ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขียน ธีระวิทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 จุลชีพ ชินวรรโณ 2
3 สมเกียรติ วันทะนะ 2
4 อดิศร เสมแย้ม 2
5 วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2
6 สมภพ มานะรังสรรค์ 2
7 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
8 กิตติกร คนศิลป 1
9 ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ 1
10 กรรณชฎา พูนพนิช 1
11 สุริชัย หวันแก้ว 1
12 วินัย ครุวรรณพัฒน์ 1
13 สุวรรณี สุเมธเชิงปรัชญา 1
14 อาภรณ์ พุ่มนิคม 1
15 ผาณิต วณิชย์เศรษฐ์ 1
16 รัศมี ศรีวรพงษ์พันธ์ 1
17 นฤมิตร สอดศุข 1
18 โทชิยุคิ อิวาซา 1
19 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
20 ภูวดล ทรงประเสริฐ 1
21 สุณัย ผาสุข 1
22 นภดล ชาติประเสริฐ 1
23 สุรชัย ศิริไกร 1
24 สุพิศ ต่างวิวัฒน์ 1
25 อรอนงค์ น้อยวงศ์ 1
26 เอกรินทร์ ลี่มหาศาล 1
27 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
28 เขียน ธีระวิทย์ 1
29 บราลี สุคนธรังษี 1
30 จิรนิติ หะวานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2539 2
3 2538 1
4 2536 2
5 2531 1
6 2528 1
7 2527 1
8 2526 2
9 2525 2
10 2522 2
11 2521 1
12 2519 2
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการของไทยต่อลาว
ปี พ.ศ. 2539
2 นโยบายต่างประเทศของไทย : ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต่อปัญหากัมพูชา (4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991)
3 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1992
ปี พ.ศ. 2538
4 นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2536
5 นโยบายต่างประเทศไทยต่อปัญหากัมพูชา สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988)
6 ความตกลงระหว่างจีนกับอังกฤษเกี่ยวกับสถานภาพของฮ่องกงภายหลังปี ค.ศ.1997
ปี พ.ศ. 2531
7 นัยสำคัญของนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของไทย แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2518-2530
ปี พ.ศ. 2528
8 นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย
ปี พ.ศ. 2527
9 บทบาทบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย : วิเคราะห์กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2526
10 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้าง ที่ทำให้ญี่ปุ่นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับจีน (พ.ศ.2515)
11 บรรษัทลงทุนข้ามชาติกับประเทศโลกที่สาม : อุตสาหกรรมดีบุกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
12 ฐานอำนาจ และโครงสร้างของพรรคเสรีประชาธิปไตยในญี่ปุ่น
13 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม ภายหลังการรวมเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2522
14 ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย
15 ปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
16 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยเสริมสร้าง ในการมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน
ปี พ.ศ. 2519
17 นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-2500)
18 อิทธิพลทางอุดมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย