ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เก็จวลี พฤกษาทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มะลิ หุ่นสม 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
3 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 5
4 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 3
5 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
6 สุดารัตน์ สายยืนยงค์ 2
7 สราณีย์ ซิ้มประเสริฐ 2
8 ศศิกานต์ เอ็นดู 2
9 Kejvalee Pruksathorn 2
10 กฤติกา จารุทะวัย 2
11 วราพร กิติเกียรติโสภณ 2
12 ณัฐศรา กาญจนรชตะ 1
13 วิภาสศรี วิริยะรักษ์ 1
14 จักรพงศ์ ศิริประสมทรัพย์ 1
15 โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
16 วาณี หมอดี 1
17 พัชราลัย อรุณยงค์ 1
18 เชาวลิต สีโสภา 1
19 มารุต โปราณานนท์ 1
20 วิรุฬห์ ตรงชวนกิจ 1
21 สุกัญญา ทองคำ 1
22 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
23 ศิริพร วิรัชดำรงค์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 สโรชา บุญมีสุข 1
26 เลอสรวง เมฆสุต 1
27 วรณี ตันกิติยานนท์ 1
28 กาญจนา พงษ์ศักดิ์ 1
29 ชูชาติ บารมี 1
30 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 1
31 ไพบูลย์ ศรีภคากร 1
32 พัฒนพงษ์ สงวนรักษ์ 1
33 กรกนก หงษ์ทอง 1
34 พนอ วรรณวงศ์ 1
35 ศุภศันส์ สกุลตั้ง 1
36 นพรัตน์ ศรีหริ่ง 1
37 สมศักดิ์ วรมงคลชัย 1
38 วันวรา หาวุฒิ 1
39 บรรยง นาครำไพ 1
40 วิทย์ สุนทรนันท์ 1
41 Pornpote Piumsomboon 1
42 พรชัย ชิณสา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 5
10 2545 2
11 2544 3
12 2533 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
2 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วโดยกรรมวิธีโลหการแบบใช้น้ำ
ปี พ.ศ. 2554
3 การนำกลับทองจากของเสียของการถลุงทองด้วยวิธีเคมีไฟฟ้ำ
4 สมบัติการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบด้วยอะลูมิเนียมไนไตรด์โดยแมกนีตรอนสปัตเตอริง
5 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม/รูทิเนียมรองรับบนคาร์บอนด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
6 การเคลือบพอลิพิร์โรลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลขององค์ประกอบของคาร์บอน/เรซินคอมพอสิตต่อสมบัติของแผ่นโลหะเคลือบสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
8 การสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธีเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
9 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วจากคาร์บอนคอมพอสิตที่มีพอลิอะนิลีน
10 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะ
11 การสร้างหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
12 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว จากคาร์บอนคอมพอสิตที่มีพอลิอะนิลีน
13 การสร้างหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2551
14 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัม-โคบอลต์เตรียมโดยกระบวนการร่วมของ การทำให้ชุ่มกับการล่อผลึกสำหรับการรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2550
15 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับคาร์บอนด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
16 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2549
17 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
ปี พ.ศ. 2548
18 การแยกตะกั่วออกจากกากตะกอนโรงงานอิเล็กทรอนิกด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
19 ผลขององค์ประกอบและภาวะการเตรียมต่อสมบัติของยางรีเคลมจากเศษยางเหลือใช้
20 การนำโลหะกลับคืนจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการชะละลายและการตกตะกอน
21 ภาวะที่เหมาะสมในการประกอบหน่วยเยื่อแผ่นและอิเล็กโทรดของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน
22 การเคลือบแพลทินัมบนเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
23 ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊ซต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
24 การปรับปรุงสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับขั้วแอโนดเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม ที่ทนทานคาร์บอนมอนอกไซด์
25 การเคลือบแพลทินัมบนเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน ด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
26 การประกอบหน่วยเยื่อแผ่นและอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
27 ผลของขั้วไฟฟ้าแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา ต่อสมรรถนะการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2545
28 การออกแบบหน่วยทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน
29 การแยกตะกั่วออกจากกากตะกอนโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2544
30 ผลของตัวแปรต่ออิเล็กโทรดีโพซิชันของนิกเกิล
31 การละลายของสังกะสีออกจากตะกอนน้ำเสียอิเล็กทรอนิกส์
32 การศึกษาผลของออกซิเจนที่ละลายต่อการเปลี่ยนโซเดียมซัลเฟตเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟูริกด้วยเทคนิคอิเล็กโทรไลซิส
ปี พ.ศ. 2533
33 การควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดด้วยไมโครคอมพิวเตอร์