ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขมาภรณ์ บุญบำรุง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลกระทบของสารสกัดจากหม่อนต่อการสร้างไบโอฟิลม์ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
4 การศึกษาผลกระทบของสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Pseudomonas geruginosa
5 การศึกษาผลกระทบของสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
6 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
7 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยและส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพริกไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2549
10 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยและส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพริกไทย
ปี พ.ศ. 2541
11 การผลิตและทำไลเปสให้บริสุทธิ์บางส่วนจาก Bacillus Subtilis ที่เลี้ยงในน้ำมันพืช