ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กล้าณรงค์ ศรีรอต 32
2 Kuakoon Piyachomkwan 21
3 Klanarong Sriroth 16
4 ปฐมา จาตกานนท์ 13
5 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 10
6 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 9
7 วิไล สันติโสภาศรี 4
8 อรอนงค์ นัยวิกุล 3
9 Onanong Naivikul 3
10 Anchanee Utaipattanaceep 3
11 Sittichoke Wanlapatit 3
12 Jirapa Pongjanta 3
13 จิราภา พงษ์จันตา 3
14 เอ็จ สโรบล 3
15 Eric Bertoft 3
16 สุนีย์ โชตินีรนาท 3
17 ปิยะ กิตติภาดากุล 2
18 วิจารณ์ วิชชุกิจ 2
19 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
20 อภิชาติ สีทาแก 2
21 วัชริน มีรอด 2
22 สมบัติ เหสกุล 2
23 Pathama Chatakanonda 2
24 Thierry Tran 2
25 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ 2
26 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
27 Eric Bertoft 2
28 เทียรี่ ทราน 2
29 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 2
30 Kittiwut Kasemwong 2
31 Vilai Santisopasri 2
32 สมพร อิศวิลานนท์ 2
33 โอภาส กำเพ็ง 2
34 Vladimir P. Yuryev 2
35 Valentina I. Kiseleva 2
36 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
37 Dasha A. Koroteeva 2
38 สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 2
39 Sunee Chotineeranat 2
40 มรกต ตันติเจริญ 2
41 นเรศ ดำรงชัย 2
42 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
43 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
44 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
45 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
46 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
47 วัชรี เลิศมงคล 1
48 สุภาวดี บุญมา 1
49 สุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
50 จำลอง เจียมจำนรรจา 1
51 Yutaka Tokiwa 1
52 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
53 วลัยพร ทิมบุญธรรม 1
54 Kamlai Laohaphatanalert 1
55 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
56 Rungtiva Wungsuksri 1
57 นิติ เติมเวชศยานนท์ 1
58 Walaiporn Timbuntam 1
59 William F. Breuninger 1
60 Rungtiwa Wunsuksri 1
61 Niti Termvejsayanont 1
62 B. Laoka 1
63 ศิริธร เลิศพานิช 1
64 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 1
65 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
66 พิมพ์พร อุทยารัตน์ 1
67 Pathama Chatakanonda 1
68 V. Vichukit 1
69 V. Haruthaithanasan 1
70 Kanajana Chinsamran 1
71 กาญจนา ชินสำราญ 1
72 P. Chompreeda 1
73 T. Suwansichon 1
74 Klanarong Sriroth 1
75 Kuakoon Piyachomkwan 1
76 Pavel V. Yuryev 1
77 Aleksey V. Krivandin 1
78 Olga V. Shatalova 1
79 Songwut Yotsawimonwat 1
80 Sayam Kaewvichit 1
81 Jay-Lin Jane 1
82 Jakkapan Sirithunyalug 1
83 สยาม แก้ววิชิต 1
84 Wioletta Błaszczak 1
85 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
86 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
87 Rungtiva Wansuksri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 1
9 2548 4
10 2547 1
11 2544 1
12 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาโครงร่าง scaffold อัลบูมิน/แป้ง เพื่อการเข้ากันได้กับเซลล์ตับ
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2556
3 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
4 The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters
ปี พ.ศ. 2552
5 Tapioca/Cassava starch: Production and use
6 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
7 Debranching enzyme concentration effected on physicochemical properties and alpha amylase hydrolysis rate of resistant starch type III from amylose rice starch
8 Effects of preheated treatments on physicochemical properties of resistant starch type III from pullulanase hydrolysis of high amylose rice starch
ปี พ.ศ. 2551
9 Effect of Starch Modifications and Hydrocolloids on Freezable Water in Cassava Starch Systems
10 In vitro starch hydrolysis rate, physico-chemical properties and sensory evaluation of butter cake prepared using resistant starch type III substituted for wheat flour
11 Internal unit chain composition in amylopectins
12 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
13 Granule sizes of canna (Canna edulis) starches and their reactivity toward hydration, enzyme hydrolysis and chemical substitution
14 Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch
ปี พ.ศ. 2550
15 Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
16 Application of granular starch hydrolyzing enzymes for ethanol production
17 Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background. Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects
18 Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background Part II. Defectiveness of different supramolecular structures in starch granules
19 Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches
ปี พ.ศ. 2549
20 Effect of root ages on the quality of low cyanide cassava flour from Kasetsart 50.
ปี พ.ศ. 2548
21 สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของสตาร์ชข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
22 การผลิตเอทานอลจากมันเส้น
23 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
24 Transformation and balance of cyanogenic compounds in cassava starch manufacturing process
ปี พ.ศ. 2547
25 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice
ปี พ.ศ. 2544
26 การเตรียมและสมบัติของ Maltodextrin ที่มีค่าสมมูลเดกซ์โทรสต่ำ (<20) จากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 Comparative study on physicochemical properties of ensete and water caltrop with other root, tuber, and legume starches