ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรชุมา สุขลิ้ม 5
2 Kearkiat Praditpornsilpa 3
3 พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ 2
4 Paweena Susantitaphong 1
5 ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ 1
6 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
7 ธนันดา ตระการวนิช 1
8 ภาวิณี คุปตวินทุ 1
9 พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์ 1
10 สุรัตน์ ทรงพานิช 1
11 มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ 1
12 พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ 1
13 Monchai Siribumrungwong 1
14 Surat Songpanich 1
15 Weerawat Pantongdee 1
16 Tananda Takarnvanich 1
17 กัตติกา หาลือ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ 1
20 ธีรพล สุขมาก 1
21 วีรวัฒน์ พานทองดี 1
22 ประวิตร อัศวานนท์ 1
23 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 1
24 เสาวลักษณ์ ชูศิลป์ 1
25 ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล 1
26 สมชาย เอี่ยมอ่อง 1
27 เกรียง ตั้งสง่า 1
28 อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล 1
29 น๊อต เตชะวัฒนวรรณา 1
30 ยิ่งยิศ อวิหิงสานนท์ 1
31 นรินทร์ สุขะวัชรินทร์ 1
32 วิศิษฏ์ สิตปรีชา 1
33 วิภาวี กิตติโกวิท 1
34 กฤตยา ทิศขจรสิริ 1
35 สมศรี อัศวินพร 1
36 ณัฐวุฒิ โตวนำชัย 1
37 พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 1
38 โศภณ นภาธร 1
39 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
40 ผาณิต สุขโท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2554 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 1
13 2539 3
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต,ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต ต่ออัตราการเสียชีวิตและภาระต่อเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยการติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2557
2 Knowledge Translation: จากหิ้งสู่...ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs
3 การวัดอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีคนไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแคลคูเลทเต็ดพาเนลรีแอคทีฟแอนติบอดี้และโฟลไซโตเมทรีเบสพาเนลรีแอคทีฟแอนติบอดี้ในผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2554
5 การวัดอัตราการกรองของไตในกลุ่มประชากรไทยที่มีภาวะอ้วน
6 ผลของการรักษาด้วยแสงยูวีบีต่อระดับวิตามินดีในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2552
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาลิมโฟไซต์ก่อนการปลูกถ่ายไตกับผลลัพธ์ที่ได้หลังการปลูกถ่ายไต
8 ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาลิมโฟไซต์ก่อนการปลูกถ่ายไต กับผลลัพธ์ที่ได้หลังการปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาผลของการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายเปลี่ยนไตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิดการสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารีในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
12 ความสัมพันธ์ของการทำงานของไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตกับจำนวนเซลล์ตัวอ่อนเริ่มต้นของผนังหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาเปรียบเทียบระดับโซลูเบิลอินเตอร์ลิวคินทูรีเซ็บเตอร์ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่เกิดภาวะต่อต้านไตเฉียบพลันภาวะต่อต้านไตเรื้อรังและผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตยืนยาว
ปี พ.ศ. 2547
14 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน ภายหลังการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไทย
15 ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีน
ปี พ.ศ. 2546
16 เภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโรลิมุสของอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีการทำงานของไตปกติในคนไทย
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาระดับยาซัยโคลสปอรินที่ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เพื่อใช้คาดคะเนขนาดยาซัยโคลสปอรินที่เหมาะสมหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2539
18 พยาธิสภาพของไตในผู้ป่วยเอชไอวีที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1.5 กรัม ต่อวัน
19 พยาธิสภาพของไตในผู้ป่วยเอชไอวีที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1.5 กรัม ต่อวัน
20 พยาธิสภาพของไตในผู้ป่วยเอชไอวีที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1.5 กรัม ต่อวัน