ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 27
2 สุพิชญา จันทะชุม 26
3 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 23
4 พิทยา อดุลยธรรม 20
5 เถวียน วิทยา 19
6 กิตติ เจิดรังษี 17
7 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 16
8 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 16
9 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 16
10 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 15
11 มุทิตา มีนุ่น 15
12 วันทนา เหรียญมงคล 14
13 ชิตชไม โอวาทฬารพร 14
14 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 14
15 มณฑิรา เอียดเสน 14
16 ไพรัตน์ โสภโณดร 14
17 กร ศรเลิศล้ำวาณิช 13
18 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 13
19 สนั่น ศุภธีรสกุล 13
20 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 12
21 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 12
22 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 12
23 ธรรมนูญ โปรดปราน 11
24 รุ่งนภา ศรีชนะ 11
25 วรัญญู ศรีเดช 11
26 อัญชลี ศิริโชติ 11
27 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 10
28 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 10
29 ปริญญา เฉิดโฉม 10
30 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 10
31 สุทธิพร ภัทรชยากุล 10
32 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 9
33 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 9
34 ดนุพล ตันนโยภาส 9
35 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 9
36 ศรีรัตน์ กสิวงศ์ 9
37 รักษ์เกียรติ จิรันธร 9
38 องุ่น สังขพงศ์ 9
39 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 9
40 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 9
41 เล็ก สีคง 8
42 อดิศร รัตนพันธ์ 8
43 วิมล ตันติไชยากุล 8
44 เบญจมาส เชียรศิลป์ 8
45 สายัณห์ สดุดี 8
46 ราม แย้มแสงสังข์ 8
47 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 8
48 นวลตา อาภาคัพภะกุล 8
49 เฉลิมเกียรติ สงคราม 8
50 นิวัติ แก้วประดับ 7
51 มณี วิทยานนท์ 7
52 ศศิธร พุมดวง 7
53 ภูธร แคนยุกต์ 7
54 อัญชนา ประเทพ 7
55 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 7
56 บัญชา สมบูรณ์สุข 6
57 วุฒิพร พรหมขุนทอง 6
58 สุรพล ชลดำรงค์กุล 6
59 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 6
60 พนาลี ชีวกิดาการ 6
61 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 6
62 กันยา อัครอารีย์ 6
63 นัฐ ตัณศิลา 6
64 เกรียงไกร ไวยกาญจน์ 6
65 สุชาดา จันทร์พรหมมา 6
66 อนุชิต พลับรู้การ 6
67 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 6
68 วรสันติ์ โสภณ 6
69 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 5
70 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 5
71 ประกาศ สว่างโชติ 5
72 อรัญ งามผ่องใส 5
73 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 5
74 สุรีย์พร กฤษเจริญ 5
75 กัญญนัช กนกวิรุฬห์ 5
76 ดวงพร คันธโชติ 5
77 จักรี ทองเรือง 5
78 ธีระพล ศรีชนะ 5
79 ณวรา จันทรัตน์ 5
80 อรทัย เนียมสุวรรณ 5
81 ธเนศ รัตนวิไล 5
82 ชนิษฎา ชูสุข 5
83 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 5
84 วิรัช ทวีปรีดา 5
85 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 5
86 มาลินี วงศ์นาวา 5
87 นันทิยา จ้อยชะรัด 5
88 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 5
89 วนิดา รัตนมณี 4
90 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 4
91 ชยุต นันทดุสิต 4
92 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 4
93 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
94 เจษฎา วรรณสินธุ์ 4
95 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 4
96 ธันวดี สุขสาโรจน์ 4
97 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 4
98 พิกุล วณิชาภิชาติ 4
99 วิลาวัณย์ ทองเรือง 4
100 วิริยะ ดวงสุวรรณ 4
101 ชาญชัย ธนาวุฒิ 4
102 จิรัฐ มีเสน 4
103 ประนอม ตั้งมั่นคง 4
104 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 4
105 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 4
106 อธิป สกุลเผือก 4
107 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
108 สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 4
109 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 4
110 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 4
111 พจชนาถ พัทบุรี 4
112 ศศิธร ชูศรี 4
113 วรนุช แสงเจริญ 4
114 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 4
115 สุภาพ เกียรติทับทิว 4
116 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 4
117 กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 4
118 รัญชนา สินธวาลัย 4
119 สุกัญญา เดชอดิศัย 4
120 ธงชัย นันทนรานนท์ 4
121 วิภา แซ่เซี้ย 4
122 ปิ่น จันจุฬา 4
123 นภิสพร มีมงคล 4
124 จรัญ บุญกาญจน์ 4
125 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 4
126 ปรัตถ พรหมมี 4
127 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 3
128 เยาวเรศ สมทรัพย์ 3
129 ขวัญตา บาลทิพย์ 3
130 วรางคณา ชัชเวช 3
131 วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง 3
132 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 3
133 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 3
134 จุติมา บุญเลี้ยง 3
135 ปฤษณา เรืองรัตน์ 3
136 วิริยะ ทองเรือง 3
137 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 3
138 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 3
139 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 3
140 อยุทธ์ นิสสภา 3
141 สุธรรม นิยมวาส 3
142 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 3
143 สมชาย ชูโฉม 3
144 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
145 ธเนศ เคารพาพงศ์ 3
146 วิชาญ เกตุจินดา 3
147 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 3
148 ธนภร อำนวยกิจ 3
149 กัลยาณี คุปตานนท์ 3
150 วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 3
151 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 3
152 วรากร ลิ่มบุตร 3
153 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 3
154 จำนงค์ นพรัตน์ 3
155 จินตมาศ สุวรรณจรัส 3
156 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 3
157 ณวงศ์ บุนนาค 3
158 พรพิมล เชื้อดวงผุย 3
159 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
160 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
161 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
162 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 3
163 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 3
164 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 3
165 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 3
166 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 3
167 วิภาวี นิตยานันทะ 3
168 ปรียา แก้วพิมล 3
169 ศิโรช จิตต์สุรงค์ 3
170 เกศริน มณีนูน 3
171 ชุติมา ตันติกิตติ 3
172 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 3
173 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 2
174 ธนิต เฉลิมยานนท์ 2
175 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
176 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 2
177 เสาวภา อังสุภานิช 2
178 กิตตินันท์ มลิวรรณ 2
179 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
180 จำเป็น อ่อนทอง 2
181 วัสสา คงนคร 2
182 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
183 โสเพ็ญ ชูนวล 2
184 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
185 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 2
186 พรสุดา บ่มไล่ 2
187 ศรัญญู ชูศรี 2
188 ภัทร อัยรักษ์ 2
189 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
190 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 2
191 สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ 2
192 สุภาพร สุวิวัฒน์ 2
193 สุวิทย์ สุวรรณโณ 2
194 สุรไกร เพิ่มคำ 2
195 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 2
196 ปารมี ทองสุกใส 2
197 วันวิศาข์ งามผ่องใส 2
198 นริศ ท้าวจันทร์ 2
199 วิไลพร สมานกสิกรณ์ 2
200 ยุพดี ชัยสุขสันต์ 2
201 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
202 อนุวัติ แซ่ตั้ง 2
203 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
204 วนพร อนันตเสรี 2
205 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
206 วันดี อุดมอักษร 2
207 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 2
208 จรัสศรี นวลศรี 2
209 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
210 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
211 ณัฐธิดา ภัคพยัต 2
212 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
213 ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 2
214 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2
215 อธิป นิลแก้ว 2
216 ฐิติมา ด้วงเงิน 2
217 กิตติกร นิลมานัต 2
218 สมสมร ชิตตระการ 2
219 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 2
220 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 2
221 สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ 2
222 วิชญะ ทองตะโก 2
223 ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ 2
224 กิจการ ศุภมาตย์ 2
225 ดวงแข มณีนวล 2
226 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 2
227 นงเยาว์ เมืองดี 2
228 วรรณรัช สันติอมรทัต 2
229 สุรชาติ เพชรแก้ว 2
230 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 2
231 ชัชวาล โชติมากร 2
232 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
233 จันทิมา ชั่งสิริพร 2
234 นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ 2
235 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
236 บุปผา จองปัญญาเลิศ 2
237 ศรีสกุล ภิรมย์วรากร 2
238 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 2
239 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
240 นพรัตน์ ชี้ทางดี 2
241 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 2
242 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
243 กมลธรรม อ่ำสกุล 2
244 ธนิยา เกาศล 2
245 อาภรณ์ นุ่มน่วม 2
246 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 2
247 พิชัย ธานีรณานนท์ 2
248 ขนิษฐา ศรีนวล 2
249 อนุรักษ์ สันป่าเป้า 2
250 ปริญญา แก้วประดับ 2
251 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
252 สมยศ ทุ่งหว้า 2
253 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 2
254 ปุณณาณี สัมภวะผล 2
255 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 2
256 วิไลรัตน์ วรภมร 2
257 วีณา คันฉ้อง 2
258 อรุณศรี สุนทรพิธ 2
259 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 2
260 จันทน์ผา ตันธนา 2
261 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
262 อัมพร ศรประสิทธิ์ 2
263 วัฒนา ศรีพจนารถ 2
264 อังศุมา อภิชาโต 2
265 ศรัณยู สงเคราะห์ 2
266 โสภา คำมี 2
267 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 2
268 เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ 2
269 นันธชา ไฝทอง 2
270 พรทิพย์ ศรีแดง 2
271 วิญญู มิตรานันท์ 2
272 ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล 2
273 ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ 2
274 นงนุช บุญยัง 2
275 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 2
276 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2
277 Usanee Wanakamanee, 1
278 Surachat Ngorsuraches 1
279 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
280 Piti Trisdikoon, 1
281 กรกมล รุกขพันธ์ 1
282 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
283 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
284 Khona Panpongtham, 1
285 จิราพร เพชรรัตน์ 1
286 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
287 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
288 เกศรา เสนงาม 1
289 ทิพวรรณ รมณารักษ์ 1
290 ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล 1
291 นิยา สออารีย์ 1
292 อารี นุ้ยบ้านด่าน 1
293 ประนอม หนูเพชร 1
294 ปริศนา อัตถาผล 1
295 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
296 ชนินันท์ พรสุริยา 1
297 จารุณี มหารัตน์ 1
298 พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส 1
299 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
300 วิชัยรัตน์ แก้วเจือ 1
301 ธนันท์ ชุบอุปการ 1
302 วันดี สุทธรังษี 1
303 ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ 1
304 ทรงสุดา พรหมทอง 1
305 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
306 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 1
307 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
308 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
309 ฤทัยวัลค์ ฐิตโสมกุล 1
310 จันทิภา ปุรินทราภิบาล 1
311 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
312 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
313 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
314 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
315 อภิญญา รัตนไชย 1
316 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
317 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
318 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
319 นิมิตร วรกุล 1
320 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
321 มะลิ นิยมบัณฑิต 1
322 จันทกานต์ ทวีกุล 1
323 เกื้ออนันต์ เตชะโต 1
324 ระพีพร เรืองช่วย 1
325 Kevin W Garey4 1
326 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 1
327 พรรณทิพย์ ฉายากุล 1
328 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
329 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
330 Pantip Chayakul 1
331 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
332 Sutthiporn Pattharachayakul1, 1
333 เบญจมาภรณ์ พิมพา 1
334 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 1
335 ศิริพา อุดมอักษร 1
336 สมพร นิลมณี 1
337 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
338 วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล 1
339 วันดี สุทธรักษี 1
340 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
341 เยาวนิจ กิตติธรกุล 1
342 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 1
343 ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ 1
344 ญาณิศา รัตอาภา 1
345 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
346 ศักย์ชิน บุญถวิล 1
347 สุชาดา สูรพันธุ์ 1
348 อรมาศ สุทธินุ่น 1
349 ทิพมาส ชิณวงศ์ 1
350 นงพร โตวัฒนะ 1
351 ระวี เจียรวิภา 1
352 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
353 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
354 วิภาวดี เสียงล้ำ 1
355 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
356 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
357 ธวัช ชิตตระการ 1
358 สัตยา บุญรัตนชู 1
359 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
360 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 1
361 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 1
362 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
363 ชวนพิศ ขาวคง 1
364 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
365 ศศิกานต์ กาละ 1
366 ชุลีพร พรหมพาหกุล 1
367 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
368 กนกพร ภาคีฉาย 1
369 โสภิณ จิระเกียรติกุล 1
370 สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ 1
371 นฤมล ช่างสาน 1
372 กฤดิตว์ วิวราวรณ์ 1
373 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 1
374 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
375 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
376 วิวัฒน์ พิชญากร 1
377 โขมพักตร์ มณีวัต 1
378 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
379 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
380 Pimpimon Tansakul 1
381 รวี เถียรไพศาล 1
382 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
383 พันธ์วศรี แสงสุวรรณ 1
384 เยาวภา สุขพรมา 1
385 ชัชปวิตร เกตุพุก 1
386 วีระนุช นิสภาธร 1
387 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
388 แวนูรมา เจ๊ะเมาะ 1
389 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 1
390 สมปอง เตชะโต 1
391 ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ 1
392 เยาวรัตน์ มัชฌิม 1
393 ธิดารัตน์ กำลังดี 1
394 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
395 ประภาพร ชูกำเหนิด 1
396 วนิดา สุขเกษศิริ 1
397 ละม้าย ทองบุญ 1
398 ชัชวาล หมื่นโพธิ์ 1
399 กานดา ปานทอง 1
400 วรรณรัตน์ แซ่ชั่น 1
401 สมศักดิ์ คงแสง 1
402 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
403 สาระ บำรุงศรี 1
404 สุทธิดา รักกะเปา 1
405 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
406 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
407 สุรีย์ ชาติวัยงาม 1
408 บุญรอด ยุทธานันท์ 1
409 แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 1
410 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
411 ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ 1
412 จรีพร เรืองศรี 1
413 กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ 1
414 หเทิญ ถิ่นธารา 1
415 อ้อยทิพย์ ชาญการค้า 1
416 กัลยาณี บุญสิน 1
417 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
418 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
419 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
420 จารุวรรณ มานะสุรการ 1
421 อังคณา เธียรมนตรี 1
422 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
423 สินีนาฏ กาลเนาวกุล 1
424 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
425 อุษา เชษฐานนท์ 1
426 ณัฐธิดา รักกะเปา 1
427 โสภณ ชีวะธนรักษ์ 1
428 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
429 เจริญ นาคะสรรค์ 1
430 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
431 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
432 สุภาพ มากสุวรรณ 1
433 กัญจนี พลอินทร์ 1
434 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 1
435 ชัชชัย พุทซ้อน 1
436 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
437 สุปรีดี สังฆรักษ์ 1
438 การุณ ทองประจุแก้ว 1
439 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
440 สุกิจ มหัธนันท์ 1
441 ทวิช พยัคฆมาศ 1
442 สวัสดี ยอดขยัน 1
443 ปฐเมศ ผาณิตพจมาน 1
444 อภิวดี ทองสง 1
445 กมลทิพย์ พรหมณเรศ 1
446 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
447 กัลยา มณีโชติ 1
448 เบญจมาศ จันทร์อุดม 1
449 พิเชฐ ตระการชัยศิริ 1
450 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 1
451 วันชัย ธรรมสัจการ 1
452 นรารักษ์ หลีสกุล 1
453 ภารนัย สุขุมังกูร 1
454 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
455 สุภาพ แสงดี 1
456 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
457 แวอาแซ แวหามะ 1
458 เยาวภา สุวลักษณ์ 1
459 ปารมี หนูนิ่ม 1
460 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
461 จิราภรณ์ เมืองประทับ 1
462 อนิรุทธ ผลอ่อน 1
463 ธนวันต์ กันทา 1
464 ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 1
465 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 1
466 นิสิตา บำรุงวงศ์ 1
467 ปิยะลาภ ตันติประภาส 1
468 ธิดาวรรณ แซ่เล่า 1
469 กรองทอง วงศ์ศรีตรัง 1
470 JAMES DOMINIC TRUE 1
471 กรกช นาคคนอง 1
472 สิริวงศ์ ลัทธกาญจนัง 1
473 วิภาวี คงอินทร์ 1
474 ประณีต ส่งวัฒนา 1
475 ภาณุพงส์ พุทธรักษ์ 1
476 กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ 1
477 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
478 อรณิชา รัตนาภรณ์ 1
479 ขนิษฐา นาคะ 1
480 ชลทิต สนธิเมือง 1
481 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 1
482 ศิษฎา ตันนุกิจ 1
483 บัญญัติ เฉิดฉิ้ม 1
484 สันติไมตรี ก้อนคำดี 1
485 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
486 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
487 ใกล้รุ่ง สามารถ 1
488 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 1
489 ณัฐณิชา อิงวิยะ 1
490 โอภาส บุญเกิด 1
491 นฤมล เส้งนนท์ 1
492 สุวลักษณ์ วิสุนทร 1
493 อดิเรก รักคง 1
494 ดวงทิพย์ อรัญดร 1
495 จรูญศักดิ์ ห่อสุวรรณ์ 1
496 นุชนาถ คงช่วย 1
497 จิตราวดี ฐิตินันทกร 1
498 อารมณ์ มีรุ่งเรือง 1
499 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
500 ดาริกา อวะภาค 1
501 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 1
502 สุณีย์ หวันเหล็ม 1
503 จุฑารัตน์ อินทปัน 1
504 ศิริพร ประดิษฐ์ 1
505 ปรเมศวร์ เหลือเทพ 1
506 สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 1
507 วิฆเนศว์ ดำคง 1
508 ประพาฬศรี เรืองศรี 1
509 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1
510 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
511 อุษณีย์ วนรรฆมณี 1
512 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 1
513 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
514 ขวัญ นวลเจริญ 1
515 สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 1
516 อมราวดี จางวาง 1
517 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
518 ปิ่นทิพย์ นาคดำ 1
519 วินัย กิตติดำเกิง 1
520 สมพงษ์ เทศประสิทธิ์ 1
521 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 1
522 จรรยา ชื่นอารมณ์ 1
523 ดำรงค์ แวอาลี 1
524 สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์ 1
525 สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช 1
526 จักรี องค์เทียมสัคค์ 1
527 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
528 สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ 1
529 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
530 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 1
531 ลินดา เคารพาพงศ์ 1
532 ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี 1
533 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 1
534 ระพีพัฒน์ ย่องมณี 1
535 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
536 ชัยณรงค์ จันทร์มณี 1
537 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 1
538 ณัฐพร ยูรวงศ์ 1
539 น.ส. ม่านสะอาด 1
540 มนตรี กาญจนะเดชะ 1
541 พรอุษา จิตพุทธิ 1
542 คณิตา กายะสุต 1
543 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 1
544 พินทรัตน์ สุวรรณรัตน์ 1
545 ราชัยวิทย์ เลาหะกุล 1
546 ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 1
547 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
548 เสกสรร สุธรรมานนท์ 1
549 วันดี คหะวงศ์ 1
550 พิษณุ บุญนวล 1
551 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
552 กลางเดือน โพชนา 1
553 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
554 นิคม สุวรรณวร 1
555 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 1
556 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
557 กนกกาญจน์ พงษ์สุวรรณ์ 1
558 อุตส่าห์ จันทร์อำไพ 1
559 บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี 1
560 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
561 ชนธัญ ศศิธร 1
562 ชลิตพล ณ นคร 1
563 ธำรงค์ อมรสกุล 1
564 บดี คำสีเขียว 1
565 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
566 บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล 1
567 บรรเจิด ยะพงศ์ 1
568 วรพงษ์ ปัญญายงค์ 1
569 ศันสรียา วังกุลางกูร 1
570 สุระพล เธียรมนตรี 1
571 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
572 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 1
573 สมรมาศ กันเงิน 1
574 นลินี โกวิทวนาวงษ์ 1
575 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 1
576 พัลลภัช เพ็ญจำรัส 1
577 ชาคริต ทองอุไร 1
578 จรรยา อินทมณี 1
579 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 1
580 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
581 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
582 ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ 1
583 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
584 ถาวร จุลนิล 1
585 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 49
4 2557 103
5 2556 84
6 2555 50
7 2554 75
8 2553 96
9 2552 114
10 2551 70
11 2550 65
12 2549 107
13 2548 71
14 2547 134
15 2546 107
16 2545 115
17 2544 109
18 2543 67
19 2542 1
20 2522 1
21 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสำรวจความหลากหลายและความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณอ่าวถ้ำใหญ่ เกาะมุกต์ จังหวัดตรัง : แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2559
2 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2558
3 ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงและต้านอนุมูลอิสระในเซลล์เพาะเลี้ยงของสารที่สกัดจากพืชสกุลพริกไทย
4 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่บ้านโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
5 การเพาะเลี้ยงเชื้อและตรวจสายพันธ์ไวรัสชิคุนกุนยา
6 ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้
7 ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
8 การศึกษาความชุกของการกลายพันธุ์ของยีน k-ras ในมะเร็งเยื่อบุมดลูกชนิดเอนโดเมทริออยด์
9 การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว
10 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SKO10 ต่อเชื้อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ
11 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
12 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไฟบริโนเจนจากกุ้งแชบ๊วย
13 สมบัติทางเคมีกายภาพของปฏิกิริยาระหว่าง Tilapia-derived peptide-Calcium (TDP-Ca) ในลำไส้
14 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ
15 ผลของวิธีการสกัดน้ำมันเมล็ดสะเดาช้างต่อปริมาณน้ำมัน สารอะซาดิแรกติน อายุการเก็บรักษา การออกฤทธิ์ควบคุมและการสร้างความต้านทานของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (Linnaeus)
16 บทบาทของโปรตีน 14-3-3sigma และ 14-3-3gamma ต่อกระบวนการบุกรุกของเซลล์มะเร็งในเซลล์มะเร็งปอดเพาะเลี้ยงชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก
17 การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่ง
18 การพัฒนาเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่รวดเร็ว
19 ผลของสาร GM1 และ GM2 จาก Grangea maderaspatana (L.) Poir. ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง
20 พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นของโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
21 ศึกษาการปรับสภาพวัตถุดิบยางก้อนถ้วยต่อคุณสมบัติของยางแท่ง STR 20 และ สมบัติของยางวัลคาไนซ์
22 ผลของอุณหภูมิต่อระยะการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย,การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียวิบริโอในหอยตะเภา
23 โลหะปริมาณน้อยในดินตะกอนและในหอยแครงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ คณะแจ้งผลงานอยู่ระหว่างการ Review จากผู้ทรงคุณวุฒิ
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานบางชนิดโดยใช้วิธี DPPH และ Metal chelating
25 การพัฒนาวิธีการให้อากาศแบบการพาโดยธรรมชาติผ่านท่อแนวดิ่งในถังหมักปุ๋ยเพื่อเพิ่มอัตราการย่อยสลายของปุ๋ยหมัก
26 การสืบค้นข้อมูลด้วยการวัดความคล้ายตามแนวคิด
27 การวิเคราะห์พลังงานของอันตรกิริยาระหว่างอัลบูมินในซีรั่มของมุนษย์ (human serum albumin) และตัวยา
28 ผลของเกลือฟอสเฟส (Na3PO4, Na2HPO4 and NaH2PO4) ที่มีต่อสัณฐานและประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงของซิลเวอร์ฟอสเฟตที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
29 สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล
30 การตรวจสอบหาเชื้อ ระบาดวิทยาของ enterohemorrhagic และ Shiga toxin-producing Escherichia coli ในผู้ป่วยท้องร่วงและการหาปริมาณเชื้อจากเนื้อสัตว์ทางภาคใต้ของประเทศไทย
31 การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง และคุณสมบัติในการยับยั้งจุลชีพ ของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียม(II) กับลิแกนด์ p-cymene และ azo-imine
32 การผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน
33 ผลของเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ต่อการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อของฟันมนุษย์
34 การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด
35 การพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ Ba(Ti, Sn)O3 – (Ba, Ca)(Ti, Zr)O3 – (Na, K, Li)NbO3 สำหรับประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
36 การศึกษาบทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในแมคโครฟาจของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
37 ผลของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในปลากดเหลือง (Mystus nemurus)
38 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรำข้าวและสารสกัดฟีนอลิคจากแกลบต่อความเสถียรของอิมัลชันและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
39 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ตรึงรูปไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus sp. C26 และการประยุกต์ใช้ไซโคลเด็กซ์ตรินในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
40 บทบาทของ Dual specificity phosphatase 16 (DUSP16) ในมาสท์เซลล์
41 การจำแนกชนิดของเชื้อ Curvularia sp. สาเหตุของโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมันโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโดยชีวภัณฑ์ไคโตซาน
42 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
43 การศึกษากลไกการย่อยสลายยางธรรมชาติทางชีวภาพของเชื้อ Gordonia sp. R3
44 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
45 อิทธิพลของแป้งดัดแปรต่อสมบัติของโฟมแป้งดิบ
46 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
47 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
48 การศึกษาการระงับฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่ได้รับการกระตุ้นเชิงแสงและกัวนีน ด้วยแบบจำลองเชิงโมเลกุล
49 การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด
50 กลไกการออกฤทธิ์ของสาร lupinifolin ที่แยกได้จาก Albizia myriophylla ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฝันผุ Streptococcus mutans
51 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2557
52 การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย
53 ผลของการได้รับกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ
54 ฤทธิ์ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดรังไข่ หมายเหตุ โครงการนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่รายงาน
55 การศึกษารูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในหนูนาขาวใหญ่ที่ถูกชักนำให้เกิดการเสื่อมของประสาท
56 การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของ WT1 ที่ถูกยับยั้งด้วย siRNA ในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด MCF-7 และ MDA-MB-468
57 การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม
58 การเตรียมสารประกอบเชิงโลหะฐานทังสเตนโดยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
59 การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่
60 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
61 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
62 การเอาชนะปัญหาการดื้อยาสูตรทั่วไปในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกโดยใช้ตัวทำนายเชิงโมเลกุลและการบริหารยาแบบเฉพาะที่
63 การจำแนกชนิดและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไบฟิโดแบคทีเรีย ที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุรุนแรงในเด็ก
64 การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์
65 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
66 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 วงจรสืบพันธุ์ของหอยสังข์กระโดดบริเวณน่านน้ำจังหวัดกระบี่ และความสัมพันธ์กับนิวโรฮอร์โมน APGWamide
68 การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำ
69 ฤทธิ์ปกป้องของฟิแลนด์ทินต่อความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ที่มีต่อเซลล์เพาะเลี้ยง เฮพ จี 2 และเซลล์เพาะเลี้ยงร่วมเฮพจี 2 และที เฮช พี 1
70 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในแผ่นพิมพ์พอลิเมอร์ระบบเฟลกโซกราฟี
71 การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังจากการวางไข่ และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridization
72 การพัฒนาสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้วิเคราะห์เนื้อเยื่อใบอ่อนปาล์มน้ำมันด้วยวิธีโฟลไซโทเมทรี
73 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน
74 การเพิ่มความเข้าใจแนวคิดรวบยอดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันของนักเรียน/นักศึกษาโดยวิธีการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
75 สมบัติบางประการของฟังก์ชันควอร์ติกทีตา
76 การใช้เทคนิค direct PCR multiplex assay ในการระบุชนิดของเนื้อสัตว์เจือปนในอาหาร
77 การประยุกต์ใช้เทคนิค direct PCR ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพ ประเภทต่างๆในงานอาชญากรรมสัตว์ป่า
78 การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคหรือแพ้ยา
79 ผลของผักพื้นบ้านภาคใต้ต่อการยับยั้งไนตริกออกไซด์ในเซลล์มาโครฟาจและสารบ่งชี้ทางชีวภาพ
80 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล
81 ผลของกลุ่มสารอินทรีย์และปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนในน้ำดิบประปาจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาต่อโอกาสการก่อตัวของสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนในน้ำประปา
82 ผลตอบสนองทางพลวัตของฐานรากสี่เหลี่ยมในตัวกลางชนิดโพโรอิลาสติกหลายชั้น
83 การย่อยสลาย 17อัลฟ่า-เอสทีนิลเอสตราไดออลด้วยจุลินทรีย์แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกัน
84 การปรับสภาพและย่อยแกนข้าวโพดด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอล
85 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
86 พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการพัฒนาระยะตัวอ่อนของแมลงวันแตง, Bactrocera cucurbitae (Couqillett) (Diptera: Tephritidae), ที่ติดเชื้อรา Metarhizium anisopliaeไอโซเลท PSUM02
87 การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. จากข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
88 เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ
89 การทำเข้มข้นโปรตีนด้วยกระบวนการร่วมของระบบออสโมซิสและการกลั่นผ่านเมมเบรน
90 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
91 การศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลืองในมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบการตรวจด้วยแอนติบอดีชนิด D2-40 CD34 และ VEGF
92 ฤทธิ์ต้านระบบ quorum sensing และผลต่อปัจจัยการก่อโรคในแบคทีเรียของสารสกัดจากต้นกระทุ(Rhodomyrtus tomentosa (Ait)Hassk.)
93 การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ
94 ผลของการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอดไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของกะปี
95 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
96 การทำให้ข้อมูลส่งอย่างรวดเร็วและภายในระยะเวลาที่กำหนดในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
97 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
98 คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
99 พหุนามดีกรี n ที่ผลเฉลยและจุดวิกฤตเป็นจำนวนเต็มและสัมประสิทธิ์บางตัวไม่ทราบค่า
100 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
101 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในนาข้าวดินเค็ม
102 การดัดแปรโครงสร้างของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus)
103 การเตรียมและการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นด้วยพอลิเมอร์ผสมอิเล็กโทรสทริกทีฟ
104 การพัฒนาสูตรตำรับโคเอนไซม์คิวเทนไมโครอิมัลชันเพื่อประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง
105 การศึกษาทบทวนพืชชั้น Marchantiopsida ในประเทศไทย
106 การศึกษาการแสดงออกของไซโตไคยีนระหว่างการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในเซลล์ไลน์
107 การหาความเร็วคลื่นเฉือนใต้ผิวดินเพื่อจำแนกประเภทพื้นที่การตอบสนองทางด้านแผ่นดินไหวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
108 การออกแบบคานเหล็กที่มีช่องเปิดในแผ่นเอวซึ่งมีระยะห่างสม่ำเสมอตามมาตรฐาน AISC
109 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อแนวปะการังในภาคตะวันออกของประเทศไทย
110 ผลกระทบของคุณลักษณะเส้นใยต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของไม้พลาสติกจากกระบวนการอัดรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
111 ไมโครแชลแนลแบบเกลียวร่วมกับเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับแยกและนับอนุภาคแบบต่อเนื่อง
112 การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้เฉพาะโรคสตรี : กรณีศึกษาจากสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่
113 ผลของพันธุ์ยางต่อปรากฎการณ์การแข็งตัวของยางธรรมชาติ
114 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
115 องค์ประกอบทางเคมีจากต้นราชดัดและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
116 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กคลอเรลล่าเพื่อการผลิตน้ำมันและโพลิเมอร์ชีวภาพ
117 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
118 ประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการควบคุมโรคใบร่วงของต้นกล้ายางพารา
119 ผลของการเก็บรักษาแบบแช่แข็งต่อการเกิดฮิสตามีน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดฮิสตามีนในปลาทูน่า
120 การห่อหุ้มเซลล์ของโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum SKI19 และการประเมินความสามารถในการทนต่อสภาวะของกรดในกระเพาะอาหาร
121 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
122 การศึกษาผลของสารสกัดฟีนอลิกจากรำข้าวต่อเสถียรภาพในการเกิดออกซิเดชันของระบบอิมัลชัน
123 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการบรรจุปลาทูน่ากระป๋อง
124 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุชิ้นปลาทูน่า
125 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนได้ด้วยตัวเอง
126 การพัฒนาดินประดิษฐ์โดยใช้ไวนิลอะซีเตตเอทิลีน
127 การศึกษาการแยกแร่ไมก้าในของเสียจากกระบวนการแต่งแร่ดินขาวระนอง
128 การสำรวจตำรับยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังจากหมอพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
129 การสำรวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรคระบบทางเดินอาหารของหมอพื้นบ้านใน อ. ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
130 การสำรวจตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคผิวหนังของหมอพื้นบ้าน ใน จังหวัดกระบี่
131 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
132 การดัดแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มแซนโทนเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีความเป็นพิษลดลง
133 สารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมในกลุ่มเคจแซนโทนจากรากต้นติ้วขน
134 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สโคโปเลตินและเมแทบอไลต์ในพลาสมาและปัสสาวะมนุษย์โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง
135 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารอนุพันธ์เบนโซไฮดราไซด์
136 พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
137 การจำหน่าย พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
138 การจำหน่ายแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟเส้นทางภาคใต้ ประเทศไทย (ลาออก)
139 ผลของโซเดียมแอสคอเบทและโซเดียมไตรฟอลิฟอสเฟตต่อความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยหวานระหว่างเก็บรักษาโดยการ แช่เย็นและแช่แข็ง
140 ความชุกของการติดเชื้อ Herpes Simplex virus type 1-6 ในผู้ป่วยตาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
141 การศึกษาความไวของยาต่อเชื้อกลุ่ม rapid growing non tuberculous Mycobacterium
142 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการสร้าง chlamydoconidia จากเชื้อ Candida albicans
143 สารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหยของประยงค์
144 ความสัมพันธ์ระหว่าง HPLC fingerprint และฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans ของชะเอมไทย
145 ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของตำรับยาแผนไทยที่ใช้รักษาโรคท้องร่วง
146 ผลต่อความผ่อนคลายของน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี
147 การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และแผนการสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในศูนย์นำร่อง
148 การพัฒนาถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบผิวด้วยน้ำยางพอลิยูริเทนที่เตรียมจากยางธรรมชาติร่วมกับน้ำมันเมล็ดยางพารา
149 ผลของงาดำคั่วต่อความเป็นพิษต่อตับที่เกิดจากการชักนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว
150 ผลของผักน้ำเบตงสดและผักน้ำเบตงปรุงสุกต่อแอคติวิตีของไซโทโครม พี 450 1เอ2 ในหนูขาว ผ่านปฏิกิริยาเอ็น-ดีเมทิลเลชันของคาเฟอีน
151 องค์ประกอบอนินทรีย์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและผลต่อความทนทานกลูโคสในหนูและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคสิเดสเดสเปรียบเทียบกับสารสกัดเอทานอล
152 การจัดทำแผนที่หญ้าทะเล: กรณีศึกษาจากเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า เกาะตะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย
153 ผลกระทบของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรต่อคุณสมบัติของสารเพิ่มน้ำเลือด
154 ความหลากหลาย พลวัตประชากร และรูปแบบการกระจายของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนที่ 1: ป่าเทือกเขานครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
155 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของระบบการทำฟาร์มที่มีการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้
156 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
157 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
158 การจำแนกประเภทข้อมูลโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Deep Belief Network
159 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
160 การสังเคราะห์และสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้เป็นกาว
161 การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัสชันทางผิวหนังของสารสกัดจากเฟริร์นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
162 ผลของวิธีเตรียมตัวอย่าง วิธีแช่แข็ง การทำละลาย และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ คุณภาพชิ้นลูกตาลตัดแต่ง
163 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
164 ความคงตัวของฟลูออไรด์อิสระในยาสีฟันที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
165 การกักเก็บและปลดปล่อยยาเซพฟาโลสปอรินและยาไอบูโปรเฟนของโครงเลี้ยงเซลล์กระดูกที่มีรูพรุนแบบทรงกลมและทรงกระบอก
166 การผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไบโอดีเซลโดยระบบ Anaerobic Respiration และ เมมเบรนไบโอรีแอคเตอร์ (MBR)
167 ความหลากหลายของแบคทีเรียในบ่อน้ำร้อนเบตง จ.ยะลา ประเทศไทย
168 ฤทธิ์ของสารสกัดบริสุทธิ์ rhodomyrtone ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้างภายในและรูปร่างลักษณะของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมทิซิลลินและแวนโคไมซิน
169 การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้
170 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย
171 การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย : สารอนุพันธ์ stilbene
172 การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59
173 ผลการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อความปวดเมื่อย ความอ่อนตัว และความจุปอดของผู้สูงอายุ
174 ระบบจัดตารางสอนโดยใช้หลักการค้นหาและวิทยาการศึกษาสำนึก
175 การวิเคราะห์วัสดุจีโอโพลีเมอร์ที่เตรียมจากเถ้าใยปาล์มและกากของเสียจากการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
176 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
177 การตลาดสินค้าประมงของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
178 พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสาวยางพาราในจังหวัดสงขลา
179 ฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ของตำรับยาแผนไทยสำหรับรักษาโรคผิวหนัง
180 การระบุชนิดและการแสดงออกของยีน 412- desaturase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดไลโนเลอิกจากมอส Physcomitrella patens
181 อุบัติการณ์และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรค
182 การคัดเลือกไพลที่สร้างสารสำคัญในกลุ่ม phenylbutanoid ในปริมาณสูง และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
183 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบไทชิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และภาวะสุขภาพของสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานชนิดที่สอง
184 การย่อยสลายฟีนอลและกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันโดยแบคทีเรียและเชื้อราตรึงบนวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน
185 องค์ประกอบการสื่อสารเพือการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
186 กระบวนการพ่นเคลือบแบบเปลวไฟที่อาศัยเทคนิคปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
187 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยชุมชนด้วยระบบหมักแห้งแบบลีชเบดร่วมกับถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์
188 การพัฒนามอร์ต้าร์กำลังสูงด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
189 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
190 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
191 ผลของสารต้านมะเร็ง RAPTA-C ต่อความเสียหายและการซ่อมแซมของยีนบีอาร์ซีเอวันของเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
192 การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้าง ในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
193 บทบาทของการเลี้ยงแพะในระบบการทำฟาร์ม ในชุมชนมุสลิม ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
194 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติล-และบิวไทริลโคลีนเอสเทอเรสในหลอดทดลองของอนุพันธ์ N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide
195 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
196 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
197 การคาดการณ์ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการบริการสุขภาพ และความตั้งใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าพยาบาล
198 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
199 การเปรียบเทียบผลของท่า PSU Cat สลับนอนศีรษะสูงร่วมกับการฟังดนตรีผ่อนคลาย และการได้รับออกซิโตซินต่อระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดและความปวดในมารดาครรภ์แรก
200 ผลกระทบของลำดับการให้พลังงานความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อนต่อการแห้งของไม้ยางพารา
201 การศึกษาความเปราะบางของโครงข่ายถนนจากอุทกภัย : กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
202 ลักษณะกะโหลกและใบหน้า การสบฟัน ลักษณะเพดานปากและลิ้น ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น : การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม
203 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน
204 การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของกระบวนการตัดแผ่นเหล็กในสายการผลิตกระป๋อง
205 การศึกษาฏษณลดเวลาการสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องคัดขนาดด้วยเทคนิค SMED กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง
206 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวุ้นและการฉายแสง UV
207 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบเบ้าหมุน
208 การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแนวหญ้าทะเล เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
209 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน
210 องค์ประกอบชนิดของปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
211 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยหวานมีชีวิตเชิงการค้า : ผลของความหนาแน่น อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
212 การปรับสภาพและย่อยสลายทะลายปาล์มในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์
213 การใช้ประโยชน์จากสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Leucobacter komagatae 183 ในการย่อยสลายน้ำมันไบโอดีเซล
214 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคอมพอสิต PBS/Mica flakes สำหรับงานบรรจุภัณฑ์
215 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
216 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
217 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลลองกองที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาว
218 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮิสตามีน และประชากรแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน ในเนื้อปลาทูน่าในกระบวนการบรรจุกระป๋อง
219 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
220 การศึกษาความชุกและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรที่เป็นสาเหตุของการตกค้างในเนื้อสุกรและเนื้อไก่ในจังหวัดสงขลา และแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน
221 การศึกษาการสร้างสาร anthraquinone ในรากเพาะเลี้ยงของชุมเห็ดไทย
222 ความหลากชนิด การแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากรกลุ่มปลิงทะเลและเม่นทะเลบริเวณหาดทราย และแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
223 อิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและความเค็มต่อการรอดตายของลูกปลาการ์ตูนอินเดียนและปลาการ์ตูนลายปล้องระยะวัยรุ่นจากการเพาะฟัก
224 ความหลากชนิด การแพร่กระจายและมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวบ้านท้องกรูด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
225 การกระจายเชิงพื้นที่ ความสมบูรณ์และขนาดของดาวทะเลในวงศ์ Oreasteridae และหอยกะพง Musculus senhousia ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
226 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากหาดทราย ด้านประมงชายฝั่ง กรณีศึกษา บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช
227 แนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
228 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แรงงานในการกรีดยางของเกษตรกรในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
229 การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรทางถนน ในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา
230 การเตรียมยาน้ำใสต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
231 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
232 ผลของ cryoprotectants จากน้ำผลไม้ต่อการอยู่รอดของโพรไบโอติกที่ใช้ เป็นเชื้อตั้งต้นในการผลิตโยเกิร์ต
233 การหาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดและการคัดเลือกสายพันธุ์ใบฝรั่งที่มี ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
234 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ 2-ไอโซโพรพิล-5-เมททิลเฟนนิล 2-(4-ไอโซบิวทิลเฟนนิล)โพรพาโนเอท
235 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
236 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคกรดไหลย้อนและการประเมินผลของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์
237 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายของกลาบิดนิ-ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
238 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทัยภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
239 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
240 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคู เพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
241 การพัฒนา idebenone ในรูปของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
242 การศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาเคลือบฟิล์มผสมน้ำยางพาราเพื่อป้องกันความชื้นในยาเม็ดที่ไวต่อความชื้น
243 การเตรียมและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารและอนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์กลุ่ม furofuran lignans ที่ได้จากงา
244 ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรนักศึกษาเภสัชศาสตร์หรือพยาบาล ต่อความรู้และความร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
245 การประเมินความถูกต้องของการใช้ยาพ่นสูดชนิด metered dose inhaler ในผู้ป่วยโรคหอบหืด ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
246 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
247 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรด์สำหรับคอนกรีต
248 การศึกษาสภาพการจ้างงานและรูปแบบสวัสดิการของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษากลุ่มเกษตรพันธะสัญญาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
249 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
250 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปูนิ่มใน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
251 การเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของ Cyclosorus interruptus วงศ์ Thelypteridaceae
252 การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์ และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
253 ความรู้และทัศนคติในการใช้ยาสตรีแผนโบราณของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
254 การสำรวจตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากหมอพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
255 การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคซางในเด็กของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ : กรณีศึกษา หมอทวี หมันหมาด และหมอปีปี ปราบเภท
256 โรคปะการังบริเวณเกาะมุกต์ จังหวัดตรัง
257 กาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและปราศจากสารประกอบฮาโลเจน
258 ผลของยาต้านมะเร็งซิสพลาตินต่อ ubiquitin ligase activity ของโปรตีนบีอาร์ซีเอวันที่ผ่าเหล่าชนิด D67E ที่พบในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม
259 การศึกษาเตียงคลอด PSU
260 การใช้กวาวเครือขาวเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (สายพันธุ์ตรัง)
261 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแป้งมันสำปะหลังมาใช้เป็นส่วนผสมสำหรับสารเพิ่มน้ำเลือด
262 รูปแบบและสภาวะการทำงานของสกรูเอ๊กทรูดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพในการล้างสีของยางเครพขาว
263 การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางเคมีระหว่างกระบวนการหมักสะตอ (สะตอดอง)
264 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพารา ที่ปลูกในพื้นที่ตอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทย
265 การสำรวจการปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับการจัดการภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
266 การสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็กสำหรับผลิตแบบหล่อโฟมแบบแยกชิ้น
267 การขึ้นรูปผงไม้ธรรมชาติและ HDPE ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
268 มอร์ต้าจีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา
269 การออกแบบระบบการจัดการข้อมูลคลังอะไหล่แผนกวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
270 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
271 การออกแบบระบบการจัดการเบิกจ่ายเครื่องมือช่างในโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
272 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร
273 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น
274 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร
275 การตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลินเอสเทอเรสในผู้ที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารฆ่าแมลง
276 การศึกษาการแสดงออกของยีนในแมคโครฟาจของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
277 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
278 ความชุกของภาวะไมโครอัลบูมินโดยการตรวจกรองในปัสสาวะของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและไม่เป็นเบาหวาน
279 การพัฒนาวิธี indirect ELISA สำหรับตรวจหา Anti-VZV lgG
280 ศึกษาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาน ด้วยวิธี Real-time PCR
281 การตรวจหา single nucleotide polymorphisms (SNPs) ของ abnormal hemoglobin ที่พบในประเทศไทย
282 ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA
283 วิธีการตรวจความผิดปกติของยีนเบต้าธาลัสซีเมียโดยใช้ magnetic nanoparticle (MNPs)
284 สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติในการศึกษากับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษาที่จบ 2551-2553
285 ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
286 แบบจำลองอิทธิพลปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อราคาที่ดินในอำเภอเมืองของไทย
287 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
288 ความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2554
289 องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนตามแนวทางการแพทย์แผนไทยใน จ.สงขลา
290 การศึกษาการนวดกระเบนเหน็บลดอาการปวดประจำเดือนในอาสาสมัคร : ตามวิธีการนวดของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส
291 ผลของการทับหม้อเกลือและอบไอน้ำสมุนไพรต่อการลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวของอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วน
292 องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุล Aglaia และฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคข้าว
293 การลดการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกรัมลบด้วยตำรับยาแผนไทย
294 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. valnificus ใน กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ด้วยเทคนิค MPN ร่วมกับ Multiplex PCR
295 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำปรุงรสผัดไทไชยาโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
296 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยสนามแม่เหล็ก
297 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
298 Stimulation of oil palm germination by magnetic fields exposure
299 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน
300 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในกระบวนการผลิตขนมจีน
301 ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว
302 การสังเคราะห์และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารอนุพันธ์ Chacones และ bischalcones
303 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติทนความร้อน
304 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยการเยี่ยมบ้าน
305 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสาร rhinacanthin-C และสารสกัดมาตรฐานใบทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง
306 การประยุกต์ใช้ควอเทอร์ไนซ์ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
307 ประสบการณ์การปรับสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุในการอยู่อาศัยแบบครอบครัวสองวัยในจังหวัดสงขลา
308 ปัญหาแอลกอฮอล์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
309 กระบวนการสร้างและ/หรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี
310 บทบาทของเอทิลีนและ 1-methylcyclopropene ต่อการสุกของผลปาล์มน้ำมันหลังการเก็บเกี่ยว
311 สถานะของโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพารา
312 การควบคุมปลวก Coptotermes curvignathus (Holmgren) ในสวนยางพารา
313 ผลของการพัฒนาคุณธรรมด้วยโปรแกรมจิตวิวัฒน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
314 การวิจัยศึกษาต้นกำเนิดทางพันธุกรรมของฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบได้น้อยของประเทศไทย
315 ศึกษาหน้าที่ของ WT1 กับ p53 ในเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-469
316 ศึกษาหน้าที่ของ WT1 กับ p53 ในเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-470
317 ผลของการใช้ยาต้านเอดส์ระยะยาวต่อความชุกของไวรัสก่อมะเร็งช่องปาก
318 การแสดงออกของโปรตีน 14-3-3 ในชิ้นเนื้อมะเร็งปอด และความสัมพันธ์กับการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
319 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
320 การออกแบบและทดสอบระบบเท้าเทียมอิเล็กทรอนิกส์
321 การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา
322 การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อนและการผสมของลำเจ็ทโดยวีปรับแต่งปากทางออกเจ็ท
323 การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเล
324 การเชื่อมทิกประสิทธิภาพสูงโดยใช้แก๊สแอดทีฟเป็นแก๊สปกคลุม
325 พัฒนาคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมเถ้าชานอ้อย
326 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมสำหรับจัดตารางสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
327 การเกิดโรคฟันผุและการทึบแสงของเคลือบฟัน/การเจริญพร่องของเคลือบฟัน (enamel opacities /hypoplasia) ในฟันแท้ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
328 โครงร่างสามมิติชนิดสลายตัวได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของโพลีคาร์โปรแลกโตนและไคโตซานที่ผลิตด้วยเทคนิกเมลท์สเตรทชิงและมัลติแลย์เดพโพซิซัน :การประเมินการตอบสนองเซลล์สร้างกระดูกและการเหนี่ยวนำกระดูกใหม่ในกระต่าย
329 ผลของภาวะเอสโตรเจนต่ำต่อการแสดงออกและการทำหน้าที่ควบคุมของคาโนนิคอลวินส์ 1ob (Wnt1Ob) ต่อการพัฒนาการไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์
330 การเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุทดแทนกระดูกชนิดไบเฟสกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทด์ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ที่มีโครงร่างคอลลาเจน การศึกษานอกกาย
331 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของไส้เดือนทะเลสกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลา
332 การลดของเสียที่เกิดจากตำหนิของเยลลี่ในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้และโยเกิร์ต
333 การผลิตและการปรับปรุงสมบัติของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งข้าวเจ้าด้วยการเติมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส
334 ปัจจัยที่มีผลต่อการเริ่มต้นระบบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมจากธรรมชาติ
335 การสกัด องค์ประกอบ คุณสมบัติบางประการ และการประยุกต์ใช้ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเศษเหลือของพืช
336 ผลของการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ
337 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการยับยั้งจุลชีพของซิลเวอร์/ออร์แกโนมอนต์มอริลโลไนต์
338 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
339 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกจากสะตอดองเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตสะตอดอง
340 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินด้วยยางธรรมชาติติอิพอกไซด์
341 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
342 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในการลดของเสียในกระบวนการผ่ากุ้ง
343 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการเตรียมน้ำกะทิเพื่อผลิตไอศกรีม
344 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชกล้วยนางพญา
345 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาพิษงูและบาดแผลจากพิษงูของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
346 ผลเฉลยทั่วไปของปัญหาไดโอแฟนไทน์ควอดดรูพิล
347 ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านวิดีทัศน์แก่กลุ่มผู้มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
348 เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ
349 เทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจากของเสียกากขี้แป้ง
350 คุณลักษณะของแผ่นประกอบจากกล่อง U.H.T.รีไซเคิล
351 การพัฒนาสารเคลือบกะลามะพร้าวสำหรับใช้เป็นถ้วยรับน้ำยาง
352 การพัฒนาวิธีการเตรียมผงขมิ้นชันที่มีคุณภาพเป็นไปตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
353 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค reverse phase high performance liquid chromatograph ในการวิเคราะห์ aminacrine hydrochloride ในสูตรตำรับครีม
354 การผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วด้วยกระบวนการอัลตราโซนิกอะตอมไมเซชัน
355 การประเมินวัฎจักรชีวิตของปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและที่ทำจากวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
356 การใช้ประโยชน์ของน้ำเสียจากยางสกิมและกากขี้แป้งเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำและปุ๋ยแห้ง
357 การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น(ปีที่ 2)
358 สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้แรงงานในสหกรณ์น้ำยางเพื่อการปรับปรุงสถานีงานกับอุปกรณ์การทำงาน
359 ความเป็นพิษต่อเซลล์ของเออร์โกสเตอรอลเปอร์ออกไซด์ :อิทธิพลต่อวัฏจักรเซลล์ของเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7
360 ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangosteen L.) ในช่วงการพัฒนารอบปี
361 การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์เขาคอหงส์
362 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
363 การคงสภาพมิติกระดูกเบ้าฟันภายหลังการถอนฟันโดยใช้การปลูกถ่ายเหงือกอิสระ หรือเพลตเลตริชไฟบริน การศึกษาทดลองในหมูมินิพิค
ปี พ.ศ. 2553
364 การเจริญ การรอดตายและผลผลิตของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดบนหาดโคลน บริเวณ อ.ดอนศัก จ.สุราษฎร์ธานี
365 การตรวจหาการปนเปื้อน Porcine/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplex Real-time PCR
366 การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของโซเดียมไตรพอลีฟอสเฟตในน้ำล้างเนื้อหอยหวานและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นและแช่แข็ง
367 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ด้วยวิธีMPN ร่วมกับเทคนิค PCR
368 สัณฐานและสมบัติเชิงแสงของฟิล์มซิงค์ออกไซด์ที่ไม่เจือและเจือด้วยทองแดงที่เตรียมด้วยเทคนิคจุ่มเคลือบ
369 ยางธรรมชาติที่มีหมู่ปลายคาร์บอกซีจากยางธรรมชาติกราฟต์กรดแอนไฮไดรด์เพื่อเพิ่มสมบัติการยึดติด
370 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อราขาว
371 การนำเจลแลนกัมมาใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบของเพลเล็ตซึ่งเตรียมโดยวิธีเอ็กตรูชั่น-สฟีโรไนเซชั่น
372 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูและผลของอนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยา NSAIDs
373 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
374 การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการของแรงงานในระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็ก ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
375 การคัดกรองเชื้อราโรคแมลงท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ (Diptera : Tephritidae)
376 การศึกษาพันธุศาสตร์ปริมาณในปาล์มน้ำมัน
377 การจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่นในเขตเทศบาลหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
378 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ เอช แอลเอ และหมู่เลือดต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อชิคุนกุนยา
379 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของยีน alpha-Neurexin 1 ในผู้ป่วยเด็กไทยที่เป็นออทิซึมสเปคตรัม
380 การพัฒนากระเบื้องเซรามิกผสมหินฮอร์นเฟลส์กับหินเพอร์ไลต์
381 ทัศนคติของชาวท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด ต. คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ. กระบี่
382 บรรจุภัณฑ์เชิงรุกในการชะลอการสุกของผลไม้
383 การพัฒนากระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์แยมลองกองน้ำตาลต่ำ
384 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย
385 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวดและลดไข้ และความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสังเคราะห์ไทเอโซลอะนาล็อกในสัตว์ทดลอง
386 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้ผิวขาว
387 ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมในแพะรีดนม
388 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ต่อการสร้างและการหลั่งฮีทชอคโปรตีนจากเซลล์สร้างกระดูก
389 ประสิทธิภาพของตำรับยาแผนไทยการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans
390 บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนาการสุกและรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว
391 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กรณีศึกษาประเทศ มาเลเซ๊ย
392 ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
393 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
394 เชื้อก่อโรค ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ แบบแผนการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพก่อนทราบผลเพาะเชื้อและผลการรักษาผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดสมอง
395 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ฮาลาล จังหวัดสงขลา
396 ชนิดของลิมโฟไซต์และเซลล์ที่เพิ่งปล่อยจากต่อมไทมัสในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง B-cell ชนิดแพร่กระจายระยะที่ 3-4
397 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อทางเดินอาหารเป็นพิษเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
398 โครงการการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการวิจัยและพฒนาภายใต้หัวข้อ NON Applications
399 คุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกของเนเคอร์พื้นผิวดัดแปร
400 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
401 ความหลากหลายของมดของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
402 ความหลากหลายของเชื้อราในดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคคน สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์บางชนิดที่เชื้อราสร้าง
403 ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยา
404 การออกแบบและประยุกต์ใช้ไฮบริดแบกซ์-โฟลว์เซลล์อย่างง่ายสำหรับคาพาซิทิฟ แอฟพินิติไบโอเซนเซอร์
405 การสำรวจภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช
406 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของควันไม้กฤษณา
407 การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านโดยใช้ยาหลอก2ชนิดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม(Tiotropium)ขนาด2.5 ไมโครกรัมและขนาด5ไมโครกรัมชนิดสารละลาย
408 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่สำหรับการประเมินแรงสั่นสเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
409 การศึกษาแบบเปิดเผยชื่อยาแบบสุ่มและแบบคู่ขนานของโซลาเด็กซ์10.8 mg ให้ทุก12 สัปดาห์เปรียบเทียบกับโซลาเด็กซ์3.6 mgให้ทุก4 สัปดาห์แบบสุ่มและแบบคู่ขนานในกลุ่มสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามอยู่ในช่วงก่อนจะหมดประจำเดือนและมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็น
410 การศึกษาความสามารถของแดนซิล ไฮดราซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายี
411 การเพิ่มมูลค่ากากของเสียขี้แป้งด้วยการนำมาใช้เป็นวัสดุทำกระถางต้นไม้และอิฐปลูกกล้วยไม้
412 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูง
413 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและน้ำมันปาล์มของประเทศและมาเลเซีย : จากแปลงปลูกถึงอุตสาหกรรม
414 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำหมักหลังการผลิตไฮโดรเจนโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศที่อุณหภูมิสูงฃและอุณหภูมิห้อง
415 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
416 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
417 การชะโลหะหนักและแร่ธาตุจากของเสียและผลิตภัณฑ์กากขี้แป้งหลังการแยกเนื้อยาง
418 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นด้วยการออกซิเดชั่นและการไล่ก๊าซ
419 A Development of a Low-Voltage Decay Time Analyzer for Monitoring lonizer Balance.
420 สารต้านมาลาเรียจากฟองน้ำ Pachastrissa nux.
421 การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ Parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูเพศเมีย
422 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
423 โฟมย่อยสลายได้จากแป้งและพิลิไวนิลแอลกอฮอล์
424 ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้
425 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนรอบเขาคอหงส์ต่อคุณค่า ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
426 การสำรวจเชื้อราในอาคารบ้านเรือนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
427 การสร้างสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศเขาคอหงส์ สำหรับประชาชนทั่วไปในท้องที่รอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
428 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอ็กโซโพลีแซกคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกสายพันธ์ Weissella confusa NH 02
429 การศึกษาผลของสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ
430 การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เองสาย (Dendrabium anosmum) ในสภาพปลอดเชื้อ
431 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเพิ่มการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในมอส Phascomitrella patens โดยวิธีทางสถิติ
432 การลดปัญหากระป๋องบุบในกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง
433 การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิซูริมิ
434 การลดของเสียประเภทจุดดำในชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบ
435 การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
436 การลดการสูญเสียปลาจากเครื่องขอดเกล็ด
437 การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบเป่า
438 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
439 การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการห่อเกี๊ยวกุ้งโดยการศึกษาการทำงาน
440 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการทดสอบและการจัดเก็บรักษาชิ้นงานทดสอบในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง
441 การผลิตชีวมวลและสารโพลิแซคคาไรด์จากเห็ดแครง (Schizophyllum commune)บนอาหารแข็งทะลายปาล์มเปล่าและทางใบปาล์มน้ำมัน
442 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassosted belcheri) ในน้ำแข็ง
443 การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดกุ้ง
444 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปั๊มขึ้นรูปฟอล์ยปิดผนึกน้ำผลไม้บรรจุขวด
445 การประเมินศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา เรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
446 การทำกระดาษจากเตยหนามและการเคลือบกระดาษ
447 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
448 การจัดทำระบบมาตรฐาน การทำความสะอาดเพื่อควบคุมเชื่อE.coli ในกระบวนการผลิตปลาทูน่า
449 การจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องระบบนเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์ สำหรับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นรอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
450 การจัดจำแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell,Arg)
451 การจัดทำมาตรฐานการผ่าท้องปลาโดยใช้เทคนิคการศึกษาการทำงาน
452 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากนมหมักกรด
453 การกำหนดเวลามาตรฐานในกระบนการผสมวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์นม
454 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นโปรไบโอติกแบคแบคทีเรียแลกติกจากทางเดินอาหารในไก่กระทงและไก่พื้นเมือง
455 ความเกี่ยวพันกันของยีนหลากหลายทางพันธุกรรมโพรอินเฟลมมาทอรีไซโตคายยีนส์ กับการเกิดมะเร็งช่องปากในประชากรภาคใต้
456 ผลการใช้ท่า PSU Locked Upright ต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอด
457 การเพิ่มผลิภาพการบรรจุถุงมือโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต
458 การแยก การดัดแปลงด้วยเอนไซม์และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากหางกะทิ
459 การสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์โมเลกุลของ S-Propranoldl โดยวิธี Suspension polymerization ให้มีอนุภาคในขนาดนาโนเมตร (เดิมชื่อ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และวิธีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของ S-Propranolol)
ปี พ.ศ. 2552
460 การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ฤทธิ์ต้านการอักเสบและความเป็นพิษของสารที่มีผลต่อเซลล์เอ็นยึดปริทัน
461 การโคลนนิ่งและคุณลักษณะของ bipD protein ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
462 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่คัดเลือกจากหญ้าทะเลและพืชป่าชายเลน
463 ศึกษาศักยภาพวัสดุสำหรับเพอร์มีเอเบิลรีแอคทีฟแบริเออร์เพื่อบำบัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
464 ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ
465 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
466 ผลของอาหารสดและเวลาการให้อาหารที่แตกต่งกันต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตน
467 ชุดโครงการวิจัยการจัดการปุ๋ยและดิน
468 ความหลากหลายและโครงสร้างสังคมพืชที่มีท่อลำเลียงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
469 ความชุกและการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรค
470 การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
471 การศึกษาลักษณะการผ่าเหล่าบีตาธาลัสซีเมียที่ยังไม่ทราบชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย
472 การศึกษาและพัฒนาสารพอกสีชนิดใหม่ที่มีเมอร์แคบแทนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางเครพขาว
473 การศึกษาแนวทางการอบไม้ยางเพื่อลดปัญหาเชื้อราและแมลง
474 การศึกษาการตั้งสูตรตำรับลูกอมเจลาตินเม็ดนิ่ม Lawsone Methyl Ether
475 การเพิ่มมูลค่าของเสียฟิล์มยางที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง
476 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
477 การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
478 การพัฒนาขาเทียมใต้เข่าคุณภาพสูงและราคาถูก
479 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง
480 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จากยีสต์เพื่อใช้เลี้ยงพรรณไม้น้ำ
481 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
482 การทดสอบนำร่องของระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการสำรวจสภาพภูมิอากาศพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา
483 การตรวจสอบชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอม
484 Analysis of Zinc Quality and Defects in the Melting and Die Casting Processes.
485 ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพาตของหมอพื้นบ้านมุสลิม : กรณีศึกษาหมอฮาโรน ยูโซะ
486 รวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอรัตภูมิ : กรณีศึกษา หมอไข่ โกสินทธุ์
487 ผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน เพศผู้ตอน
488 ผลกระทบของยาฆ่าแมลงต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติไฟฟ้าของเซลล์แพลงก์ตอน Tetraselmis sp. ที่คำนวณจากค่าความถี่กฤตตามแบบจำลองเซลล์แขวนลอยทรงรี
489 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความล้มเหลวในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในแหล่งชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่
490 ปฏิกิริยาต่อกันทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างยาชิพโปรฟลอกซาซินกับไอทราโคนาโซลในอาสาสามัครสุขภาพปกติ
491 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
492 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง
493 การศึกษารูปแบบของการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดต่อตับจากยารักษาวัณโรค
494 การศึกษาผลการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยตำรับยาสมุนไพรของหมอสมพรชาญวณิชย์กุล
495 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหย
496 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดของจำปาดะและขนุน
497 อิทธิพลของความแก่อ่อนของผลปาล์มต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ
498 ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการใช้ยาในกลุ่ม Bencodiazepine ร่วมกัน
499 ลักษณะและสมบัติของเชื้อ Vibrio vulnificus ที่แยกได้จากผู้ป่วย และอาหารทะเล
500 รูปแบบการใช้ยาต้านซึมเศร้าในผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
501 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
502 ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอ
503 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Staphlococcus aureus
504 ผลของอุณหภูมิการทำแห้งต่อสมบัติของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและฟิล์มเจลาติน
505 ผลของพอแลกติกแอซิคและอีโคเฟล็กซ์ต่อสมบัติของฟิล์มสามชั้นจากเจลาติน
506 ผลของฟ้าทะลายโจรต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยามิดาโชแลมในอาสาสมัครสุขภาพปกติ
507 ผลของขิงต่อการเจริญและการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอกคัส มิวแทน
508 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2
509 ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักศาสนาอิสลาม
510 ประสบการณ์การจัดการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุหญิงที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
511 ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR
512 โครงสร้างเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของพัฒนาการระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวัยอ่อน Clarias micuhofii
513 เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟ้า
514 ความสามารถในการสร้างกระดูกใหม่ของเซล์ต้นกำเนิดที่ได้จากฟันกรามซี่ที่สาม
515 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ในน้ำใบเตยและผลิตภัณฑ์น้ำใบเตยผสมลูกตาลพร้อมดื่มระหว่างกระบนการให้ความร้อนและเก็บรักษา
516 ความเข้ากันได้ของนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์และไบเฟสิกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์-ไตรแคลเซียมฟอสเฟตสองอัตราส่วนในห้องปฏิบัติการ
517 การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน
518 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเลนส์
519 การสกัดน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์จากเมล็ดขนุนโดยใช้เอนไซม์ ?-galactosidase
520 การสกัดสาร Glycosaminoglycans จากหอยเป๋าฮื้อ
521 การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในผู้ป่วยนอก
522 การศึกษาสารต้านจุลชีพที่ได้จากน้ำยางสกิม
523 การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ
524 การศึกษาสารคาบ์เรไมด์ซีดีเมทธอกซีคาบ์เรไมด์ และเฮทาโรนีมิน ที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม
525 การแยกสารพรีไบโอติกส์ให้บริสุทธิ์ โดยการตกผลึก
526 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
527 การพัฒนารูปแบบบริการเพิ่มคุณค่า (value added service)สำหรับผู้มีปัญหาสิว ฝ้าและผิวพรรณ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
528 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชัทนีย์จากสัมแขก
529 การพัฒนาตำรับลิปสติก Acyclovir
530 การผลิตวัสดุคอมพอสิตจากเยื่อไผ่และยางธรรมชาติ
531 การผลิตสารต้านออกวิเดชันและต้านกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากน้ำล้างเนื้อปลาบด และการประยุกต์ในระบบอาหาร
532 การผลิตและการทำให้บริสุทธิ์ของลูกผสมเอพิเดอมอลโกร๊ธแฟคเตอร์ของมนุษย์เพื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิเคอราต์โนไซต์ของเนื้อเหงือกมนุษย์
533 การผลิตโฟมแป้งผสมน้ำยาง
534 การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างครัวเรือที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนทีผลิตน้ำยางสด : กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช
535 การเปรียบเทียบความแข็งแรงเชิงกลระหว่างขากรรไกรเทียมทดแทนกับโลหะยึดขากรรไกรในการเชื่อมต่อรอยวิการในขากรรไกรล่างของหมูพื้นเมือง
536 การปรับปรุงและพัฒนารถเข็นขนย้ายผ้าสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
537 การปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มสตาร์ชข้าวโพดด้วยการเติมไขมัน
538 การปรับลดความร้อนสะสมในล้อยางตัน
539 การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
540 การประยุกต์ใช้โรซินเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
541 การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลา
542 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศไม้บนเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
543 การบำบัดสารประกอบอินทรีย์และสีในน้ำทังจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยปฎิกริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน
544 การทำให้บริสุทธิ์และการแสดงลักษณ์เฉพาะของ bacteriocin ที่ผลิตจากเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
545 การเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสาร Asiatic acid และ madecassic ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในการเตรียมตำรับยารักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบ
546 การตรวจหายืนคาร์บาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
547 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของยีน Beta-neurexin1 (Beta-NRXN1) ยีน Neuroligin3 (NLGN3) และยีน Neuroligin4) ในเด็กไทยที่เป็นออทิซึมสเปคตรัม
548 การชักนำแคลลัสจากใบอ่อนและคัพภะอ่อนปาล์มน้ำมัน
549 การจำกัดก๊าซแอมโมเนียโดยกระบวนการกรองทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ
550 การคัดเลือกแบคทีเรียจากตะกอนดินป่าชายเลนที่ผลิตสารสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต
551 กระบวนการผลิตเชอร์เบทจากลองกองและคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค
552 Valorisation of agricultural by products especially oil palm derived products.
553 การตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรค progressive familial intrahepatic cholestasis(Pfic) ในทารกที่เป็นดีซ่านแบบ cholestasis
554 ผลของการนำโลหะเจือโคบอลต์-โครเมียมกลับมาใช้ซ้ำต่อความสามารถในการหล่อและคุณสมบัติเชิงกล
555 ภาวะเลือดออกผิดปกติภายหลังการถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพรินอย่างต่อเนื่อง
556 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อแผ่นคราบจุลินทร์ในช่องปาก Streptococcus mutans และ ความสามารถในการยับยั้งการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ของยาสีฟันผสมสารสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์
557 การปรับคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติการต้านทานไอน้ำของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวด้วยยางธรรมชาติ
558 ผลของเครื่องเทศต่อการยืดอายุการเก็บปลาดุกร้า
559 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค
560 การศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่
561 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับถ้วยรับน้ำยาง
562 กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากล้ามเนื้อปลาทูแขก(Decapterus maruadsi)
563 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากใบทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
564 การสำรวจชนิด และศึกษาผลของสายพันธุ์ไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd, ex A.Juss)Mull Arg) ต่อชีววิทยาการสืบพันธุ์ของมอดไม้ยางพาราในภาคใต้
565 การออกแบบสถานีงานตามหลักการยศาสตร์สำหรับงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
566 ผลของความแปรผันหลากหลายเมธิลินเตตระไฮโดรโฟเลต รีดักเทส C677T และ A1298C ต่อประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาเมโธเทร็กเซทในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
567 ฤทธิ์ของของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletinต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้นในหนูขาว
568 การควบคุมเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติก
569 การศึกษาการเตรียมไมเซลล์ของพลูโรนิค บล็อกโพลีเมอร์ที่มีการเชื่อมต่อที่ผิวโดยใช้ไคโตแซน
570 การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ
571 การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มฮาลาล ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสังหยด
572 การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันที่สามารถปรับระดับความสูงได้
573 การศึกษาผลของการใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ที่เตรียมปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่มีต่อการปลดปล่อยที่ละลายน้ำได้น้อย, อินโรเมธาซิน
ปี พ.ศ. 2551
574 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ติดกับตัวเซลล์จากแบคทีเรียMyroides sp. SM1 ที่แยกจากน้ำทะเล
575 การสังเคราะห์โลหะผสมจำรูปพิกเกิล-ไทเทเนียมพรุนโดยวิธีแผ่ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
576 ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไทเทเนียมคาร์ไบด์จากอิลเมไนต์
577 การคัดเลือกเอนไซม์ไลเปสทนอุณหภูมิสูงชนิดใหม่จากเมตาจีโมมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินใหม่ในบ่อน้ำพุร้อน
578 อิทธิพลของเฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนทและผงแห้งน้ำคั้นผักน้ำเบตงต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ CYP1A2 ในหนูขาว
579 องค์ประกอบทางเคมีของผลมะเดื่ออุทุมพร
580 ภูมิปัญญาการใช้พืชสกุลข่า (Alpinia spp.) เพื่อประโยชน์ทางยาของจังหวัดสงขลา
581 ผลของ Morelloflavone จากดอกมะพูดต่อเอนไซม์ HMG-CoAReductase จากตับหนูขาว
582 เตรียมและศึกษาสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของโครงเลี้ยงเซลล์ที่เตรียมจากโพลีคาโปรแล็คโตนผสม
583 ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA
584 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา
585 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม
586 การสำรวจความชุกของการเกิดสภาวะไขมันผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสงขลา
587 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบอะโรมาติกเอไมด์ซึ่งอาจมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไวโคลออกวีจีเนส
588 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัดglycoside และ aglycone จากใบชุมเห็ดเทศ และกลไกการออกฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัด glycosid
589 การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของร้านยา
590 การศึกษาตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการไข้ กรณีศึกษา : หมอหนอม ราชแก้ว
591 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์อะดินีน ฟอสโตไรโบซิลทรานสดฟอเรสจากไดโรฟิลาเรียอิมิทิส
592 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ชื่อเดิม การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ)
593 การพัฒนาตำรับยา tramadol ทางทวารหนักและประเมินฤทธิ์แก้ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว
594 การพัฒนาการแยก enantiomers ของ DOPA โดยใช้ metallo-diaminoalkane cyclodextrins เป็นสารเติมใน mobilephase ของ HPLC
595 การผลิตไตรเทอร์ปีนจากเนื้อเยื่อคัลลัสของอินทนิล
596 การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.
597 การประเมินความเข้ากันไม่ได้ของยาฉีดกลุ่มที่มีความเเสี่ยงสูง ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
598 การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ
599 การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ
600 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้ที่อุณหภูมิสูง
601 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง
602 การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและเจ็ทลมร้อน
603 Guide to the seaweeds and seagrasses of Mu Koh Tale Tai, (S. Thailand) : Methodologies and field guide to the dominance specied.
604 [Test] เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าชั้นเรียน
605 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน RELN และยีน MET ในเด็กไทยที่มีภาวะออทิซึมสเปคตรัม
606 การศึกษาหาปริมาณของ Epstein-Barr virus (EBV) ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย peripheral T-cell proliferative diseases และ peripheral T-cell lymphomas ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV
607 ความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากน้ำอัดลมหมดอายุด้วยยีสต์และแบคทีเรีย
608 รูปแบบถังหมักปุ๋ยสำหรับขยะอินทรีย์จากบ้านเรือน
609 การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยแบบสุขาภิบาล
610 ผลของนมเปรี้ยวและอะซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลความเข้มข้น 1.23% ต่อการสึกกร่อนของชั้นเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ
611 ผลของน้ำยาบ้วนปากลอว์โซนเมทิลอีเทอร์ ต่อเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยปากอักเสบเหตุฟันปลอม
612 เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเฝือกสบฟันชนิดนอซิเซพทีพไทรเจมินัล อินฮิบิชั่น (NTI) กับเฝือกสบฟันชนิดเสถียรโดยใช้การศึกษาควบคุมด้วยโพลีซอมโนกราฟฟิก (polysomnographic) ในผู้ที่นอนกัดฟัน
613 ผลของกะปิในอาหารไทยต่อการต้านทานการสึกกร่อนของเคลือบฟัน
614 คัดเลือกแบคทีเรียจากทะเลที่สร้างแคโรทีนอยด์
615 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาหมัก (ปลาแป้งแดง)
616 การศึกษาผลของลักษณะลิ้นกาวต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก
617 การตรึงรูปและคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโควิลทรานส์เฟอเรสบนเม็ดไคโตแซน
618 การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
619 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติบางประการของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อสัตว์ต่างๆ
620 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพผสมน้ำมังคุดผง
621 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเต๊ะจากเนื้อแพะแช่เยือกแข็ง
622 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นระบยูเอเอสบีที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานน้ำยางข้น
623 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมขบเคี้ยวจากกากกระเจี๊ยบแดง
624 สมบัติของน้ำตาลแว่นและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
625 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสาร Marinoquinoline A โดยแบคทีเรียไกลดิง Rapidithrix thailandica สายพันธุ์GB 009 ที่แยกได้จากทะเลในระดับถังหมัก
626 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากเศษเนื้อปลาทูน่า
627 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Kerepok) จากการใช้ปลาหยองเป็นวัตถุดิบ
628 การเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
629 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากตะกอนดินป่าชายเลน
630 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กากกระเจี๊ยบแดงอัดแท่ง
631 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยใช้แคลเซียมออกไซด์
632 กิจกรรมการต้านออกซิเดชั่นของผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นบ้านของไทย : กะปิ
633 ผลของสภาวะการสกัดเจลาตินและการเติมสารสกัดกานพลูต่อสมบัติบางประการของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาตาหวาน
634 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกโดยการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมพรีไบโอติกและเส้นใยอาหารที่สกัดจากพืช
635 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสาร marinoquinoline A จากแบคทีเรียไกลดิง Rapidithrix thailandica gen. nov.sp.nov. ที่แยกได้ จากทะเลสายพันธุ์ GBoo9
636 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง
637 การจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียไกลดิงชนิดใหม่ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
638 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเยื่อกระดาษ-ขี้เลื่อย-แป้ง
639 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
640 การพัฒนาเยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
641 ผลของชนิดกรดอินทรีย์และค่าความเป็นกรดด่างที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและเนื้อแพะ
642 ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus xO. Mossambicus)
643 สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากแบคทีเรียชนิดไกลดิงที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
644 ผลของปุ๋ยต่อัตราการเจริญเติบโตของพืชมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยมในระยะก่อนการให้ผลผลิต
645 การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากขิง ไพล และขมิ้นอ้อย ในแง่เป็นสารเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง
646 องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในฟองน้ำของไทยจากแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
647 ยีนดื้อยาชนิด Class I Integnon ใน Escherichia Coliจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
648 พรรณไม้ต้นและไม้พุ่มในสังคมพืชบกที่พบตามธรรมชาติบริเวณที่ราบลุ่มและสันดอนทรายรอบทะเลสาบสงขลา
649 นโยบายการเฝ้าคลอด : ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
650 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มอ.
651 การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัว
652 การออกแบบระบบควบคุมเบื้องต้นสำหรับการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
653 การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกแบบภายนอกช่องปากมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบน
654 Species Composition, Abundance and Ecology of Mangrove Macroalgae in Lower Southern Thailand.
655 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากต้นสาเก
656 การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่ และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูก
657 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียด การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และคุณภาพการบริการของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
658 ผลของกาวเครือขาว (Puerorai mirifica) ต่อการผลิตน้ำนมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของแพะนม
659 การศึกษาการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) ต่อT Lymphocytes ในหลอดทดลอง
660 การศึกษาการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr(EBV) ต่อ T lymphocyte cell lines การตายแบบ apoptosis และการTNF-เบต้า
661 การออกแบบและสร้างเครื่องหั่น
662 การเพิ่มสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกต์ใช้ในกุ้งขาว
663 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซลลิดีนและเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อกของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลอกซีจีเนส
664 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้
665 การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบระหว่างเส้นใยปาล์มและน้ำยางธรรมชาติ
666 การเตรียมไลโปไซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
667 การศึกษาการหมุนเวียนของสินค้าภายในจังหวัดสงขลา
668 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคที่วางจำหน่ายตามแผงลอยและรถเข็น
669 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
670 การศึกษาทางฮิสโตมอโฟเมตทริก และคุณสมบัติชีววิทยาเชิงกลของการสร้างกระดูกใหม่จากการกระตุ้นด้วยอัลตราซาวด์ ชนิดความเข้มต่ำแบบเป็นช่วง ในการแยกกระดูกแบบดิสแทรกชั่นออสติโอเจนเนสิส
671 การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย
672 การสำรวจฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดสมุนไพร และการสร้างวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัด
673 การให้คำปรึกษาแบบเคลื่อนที่เพื่อการตรวจเลือดโดยความสมัครใจในกลุ่มลูกเรือประมง พนักงานบริการ และมอเตอร์ไซด์รับจ้างบริเวณท่าเรือประมงจังหวัดสงขลาและปัตตานี
674 เครื่องต้นแบบผลิตไคติน-ไคโตซานเพื่อใช้ในทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
675 Expression and release of Heat Shock Protein-60(HSP60) from human osteoblasts.
676 Involvement of polymorphisms in proinflammatory cytokine genes and development of oral cancer in Southern Thailand.
677 Properties and Biocompatibility of Chitosan Membrane : In vitro Studies.
678 กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา
679 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียไกลดิงจากทะเลในประเทศไทยที่สร้างกรดไขขมันไม่อิ่มตัวสูง
680 การใช้ไคโตแซนปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไขมันในกระดาษบรรจุภัณฑ์
681 การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เต้าฮวบรรจุกระป๋อง
682 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวตามวิถีพุทธ
683 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
684 การปนเปื้อนของ Bacillus cereus ในเส้นขนมจีนและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากผิวมะกรูด
685 การประเมินทางคลินิกและจุลชีววิทยาของการแยกรอยต่อกระดูกโดยใช้ไมโครอิมพลานท์ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันขนาดเล็กเป็นหลักยึด
686 การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง
687 การปรับปรุงสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
688 การปรับปรุงสมบัติฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยเซลลูโลสและคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
689 การพัฒนาโปรแกรมในการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง
690 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะ
691 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
692 การวิเคราะห์การป้องกันการกระแทกของโฟมตาข่ายสำหรับห่อหุ้มผลไม้
693 การศึกษาการใช้เปลือกหอยแครงเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ
694 ประสบการณ์การใช้เรกิเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของสตรีไทยในภาคใต้
695 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp.ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
696 ผลของการใช้สารพ่นแก๊สในกระบวนการไมโครฟิลเตรชันที่ต่อค่าฟลักซ์และคุณภาพของน้ำส้มสายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา
697 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต,ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C.gariepinus).
698 ผลของโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตในบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการชะลอการสุกในกล้วย
699 ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะ นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน และสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้
700 ผลของไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้าไซโคลเดกซินต่อความคงตัวของอาซิสซาไพรด์ในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทาน
701 ผลของอัตราการป้อนสารอินทรีย์และระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่อประสิทธิภาพของระบบไร้อากาศแบบยูเอเอสบีโดยใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
702 ผลจากการใช้การไหล 2 เฟสต่อค่าฟลักซ์และฟาวลิ่งในการกรองน้ำส้มด้วยไมโครฟิลเตรชัน
703 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นเพศหญิงในภาคใต้ของประเทศไทย
704 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
705 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและการผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการย่อยสลายร่วมกับการหมักจากทะลายปาล์มเปล่า
706 สัดส่วนที่เหมาะสมของน้ำเสียจากระบบไร้อากาศร่วมกับระบบแอกติเวเต๊ดสลัดล์ เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม ด้วยระบบไซมอลทาเนียสไนตริฟิเคชัน/ดีไนตริฟิเคชัน
707 การออกแบบและพัฒนาเตียงกายภาพบำบัดโดยควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
708 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโควต้าโครงการการเกษตรในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2543-2547)
ปี พ.ศ. 2549
709 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของสารสำคัญจากต้นแสมสาร (Cassia garettiana)
710 ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน
711 ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด
712 การตรวจการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม (ยีนเออาร์เอ็กซ์) ในผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้าร่วมกับอาการชักในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
713 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาซัลโฟเตวานาเดีย-ไทเทเนียและแอมเบอร์ลีสต์ควบคู่กับโอโซนสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
714 อิทธิพลของอายุและระบบการเลี้ยงต่อองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อไก่พื้นเมือง
715 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียกลุ่ม gliding ที่พบในทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
716 Morphological Study of genus Chydorus (Cladocera :Chydiridae) in Thailand.
717 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของแบบวัดความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชกรชุมชน
718 ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อพฤติกรรมและการดื้อยาต่อฤทธิ์แก้ปวดในสัตว์ทดลอง
719 ปัจจัยทำนายความเครียดและการจัดการความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤติที่รับการรักษาในหอภิบาลผู้ป่วยเด็กหนัก
720 การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไฟและความเสียหายที่มีต่อมังคุดของภาคใต้ประเทศไทย
721 การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุน
722 โครงการพัฒนาและสาธิตการใช้แผงเย็นให้ความเย็นในอาคารโดยวิธีธรรมชาติ
723 วัสดุป้องกันรังสีแกมมาที่ทำมาจากยางธรรมชาติผสมกับผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
724 ระบบเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น :การประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้และน้ำเสียด้วยการกรองแบบปิดตาย
725 การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบปรับตัวเองโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
726 The role of Jagged 2 in craniofacial development (phase I).
727 การบำบัดเบื้องต้นของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดย Bacillus sp. A2
728 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไลเปสโดย Bacillus sp.
729 ธัญชาติชนิดแท่งผสมเนื้อไก่ปรุงรส
730 กระบวนการผลิตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่นกรอบ
731 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติอัดแท่ง
732 การเปลี่ยนแปลงของโปรไบโอติกในไอศกรีมโยเกิร์ตในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
733 นิเวศวิทยาบางประการและการประมงหอยหวาน (Babylonia areolata) ในพื้นที่ จ.สงขลา และปัตตานี
734 Eeffects of synthetic antioxidants on the oxidative stability of refined bleached and deodorized palm olein.
735 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกที่มีมิสมัทโซเดียมไทเทเนตเป็นฐาน
736 การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมีย
737 ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ
738 การสร้างหุ่นยนต์เรือดำน้ำและระบบนำร่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล
739 การสำรวจเพื่อติดตามผลกระทบระยะยาวจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
740 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
741 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
742 การคัดเลือกยาที่มีมูลค่าสูงของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสงขลา
743 ผลของตัวทำละลายต่อการสกัด อัลฟา-mangostin ปริมาณ total phenolic ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อกรากที่ได้จากเปลือกผลมังคุด
744 การศึกษาความชุกของการเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
745 ความชุกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากลุ่ม Fluoroquinologes ที่บริหารยาโดยการรับประทานกับยาที่มี di-ortri-valent cation เป็นส่วนประกอบ
746 การสำรวจการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
747 การสังเคราะห์เบต้า-cyclodextrin amoxicillin conjugated และการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
748 การประเมินการตรวจติดตามระดับยา Lithium ในเลือดในผู้ป่วยโรคจิตเวช
749 การสังเคราะห์ Curemin derivatives-piperic acid และTetrahydrocurcumin derivatives-piperic acid conjugates เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
750 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไมโคฟีโนลิค แอซิค ที่ใช้ไพริดอกซีนเป็นโปร-มอยเอที
751 การสังเคราะห์ 5-เบนซิลไทอะโซลิดีน-2, 4-ไดโอนและ 5-เบนซิลิดีนไทอะโซลิดีน-2, 4 ไดโอน และทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส
752 การสังเคราะห์และวัดฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenases (COXs) ของอนุพันธ์ N-Substituted Benzanilide
753 การศึกษาการจับของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับของdopamine และ serotonin เพื่อใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงาน solid-Phase extraction
754 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการสร้างแบคทิริโอซินด้วยเทคนิค 165 rRNA gene sequencing
755 การเตรียมเซลลูโลสเมมเบรนที่ประกอบด้วยอนุภาคของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับเป็นระบบนำส่งยาที่เลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ของยา propranolol
756 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเทคนิค 16 rRNA sequencing
757 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติแกรนูลของ propranolol HCI ชนิดลอยได้ที่เตรียมโดยวิธีการหลอม
758 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแล็คโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอดและมีความสามารถในการเกาะกลุ่มกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคช่องคลอดอักเสบ ด้วยเทคนิค165 rRNA seqvencing.
759 การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มสำหรับอาหารเชิงสุขภาพ
760 ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งสร้างโดยเชื้อ Lactobacillus spp. ที่แยกจากผู้สูงอายุสุขภาพดี
761 การใช้ Biodegradable polymers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำส่งยา vancomycin ผ่านทางกระดูกโดยใช้ poly (methy 1 methacrylate) (PMMA)
762 การพัฒนาสูตรตำรับครีมน้ำมันหอมระเหยจากเทพธาโร
763 คุณสมบัติของแผ่นฟิล์ม bacterial cellulose ที่ผลิตจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน
764 การศึกษาการนำส่งยา Salbutamol เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยใช้ไปป์
765 ศึกษาการปลดปล่อยตัวยา Chlorpheniramine maleate จากยาพื้นเจลโดยวิธีนอกกาย
766 โฟมทำความสะอาดผิวที่มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งสกัดจากเหง้าเปราะหอม (Kaempferia galanga Linn.) เป็นส่วนประกอบ
767 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกผลทับทิม
768 สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ
769 สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้
770 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น
771 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
772 การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลอยด์ในต้นกระท่อม
773 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
774 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับโพลิเอทิลีนกลัยคอล
775 การศึกษาเบื้องต้นผลของสารสกัดเปคตินจากมะนาวต่อความอ้วน
776 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
777 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านวิชาชีพของผู้แทนที่เป็นเภสัชกร
778 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการจ่ายของผู้ป่วยต่อบริการให้คำปรึกษาด้านยาในร้านขายยา
779 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่แยกได้จากช่องคลอด เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
780 ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin
781 พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
782 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวหนังบริเวณก้นกบในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพขณะที่นอนบนเบาะโรงพยาบาลและบนเสื่อกระจูด
783 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลยะลา
784 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมงานป้องกันโรคเอดส์ระดับตำบลในจังหวัดสงขลา
785 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเคีรยด การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ใช้บริการใน จ.ยะลาและนราธิวาส
786 ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบใน จ.ชายแดนภาคใต้ที่ต่อความเครียด การปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิตและการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลใน จ.ชายแดนภาคใต้
787 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
788 การพัฒนาเทคนิคMultiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอดโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย (ชื่อเดิม การแพร่กระจายของแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกรูปกลมในปลาเศรษฐกิจของไทย)
789 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อน DNA หมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCR.
790 การหาความสามารถก่อกลายพันธุ์แบคทีเรียของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจังหวัดสงขลา
791 โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง
792 การออกแบบระบบปฎิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้น
793 การกำจัดอินทรีย์สารและไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำโดยระบบถึงปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
794 การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
795 การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับการลดสัญญาณรบกาวนและการตรวจจับจุดกลืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
796 การหาค่าสัมประสิทธิ์พาร์ทิชันของเขม่า-น้ำใต้ดินของของสารประกอบแอนทราซีน และเบนโซ (เอ) ไพรีนสำหรับเขม่าจากท่อไอเสียรถยนต์และเขม่าจากเตาฟืนในโรงงานอบไม้ยางพารา
797 การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย
798 สภาพปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
799 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์และฟลูออไรด์วานิชต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางผลึก ความต้านทานต่อกรด ความแข็งผิว และการเกิดรอยผุที่ผิวเคลือบฟันในฟันแท้
800 ผลของสารยับยั้งเฉพาะเจาะจงต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโครออกซิเจเนส-2ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเซลล์สร้างกระดูกบนพื้นผิวไททาเนียม
801 ผลของคอลลาเจนต่อคุณสมบัติของฟองน้ำไคโตซาน-คอลลาเจนในการเป็นตัวรองรับในกระบวนการวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
802 การศึกษาเบื้องต้นสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลอัลกอฮอล์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์
803 การใช้แบคทีเรียแลกติกที่ผลิตเทอริโอซินร่วมกับยีสต์เป็นโปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
804 การศึกษาผลของกระบวนการนึ่งปลาและการทำให้เย็นหลังการนึ่งต่อปริมาณความชื้นของปลาทูน่าท้องแถบก่อนกระบวนการบรรจุ
805 การปรับรุงระบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปแช่แข็ง
806 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในกระบวนการผลิตซูริมิและอาหารทะเลทั่วไปแช่แข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
807 การศึกษาหาเวลามาตรฐานและสมดุลสายการผลิตของกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องคลับแคน
808 ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของชุมชนที่มีต่อเขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาดชลาทัศน์
809 Application of Inulin and L.plantaram in Litopenaeus vannomei (also called Penaeus vanuamei).
810 การผลิตไอศกรีมผสมเนื้อและเปลือกมังคุด
811 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคั่วโดยเตาอบไมโครเวฟ
812 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคิดเรซินจากน้ำมันปาล์มทดแทนแวกซ์ทางการค้าจากอัลคิดเรซิน
813 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการผลิต Marinoquinoline Aจากแบคทีเรียไกลดิงที่แยกได้จากทะเลสายพันธุ์ GB009
814 ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัตในหน่วยห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
815 ผลของ Emdogain ต่อการแสดงออกของ OPG mRNA และ RANKL mRNA ในเซลล์สร้างกระดูกและการสร้างเซลล์สลายกระดูก
ปี พ.ศ. 2548
816 Molecular characteristics of multiple antibiotic resistant Escherichia coli isolated from diarrhoealpigs and retail pork.
817 การเตรียมเยื่อแผ่นไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
818 ผลของยาต้านมาลาเรียต่อความอยู่รอดของเซลล์รกชนิดtrophoblast.
819 การตรวจกรองการผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม (BRCA1)ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม
820 การเตรียมแคปซูลเคลือบให้แตกตัวในลำไส้เล็ก และยาเหน็บช่องคลอดของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL32และการประเมินผลทางเทคนิคและทางชีววิทยา
821 การทำนายค่าการละลายของเกลือ โดย Partial Least Squares multivariate
822 การศึกษาแนวทางในการกำจัดโรคเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้
823 การโยกย้ายค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลในประเทศไทย
824 การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิก
825 Bone morphogenetic protein family ที่มีการแสดงออกในกระดูกมนุษย์ชนิด intramembranous และ endochondral.
826 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
827 คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเครื่องต้มยำ
828 การทำนายความดันของอากาศในการป้องกันความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็งและแบบอ่อนนุ่มในระหว่างการฆ่าเชื้อ
829 การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการผลต่างสืบเนื่อง (FiniteDifference Method) ในการทำนายการถ่ายเทความร้อนในปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
830 การใช้ Actinomycetes So1 เพื่อแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
831 การปรับปรุงคุณภาพปลาหมัก(ปลาส้ม)เป็นอาหารกึ่งแห้ง
832 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมบัวบก
833 ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวกึ่งแห้ง
834 ผลของการใช้สารออกวิไดซิ่งในน้ำล้างต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของซูริมิจากปลาคุณภาพต่ำ
835 วงจรสืบพันธ์ของหอยแครง Anadara granosa L.กับนิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานี
836 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
837 โครงการประเมินความเสียหาย และผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลและการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
838 ลัษณะทางสัณฐานวิทยา และการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาลกึ่งแห้ง
839 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด (ใบฝ้ายแดง, ใบโคลงเคลง และกิ่งอบเชย) ที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงูของงูเห่าไทยและงูกะปะ
840 การดัดแปลงโครงกสร้างทางเคมีของคลาริโทรมัยซินเพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่สามารถฟลูออเรสซ์ได้
841 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์และการซึมผ่านของสารผสม NSAIDs และ H2-antagonist
842 การศึกษาทดลองเชิงสุ่มแบบควบคุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยหอบหืดชนิดปานกลางถึงรุนแรง
843 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟสของไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส
844 Electrochemical and quartz crystal microbalance sensors based on molecularly imprinted polymers for detection of haloacetic acid disinfection by-products in drinking water
845 การวิเคราะห์ทาง spectrophotometry เพื่อหาปริมาณยาlamivudine, stavudine และ nevirapine ในยาเม็ด โดยใช้เทคนิค partial least-squares multivariate calibration.
846 ผลของ bioadhesive ต่อการยึดเกาะของเชื้อ Lactobacillus paracasei HL32 บน Caco-2 cell line.
847 การเตรียมลิโปโซมของสารสกัดจากระเจี๊ยบแดง
848 การตรวจหาการผ่าเหล่าของยีน BRCA1 ที่เกิดจากยา cisplatin
849 การโคลนและการแสดงออกของ RING-finger domain ของ BRCAI
850 ผลของคำเตือนต่อความเข้าใจผิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ LCH
851 การปรับปรุงแบบวัดความไวต่อจริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร์
852 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอาชีพเสริมของเภสัชกรในประเทศไทย
853 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคายาในการซื้อยารวมระดับจังหวัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
854 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบธรณีพิบัติ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
855 ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
856 Detection Methods and Survey of Gm Crops in Thailand.
857 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบดตและลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
858 ความเป็นไปได้ในการจัดบริการแบบการบริการเบ็ดเสร็จผู้ใช้สารเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
859 การผลิตโลหะผสมจำรูป NiT ด้วยวิธีโลหะผสมเชิงกล
860 Osteogenic induction of human marrow stromal cellsand roles of p2y receptor subtypes in regulationgrowth of the differentiated osteoblasts.
861 พัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้จากปลาทูน่า
862 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ขิงแห้งป่นที่มีกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส
863 การคัดเลือกและเทียบเคียงแบคทีเรียที่เปลี่ยนสภาพของสารหนูจากดิน
864 องค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้นหงอนไก่ทะเล
865 โครงสร้างประชากรของสาหร่ายชนิด Padina australis Hauck บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตอนใต้ของประเทศไทย
866 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคลื่นยักษ์ในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ และระนอง
867 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบของเมตนอลใบชะพลูในหนูขาว
868 การสำรวจความหลากหลายของชนิดพืชสมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
869 ประเมินผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเล และการติดตามการฟื้นตัวของทรัพยากรในระยะยาว บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบริเวณเกาะมุกต์จ.ตรัง และใกล้เคียง
870 การพัฒนาสูตรตำรับคาเฟอีนเจลเพื่อลดอาการบวมรอบดวงตา
871 การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์เป็น esterase และ amidase ของพอลิเมอร์ขทริปซินคอนจุเกต
872 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็ว
873 หมอนรองศีรษะจากยางพาราแปรรูปสำหรับป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด
874 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการผลิตยางก้อนถ้วยของชาวสวนยาง กรณีศึกษา อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
875 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตลาดน้ำยางสด กรณีศึกษาอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
876 การวิเคราะห์สภาพพื้นผิวเซรามิกทางทันตกรรมเมื่อแช่น้ำผลไม้รสเปรี้ยว
877 การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสุขลักษณะที่ดีเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารแช่แข็ง
878 การพัฒนาผลิตภาพของสายการผลิตกุ้งซูชิด้วยวิธีการศึกษาการทำงานและการจัดสมดุลสายการผลิต
879 การปรับปรุงประสิทธิภาพกรรมวิธีการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน
880 การค้นหาและกำจัดจุดคอขวดในสายการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
881 การปรับปรุงวิธีการนำปลาแช่สารละลาย เพื่อลดควาไม่คงที่ของร้อยละผลผลิตที่ได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรแทนมนุษย์
882 การบริหารจัดการน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการทอด ในสายการผลิตภัณฑ์ไก่สุกสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง
883 ผลของโซเดียมคลอดไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และสารทดแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อเนื้อสัมผัสของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง
884 อิทธิพลของตัวแปรหลักในการกลึงไม้ยางพาราด้วยใบมีดเซรามิก
885 การประยุกต์ใช้สาหร่ายสไบรูไลนาในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเสริมการเจริญเติบโตในปลาดุกพันธุ์ผสม
886 การสกัดน้ำมันหอมระเหยกฤษณา
ปี พ.ศ. 2547
887 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
888 การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย
889 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งชะมวง
890 ความหลากหลายและความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลบางชนิดบริเวณชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต ในช่วงเวลาและสถานที่กัน
891 การพัฒนาเมมเบรนรูพรุนสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์พลาสมาสสชาชาร์ตไฟฟ้า
892 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการจองห้องบรรยายและห้องประชุมโดยผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บ
893 เภสัชจลนศาสตร์ของยาไอเวอร์เมคตินในแมวสุขภาพปกติ
894 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโลหะที่เป็นพิษบางชนิด
895 ผลทางสรีรวิทยาของสารสกัดจากกระชายดำต่อหัวใจห้องบนลำไส้ หลอดเลือดแดงธอราสิต ไต และความดันเลือดในหนูแร็ท
896 การนำไข่ออกจากรังเพิ่มจำนวนไข่ที่วางของนกแสกหรือไม่ และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของนกแสกในสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
897 ภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ.
898 การสำรวจและรวบรวมพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
899 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแล็คโตยาซิลลัสจากช่องคลอดที่สามารถสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแบคทิริโอซิน เพื่อใช้ปรับสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในช่อ
900 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสารเคอคูมินนอยด์และน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน
901 ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32
902 การศึกษาการปลดปล่อย gentamicin sulfate ซึ่งผสมกับสารสกัดว่านหางจระเข้จากแผ่นฟิล์ม เซลลูโลสฟิล์มที่ผลิตจากแบคทีเรีย
903 วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา
904 การศึกษาเบื้องต้นของชิ้นส่วน BRCA1 ที่เกิดการผ่าเหล่าด้วยเทคนิค denaturing high performance liquid chromatography (DHPLC)
905 ความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา
906 การพัฒนาแบบวัดความรู้เรื่องการใช้ยารักษาตนเองของประชากรไทย
907 ลักษณะทางวิชาชีพและความไวต่อจริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
908 ผลกระทบของการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพบนฉลากอาหาร
909 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Streptococeusesanguis ที่สร้างแบคทิริโอวินซั่วยับยั่งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ
910 โครงการศึกษาทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกวิเดชัน และการควบคุมคุณภาพของเหง้ากระชาย
911 การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทย
912 การใช้แบบแผน RAPD สำหรับการศึกษาพันธุกรรมของต้นฤษณาและการขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง
913 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์หา DNA หนูจากเนื้อสัตว์ด้วยเทค PCR
914 การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี
915 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งสำหรับโรงงานยางข้นในภาคใต้ ด้วยการควบคุมค่าออกซิเจนละลายอย่างเหมาะสม
916 ระบบรับ-ส่งแบบไร้สายผ่านแสงสำหรับการสื่อสารแบบอีเทอร์เนต
917 ระบบเซนซิ่งและออกคำสั่งควบคุมระยะใกล้ใช้สายผ่านคลื่นวิทยุ
918 หุ่นยนต์ไมโครเมาส์สำหรับการแก้ปัญหาเขาวงกต พร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย
919 การอบไม้ยางพาราโดยระบบสุญญากาศ
920 การพัฒนาการฟอกขาวใบยางพารา
921 Packaging of Vacuum Fried Fruits and Vegetables using a Nitrogen Injection System.
922 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้วยหอมที่ผ่านการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ
923 เสถียรภาพของการเคลื่อนกระดูกขากรรไกรล่างไปด้านหลังด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูที่สามารถสลายตัวได้
924 ผลของแหล่งคาร์บอนและปัจจัยอื่นๆ ต่อการเจริญและการย่อยสลายสารดีดีทีโดยเชื้อแบคทีเรียถกดิบ
925 การผลิตวุ้นสวรรค์จากลูกตาล
926 การใช้ไคโตแซนในการป้องกันจุลินทรีย์และปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลบนผิวเงาะ
927 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จากดินที่ย่อยสลายสารดีดีทีในสภาวะที่มีตะกั่ว
928 การผลิตเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อ Asppergillus niger บนกากปาล์ม
929 การผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน
930 การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากกากชาและเส้นใยจากปาล์มน้ำมัน
931 คอมพอสิตชีวภาพจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยธรรมชาติ
932 การรีไซเคิลเยื่อกระดาษจากกล่องนม
933 การพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้ จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ
934 ผลของพีเอชและตัวตกตะกอนต่อการผลิไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการบำบัดนำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นแบบสองขั้นตอน
935 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตต่อการผลิตกรอ 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 สายพันธุ์และใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
936 การศึกษาอัตราส่วนของเอนไซม์แอลฟา แอลฟาอะไมเลสต่อกลูโคอะไมเลสและอัตราส่วนของเอนไซม์ต่อแป้งในการย่อยแป้งสาคูได้ไซรัป
937 ผลของเกลือแร่ต่อการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มและการใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
938 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว
939 การศึกษาการใช้เจลาตินจากเท้าไก่ทดแทนเจลาตินจากหนังหมูในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
940 องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง
941 เครื่องฆ่าเชื้อขวดแก้วด้วยไอน้ำ
942 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรส
943 แผ่นฟิล์มที่บริโภคได้จากกล้ามเนื้อปลาเหลน
944 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงผงลักซ่ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับก๊วยเตี๋ยวแห้ง
945 ชาขิงที่มีกิจกรรมของเอ็นไซม์โปรติเอส
946 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตยีสต์สกัดจากการตะกอนยีสต์โรงงานเบียร์
947 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากน้ำล้างซิริมิโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
948 การผลิตบะหมี่เสริมใยอาหารจากสับปะรด
949 การใช้ประโยชน์ของ bacteriocin จาก Lactococcus lactis SN111 และ SN 62 เป็นสาร sanitizer เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ในผักและผลไม้สด
950 การพัฒนาการผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ประโยชน์ของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งชนิดต่าง ๆ
951 การศึกษาความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็นและการประยุกต์ใช้
952 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่ง เอส ที อาร์ 20
953 การพัฒนาสูตรตำรับ diazepam liquid suppository
954 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์การเป็นสารต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากใบฝรั่ง 2 สายพันธุ์
955 การทดสอบฤทธิ์ Acetylcholinesterase inhibitor ในสมุนไพรไทย
956 การเตรียมตำรับยาแอมโฟเทอร์ซิน บี รูปแบบไมเซลล์สำสำหรับนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ
957 การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวในการเตรียมสบู่ก้อน
958 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของ vancomycin beads.
959 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของ vancomycin microparticles.
960 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Amphotericin B และ Y-cyclodextrin เพื่อการนำส่งยารูปแบบสูดพ่น
961 การผลิตโปรตีน Estrogen recepter อัลฟา ในบริเวณ ligand-binding domain.
962 การพัฒนาการสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากโดยเครื่อง Accelerated solvent extraction เพื่อใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
963 การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบ Tetrahydrocurcumins และอนุพันธ์เพื่อใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
964 การเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำของ Rhinacanthin-Cที่สกัดได้จากใบของต้นทองพันชั่ง (Rhimacanthus masutus).
965 การศึกษาการละลาย ความคงตัวและการดูดซับของ Norfloxacin และ ciprofloxacin ในสภาวะแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
966 การประเมินและการใช้ประโยชน์ของโพรโรลพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับดมเลกุลเป็นสารดูดซับในโซลิดเฟสแอคแทรกชัน เพื่อเตรียมสารตัวอย่างในการวิเคราะห์สารมัธยันต์ของการทำคลอริเนชั่นในน้ำตัวอย่าง
967 การสำรวจการใช้ยาแอสไพรินขนาดต่ำ ยาต้านระบบ angiotensin และยาลดไขมันกลุ่มสแตตินในผู้ป่วยเบาหวาน
968 ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยารับประทานคุมกำเนิด : เปรียบเทียบระหว่างเอกสารกำกับยาของชื่อการค้าต่างๆ
969 การสร้างแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวและการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
970