ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขมิกา ยามะรัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอื้อมพร คชการ 20
2 จงกล ตั้งอุสาหะ 18
3 นิกร ดุสิตสิน 16
4 รัตนา สินธุภัค 13
5 ไพลิน ศรีสุขโข 9
6 ไม่มีข้อมูล 7
7 ปิยลัมพร หะวานนท์ 7
8 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 6
9 วิริยา สำราญ 5
10 วีระ นิยมวัน 5
11 ไพพรรณ พิทยานนท์ 4
12 เอกพันธ์ ฤทธา 3
13 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2
14 สุมนา ชมพูทวีป 2
15 อรัญญา กิตติกัลยาวงศ์ 2
16 นันทา อ่วมกุล 2
17 ณัฐวรรณ อินทกานันท์ 2
18 ฉวีวรรณ อิ่มพันธุ์ 2
19 ยุพา อ่อนท้วม 2
20 ศศิธร แจ่มถาวร 2
21 ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ 2
22 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
23 อรอุมา ซองรัมย์ 2
24 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 2
25 ไพลิน ศรีสุโข 2
26 กัลยา ซาพวง 2
27 กัลยา ธรรมคุณ 2
28 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
29 มนตรี จันทร์ศรี 1
30 บรรลุ ศิริพานิช 1
31 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
32 ประเทือง หงสรานากร 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
35 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
36 วนิดา กมลฉ่ำ 1
37 กิตติภพ จงศิริ 1
38 กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ 1
39 อนุวัตร ส่งเมา 1
40 เอนก อารีพรรค 1
41 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
42 ภรณ์ทิพย์ ทิพย์สงเคราะห์ 1
43 ปวีณา เพิ่มพูล 1
44 จิตรลดา อารีย์สันติชัย 1
45 อภิชัย วสุรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 8
8 2546 2
9 2545 3
10 2544 4
11 2543 5
12 2542 6
13 2541 1
14 2540 4
15 2538 1
16 2533 1
17 2531 1
18 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในจังหวัดนครสวรรค์
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศและความพึงพอใจทางเพศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
4 การสำรวจความรู้และเจตคติต่ออาการหลั่งเร็ว กรณีศึกษาผู้ใช้บริการคลินิกชาย
ปี พ.ศ. 2553
5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในชีวิตสมรสของพยาบาลทีสมรสแล้ว : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6 ความรู้ เจตคติ และความต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเยาวชน
8 การเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเยาวชน
ปี พ.ศ. 2551
9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร
10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย
ปี พ.ศ. 2548
12 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย
15 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน
16 การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
17 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
18 การส่งเสริมบทบาทชาย เพื่อรับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธู์ โดยใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
19 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
20 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชาย ผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
ปี พ.ศ. 2546
21 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
22 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชายผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
ปี พ.ศ. 2545
23 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
24 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ
25 โครงการส่งเสริมบทบาทชาย เพื่อรับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธ์ โดยใช้โปรแกรมให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ปี พ.ศ. 2544
26 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
27 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
28 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชายผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
29 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชาย ผู้ใช้บริการสถานเริงรมย์
ปี พ.ศ. 2543
30 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
31 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
32 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน
33 การให้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
34 ตัวของหนู หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2542
35 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
36 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
37 การศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ความรู้เจตคติต่อการ ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพ
38 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
39 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
40 การศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวังสุขภาพตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
41 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2540
42 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
43 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
44 การศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวังสุขภาพตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
45 การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
46 การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2533
47 การศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ความรู้เจตคติต่อการ ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพ
ปี พ.ศ. 2531
48 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร