ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกื้อ วงศ์บุญสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 14
2 นพวรรณ จงวัฒนา 6
3 สุชาดา กีระนันทน์ 5
4 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 4
5 มยุรี นกยูงทอง 4
6 Kua Wongboonsin 4
7 วิไล วงศ์สืบชาติ 4
8 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
10 วรชัย ทองไทย 3
11 เตือนใจ อินทุโสมา 3
12 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 3
13 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 3
14 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 3
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 3
16 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 3
17 จินตนา เพชรานนท์ 3
18 มินจา คิมโชว์ 2
19 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 2
20 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 2
21 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2
22 ภัสสร ลิมานนท์ 2
23 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
24 เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย 2
25 ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ 2
26 ธัญวัฒน์ โพธิศิริ 2
27 กาญจนา ปราบพาล 2
28 มัลลิกา คุณวัฒน์ 2
29 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 2
30 เมสัน, แคเรน ออฟเพนไฮม์ 1
31 เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ 1
32 โชว์, มินจา คิม 1
33 ดวงกมล คณโฑเงิน 1
34 สำรวย ไชยยศ 1
35 กรรณิการ์ บุญสำเร็จ 1
36 ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
38 อรอนงค์ ซ้ายโพธิ์กลาง 1
39 ลินดา บี คอทเลอร์ 1
40 East-West Population Institute 1
41 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
42 อรพินท์ บุนนาค 1
43 พรรณี ประจวบเหมาะ 1
44 นิพนธ์ เทพวัลย์ 1
45 ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง 1
46 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
47 Anderson, Roy M. 1
48 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
49 Van Grlensven, Godfried J. P. 1
50 Garnett, Geoffrey P. 1
51 East-West Center 1
52 วันชัย บุญรอด 1
53 ปรียา มิตรานนท์ 1
54 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
55 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
56 แสงรวี เชาว์ปรีชา 1
57 กิตติ ลิ่มสกุล 1
58 ไม่มีข้อมูล 1
59 แกมทอง อินทรัตน์ 1
60 แสงระวี เชาว์ปรีชา 1
61 วิราภรณ์ ทันโตภาส 1
62 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
63 จันทร ศรีสุรักษ์ 1
64 มุกดา เจตนเมษฐ์ 1
65 พิทักษ์ คู่เจริญถาวร 1
66 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
67 นันทา อ่วมกุล 1
68 เรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง 1
69 อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต 1
70 นวพรรณ จารุรักษ์ 1
71 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
72 ชาลีมาศ น้อยสัมฤทธิ์ 1
73 ประภัสสร ไวยมุกข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 4
9 2544 1
10 2542 1
11 2540 2
12 2539 4
13 2538 3
14 2537 3
15 2536 3
16 2535 3
17 2534 2
18 2533 2
19 2532 3
20 2531 2
21 2530 3
22 2528 1
23 2524 1
24 2522 1
25 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทุนสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการรักษาพยาบาลของประชากรวัยแรงงาน
ปี พ.ศ. 2550
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 105
ปี พ.ศ. 2549
5 การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 โครงการทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์
7 โครงการประสานงานชุดโครงการทักษะการทำงาน ระยะที่ 1
8 โครงการจัดทำโปรแกรมแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากร
ปี พ.ศ. 2547
9 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงาน
10 ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่าง
11 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของประชากรวัดแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูล ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2545
ปี พ.ศ. 2546
12 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษา
13 ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
15 ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทย
ปี พ.ศ. 2544
16 พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของประชากรกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2542
17 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ. 2540
18 ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทย
19 ผลกระทบของการระบาดโรคเอดส์และเชื้อเอชไอวีที่มีต่อประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
20 ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย
21 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
22 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
23 การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของชายที่เป็นบิดาของนักเรียนอนุบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
24 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
26 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
27 ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์
28 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการใช้การวางแผนครอบครัววของสตรีไทย : การประยุกต์ใช้แบบจำลองของอิสเตอร์ลิน
29 สถานการณ์ของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
30 การศึกษาอัตราคงใช้วิธีคุมกำเนิดและอัตราล้มเหลว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสองโครงการ ที่มีรูปแบบสอบถามการใช้วิธีคุมกำเนิดต่างกัน
31 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย
32 ผู้ดูแลบุตรของสตรีในเขตเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
33 การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย
34 คลังข้อมูลทางประชากรและแรงงานของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย (กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม) ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2568
35 การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัย ของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2534
36 การทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัย
37 การเริ่มมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดบุตรของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2533
38 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2532
40 โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย
41 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523
42 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
43 การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัย
44 การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว ในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531
ปี พ.ศ. 2530
45 ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
46 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อช่วงห่างของการมีบุตรคนแรก ของสตรีไทย
47 การศึกษาเปรียบเทียบขนาดครอบครัวที่ปรารถนาของสตรีผู้ย้ายถิ่น และสตรีผู้ไม่ย้ายถิ่น
ปี พ.ศ. 2528
48 แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2524
49 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนาชาวไร่และชาวประมง
ปี พ.ศ. 2522
50 ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมง