ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินรายได้
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- เงินรายได้ฯ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย 6
2 วิสาขะ ลิ่มวงศ์ 5
3 วัชรา แก้วมหานิล 4
4 อินทิรา ปากันทะ 4
5 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 4
6 มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช 4
7 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 4
8 มลิวรรณ นาคขุนทด 4
9 รัตนาพร วังคีรี 4
10 ประนอม โอทกานนท์ 4
11 จตุรงค์ สุภาพพร้อม 4
12 สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 3
13 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 3
14 อรุณี เหมะธุลิน 3
15 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 3
16 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 3
17 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 3
18 จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ 3
19 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
20 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 3
21 ทศพล ปิยะปัทมินทร์ 3
22 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 3
23 ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล 3
24 เชาวนี ล่องชูผล 3
25 ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ 3
26 สุจินต์ เรืองรัมย์ 3
27 สุกัญญา รักษ์ขจีกุล 3
28 พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 3
29 วรุณนภา ศรีโสภาพ 3
30 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
31 เสาวนีย์ เหลืองอร่าม 3
32 รองเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
33 สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ 2
34 อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร 2
35 ปวีณา สนธิสมบัติ 2
36 ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ 2
37 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 2
38 นินนาท ราชประดิษฐ์ 2
39 สหัถยา ทองสาร 2
40 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 2
41 ถาวร มาต้น 2
42 สุภาวดี พาหิระ 2
43 พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 2
44 มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 2
45 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 2
46 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 2
47 ธิติมา เงินมาก 2
48 ดามรัศมน สุรางกูร 2
49 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
50 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
51 ปัทมา สุพรรณกุล 2
52 กันยารัตน์ คอวนิช 2
53 รัชนีวรรณ มณีมาโรจน์ 2
54 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 2
55 อรสร สารพันโชติวิทยา 2
56 คัทรียา รัตนวิมล 2
57 วิโรจน์ วรรณภิระ 2
58 จุฑาลักษณ์ กองสุข 2
59 นพดล จำรูญ 2
60 วัชรี เที่ยงอยู่ 2
61 ธงชัย สุธีรศักดิ์ 2
62 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 2
63 ปริญญา มาสวัสดิ์ 2
64 ธนัช กนกเทศ 2
65 ศุภเดช หิมะมาน 2
66 นิรัช สุดสังข์ 2
67 ศิริวรรณ วิชัย 2
68 อภิชาติ วิทย์ตะ 2
69 ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 2
70 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 2
71 นันทวัฒน์ อู่ดี 2
72 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 2
73 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 2
74 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
75 โศภิศ คันธวงศ์ 2
76 บุญเรือง คำศรี 2
77 พวงเพชร วารีย์ 2
78 นัฏพงษ์ ยงรัมย์ 2
79 อิงคนิจ ชลไกรสุวัฒน์ 2
80 สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ 2
81 วาสนา ฉัตรดำรง 2
82 อนันต์ชัย อยู่แก้ว 2
83 อัญชลี ศรีจำเริญ 2
84 วชิราวดี มาลากุล 2
85 อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา 2
86 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
87 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 2
88 สังกัป สุดสวาสดิ์ 1
89 รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค 1
90 แสงชัย นทีวรนารถ 1
91 สายรุ้ง อวยพรกชกร 1
92 โกวิทย์ ศุภโกศล 1
93 สุกฤตา ว่องวิกย์การ 1
94 พฤตินันท์ สุฤทธิ์ 1
95 ดวงพร ปิยะคง 1
96 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
97 วุฒิชัย จริยา 1
98 กฤษพล การอำนวย 1
99 ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย 1
100 วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ 1
101 รักษิณา พลสีลา 1
102 ธนศักดิ์ เทียกทอง 1
103 สุรชาติ เกษประสิทธิ์ 1
104 สุธาทิพย์ มากมี 1
105 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 1
106 พนัส นัถฤทธิ์ 1
107 นพวรรณ โม้ทอง 1
108 ฐาปะนีย์ ไกรวีระเดชาชัย 1
109 ธีรพล ทิพย์พยอม 1
110 จิตรลดา ว่องวิกย์การ 1
111 วิภาวี หีบแก้ว 1
112 ณิชกานต์ ทรงไทย 1
113 วิภาวี หีบแก้ว. 1
114 ชมนาด วรรณพรศิริ 1
115 ไกลตา ศรีสิงห์ 1
116 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
117 พาชื่น โพทัพ 1
118 ธวัชชัย กิตติ 1
119 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 1
120 ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ 1
121 นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์ 1
122 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 1
123 ละออ ชมพักตร์ 1
124 ดิตถาวุธ ครุฑเมือง 1
125 นารีลักษณ์ นาแก้ว 1
126 อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ 1
127 มนุพัศ โลหิตนาวี 1
128 ธนิดา โพธิ์ดี 1
129 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 1
130 อุรัตน์ พิมลศรี 1
131 รัฐพล แสงรุ้ง 1
132 อรระวี คงสมบัติ 1
133 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
134 ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ 1
135 ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ 1
136 จันทกานต์ กาญจนเวทางค์. 1
137 จิรภาส จงจิตวิมล 1
138 จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ 1
139 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
140 เงินรายได้ม.นเรศวร 1
141 ระวีวรรณ พิไลยเกียรติ 1
142 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 1
143 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
144 เอกอมร เทพพรหม 1
145 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 1
146 ศีลสุภัทร์ อุ่นขจี 1
147 สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์ 1
148 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 1
149 สะการะ ตันโสภณ 1
150 สมชาย แสงอำนาจเดช 1
151 รุ่งแสง นาครำไพ 1
152 เมธวี ศรีคำมูล 1
153 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
154 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
155 อัมราภรณ์ ภู่ระย้า 1
156 ศิริกนก กลั่นขจร 1
157 ปุณิกา นามวงค์สะกุล 1
158 ปวีนา น้อยทัพ 1
159 กัลยา ปรีชานุกูล 1
160 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
161 พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ 1
162 ณัฐ จันทสิงห์ 1
163 สุทัศน์ ดวงจิตร 1
164 ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ 1
165 พิไลพักตร์ ชูมาก 1
166 รุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล 1
167 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 1
168 รินรดา ธรรมชัย 1
169 ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์. 1
170 อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี 1
171 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
172 มยุรี กิตติจารุขจร 1
173 วิกันดา ลิมปิอังคนันต์ 1
174 ปราณี นางงาม 1
175 ปนดา เตชทรัพย์อมร 1
176 หญิง สุพัฒนวงศ์ 1
177 นพวรรณ บุญชู 1
178 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์. 1
179 สุรวุฒิ ยิ่งสุขไพศาล 1
180 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
181 รุ่งแสง จันทร์คุณาสุขะ 1
182 บงกช ประสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 8
2 2556 19
3 2555 30
4 2554 44
5 2553 47
6 2552 47
7 2551 52
8 2550 29
9 2549 11
10 2548 4
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำ
2 การสำรวจความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ในประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพแพทย์ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
3 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต
4 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการจับยึดกับกรดนิวคลีอิกของพิโรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีการแทนที่นิวคลีโอเบสด้วยยูนิเวอร์ซอลเบสบางชนิด
5 ผลของ piperine ที่มีต่อการเรียนรู้ ความจำและระดับ nicotinic receptor ในสมองของหนูขาวเล็ก
6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
7 ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
8 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะ 5 ด้านตามกรอบ TQF
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลการยับยั้งเอนไซม์แฟตติแอซิดซินเทสต่อการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสโดยสารซิก-จิงเจอรอลในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู
10 การสร้างเมตาจีโนมิกไลบรารีจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอินทรีย์ตามธรรมชาติ
11 การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ actin polymerization บริเวณ CD3?-Nck interaction
12 การศึกษาการแสดงออกของยีนและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสที่มีผลต่อการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์
13 การทดสอบการระคายเคือง และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวกระจ่างใสซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดใบปอสา
14 เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
15 ความเป็นเมือง กับโครงสร้างทางสังคมของนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
16 การศึกษาผลกระทบจากการระบายอากาศ ที่มีต่อความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศในที่พักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กในประเทศไทย
17 ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับมูลสัตว์ และเศษหญ้าในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
19 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า
20 การแก้ปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปแบบใหม่ด้วยการส่งทางเดียวแบบหลายค่า
21 การศึกษาการแสดงออกของยีนและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสที่มีผลต่อการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์
22 การสร้างหัววัดรังสีแกมมาสำหรับการตรวจไทรอยด์อัปเทค
23 การวัดความรู้ของประชาชนหลักจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังสำหรับประชาชนทั่วไป
24 การสำรวจระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในปลามีเกล็ดจากแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก
25 การแยกโปรตีนลูกผสม Glyceraldehydes 3-phosphate Dehydrogenase จากเชื้อราก่อโรค เพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ ที่มีคุณสมบัติเกาะติดกับสารองค์ประกอบนอกเซลล์ และจับกับซีรั่มของผู้ได้รับเชื้อ
26 รูปแบบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการควบคุมการสร้างสารในพลู (Piper betle L.) ภายใต้สภาวะอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน
27 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2555
28 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอแบคเทอริโอฟาจ
29 การศึกษาคุณสมบัติทางอณูชีววิทยา ของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอฟาจ
30 ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการลดความผิดปกติที่พบในหนูที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมด้วยอาหารไขมันและน้ำตาลสูง
31 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ Thraustochytrium
32 ฤทธิ์ของ genistein ต่อการเกิด lipid peroxide และ protein carbonyl formation ในเม็ดเลือดแดงของคนที่อยู่ในสภาวะที่มีอนุมูลอิสระสูง
33 สัณฐานวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของแมลงวันหัวเขียวในวงศ์ย่อย Rhiniinae
34 การวัด Computed Tomography (CT) attenuation บนภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางในประเทศไทย, ตำแหน่งใดน่าเชื่อถือได้มากที่สุด
35 ประสบการณ์การตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น
36 การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction
37 การแสดงออกของโปรตีนกลุ่มต่างๆและสารที่ออกฤทธิ์แอนติออกซิแดนซ์ของเห็ดที่กินได้ในจังหวัดพิษณุโลก
38 โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี Wavefront สำหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง
39 พัฒนาการแนวความคิดและแนวปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนในช่วงเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2536-2550)
40 สมบัติทางเคมีกายภาพ ความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นและกิจกรรมการต่อต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ได้จากกระบวนการสกัดแบบของไหลวิกฤตยิ่งยวด
41 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์
42 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบทำซ้ำชนิดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด
43 ซิสเต็มมาติกระดับโมเลกุลของบัวสายสกุลย่อย Lotos โดยใช้ลำดับดีเอ็นเอบริเวณ trnK-matK
44 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกจากโพลีเอสเทอร์และโพลีเอธิลีนไกลคอลเมธิลอีเทอร์
45 การพัฒนาโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปละลายในน้ำเย็น
46 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเครื่องดื่มกระชายผสมน้ำผลไม้เข้มข้น
47 ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค
48 ผลของการปรับผิวเส้นใยสับปะรดต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเส้นใยสับปะรดพอลิแลคติกแอซิด
49 การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella pneumoniae จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
50 ฤทธิ์ของไพเพอรีนต่อภาวะไขมันคั่งสะสมในตับในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง
51 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทางจิตเวชสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
52 การศึกษาความหลากหลายของตำแหน่งไส้ติ่งในผู้เสียชีวิต ที่ได้รับการผ่าชันสูตรศพ
53 การศึกษาอาการ, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัส H1N1 ในผู้ป่วยเด็ก
54 ประสิทธิผลการให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำโดยผู้ป่วยควบคุมการให้ยาด้วยตนเองสำหรับบำบัดความปวดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
55 ความแก่ชราของเม็ดเลือดแดงในผู้สูบบุหรี่-กลไกผ่านทาง Band 3
56 การเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหนูให้เป็นเซลล์ประสาทชนิดที่หลั่งโดพามีนเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน
57 ประสิทธิภาพของยีสต์ Geotrichum silvicola ในการฆ่าลูกน้ำยุง Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus และ Anopheles dirus
ปี พ.ศ. 2554
58 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์อย่างละเอียดในอัณฑะของหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
59 ปัญหาและความต้องการทางการพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวในสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ
60 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่และการฝึกเดินในผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ
61 ผลเฉียบพลันของการหายใจแบบช้าต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
62 บุคลิกภาพนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2554
63 การพัฒนาแบบจำลองระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพมารดา วัยรุ่นและครอบครัว
64 คุณภาพน้ำตาลสดที่เติมซีลีเนียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
65 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงของตำรับยามหาจินดามณีแดง
66 ความหลากหลายของโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง
67 การประดิษฐ์อุปกรณ์กระตุ้นการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
68 ผลของปฏิกิริยาระหว่างยากลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors กับ indinavir/ritonavir ต่อระดับยาต่ำสุดในเลือด ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในผู้ป่วยไทยติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช
69 การพัฒนาการให้บริการเภสัชสนเทศ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
70 การค้นหาความรู้จากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
71 การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์
72 แผ่นพับจำลองเสมือนจริงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
73 การวิเคราะห์เสถียรภาพและการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแพร่ระบาดของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
74 การศึกษาเสถียรภาพ และสมรรถนะในการใช้อนุภาคนาโนของซีเรียมออกไซด์เป็นสารเติมแต่งเพื่อลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ในไบโอดีเซล
75 การสังเคราะห์ 4-อะมิโน-เอ็น-อะมิโนพิโรลิดีน คาร์บอกซิลิกแอซิด เพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมในพิโรลิดีนเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่
76 Sequestering of phosphorus during freshening of a silled marine basin: Role of manganese.
77 เซิร์ฟเวอร์บริการฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ
78 การพัฒนาฟาร์มาโคฟอร์ที่จำเพาะต่อฮีแมกกลูตินินของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
79 โปรแกรมการตรวจสอบการคำนวณปริมาณรังสีในพื้นที่ลำรังสีสำหรับงานรังสีรักษาระยะไกล
80 การศึกษาระดับ Ischemia Modified Albumin (IMA) และ Protein Carbonyl ในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดที่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงกราฟการนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจในช่วง S-T
81 การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินเอทู/อี ด้วยวิธี Fast protein liquid chromatography
82 การศึกษาระดับ โปรตีนคาร์บอนิลในซีรั่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง
83 การควบคุมเบาหวานและโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
84 การพัฒนาแหล่งสารสนเทศออนไลน์ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
85 ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
86 ผลของคาเฟอีนต่อการแสดงออกของไซโตไคน์กับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน
87 ความทุกข์ทรมานและการจัดการกับความทุกข์ทรมานในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
88 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง
89 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบโยคะในการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
90 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแอคติโนมัยสิทในดินบริเวณรอบรากพืชสมุนไพรและความสามารถในการควบคุมเชื้อราก่อโรคในรากพืช
91 การพัฒนาวิธีมัลติเพล็กซ์โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่นเพื่อตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาซีโรกรุ๊ป
92 เปรียบเทียบความวิตกกังวล ความปวด และความทุกข์ทรมานขณะสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมการปรับตนเองร่วมกับยาเพททิดีนและโปรแกรมการปรับตนเองร่วมกับยาเฟนตานิล
93 การประดิษฐ์ชุดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการควบคุมเรื่องหัวใจและปอดเทียม
94 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine : ผลจากการทำลายดีเอ็นเอ จากภาวะ oxidative stress ในผู้สูงอายุ
95 การสำรวจพยาธิหอยโข่งจากหนูและหอยทากยักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก
96 การตรวจหาฮอร์โมนเอ๊กไดสเตียรอยด์และต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ในหอยเชอรี่
97 การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีศักยภาพในการฆ่าลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti
98 การแสดงออกและการแยก Glyceraldehydes-3-phospate dehydrognase โปรตีนบริสุทธิ์ จากเชื้อเพนนิซิเลี่ยม มาร์เนฟฟิไอ
99 ความผันแปรทางพันธุกรรมของประชากรชาวไทยวนในจังหวัดอุตรดิตถ์
100 การผลิตสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงพลู (Piper betle Linn.)
101 การวิเคราะห์กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
ปี พ.ศ. 2553
102 ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการที่มีผลต่อการเกิดภาวการณ์ Birth asphyxia
103 ประสิทธิผลของโครงการคนไทยไร้พุงต่อการลดค่า BMI และเส้นรอบเอวของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
104 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการก่อนคลอดในการป้องกันทารกคลอดน้ำหนักน้อย
105 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยสิทที่แยกจากดินรอบรากพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของไวรัส
106 การผลิตสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อใช้เป็นแหล่งกรดไขมันในการเพิ่มคุณค่าอาหารสัตว์
107 ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
108 ฤทธิ์ของ daidzein ต่อการเกิด lipid peroxide และ protein carbonyl formation ในเม็ดเลือดแดงของคนที่อยู่ในสภาวะที่มีอนุมูลอิสระสูง
109 ผลของกายภาพบำบัดที่บ้าน โดยผู้ดูแลหลักและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ
110 ผลของดนตรีคลาสสิกต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือดขณะออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและระยะฟื้นตัวในผู้ที่มีสุขภาพดี
111 การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อยาจากสมุนไพรหรือยาแผนโบราณในวัดกรณีศีกษาจังหวัดพิษณุโลก
112 รูปแบบของ Restriction fragment length polymorphism ของยีน core ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
113 ผลของ IL-13 ในการการต่อต้านการตายแบบอะพอมโตซิสของเซลล์สายพันธ์เซลล์ประสาทโดปามีน
114 ผลของสารสกัดจากพลูคาวต่อการสร้างไซโตไคน์จากสปรีโนไซท์หนูถีบจักรสายพันธุ์ไอซีอาร์
115 การสร้าง cell-based model สำหรับ NFAT nuclear-cytoplasm translocation เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิตุ้มกัน
116 การทดสอบความคงตัวของสารสกัดใบปอสาและผลต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
117 การศึกษากลไกลการออกฤทธิ์ของ arbutin ในการยับยั้งกระบวนการเกิด advanced glycation enproducts
118 สถานการณ์การใช้ยาในห้องปฐมพยาบาลของสถานศึกษา ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
119 การเตรียมตัวอย่างและหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในสาหร่ายที่รับประทานได้
120 การประยุกต์นิวทริกซ์ประกอบของดิสทริบิวชันไปยังบางฟังก์ชันพิเศษ
121 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
122 แซนวิชเซตและสมภาคบนกึ่งกรุปอีอินเวอร์ซีฟ
123 เครื่องเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ำหนัก
124 การพัฒนาระบบทำความสะอาดก๊าซชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าชุมชน
125 การออกแบบสื่ออีเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม : กรณีศึกษาวิชาการออกแบบสารสนเทศ
126 ระบบผสมผสานเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้แกลบร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
127 สหสัมพันธ์ของสปินของอิเล็กตรอน-โพสิตรอนที่กำเนิดในการชนกันของคู่โฟตอนในคิวอีดี
128 การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสูบน้ำโดยการเติมพอลิเมอร์
129 สัณฐานวิทยาละอองเรณูของพืชในสกุลบัวสายบางชนิดและสกุลใกล้เคียง
130 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
131 วิธีการประมาณแบบซ้ำของจุดตรึงของการส่งแบบหดเทียมโดยแท้และการประยุกต์
132 ผลของการประยุกต์ใช้ใยอาหารสกัดจากลูกสำรองต่อคุณสมบัติทางกายภาพของขนมปัง
133 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับหาผลเฉลยของปัญหาจุดตรึงปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
134 การศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนักโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลเหนือสัมพันธภาพ (UrQMD)
135 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดอันตรายด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ที่ 9 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
136 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของนิสิต/นักศึกษาสตรีระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
137 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนอินเตอร์ลิวกิน-10 กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
138 การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในงานประจำของบุคลากรฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
139 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยร่วม CRCN
140 ดัชนีชี้วัดการคลอดของมารดาและบุตรในประเทศไทย
141 มุมมองและประสบการณ์การนำหลักการสร้างเสริมสุขภาพไปใช้ในเวชปฏิบัติ
142 โครงการ การศึกษาการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการฝากครรภ์
143 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิชาการพยาบาลทางสูติศาสตร์ เรื่องการคลอดสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
144 การทดสอบการเป็นสารเพิ่มความไวต่อรังสีของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในเซลล์มะเร็งกล่องเสียง (Hep-2)
145 การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์กดห้ามเลือดที่หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณขาหนีบ
146 การศึกษากระบวนการการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพในภาอีสาน
147 การผลิตกรดส้มจากกากน้ตาลโดยเชื้อ Clostridium thermoacticum
148 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
149 แบบจำลองเชิงสาเหตุสมรรถนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิกับบทบาทหน้าที่ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 กรณีศึกษา : พื้นที่สาธารณสุขเขต 2
150 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยของแพทย์และเภสัชกรในรูปแบบของคลินิกรีฟิล ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
151 การศึกษาความชุกของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในนักเรียนประถมศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร
152 ปัญหาจิตเวชของผู้ป่วยนอกสูงอายุในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
153 พัฒนาการตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของเชื้อมัยโคแบคทีเรียจาก formalin-fixed, paraffin-embedded specimens ของเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่มีพยาธิสภาพเป็น necrotizing granulomatous inflammation โดยใช้เทคนิค Real-time PCR
154 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยเว็บเทคโนโลยี
155 สถานการณ์และการพัฒนาระบบส่งต่อการบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของจังหวัดพิษณุโลก
156 การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
157 คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร
158 การศึกษาภาวะการเจริญเติบโตสูงสุดในเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะทุโภชนาการ
159 ความสัมพันธ์ระหว่างการสบฟันกับสภาพข้อต่อขากรรไกร
160 การศึกษาอาการแทรกซ้อนจากการผ่าฟันคุดของคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
161 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบบลาส์ที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกปกติของคนบนแผ่นไคโตซานและแผ่นไคโตซาน - คอนดรอยตินซัลเฟต
162 การศึกษาลักษณะและตันทุนการรักษาพยาบาลอาการทางผิวหนังและการวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีน HLA กับการเกิดอาการทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการได้รับยา carbamazepine หรือ allopurinol
163 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล
164 การศึกษาสมรรถภาพของการออกกำลังกายแบบอนากาศและอากาศนิยมในผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกลบินชนิดปกติ
165 กำหนดระดับความผิดปกติด้วยวิธีการเซลฟ์ออร์แกนไนสซิ่งแม็พสำหรับระบบตรวจจับการบุกรุก
166 การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก
167 โครงการศึกษาวัสดุเพื่อการก่อสร้างอาคารในจังหวัดพิษณุโลก
168 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซ้ำ-พหุนามของเมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าเมื่อใช้ค่าถ่วงน้ำหนักแบบปรับค่าได้
169 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้
170 โครงร่างการวางแผนการลงทุนทางด้านพลังงานยั่งยืนโดยใช้ MCDM
171 การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟีโนลิกของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมโดย HPLC
172 การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี
173 จุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่าในปริภูมิบานาค
174 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร
175 วิธีการทำซ้ำแบบไฮบริดสำหรับการประมาณจุดตรึงของบางตัวดำเนินการแบบไม่เชิงเส้นและการประยุกต์
176 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในฮว่านง็อก
177 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต
178 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งจากสารสกัดกานพลู โดยวิธีการสกัดแยกด้วย ethanol
179 โครงการแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องรวมหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มด้วยแนวทางการออกแบบเพือมวลชน
180 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสำหรับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงาม
181 Palaeomagnetic dating of sediment in Northern of Bothnian bay during the Late Holocene.
182 การแบ่งประเภทอาหารตามความสามารถในการเคี้ยวในผู้สูงอายุ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
183 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการล้มของผู้สูงอายุในสถานพยาบาล
184 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
185 ประสบการณ์การใช้ยาฉีดขับธาตุเหล็กที่บ้านของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาการให้เลือด
186 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อลดความทุกข์ทรมานและความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
187 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
188 การพัฒนาแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
189 ความรู้และความเข้าใจในการใช้ยาเรียกหาของผู้มารับบริการในร้านยา
190 การพัฒนาอนุพันธ์ไดโคลฟีแนคใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โซโคลออกซิจิเนสด้วยเทคนิคไบโอไอโซสเตียร
191 ระดับ Oxidized LDL ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
192 ภาวะ Oxidative streess, malondialdehyde, lipoprotein, apolipoprotein B, Homeocysteine, ระดับ insulin และ cardiovacular risk ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
193 ภาวะ Oxidative stress และ antioxidant ในผู้ป่วย Beta thalassemia ที่ต้องรับเลือด
194 ภาวะ impaired glucose tolerance และ insulin sensitivity ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียที่ต้องรับเลือด
195 การศึกษาติดตามความยั่งยืนของรูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลอง
ปี พ.ศ. 2551
196 การวิเคราะห์คุณสมบัติหน้าที่ของ CxxC motif ของยีนMctsRA จากแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
197 การตั้งตำรับและการประเมินผลความคงตัวของซิลิโคนอิมัลชัน
198 การพัฒนาและการทดสอบความคงตัวของกระสายยาพร้อมใช้ชนิดน้ำและผงแห้งสำหรับยาเตรียมเฉพาะรายชนิดรับประทาน
199 ผลการสะสมของแคดเมียมต่อการแสดงออกของโปรตีน metallothionein และ Epidermal growth ในต่อม น้ำลายใต้ขากรรไกรของหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การปนเปื้อนแคมเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
200 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
201 ความผันแปรของไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอตำแหน่ง Control region ในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
202 การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 453511 จักษุวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551
203 การศึกษาความชุกของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในนักเรียนประถมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร
204 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน
205 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการตรวจรักษาโรคสะเก็ดเงินในแผนกผู้ป่วยนอกของประชากรจังหวัดพิษณุโลก
206 ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นผ่านทางระบบรับความรู้สึกของข้อต่อและกล้ามเนื้อต่อจุดกดทับบนกล้ามเนื้อบ่าในเพศหญิง
207 ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังในชาวนา
208 ศึกษาภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
209 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
210 ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี(hemogolbin A1C)ในผู้ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียซึ่งไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน
211 การตรวจหาความชุกของภาวะโลหิตจากจางการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ของเขตภาคเหนือตอนล่าง
212 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลพยาธิวิทยาและการแสดงออกของโปรตีน metallothionein ในไตของหนูพุกท้องนาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
213 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
214 การศึกษาสารโพลีแซคคาไรด์ประเภทโปรตีโอไกลแคนที่ออกฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันจากเห็ดในธรรมชาติ
215 ผลของวาลโปอิลยูเรียต่อระดับสารสื่อประสาทอะมิโนแอซิดในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูขาวที่เกิดภาวะชักซ้ำซ้อน
216 การสำรวจปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม จ.พิษณุโลก
217 ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อการยอมให้สารฟอกสีฟันชนิดที่ใส่ในโพรงฟันผ่านเนื้อฟันบริเวณคอฟัน
218 ผลของสารฟอกสีฟันไม่มีชีวิตต่อความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างเรซินกับเนื้อฟัน
219 การงอกใหม่ของปลายประสาทและเส้นประสาทในกระดูกเบ้าฟันของหนูแรทภายหลังการถอนฟัน
220 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการวินิจฉัยฟันผุในระยะเริ่มแรกระหว่างการส่องผ่านของแสงโดยไฟเบอร์ออบติกและกล้องถ่ายภาพในปาก
221 ปัจจัยเสี่ยงต่อฟันผุจากการรับประทานกล้วยตาก
222 การประเมินผลของการใช้ยาอมสังกะสีในการรักษาอาการหวัดโดยใช้หลักฐานทางวิชาการมาสรุปผลด้วยเทคนิคเมต้า-อนาลัยซิส
223 ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท
224 การแยก cDNA ของยีน beta-amyloid precursor protein จากเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิด glioma
225 การศึกษาผลของกระชายดำต่อความเหนื่อยล้าและกำลังงานในมนุษย์
226 การศึกษาการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinase ในเชื้อ cryptococcus
227 โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง สัญวิทยาในความคิดมนุษย์สังคมร่วมสมัย
228 Bi-ideals ในกลุ่มกึ่งอันดับ
229 สหสัมพันธ์ของสปินอิเล็กตรอน-โพสิตรอนที่กำเนิดในการชนกันของอิเล็กตรอน-โพสิตรอนในคิวอีดี
230 ค่าคงที่และจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
231 โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
232 การสังเคราะห์ยูจีนอลและอนุพันธ์
233 สัณฐานของเจลจากอนุพันธ์ของ Dibenzylidene Sorbitol
234 การวิเคราะห์ธาตุหลักในดิน ณ พื้นที่ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาแบบฉับพลัน
235 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
236 การใช้บริการทางทันตกรรมของผู้สูงอายุในตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2551
237 การศึกษาระดับเหล็กสะสม (serum ferritin) ในผู้บริจาคโลหิตประจำที่มีภาวะเลือดลอยในหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
238 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับปฐมภูมิโดยวิธีการสนทนากลุ่ม
239 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดหลายครั้ง
240 ผลลดความดันเลือดของสารสกัดสะระแหน่ (Mentha cordifolia L.) ในหนูความดันเลือดสูง
241 การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของต่อมลูกหมากในหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
242 การทดสอบการเป็นสารเพิ่มความไวต่อรังสีของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย
243 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สรีรวิทยากลไกการห้ามเลือดทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
244 การจำแนกชนิดของริ้นฝอยทรายแมลงพาหะที่อาจนำโรคลิชมาเนียในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธี PCR
245 ผลของอนุพันธ์ขมิ้นชันต่อการต้านการตายของเซลล์ไต HEK-293 เพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำโดยแคดเมียม
246 ผลของโซเดียม-ซิเตรต โคทรานสพอร์ตเตอร์ ต่อการสร้างไขมันในเฮปจีทูเซลล์
247 ความรู้ความเข้าใจจิตสำนักและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
ปี พ.ศ. 2550
248 การศึกษาผลเฉียบพลันของสารสกัดกระชายดำต่อการขนส่งน้ำและอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ในหนูขาว
249 ผลของสารขับถ่ายคัดหลั่งของตัวอ่อนแมลงวันต่อการเจริญของเชื้อ Staphylococus aureus และ Pseudomonas aerugunosa
250 การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม
251 ผลของกระชายดำต่อระดับความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดในหนูขาว
252 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
253 การผลิตโปรตีน Interlukin-13 (IL-13) และ beta-amyloid
254 ค่าพีเอชของเนื้อฟันส่วนรากฟันหลังการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์
255 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันตะไคร้ในการต้านต่อเชื้อเอนเตอรโรค็อคคัส ฟีคาลีส
256 การพัฒนาต้นแบบเพื่อการศึกษากระบวนการฟื้นตัวของบาดแผลโดยวิธีการเพาะเลี้ยงผิวหนังหมู
257 ผลของกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกายแบบอากาศนิยมชนิดความเข้มสูง
258 การทดสอบหาการดื้อยากลุ่ม thrid-generation cephalosporin ในเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriacease โดยวิธี Kirby-Bauer disc approximation.
259 การสำรวจจำนวนรังนกของนกในวงศ์นกกระจอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
260 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนแบบและแสดงแบบ (701133-Drawing and presentation 3 [1-4])
261 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ดำในประเทศไทยโดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี
262 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะภาพถ่าย(702242)
263 การสกัดใยอาหารจากแกนสับปะรด
264 พรรณไม้และระบบนิเวศแบบภูเขาหินปูน ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
265 การวัดคุณภาพและปริมาณรังสีแกมมาในดินโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง (HPGe)
266 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสำหรับเครื่องสำอาง
267 ผลการใช้โปรแกรมพฤติกรรมบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
268 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
269 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549
270 การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood
271 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในวิชาชีพพยาบาลทางสูติศาสตร์ เรื่องการคลอดสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
272 ความหมายการตายและการเตรียมตัวตายในผู้สูงอายุไทย
273 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (บัณฑิต 5 ปี) ตามโครงการสร้างหลักสูตร ทปคศ.
274 การเปรียบเทียบระดับเม็ดเลือดแดงแตกจากการตั้งค่าบดรีดสายยยางที่ใช้เป็นประจำโดยหัวเหล็กบดรีด ระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีทำให้สายยางแฟบ
275 การพัฒนาตัวแบบระบบบริการผู้พิการ ในระดับปฐมภูมิ
276 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
277 ผลของระยะเวลาหลังจากการฟอกสีฟันต่อรอยรั่วซึมของเรซินคอมโพสิต
278 การสำรวจชนิดของนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2546-2547
279 วัสดุท้องถิ่นเพื่อการก่อสร้างอาคารในจัวหวัดพิษณุโลก
280 การวิเคราะห์หลักการองค์ประกอบศิลป์
281 ความสัมพันธ์กรีน-คีฮาโยปูลูในกึ่งกรุปแกมมาแอลอี
282 การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
283 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
284 ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนงานนิสิต
285 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
286 ภาวะ Oxidative streess , malondiadehyde, lipprotein, apolipoprotein B , Homecocysteine, ระดับ insulin และ cardiovacular risk ที่ 2
287 ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
ปี พ.ศ. 2548
288 สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2547 ในโครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุข
289 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากใบพลูคาว
290 การแยก cDNA ของยีน b-amyloid precursor protein จากเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิด glioma
291 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาทอดมันปลาแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2547
292 การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2546
293 การออกแบบและสร้างโฟลทรูเซลล์สำหรับวัดปริมาณสารกลุ่มเตตราซัยคลินด้วยวิธีการดูดกลืนแสงในระบบโฟลอินเจคชัน
ปี พ.ศ. 2545
294 ไบไอดิลในกึ่งกลุ่มอันดับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
295 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอของประเทศไทย : กรณีศึกษาพื้นที่สาธารณสุขเขต 2
296 การศึกษาระดับของสาร 3,3',4,4',5-เพนตาคลอโรไบเฟนนิล (พีซีบี 126) ในน้ำนมแม่
297 การสำรวจและป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
298 ผลของโปรแกรมการปรับตนเองต่อความวิตกกังวล ความปวดและทุกข์ทรมานของผู้ป่วยขณะสลายนิ่วทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องสลายนิ่ว