ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกื้อ วงศ์บุญสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 13
2 นพวรรณ จงวัฒนา 6
3 มยุรี นกยูงทอง 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
5 วิไล วงศ์สืบชาติ 4
6 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 4
7 สุชาดา กีระนันทน์ 4
8 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 3
10 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 3
11 จินตนา เพชรานนท์ 3
12 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 3
13 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 3
14 วรชัย ทองไทย 3
15 มินจา คิมโชว์ 2
16 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2
17 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
18 ภัสสร ลิมานนท์ 2
19 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 2
20 ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ 2
21 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 2
22 Kua Wongboonsin 2
23 กาญจนา ปราบพาล 2
24 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 2
25 มัลลิกา คุณวัฒน์ 2
26 เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย 2
27 เตือนใจ อินทุโสมา 2
28 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 2
29 ธัญวัฒน์ โพธิศิริ 2
30 ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง 1
31 ประภัสสร ไวยมุกข์ 1
32 ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ 1
33 กรรณิการ์ บุญสำเร็จ 1
34 นันทา อ่วมกุล 1
35 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
36 อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต 1
37 เรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง 1
38 มุกดา เจตนเมษฐ์ 1
39 พิทักษ์ คู่เจริญถาวร 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
41 ลินดา บี คอทเลอร์ 1
42 เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ 1
43 East-West Population Institute 1
44 East-West Center 1
45 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
46 โชว์, มินจา คิม 1
47 เมสัน, แคเรน ออฟเพนไฮม์ 1
48 ชาลีมาศ น้อยสัมฤทธิ์ 1
49 สำรวย ไชยยศ 1
50 ดวงกมล คณโฑเงิน 1
51 อรอนงค์ ซ้ายโพธิ์กลาง 1
52 นิพนธ์ เทพวัลย์ 1
53 อรพินท์ บุนนาค 1
54 พรรณี ประจวบเหมาะ 1
55 แกมทอง อินทรัตน์ 1
56 แสงระวี เชาว์ปรีชา 1
57 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
58 Anderson, Roy M. 1
59 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
60 Van Grlensven, Godfried J. P. 1
61 Garnett, Geoffrey P. 1
62 วิราภรณ์ ทันโตภาส 1
63 ไม่มีข้อมูล 1
64 แสงรวี เชาว์ปรีชา 1
65 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
66 จันทร ศรีสุรักษ์ 1
67 นวพรรณ จารุรักษ์ 1
68 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
69 วันชัย บุญรอด 1
70 กิตติ ลิ่มสกุล 1
71 ปรียา มิตรานนท์ 1
72 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
73 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2552 1
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 3
8 2547 5
9 2546 4
10 2545 2
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 6
14 2541 3
15 2540 7
16 2539 5
17 2538 6
18 2537 4
19 2536 5
20 2535 5
21 2534 5
22 2533 2
23 2532 3
24 2531 3
25 2530 3
26 2528 1
27 2524 1
28 2522 1
29 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทุนสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการรักษาพยาบาลของประชากรวัยแรงงาน
ปี พ.ศ. 2552
4 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้างอายุข้าราชการ : กรณีศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
5 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 105
6 การกำหนดข้อสมมติฐานเพื่อสนับสนุนการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 (ฉบับปรับปรุง)
ปี พ.ศ. 2549
7 การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์
9 โครงการประสานงานชุดโครงการทักษะการทำงาน ระยะที่ 1
10 โครงการจัดทำโปรแกรมแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากร
ปี พ.ศ. 2547
11 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงาน
12 ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่าง
13 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินงาน
14 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของประชากรวัดแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูล ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2545
15 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
ปี พ.ศ. 2546
16 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษา
17 ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
19 ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทย
ปี พ.ศ. 2545
20 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินงาน
21 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
ปี พ.ศ. 2544
22 พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของประชากรกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2543
23 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ : โครงการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อแผนการเตรียมพฤติกรรมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
24 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
25 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ : โครงการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อแผนการเตรียมพฤติกรรมสุขภาพ
26 แบบแผนกการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย
27 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การสี่อสารโรคเอดส์ ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์
29 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคใต้และภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2541
30 แบบแผนกการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย
31 Demographic Impact of the HIV / AID Epidemic in Thailand : Mathematical and Statieal Projection.
32 ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
33 ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทย
34 Demographic Impact of the HIV / AID Epidemic in Thailand : Mathematical and Statieal Projection.
35 ผลกระทบของการระบาดโรคเอดส์และเชื้อเอชไอวีที่มีต่อประชากรในประเทศไทย
36 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัว ภาคใต้ และภาคกลาง
37 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
39 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
40 ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย
41 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
42 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
43 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของชายที่เป็นบิดาของนักเรียนอนุบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
45 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
47 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
48 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 การสี่อสารโรคเอดส์ ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์
50 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
51 ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์
52 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัย ในประเทศไทย
53 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการใช้การวางแผนครอบครัววของสตรีไทย : การประยุกต์ใช้แบบจำลองของอิสเตอร์ลิน
54 สถานการณ์ของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
55 การศึกษาอัตราคงใช้วิธีคุมกำเนิดและอัตราล้มเหลว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสองโครงการ ที่มีรูปแบบสอบถามการใช้วิธีคุมกำเนิดต่างกัน
56 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย
57 ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย
58 ผู้ดูแลบุตรของสตรีในเขตเมืองของประเทศไทย
59 การศึกษาอัตราคงใช้วิธีคุมกำเนิดและอัตราล้มเหลว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสองโครงการที่มีรูปแบบสอบถามการใช้วิธีคุมกำเนิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2535
60 การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย
61 คลังข้อมูลทางประชากรและแรงงานของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย (กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม) ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2568
62 การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
63 การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
64 การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัย ของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2534
65 การทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัย
66 การทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
67 การเริ่มมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดบุตรของสตรีไทย
68 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527)
69 การทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
70 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530
71 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2532
72 โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย
73 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523
74 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
75 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัย
76 การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว ในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531
77 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้ การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527)
ปี พ.ศ. 2530
78 ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
79 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อช่วงห่างของการมีบุตรคนแรก ของสตรีไทย
80 การศึกษาเปรียบเทียบขนาดครอบครัวที่ปรารถนาของสตรีผู้ย้ายถิ่น และสตรีผู้ไม่ย้ายถิ่น
ปี พ.ศ. 2528
81 แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2524
82 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนาชาวไร่และชาวประมง
ปี พ.ศ. 2522
83 ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 การศึกษาอัตราคงใช้วิธีคุมกำเนิด และอัตราล้มเหลว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสองโครงการที่มีรูปแบบสอบถามการใช้วิธีคุมกำเนิดต่างกัน