ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินรายได้คณะ(40%)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- เงินรายได้คณะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการวิจัยสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา
3 โครงการทุนสนนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2555
4 โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
6 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
7 ผลของอนุพันธ์เคอร์คูมินต่อการต้านการตายของเซลล์ไตเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำโดยแดคเมี่ยม
8 การศึกษาตำแหน่งและการแสดงออกของโปรตีน Divalent metal transporter-1 (DMT-1) ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
9 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
11 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2
12 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2550
13 เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดส่วนปลายแบบไม่รุกล้ำ
ปี พ.ศ. 2549
14 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
15 การแยกองค์ประกอบของเมตริกซ์ด้วยเทคนิคขนาดแอลวันนอร์ม
ปี พ.ศ. 2548
16 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
17 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 การประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 การจัดการการบำรุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์(วิจัยร่วม)
20 อัลกอริทึมสำหรับการวัดค่าสัญญาณที่เวลาจริงในระบบไฟฟ้ากำลัง
21 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้สดตัดแต่งในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2547
22 การลดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางไกลโดยใช้วิธี LDT
ปี พ.ศ. 2545
23 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมาณการข้อมูลดิสครีต