟ้า
513 ความสามารถในการสร้างกระดูกใหม่ของเซล์ต้นกำเนิดที่ได้จากฟันกรามซี่ที่สาม
514 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ในน้ำใบเตยและผลิตภัณฑ์น้ำใบเตยผสมลูกตาลพร้อมดื่มระหว่างกระบนการให้ความร้อนและเก็บรักษา
515 ความเข้ากันได้ของนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์และไบเฟสิกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์-ไตรแคลเซียมฟอสเฟตสองอัตราส่วนในห้องปฏิบัติการ
516 การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน
517 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเลนส์
518 การสกัดน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์จากเมล็ดขนุนโดยใช้เอนไซม์ ?-galactosidase
519 การสกัดสาร Glycosaminoglycans จากหอยเป๋าฮื้อ
520 การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในผู้ป่วยนอก
521 การศึกษาสารต้านจุลชีพที่ได้จากน้ำยางสกิม
522 การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ
523 การศึกษาสารคาบ์เรไมด์ซีดีเมทธอกซีคาบ์เรไมด์ และเฮทาโรนีมิน ที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม
524 การแยกสารพรีไบโอติกส์ให้บริสุทธิ์ โดยการตกผลึก
525 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
526 การพัฒนารูปแบบบริการเพิ่มคุณค่า (value added service)สำหรับผู้มีปัญหาสิว ฝ้าและผิวพรรณ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
527 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชัทนีย์จากสัมแขก
528 การพัฒนาตำรับลิปสติก Acyclovir
529 การผลิตวัสดุคอมพอสิตจากเยื่อไผ่และยางธรรมชาติ
530 การผลิตสารต้านออกวิเดชันและต้านกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากน้ำล้างเนื้อปลาบด และการประยุกต์ในระบบอาหาร
531 การผลิตและการทำให้บริสุทธิ์ของลูกผสมเอพิเดอมอลโกร๊ธแฟคเตอร์ของมนุษย์เพื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิเคอราต์โนไซต์ของเนื้อเหงือกมนุษย์
532 การผลิตโฟมแป้งผสมน้ำยาง
533 การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างครัวเรือที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนทีผลิตน้ำยางสด : กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช
534 การเปรียบเทียบความแข็งแรงเชิงกลระหว่างขากรรไกรเทียมทดแทนกับโลหะยึดขากรรไกรในการเชื่อมต่อรอยวิการในขากรรไกรล่างของหมูพื้นเมือง
535 การปรับปรุงและพัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
536 การปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มสตาร์ชข้าวโพดด้วยการเติมไขมัน
537 การปรับลดความร้อนสะสมในล้อยางตัน
538 การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
539 การประยุกต์ใช้โรซินเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
540 การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลา
541 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศไม้บนเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
542 การบำบัดสารประกอบอินทรีย์และสีในน้ำทังจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยปฎิกริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน
543 การทำให้บริสุทธิ์และการแสดงลักษณ์เฉพาะของ bacteriocin ที่ผลิตจากเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
544 การเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสาร Asiatic acid และ madecassic ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในการเตรียมตำรับยารักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบ
545 การตรวจหายืนคาร์บาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
546 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของยีน Beta-neurexin1 (Beta-NRXN1) ยีน Neuroligin3 (NLGN3) และยีน Neuroligin4) ในเด็กไทยที่เป็นออทิซึมสเปคตรัม
547 การชักนำแคลลัสจากใบอ่อนและคัพภะอ่อนปาล์มน้ำมัน
548 การจำกัดก๊าซแอมโมเนียโดยกระบวนการกรองทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ
549 การคัดเลือกแบคทีเรียจากตะกอนดินป่าชายเลนที่ผลิตสารสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต
550 กระบวนการผลิตเชอร์เบทจากลองกองและคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค
551 Valorisation of agricultural by products especially oil palm derived products.
552 การตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรค progressive familial intrahepatic cholestasis(Pfic) ในทารกที่เป็นดีซ่านแบบ cholestasis
553 ผลของการนำโลหะเจือโคบอลต์-โครเมียมกลับมาใช้ซ้ำต่อความสามารถในการหล่อและคุณสมบัติเชิงกล
554 ภาวะเลือดออกผิดปกติภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพรินอย่างต่อเนื่อง
555 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อแผ่นคราบจุลินทร์ในช่องปาก Streptococcus mutans และ ความสามารถในการยับยั้งการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ของยาสีฟันผสมสารสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์
556 การปรับคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติการต้านทานไอน้ำของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวด้วยยางธรรมชาติ
557 ผลของเครื่องเทศต่อการยืดอายุการเก็บปลาดุกร้า
558 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค
559 การศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่
560 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับถ้วยรับน้ำยาง
561 กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากล้ามเนื้อปลาทูแขก(Decapterus maruadsi)
562 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากใบทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
563 การสำรวจชนิด และศึกษาผลของสายพันธุ์ไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd, ex A.Juss)Mull Arg) ต่อชีววิทยาการสืบพันธุ์ของมอดไม้ยางพาราในภาคใต้
564 การออกแบบสถานีงานตามหลักการยศาสตร์สำหรับงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
565 ผลของความแปรผันหลากหลายเมธิลินเตตระไฮโดรโฟเลต รีดักเทส C677T และ A1298C ต่อประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาเมโธเทร็กเซทในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
566 ฤทธิ์ของของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletinต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้นในหนูขาว
567 การควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติก
568 การศึกษาการเตรียมไมเซลล์ของพลูโรนิค บล็อกโพลีเมอร์ที่มีการเชื่อมต่อที่ผิวโดยใช้ไคโตแซน
569 การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ
570 การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มฮาลาล ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสังหยด
571 การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันที่สามารถปรับระดับความสูงได้
572 การศึกษาผลของการใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ที่เตรียมปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่มีต่อการปลดปล่อยที่ละลายน้ำได้น้อย, อินโรเมธาซิน
ปี พ.ศ. 2551
573 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ติดกับตัวเซลล์จากแบคทีเรียMyroides sp. SM1 ที่แยกจากน้ำทะเล
574 การสังเคราะห์โลหะผสมจำรูปพิกเกิล-ไทเทเนียมพรุนโดยวิธีแผ่ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
575 ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไทเทเนียมคาร์ไบด์จากอิลเมไนต์
576 การคัดเลือกเอนไซม์ไลเปสทนอุณหภูมิสูงชนิดใหม่จากเมตาจีโมมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินใหม่ในบ่อน้ำพุร้อน
577 อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว
578 องค์ประกอบทางเคมีของผลมะเดื่ออุทุมพร
579 ภูมิปัญญาการใช้พืชสกุลข่า (Alpinia spp.) เพื่อประโยชน์ทางยาของจังหวัดสงขลา
580 ผลของ Morelloflavone จากดอกมะพูดต่อเอนไซม์ HMG-CoAReductase จากตับหนูขาว
581 เตรียมและศึกษาสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของโครงเลี้ยงเซลล์ที่เตรียมจากโพลีคาโปรแล็คโตนผสม
582 ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA
583 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา
584 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม
585 การสำรวจความชุกของการเกิดสภาวะไขมันผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสงขลา
586 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบอะโรมาติกเอไมด์ซึ่งอาจมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไวโคลออกวีจีเนส
587 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัดglycoside และ aglycone จากใบชุมเห็ดเทศ และกลไกการออกฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัด glycosid
588 การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของร้านยา
589 การศึกษาตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการไข้ กรณีศึกษา : หมอหนอม ราชแก้ว
590 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์อะดินีน ฟอสโตไรโบซิลทรานสดฟอเรสจากไดโรฟิลาเรียอิมิทิส
591 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ชื่อเดิม การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ)
592 การพัฒนาตำรับยา tramadol ทางทวารหนักและประเมินฤทธิ์แก้ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว
593 การพัฒนาการแยก enantiomers ของ DOPA โดยใช้ metallo-diaminoalkane cyclodextrins เป็นสารเติมใน mobilephase ของ HPLC
594 การผลิตไตรเทอร์ปีนจากเนื้อเยื่อคัลลัสของอินทนิล
595 การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.
596 การประเมินความเข้ากันไม่ได้ของยาฉีดกลุ่มที่มีความเเสี่ยงสูง ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
597 การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ
598 การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ
599 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้ที่อุณหภูมิสูง
600 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง
601 การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและเจ็ทลมร้อน
602 Guide to the seaweeds and seagrasses of Mu Koh Tale Tai, (S. Thailand) : Methodologies and field guide to the dominance specied.
603 [Test] เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าชั้นเรียน
604 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน RELN และยีน MET ในเด็กไทยที่มีภาวะออทิซึมสเปคตรัม
605 การศึกษาหาปริมาณของ Epstein-Barr virus (EBV) ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย peripheral T-cell proliferative diseases และ peripheral T-cell lymphomas ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV
606 ความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากน้ำอัดลมหมดอายุด้วยยีสต์และแบคทีเรีย
607 รูปแบบถังหมักปุ๋ยสำหรับขยะอินทรีย์จากบ้านเรือน
608 การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยแบบสุขาภิบาล
609 ผลของนมเปรี้ยวและอะซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลความเข้มข้น 1.23% ต่อการสึกกร่อนของชั้นเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ
610 ผลของน้ำยาบ้วนปากลอว์โซนเมทิลอีเทอร์ ต่อเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยปากอักเสบเหตุฟันปลอม
611 เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเฝือกสบฟันชนิดนอซิเซพทีพไทรเจมินัล อินฮิบิชั่น (NTI) กับเฝือกสบฟันชนิดเสถียรโดยใช้การศึกษาควบคุมด้วยโพลีซอมโนกราฟฟิก (polysomnographic) ในผู้ที่นอนกัดฟัน
612 ผลของกะปิในอาหารไทยต่อการต้านทานการสึกกร่อนของเคลือบฟัน
613 คัดเลือกแบคทีเรียจากทะเลที่สร้างแคโรทีนอยด์
614 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาหมัก (ปลาแป้งแดง)
615 การศึกษาผลของลักษณะลิ้นกาวต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก
616 การตรึงรูปและคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโควิลทรานส์เฟอเรสบนเม็ดไคโตแซน
617 การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
618 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติบางประการของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อสัตว์ต่างๆ
619 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพผสมน้ำมังคุดผง
620 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเต๊ะจากเนื้อแพะแช่เยือกแข็ง
621 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นระบยูเอเอสบีที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานน้ำยางข้น
622 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมขบเคี้ยวจากกากกระเจี๊ยบแดง
623 สมบัติของน้ำตาลแว่นและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
624 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสาร Marinoquinoline A โดยแบคทีเรียไกลดิง Rapidithrix thailandica สายพันธุ์GB 009 ที่แยกได้จากทะเลในระดับถังหมัก
625 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากเศษเนื้อปลาทูน่า
626 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Kerepok) จากการใช้ปลาหยองเป็นวัตถุดิบ
627 การเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
628 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากตะกอนดินป่าชายเลน
629 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กากกระเจี๊ยบแดงอัดแท่ง
630 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยใช้แคลเซียมออกไซด์
631 กิจกรรมการต้านออกซิเดชั่นของผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นบ้านของไทย : กะปิ
632 ผลของสภาวะการสกัดเจลาตินและการเติมสารสกัดกานพลูต่อสมบัติบางประการของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาตาหวาน
633 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกโดยการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมพรีไบโอติกและเส้นใยอาหารที่สกัดจากพืช
634 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสาร marinoquinoline A จากแบคทีเรียไกลดิง Rapidithrix thailandica gen. nov.sp.nov. ที่แยกได้ จากทะเลสายพันธุ์ GBoo9
635 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง
636 การจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียไกลดิงชนิดใหม่ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
637 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเยื่อกระดาษ-ขี้เลื่อย-แป้ง
638 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
639 การพัฒนาเยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
640 ผลของชนิดกรดอินทรีย์และค่าความเป็นกรดด่างที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและเนื้อแพะ
641 ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus xO. Mossambicus)
642 สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากแบคทีเรียชนิดไกลดิงที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
643 ผลของปุ๋ยต่อัตราการเจริญเติบโตของพืชมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยมในระยะก่อนการให้ผลผลิต
644 การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากขิง ไพล และขมิ้นอ้อย ในแง่เป็นสารเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง
645 องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในฟองน้ำของไทยจากแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
646 ยีนดื้อยาชนิด Class I Integnon ใน Escherichia Coliจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
647 นโยบายการเฝ้าคลอด : ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
648 การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัว
649 การออกแบบระบบควบคุมเบื้องต้นสำหรับการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
650 การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกแบบภายนอกช่องปากมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบน
651 Species Composition, Abundance and Ecology of Mangrove Macroalgae in Lower Southern Thailand.
652 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากต้นสาเก
653 การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่ และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูก
654 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียด การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และคุณภาพการบริการของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
655 ผลของกาวเครือขาว (Puerorai mirifica) ต่อการผลิตน้ำนมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของแพะนม
656 การศึกษาการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) ต่อT Lymphocytes ในหลอดทดลอง
657 การศึกษาการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr(EBV) ต่อ T lymphocyte cell lines การตายแบบ apoptosis และการTNF-เบต้า
658 การออกแบบและสร้างเครื่องหั่น
659 การเพิ่มสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกต์ใช้ในกุ้งขาว
660 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซลลิดีนและเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อกของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลอกซีจีเนส
661 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้
662 การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบระหว่างเส้นใยปาล์มและน้ำยางธรรมชาติ
663 การเตรียมไลโปไซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
664 การศึกษาการหมุนเวียนของสินค้าภายในจังหวัดสงขลา
665 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคที่วางจำหน่ายตามแผงลอยและรถเข็น
666 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
667 การศึกษาทางฮิสโตมอโฟเมตทริก และคุณสมบัติชีววิทยาเชิงกลของการสร้างกระดูกใหม่จากการกระตุ้นด้วยอัลตราซาวด์ ชนิดความเข้มต่ำแบบเป็นช่วง ในการแยกกระดูกแบบดิสแทรกชั่นออสติโอเจนเนสิส
668 การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย
669 การสำรวจฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดสมุนไพร และการสร้างวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัด
670 การให้คำปรึกษาแบบเคลื่อนที่เพื่อการตรวจเลือดโดยความสมัครใจในกลุ่มลูกเรือประมง พนักงานบริการ และมอเตอร์ไซด์รับจ้างบริเวณท่าเรือประมงจังหวัดสงขลาและปัตตานี
671 เครื่องต้นแบบผลิตไคติน-ไคโตซานเพื่อใช้ในทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
672 Expression and release of Heat Shock Protein-60(HSP60) from human osteoblasts.
673 Involvement of polymorphisms in proinflammatory cytokine genes and development of oral cancer in Southern Thailand.
674 Properties and Biocompatibility of Chitosan Membrane : In vitro Studies.
675 กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา
676 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงจากทะเลในประเทศไทยที่สร้างกรดไขขมันไม่อิ่มตัวสูง
677 การใช้ไคโตแซนปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไขมันในกระดาษบรรจุภัณฑ์
678 การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เต้าฮวบรรจุกระป๋อง
679 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวตามวิถีพุทธ
680 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
681 การปนเปื้อนของ Bacillus cereus ในเส้นขนมจีนและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากผิวมะกรูด
682 การประเมินทางคลินิกและจุลชีววิทยาของการแยกรอยต่อกระดูกโดยใช้ไมโครอิมพลานท์ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันขนาดเล็กเป็นหลักยึด
683 การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง
684 การปรับปรุงสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
685 การปรับปรุงสมบัติฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยเซลลูโลสและคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
686 การพัฒนาโปรแกรมในการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง
687 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะ
688 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
689 การวิเคราะห์การป้องกันการกระแทกของโฟมตาข่ายสำหรับห่อหุ้มผลไม้
690 การศึกษาการใช้เปลือกหอยแครงเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ
691 ประสบการณ์การใช้เรกิเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของสตรีไทยในภาคใต้
692 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp.ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
693 ผลของการใช้สารพ่นแก๊สในกระบวนการไมโครฟิลเตรชันที่ต่อค่าฟลักซ์และคุณภาพของน้ำส้มสายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา
694 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต,ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C.gariepinus).
695 ผลของโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตในบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการชะลอการสุกในกล้วย
696 ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะ นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน และสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้
697 ผลของไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้าไซโคลเดกซินต่อความคงตัวของอาซิสซาไพรด์ในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทาน
698 ผลของอัตราการป้อนสารอินทรีย์และระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่อประสิทธิภาพของระบบไร้อากาศแบบยูเอเอสบีโดยใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
699 ผลจากการใช้การไหล 2 เฟสต่อค่าฟลักซ์และฟาวลิ่งในการกรองน้ำส้มด้วยไมโครฟิลเตรชัน
700 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นเพศหญิงในภาคใต้ของประเทศไทย
701 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
702 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและการผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการย่อยสลายร่วมกับการหมักจากทะลายปาล์มเปล่า
703 สัดส่วนที่เหมาะสมของน้ำเสียจากระบบไร้อากาศร่วมกับระบบแอกติเวเต๊ดสลัดล์ เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม ด้วยระบบไซมอลทาเนียสไนตริฟิเคชัน/ดีไนตริฟิเคชัน
704 การออกแบบและพัฒนาเตียงกายภาพบำบัดโดยควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
705 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโควต้าโครงการการเกษตรในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2543-2547)
ปี พ.ศ. 2549
706 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของสารสำคัญจากต้นแสมสาร (Cassia garettiana)
707 ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน
708 ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด
709 การตรวจการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม (ยีนเออาร์เอ็กซ์) ในผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้าร่วมกับอาการชักในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
710 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาซัลโฟเตวานาเดีย-ไทเทเนียและแอมเบอร์ลีสต์ควบคู่กับโอโซนสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
711 อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมือง
712 Morphological Study of genus Chydorus (Cladocera :Chydiridae) in Thailand.
713 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของแบบวัดความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชกรชุมชน
714 ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อพฤติกรรมและการดื้อยาต่อฤทธิ์แก้ปวดในสัตว์ทดลอง
715 การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุน
716 โครงการพัฒนาและสาธิตการใช้แผงเย็นให้ความเย็นในอาคารโดยวิธีธรรมชาติ
717 วัสดุป้องกันรังสีแกมมาที่ทำมาจากยางธรรมชาติผสมกับผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
718 ระบบเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น :การประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้และน้ำเสียด้วยการกรองแบบปิดตาย
719 การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบปรับตัวเองโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
720 The role of Jagged 2 in craniofacial development (phase I).
721 การบำบัดเบื้องต้นของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดย Bacillus sp. A2
722 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไลเปสโดย Bacillus sp.
723 ธัญชาติชนิดแท่งผสมเนื้อไก่ปรุงรส
724 กระบวนการผลิตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่นกรอบ
725 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติอัดแท่ง
726 การเปลี่ยนแปลงของโปรไบโอติกในไอศกรีมโยเกิร์ตในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
727 นิเวศวิทยาบางประการและการประมงหอยหวาน (Babylonia areolata) ในพื้นที่ จ.สงขลา และปัตตานี
728 Eeffects of synthetic antioxidants on the oxidative stability of refined bleached and deodorized palm olein.
729 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกที่มีมิสมัทโซเดียมไทเทเนตเป็นฐาน
730 การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมีย
731 ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ
732 การสร้างหุ่นยนต์เรือดำน้ำและระบบนำร่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล
733 การสำรวจเพื่อติดตามผลกระทบระยะยาวจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
734 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
735 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
736 การคัดเลือกยาที่มีมูลค่าสูงของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสงขลา
737 ผลของตัวทำละลายต่อการสกัด อัลฟา-mangostin ปริมาณ total phenolic ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อกรากที่ได้จากเปลือกผลมังคุด
738 การศึกษาความชุกของการเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
739 ความชุกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากลุ่ม Fluoroquinologes ที่บริหารยาโดยการรับประทานกับยาที่มี di-ortri-valent cation เป็นส่วนประกอบ
740 การสำรวจการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
741 การสังเคราะห์เบต้า-cyclodextrin amoxicillin conjugated และการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
742 การประเมินการตรวจติดตามระดับยา Lithium ในเลือดในผู้ป่วยโรคจิตเวช
743 การสังเคราะห์ Curemin derivatives-piperic acid และTetrahydrocurcumin derivatives-piperic acid conjugates เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
744 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไมโคฟีโนลิค แอซิค ที่ใช้ไพริดอกซีนเป็นโปร-มอยเอที
745 การสังเคราะห์ 5-เบนซิลไทอะโซลิดีน-2, 4-ไดโอนและ 5-เบนซิลิดีนไทอะโซลิดีน-2, 4 ไดโอน และทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส
746 การสังเคราะห์และวัดฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenases (COXs) ของอนุพันธ์ N-Substituted Benzanilide
747 การศึกษาการจับของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับของdopamine และ serotonin เพื่อใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงาน solid-Phase extraction
748 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการสร้างแบคทิริโอซินด้วยเทคนิค 165 rRNA gene sequencing
749 การเตรียมเซลลูโลสเมมเบรนที่ประกอบด้วยอนุภาคของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับเป็นระบบนำส่งยาที่เลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ของยา propranolol
750 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเทคนิค 16 rRNA sequencing
751 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติแกรนูลของ propranolol HCI ชนิดลอยได้ที่เตรียมโดยวิธีการหลอม
752 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการเกาะกลุ่มกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคช่องคลอดอักเสบ ด้วยเทคนิค165 rRNA seqvencing.
753 การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มสำหรับอาหารเชิงสุขภาพ
754 ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งสร้างโดยเชื้อ Lactobacillus spp. ที่แยกจากผู้สูงอายุสุขภาพดี
755 การใช้ Biodegradable polymers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำส่งยา vancomycin ผ่านทางกระดูกโดยใช้ poly (methy 1 methacrylate) (PMMA)
756 การพัฒนาสูตรตำรับครีมน้ำมันหอมระเหยจากเทพธาโร
757 คุณสมบัติของแผ่นฟิล์ม bacterial cellulose ที่ผลิตจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน
758 การศึกษาการนำส่งยา Salbutamol เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยใช้ไปป์
759 ศึกษาการปลดปล่อยตัวยา Chlorpheniramine maleate จากยาพื้นเจลโดยวิธีนอกกาย
760 โฟมทำความสะอาดผิวที่มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งสกัดจากเหง้าเปราะหอม (Kaempferia galanga Linn.) เป็นส่วนประกอบ
761 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกผลทับทิม
762 สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ
763 สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้
764 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น
765 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
766 การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลอยด์ในต้นกระท่อม
767 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
768 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับโพลิเอทิลีนกลัยคอล
769 การศึกษาเบื้องต้นผลของสารสกัดเปคตินจากมะนาวต่อความอ้วน
770 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
771 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านวิชาชีพของผู้แทนที่เป็นเภสัชกร
772 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการจ่ายของผู้ป่วยต่อบริการให้คำปรึกษาด้านยาในร้านขายยา
773 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอด เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
774 ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin
775 พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
776 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวหนังบริเวณก้นกบในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพขณะที่นอนบนเบาะโรงพยาบาลและบนเสื่อกระจูด
777 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลยะลา
778 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมงานป้องกันโรคเอดส์ระดับตำบลในจังหวัดสงขลา
779 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเคีรยด การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ใช้บริการใน จ.ยะลาและนราธิวาส
780 ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบใน จ.ชายแดนภาคใต้ที่ต่อความเครียด การปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิตและการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลใน จ.ชายแดนภาคใต้
781 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
782 การพัฒนาเทคนิคMultiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอดโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย (ชื่อเดิม การแพร่กระจายของแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกรูปกลมในปลาเศรษฐกิจของไทย)
783 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อน DNA หมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCR.
784 การหาความสามารถก่อกลายพันธุ์แบคทีเรียของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจังหวัดสงขลา
785 โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง
786 การออกแบบระบบปฎิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้น
787 การกำจัดอินทรีย์สารและไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำโดยระบบถึงปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
788 การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
789 การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับการลดสัญญาณรบกาวนและการตรวจจับจุดกลืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
790 การหาค่าสัมประสิทธิ์พาร์ทิชันของเขม่า-น้ำใต้ดินของของสารประกอบแอนทราซีน และเบนโซ (เอ) ไพรีนสำหรับเขม่าจากท่อไอเสียรถยนต์และเขม่าจากเตาฟืนในโรงงานอบไม้ยางพารา
791 การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย
792 สภาพปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
793 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์และฟลูออไรด์วานิชต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางผลึก ความต้านทานต่อกรด ความแข็งผิว และการเกิดรอยผุที่ผิวเคลือบฟันในฟันแท้
794 ผลของสารยับยั้งเฉพาะเจาะจงต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโครออกซิเจเนส-2ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเซลล์สร้างกระดูกบนพื้นผิวไททาเนียม
795 ผลของคอลลาเจนต่อคุณสมบัติของฟองน้ำไคโตซาน-คอลลาเจนในการเป็นตัวรองรับในกระบวนการวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
796 การศึกษาเบื้องต้นสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์
797 การใช้แบคทีเรียแลกติกที่ผลิตเทอริโอซินร่วมกับยีสต์เป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
798 การศึกษาผลของกระบวนการนึ่งปลาและการทำให้เย็นหลังการนึ่งต่อปริมาณความชื้นของปลาทูน่าท้องแถบก่อนกระบวนการบรรจุ
799 การปรับรุงระบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปแช่แข็ง
800 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในกระบวนการผลิตซูริมิและอาหารทะเลทั่วไปแช่แข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
801 การศึกษาหาเวลามาตรฐานและสมดุลสายการผลิตของกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องคลับแคน
802 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาดชลาทัศน์
803 Application of Inulin and L.plantaram in Litopenaeus vannomei (also called Penaeus vanuamei).
804 การผลิตไอศกรีมผสมเนื้อและเปลือกมังคุด
805 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคั่วโดยเตาอบไมโครเวฟ
806 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคิดเรซินจากน้ำมันปาล์มทดแทนแวกซ์ทางการค้าจากอัลคิดเรซิน
807 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิต Marinoquinoline Aจากแบคทีเรียไกลดิงที่แยกได้จากทะเลสายพันธุ์ GB009
808 ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัตในหน่วยห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
809 ผลของ Emdogain ต่อการแสดงออกของ OPG mRNA และ RANKL mRNA ในเซลล์สร้างกระดูกและการสร้างเซลล์สลายกระดูก
ปี พ.ศ. 2548
810 Molecular characteristics of multiple antibiotic resistant Escherichia coli isolated from diarrhoealpigs and retail pork.
811 การเตรียมเยื่อแผ่นไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
812 ผลของยาต้านมาลาเรียต่อความอยู่รอดของเซลล์รกชนิดtrophoblast.
813 การตรวจกรองการผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม (BRCA1)ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม
814 การเตรียมแคปซูลเคลือบให้แตกตัวในลำไส้เล็ก และยาเหน็บช่องคลอดของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL32และการประเมินผลทางเทคนิคและทางชีววิทยา
815 การศึกษาแนวทางในการกำจัดโรคเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้
816 การโยกย้ายค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลในประเทศไทย
817 การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิก
818 คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเครื่องต้มยำ
819 การทำนายความดันของอากาศในการป้องกันความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็งและแบบอ่อนนุ่มในระหว่างการฆ่าเชื้อ
820 การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการผลต่างสืบเนื่อง (FiniteDifference Method) ในการทำนายการถ่ายเทความร้อนในปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
821 การปรับปรุงคุณภาพปลาหมัก(ปลาส้ม)เป็นอาหารกึ่งแห้ง
822 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมบัวบก
823 ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวกึ่งแห้ง
824 ผลของการใช้สารออกวิไดซิ่งในน้ำล้างต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของซูริมิจากปลาคุณภาพต่ำ
825 พรรณไม้ต้นและไม้พุ่มในสังคมพืชบกที่พบตามธรรมชาติบริเวณที่ราบลุ่มและสันดอนทรายรอบทะเลสาบสงขลา
826 วงจรสืบพันธ์ของหอยแครง Anadara granosa L.กับนิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานี
827 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
828 โครงการประเมินความเสียหาย และผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลและการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
829 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด (ใบฝ้ายแดง, ใบโคลงเคลง และกิ่งอบเชย) ที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงูของงูเห่าไทยและงูกะปะ
830 การดัดแปลงโครงกสร้างทางเคมีของคลาริโทรมัยซินเพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่สามารถฟลูออเรสซ์ได้
831 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์และการซึมผ่านของสารผสม NSAIDs และ H2-antagonist
832 การศึกษาทดลองเชิงสุ่มแบบควบคุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยหอบหืดชนิดปานกลางถึงรุนแรง
833 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟสของไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส
834 Electrochemical and quartz crystal microbalance sensors based on molecularly imprinted polymers for detection of haloacetic acid disinfection by-products in drinking water
835 การวิเคราะห์ทาง spectrophotometry เพื่อหาปริมาณยาlamivudine, stavudine และ nevirapine ในยาเม็ด โดยใช้เทคนิค partial least-squares multivariate calibration.
836 ผลของ bioadhesive ต่อการยึดเกาะของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL32 บน Caco-2 cell line.
837 การเตรียมลิโปโซมของสารสกัดจากระเจี๊ยบแดง
838 การตรวจหาการผ่าเหล่าของยีน BRCA1 ที่เกิดจากยา cisplatin
839 การโคลนและการแสดงออกของ RING-finger domain ของ BRCAI
840 ผลของคำเตือนต่อความเข้าใจผิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ LCH
841 การปรับปรุงแบบวัดความไวต่อจริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร์
842 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอาชีพเสริมของเภสัชกรในประเทศไทย
843 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคายาในการซื้อยารวมระดับจังหวัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
844 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบธรณีพิบัติ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
845 ปัจจัยทำนายความเครียดและการจัดการความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤติที่รับการรักษาในหอภิบาลผู้ป่วยเด็กหนัก
846 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มอ.
847 ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
848 การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไฟและความเสียหายที่มีต่อมังคุดของภาคใต้ประเทศไทย
849 Detection Methods and Survey of Gm Crops in Thailand.
850 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบดตและลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
851 ความเป็นไปได้ในการจัดบริการแบบการบริการเบ็ดเสร็จผู้ใช้สารเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
852 การผลิตโลหะผสมจำรูป NiT ด้วยวิธีโลหะผสมเชิงกล
853 Osteogenic induction of human marrow stromal cellsand roles of p2y receptor subtypes in regulationgrowth of the differentiated osteoblasts.
854 พัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้จากปลาทูน่า
855 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ขิงแห้งป่นที่มีกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส
856 การคัดเลือกและเทียบเคียงแบคทีเรียที่เปลี่ยนสภาพของสารหนูจากดิน
857 องค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้นหงอนไก่ทะเล
858 โครงสร้างประชากรของสาหร่ายชนิด Padina australis Hauck บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตอนใต้ของประเทศไทย
859 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคลื่นยักษ์ในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ และระนอง
860 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบของเมตนอลใบชะพลูในหนูขาว
861 การสำรวจความหลากหลายของชนิดพืชสมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
862 ประเมินผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเล และการติดตามการฟื้นตัวของทรัพยากรในระยะยาว บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบริเวณเกาะมุกต์จ.ตรัง และใกล้เคียง
863 การพัฒนาสูตรตำรับคาเฟอีนเจลเพื่อลดอาการบวมรอบดวงตา
864 การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์เป็น esterase และ amidase ของพอลิเมอร์ขทริปซินคอนจุเกต
865 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็ว
866 หมอนรองศีรษะจากยางพาราแปรรูปสำหรับป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด
867 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการผลิตยางก้อนถ้วยของชาวสวนยาง กรณีศึกษา อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
868 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางสด กรณีศึกษาอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
869 การวิเคราะห์สภาพพื้นผิวเซรามิกทางทันตกรรมเมื่อแช่น้ำผลไม้รสเปรี้ยว
870 การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสุขลักษณะที่ดีเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารแช่แข็ง
871 การพัฒนาผลิตภาพของสายการผลิตกุ้งซูชิด้วยวิธีการศึกษาการทำงานและการจัดสมดุลสายการผลิต
872 การปรับปรุงประสิทธิภาพกรรมวิธีการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน
873 การค้นหาและกำจัดจุดคอขวดในสายการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
874 การปรับปรุงวิธีการนำปลาแช่สารละลาย เพื่อลดควาไม่คงที่ของร้อยละผลผลิตที่ได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรแทนมนุษย์
875 การบริหารจัดการน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการทอด ในสายการผลิตภัณฑ์ไก่สุกสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง
876 ผลของโซเดียมคลอดไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และสารทดแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อเนื้อสัมผัสของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง
877 อิทธิพลของตัวแปรหลักในการกลึงไม้ยางพาราด้วยใบมีดเซรามิก
878 การประยุกต์ใช้สาหร่ายสไบรูไลนาในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเสริมการเจริญเติบโตในปลาดุกพันธุ์ผสม
879 การสกัดน้ำมันหอมระเหยกฤษณา
ปี พ.ศ. 2547
880 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
881 การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย
882 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งชะมวง
883 ความหลากหลายและความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลบางชนิดบริเวณชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต ในช่วงเวลาและสถานที่กัน
884 การพัฒนาเมมเบรนรูพรุนสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์พลาสมาสสชาชาร์ตไฟฟ้า
885 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการจองห้องบรรยายและห้องประชุมโดยผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บ
886 เภสัชจลนศาสตร์ของยาไอเวอร์เมคตินในแมวสุขภาพปกติ
887 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโลหะที่เป็นพิษบางชนิด
888 ผลทางสรีรวิทยาของสารสกัดจากกระชายดำต่อหัวใจห้องบนลำไส้ หลอดเลือดแดงธอราสิต ไต และความดันเลือดในหนูแร็ท
889 การนำไข่ออกจากรังเพิ่มจำนวนไข่ที่วางของนกแสกหรือไม่ และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของนกแสกในสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
890 ภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ.
891 การสำรวจและรวบรวมพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
892 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแล็คโตยาซิลลัสจากช่องคลอดที่สามารถสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแบคทิริโอซิน เพื่อใช้ปรับสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในช่อ
893 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสารเคอคูมินนอยด์และน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน
894 ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32
895 การศึกษาการปลดปล่อย gentamicin sulfate ซึ่งผสมกับสารสกัดว่านหางจระเข้จากแผ่นฟิล์ม เซลลูโลสฟิล์มที่ผลิตจากแบคทีเรีย
896 วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา
897 การศึกษาเบื้องต้นของชิ้นส่วน BRCA1 ที่เกิดการผ่าเหล่าด้วยเทคนิค denaturing high performance liquid chromatography (DHPLC)
898 การพัฒนาแบบวัดความรู้เรื่องการใช้ยารักษาตนเองของประชากรไทย
899 ลักษณะทางวิชาชีพและความไวต่อจริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
900 ผลกระทบของการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพบนฉลากอาหาร
901 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Streptococeusesanguis ที่สร้างแบคทิริโอวินซั่วยับยั่งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ
902 การทำนายค่าการละลายของเกลือ โดย Partial Least Squares multivariate
903 โครงการศึกษาทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกวิเดชัน และการควบคุมคุณภาพของเหง้ากระชาย
904 การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทย
905 การใช้แบบแผน RAPD สำหรับการศึกษาพันธุกรรมของต้นฤษณาและการขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง
906 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์หา DNA หนูจากเนื้อสัตว์ด้วยเทค PCR
907 การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี
908 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งสำหรับโรงงานยางข้นในภาคใต้ ด้วยการควบคุมค่าออกซิเจนละลายอย่างเหมาะสม
909 ระบบรับ-ส่งแบบไร้สายผ่านแสงสำหรับการสื่อสารแบบอีเทอร์เนต
910 ระบบเซนซิ่งและออกคำสั่งควบคุมระยะใกล้ใช้สายผ่านคลื่นวิทยุ
911 หุ่นยนต์ไมโครเมาส์สำหรับการแก้ปัญหาเขาวงกต พร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย
912 การอบไม้ยางพาราโดยระบบสุญญากาศ
913 การพัฒนาการฟอกขาวใบยางพารา
914 Packaging of Vacuum Fried Fruits and Vegetables using a Nitrogen Injection System.
915 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้วยหอมที่ผ่านการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ
916 เสถียรภาพของการเคลื่อนกระดูกขากรรไกรล่างไปด้านหลังด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูที่สามารถสลายตัวได้
917 การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ฤทธิ์ต้านการอักเสบและความเป็นพิษของสารที่มีผลต่อเซลล์เอ็นยึดปริทัน
918 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
919 ผลของแหล่งคาร์บอนและปัจจัยอื่นๆ ต่อการเจริญและการย่อยสลายสารดีดีทีโดยเชื้อแบคทีเรียถกดิบ
920 การผลิตวุ้นสวรรค์จากลูกตาล
921 การใช้ไคโตแซนในการป้องกันจุลินทรีย์และปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลบนผิวเงาะ
922 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จากดินที่ย่อยสลายสารดีดีทีในสภาวะที่มีตะกั่ว
923 การผลิตเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อ Asppergillus niger บนกากปาล์ม
924 การผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน
925 การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากกากชาและเส้นใยจากปาล์มน้ำมัน
926 คอมพอสิตชีวภาพจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยธรรมชาติ
927 การรีไซเคิลเยื่อกระดาษจากกล่องนม
928 การพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้ จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ
929 ผลของพีเอชและตัวตกตะกอนต่อการผลิไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการบำบัดนำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นแบบสองขั้นตอน
930 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตต่อการผลิตกรอ 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 สายพันธุ์และใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
931 การศึกษาอัตราส่วนของเอนไซม์แอลฟา แอลฟาอะไมเลสต่อกลูโคอะไมเลสและอัตราส่วนของเอนไซม์ต่อแป้งในการย่อยแป้งสาคูได้ไซรัป
932 ผลของเกลือแร่ต่อการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มและการใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
933 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว
934 การใช้ Actinomycetes So1 เพื่อแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
935 การศึกษาการใช้เจลาตินจากเท้าไก่ทดแทนเจลาตินจากหนังหมูในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
936 องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง
937 เครื่องฆ่าเชื้อขวดแก้วด้วยไอน้ำ
938 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรส
939 แผ่นฟิล์มที่บริโภคได้จากกล้ามเนื้อปลาเหลน
940 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงผงลักซ่ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับก๊วยเตี๋ยวแห้ง
941 ชาขิงที่มีกิจกรรมของเอ็นไซม์โปรติเอส
942 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตยีสต์สกัดจากการตะกอนยีสต์โรงงานเบียร์
943 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากน้ำล้างซิริมิโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
944 การผลิตบะหมี่เสริมใยอาหารจากสับปะรด
945 การใช้ประโยชน์ของ bacteriocin จาก Lactococcus lactis SN111 และ SN 62 เป็นสาร sanitizer เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ในผักและผลไม้สด
946 การพัฒนาการผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ประโยชน์ของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งชนิดต่าง ๆ
947 การศึกษาความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็นและการประยุกต์ใช้
948 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียกลุ่ม gliding ที่พบในทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
949 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่ง เอส ที อาร์ 20
950 ลัษณะทางสัณฐานวิทยา และการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาลกึ่งแห้ง
951 การพัฒนาสูตรตำรับ diazepam liquid suppository
952 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์การเป็นสารต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากใบฝรั่ง 2 สายพันธุ์
953 การทดสอบฤทธิ์ Acetylcholinesterase inhibitor ในสมุนไพรไทย
954 การเตรียมตำรับยาแอมโฟเทอร์ซิน บี รูปแบบไมเซลล์สำสำหรับนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ
955 การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวในการเตรียมสบู่ก้อน
956 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของ vancomycin beads.
957 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของ vancomycin microparticles.
958 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Amphotericin B และ Y-cyclodextrin เพื่อการนำส่งยารูปแบบสูดพ่น
959 การผลิตโปรตีน Estrogen recepter อัลฟา ในบริเวณ ligand-binding domain.
960 การพัฒนาการสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากโดยเครื่อง Accelerated solvent extraction เพื่อใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
961 การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบ Tetrahydrocurcumins และอนุพันธ์เพื่อใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
962 การเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำของ Rhinacanthin-Cที่สกัดได้จากใบของต้นทองพันชั่ง (Rhimacanthus masutus).
963 การศึกษาการละลาย ความคงตัวและการดูดซับของ Norfloxacin และ ciprofloxacin ในสภาวะแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
964 การประเมินและการใช้ประโยชน์ของโพรโรลพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับดมเลกุลเป็นสารดูดซับในโซลิดเฟสแอคแทรกชัน เพื่อเตรียมสารตัวอย่างในการวิเคราะห์สารมัธยันต์ของการทำคลอริเนชั่นในน้ำตัวอย่าง
965 การสำรวจการใช้ยาแอสไพรินขนาดต่ำ ยาต้านระบบ angiotensin และยาลดไขมันกลุ่มสแตตินในผู้ป่วยเบาหวาน
966 ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยารับประทานคุมกำเนิด : เปรียบเทียบระหว่างเอกสารกำกับยาของชื่อการค้าต่างๆ
967 การสร้างแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวและการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
968 สภาพการทำกิจกรรมทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : เขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
969 การประเมินความต้องการเภสัชกรด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหรเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
970