ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติไกร อายุวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงนุช โสรัตน์ 2
2 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 2
3 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
4 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
5 ประดับมุก ธนจิรโชติ 1
6 สุรีกานต์ โตไทยะ 1
7 สมรัฐ เกิดสุวรรณ 1
8 เอกราช ยิ้มจันทร์ 1
9 วิทยา เทพไพฑูรย์ 1
10 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
11 มานพ เจริญไชยตระกูล 1
12 Boonrod Sajjakulnukit 1
13 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
14 มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง 1
15 บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 1
16 เพชรดา บัวสมบูรณ์ 1
17 Pechda Buasomboon 1
18 Wittaya Teppaitoon 1
19 Kiatkrai Ayuwat 1
20 Somrat Kerdsuwan 1
21 Pomthong Malakul Na Ayudhaya 1
22 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
23 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
24 สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย 1
25 Suneerat Pipatmanomai 1
26 นางฐานิตา แก้วมุกดา 1
27 วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ 1
28 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
29 สุรีรัตน์ ผลศิลป์ 1
30 พิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป 1
31 กุมุท สังขศิลา 1
32 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
33 ชาติ เจียมไชยศรี 1
34 นายบรรยาวุฒิ จุลลโพธิ์ 1
35 สมเจตน์ พัชรพันธ์ 1
36 ภารดี แซ่อึ้ง 1
37 นางสาวมาลินี เพ็ชร์ชะ 1
38 นางสาวกุลนิภทร์ ทัพแสง 1
39 นางจินดา เกิดสวัสดิ์ 1
40 นางสาวขนิษฐา พระนารี 1
41 นาวสาวสุมาลี ขำยินดี 1
42 นางสาวจีราวัฒน์ สมบูรณ์ผล 1
43 นางสาวยุวดี เดชรัตนะอมรสุข 1
44 นางสาวธมลรัตน์ พุทธมิลันประทีป 1
45 นางสาวรุ่งอรุณ แจ้งสว่าง 1
46 นางสาวลักษมณ ปีตานทท์ชัย 1
47 พิชัย กฤชไมตรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 13
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 3
9 2549 3
10 2547 1
11 2546 1
12 2544 1
13 2540 1
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการพัฒนากลไกการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
2 การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อลดโลกร้อน
3 การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573)
4 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
5 การศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำขำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
6 โครงการการจัดการยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Solid Waste) : CBM ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2555
7 โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และธนาคารขยะรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 รอบ 5 ธันวาคม 2554
8 โครงการพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่าฯ
9 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว
10 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงหลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
12 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
13 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ในบริเวณพื้นที่อุทานประวัติศาสตร์สุโขทัย
14 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสำหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2555
15 การขยายกำลังการผลิตลวดทองแดง
16 การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว
17 โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก จังหวัดสระบุรี 2553 ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบจัดการน้ำเสียริมแม่น้ำป่าสักนะชุมชนต้นแบบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
18 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยเตาก๊าซซิไฟเออร์ (Gasifier) ในกระบวนการอบเม็ดปุ๋ย
19 โครงการเพื่อดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
20 การประเมินประสิทธิภาพเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง : กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลหน้าสคน ถึง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 โครงการจัดทำแผนการบริหารการจัดการการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในสถานศึกษา
22 โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
23 โครงการศึกษาสาธิตการทำก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน
24 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553
25 การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้
26 โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier
27 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)
28 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากไอระเหยของกรดซัลฟูริก ในแบตเตอรี่รถยกขณะประจุไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
29 การศึกษารูปแบบการกระจายตัวและการเกิดอัคคีภัยของเมทานอลในห้องชุดสี
ปี พ.ศ. 2551
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย
31 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับโรงงานผลิตสีและโรงงานผลิตยากำจัดศัตรูพืชในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี
32 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการแพร่กระจายสารเคมี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2550
33 โครงการพัฒนาระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
34 โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน
35 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
36 คู่มือเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปของเสียด้วยกระบวนการทางความร้อน
37 การศึกษาและพัฒนาก๊าซชีวมวลสำหรับโรงสีข้าวขนาดชุมชน
38 โครงการสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
39 การวิจัยและพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
40 โครงการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2544
41 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาลและโรงแรม
ปี พ.ศ. 2540
42 การทดสอบและประเมินผลระบบรวบรวมแก๊ส ระบบการผลิต และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สหลุมขยะ ขนาด 650