ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติ จิวะกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล 2
3 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
4 รังสฤษฎ์ งามศิริ 1
5 วัชรพร ศรีสัจจะเลิศวาจา 1
6 ไพศาล ปรางศรี 1
7 บุษบา พงษ์ไพโรจน์ 1
8 กาญจนเก็จ ธรรมวัฒนกุล 1
9 วิชัย เกตตะพันธุ์ 1
10 ชุณหเดช พรหมเศรณี 1
11 ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา 1
12 อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
13 บุญมาก ขุนพรหม 1
14 Ludwig Schartzl 1
15 วรรณี โรจน์วรรณสินธุ์ 1
16 สุนทร มลทา 1
17 กัมพล ปัญกุล 1
18 นิชชรี สายประทุมทิพย์ 1
19 พนิต ภู่จินดา 1
20 เกียรติ จิวะกุล 1
21 พีรพล จันทพรรณ 1
22 อนุชา เล็กสกุลดิลก 1
23 อรนุช ชินอ่อน 1
24 สาโรจน์ วิเศษ 1
25 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
26 สวัสดิ์ ใจเย็น 1
27 ปนันทิญา เนื่องสิกขาเพียร 1
28 อัญชณี ทุมโนน้อย 1
29 บุษกร ศรีหะทัย 1
30 พิศมร เชื้อสุวรรณ 1
31 ไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ 1
32 นันทกา นิมมานวัฒนา 1
33 มานะ บัวเผื่อน 1
34 อัจฉรา เทพไชย 1
35 จุมพล หมอยาดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2544 1
3 2542 2
4 2540 2
5 2539 3
6 2538 1
7 2537 1
8 2535 1
9 2533 1
10 2532 4
11 2530 1
12 2529 2
13 2527 3
14 2525 1
15 2524 4
16 2523 2
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
2 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
3 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย
4 แนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อการสัญจรทางเท้า ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสยามสแควร์และสนามกีฬาแห่งชาติ กับพื้นที่พาณิชยกรรมเกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2540
5 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในย่านอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ อำเภอศรีราชา-อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร
ปี พ.ศ. 2539
7 รูปแบบการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ที่สัมพันธ์กับสะพานมิตรภาพ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินย่านการค้า บริการ ในเขตเทศบาลชลบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
9 การศึกษาหน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการของจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2538
10 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2537
11 การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ตึกแถว เพื่อประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการพัฒนาเมือง
ปี พ.ศ. 2535
12 การศึกษาอิทธิพลของศูนย์ราชการที่มีต่อการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิษณุโลกและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2533
13 แนวทางการพัฒนาเมืองจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2532
14 การศึกษาและวางแผนพัฒนาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการศึกษาเพื่อกำหนดบทบาทและความสำคัญ ของชุมชนศูนย์กลางขนาดเล็ก : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 การศึกษาเพื่อวางแนวทางการพัฒนา "เมืองเล็กใกล้เมืองใหญ่" : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน-เชียงใหม่
17 การศึกษาศักยภาพการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจจากเงินโอน ของแรงงานไทยในตะวันออกกลาง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2530
18 การศึกษาเพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ของชุมชนเมืองในเขตปริมณฑล ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
19 แนวทางวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
20 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ดินชายทะเล จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
21 การศึกษาเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างแหล่งที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันตก กับภาคตะวันออกของประเทศไทย : ศึกษากรณีการขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต
22 การศึกษาเพื่อวางแนวทางในการกำหนดศูนย์กลางชุมชนในภาคตะวันตก ระดับอำเภอ
23 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในเขตชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ
ปี พ.ศ. 2525
24 การวิเคราะห์เพื่อจำแนกกลุ่มพื้นที่ประกอบการวางแผนพัฒนาการเกษตร : กรณีศึกษาของภาคตะวันออกตอนบน
ปี พ.ศ. 2524
25 ความสามารถในการรับกำลังประชากร ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาแหล่งน้ำกับการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีกว๊านพะเยา
27 การศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโครงสร้างการใช้ที่ดิน เพื่อประกอบการจัดทำนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
28 นโยบายการใช้ที่ดินสำหรับเมืองหลักนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2523
29 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
30 การศึกษาเลือกพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ของจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 รูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก