ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขมิกา ยามะรัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอื้อมพร คชการ 20
2 จงกล ตั้งอุสาหะ 18
3 นิกร ดุสิตสิน 16
4 รัตนา สินธุภัค 13
5 ไพลิน ศรีสุขโข 9
6 ไม่มีข้อมูล 7
7 ปิยลัมพร หะวานนท์ 7
8 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 6
9 วิริยา สำราญ 5
10 วีระ นิยมวัน 5
11 ไพพรรณ พิทยานนท์ 4
12 เอกพันธ์ ฤทธา 3
13 ยุพา อ่อนท้วม 2
14 ศศิธร แจ่มถาวร 2
15 สุมนา ชมพูทวีป 2
16 ณัฐวรรณ อินทกานันท์ 2
17 ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ 2
18 อรัญญา กิตติกัลยาวงศ์ 2
19 นันทา อ่วมกุล 2
20 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2
21 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 2
22 ฉวีวรรณ อิ่มพันธุ์ 2
23 ไพลิน ศรีสุโข 2
24 อรอุมา ซองรัมย์ 2
25 กัลยา ซาพวง 2
26 กัลยา ธรรมคุณ 2
27 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
28 กิตติภพ จงศิริ 1
29 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
30 จิตรลดา อารีย์สันติชัย 1
31 ภรณ์ทิพย์ ทิพย์สงเคราะห์ 1
32 มนตรี จันทร์ศรี 1
33 กุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 อภิชัย วสุรัตน์ 1
36 ปวีณา เพิ่มพูล 1
37 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
38 บรรลุ ศิริพานิช 1
39 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
40 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
41 วนิดา กมลฉ่ำ 1
42 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
43 เอนก อารีพรรค 1
44 ประเทือง หงสรานากร 1
45 อนุวัตร ส่งเมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 2
3 2551 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 3
9 2542 2
10 2541 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในจังหวัดนครสวรรค์
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศและความพึงพอใจทางเพศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
4 การสำรวจความรู้และเจตคติต่ออาการหลั่งเร็ว กรณีศึกษาผู้ใช้บริการคลินิกชาย
ปี พ.ศ. 2553
5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในชีวิตสมรสของพยาบาลทีสมรสแล้ว : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6 ความรู้ เจตคติ และความต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร
8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
10 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2545
11 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
13 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
14 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
15 ตัวของหนู หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2542
16 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
17 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
ปี พ.ศ. 2541
18 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย