ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติวรรณ อมาตยกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 11
2 มนัสวาสน์ โกวิทยา 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 อาชัญญา รัตนอุบล 6
5 วรรัตน์ อภินันท์กูล 5
6 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 4
7 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 3
8 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 3
9 อัญชลี สาริกานนท์ 2
10 จุฑารัตน์ คชรัตน์ 2
11 วิชิตา นิมิตรวานิช 2
12 ยอดชาย สุวรรณวงษ์ 2
13 สุนิดา ศิริพากย์ 2
14 รัตนา พุ่มไพศาล 2
15 พุดกรอง พิพัฒรัตนะ 2
16 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
17 ชนินทร สุขเจริญ 2
18 อาภาพร สิงหราช 2
19 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
20 อานันท์ อุเทนสุต 1
21 โยธิน มานะบุญ 1
22 ภูริต โศภนคณาภรณ์ 1
23 สืบสกุล สอนใจ 1
24 พระมหาชำนาญ พูดเพราะ 1
25 วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ 1
26 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
27 สุดา เชิดเกียรติกุล 1
28 ภัทรพล มหาขันธ์ 1
29 ณัฐชานันท์ วีระกุล 1
30 สุรศักดิ์ เพิ่มผล 1
31 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
32 สวัสดิ์ ภู่ทอง 1
33 สิริวรา หงษ์วิทยากร 1
34 วิจิตรา พงษ์ประสิทธิ์ 1
35 ประศักดิ์ สันติภาพ 1
36 สุรัสวดี ศรีมาลา 1
37 พัชรดา อธิคมปัญญาวงศ์ 1
38 กรกฏ ไชยเจริญ 1
39 จรีพร นาคสัมฤทธิ์ 1
40 สัตพร อังไพบูลย์ 1
41 อุไรวรรณ ขมวัฒนา 1
42 ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ 1
43 จันทนา สุนทรอดิศัย 1
44 พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 1
45 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
46 ไม่มีข้อมูล 1
47 จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, ม.ล., 2510- 1
48 สุภางค์ จันทวานิช 1
49 ชูชีพ เปล่งอารมณ์ 1
50 วรรณวิมล อินสว่าง 1
51 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
52 พูนศักดิ์ อติชาต 1
53 พรรณทิพา งามสม 1
54 จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร 1
55 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
56 โกวิท จิตบรรจง 1
57 อภิชัย บรรเจิดพร 1
58 พจนี สัมมา 1
59 วัลภา เล็กวัฒนานนท์ 1
60 สวัสดิ์ ตี๋ชื่น 1
61 ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 8
6 2553 4
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 2
11 2547 1
12 2543 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 2
16 2533 1
17 2531 4
18 2530 1
19 2529 2
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
3 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของผู้รับบริการในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองสำหรับผู้ใช้แรงงานที่ได้ค่าจ้างรายวัน
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิจารณญาณในการป้องกันการเสพยาเสพติดสำหรับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับลูกเสือชาวบ้าน
8 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข
10 การพัฒนารูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ
11 กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
13 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับประชาชนผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
14 การพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืนสำหรับครูภูมิปัญญาไทย
15 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพิพิธภัณฑ์ดนตรี
16 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีวินัยในตนเองสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน
17 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ใช้การคิดไตร่ตรองและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ : การศึกษาแบบพหุกรณี
19 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ใช้การคิดไตร่ตรองและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2553
20 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ กลุ่มด้อยสัมฤทธิ์ที่เรียนด้วยวิธีเรียนทางไกล
21 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาชีวิตสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
22 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาชีวิตสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
23 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ กลุ่มด้อยสัมฤทธิ์ ที่เรียนด้วยวิธีทางไกล
ปี พ.ศ. 2552
24 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจในการทำงานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
25 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
26 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ ในการทำงานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2551
27 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนแบบทางไกล
28 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะบริเวณอ่าวไทย
29 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้วยกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ ที่มีต่อการปลูกฝังความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ในสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
30 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้วยกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ ที่มีต่อการปลูกฝังความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ ในสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2550
31 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
32 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2549
33 การพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูวิทยาลัยการอาชีพ ในเขตภาคเหนือ
34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ปี พ.ศ. 2547
35 การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
36 ผลการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนแบบทางไกล
ปี พ.ศ. 2539
37 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีสอนตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของ นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี
38 ผลของการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการพัฒนาทักษะยิมนาสติกลีลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
39 ผลของการฝึกอาสนะและสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ต่อการเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของสตรี ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ
ปี พ.ศ. 2537
40 การศึกษาสาเหตุในการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชั่งสมุทรปราการ
41 การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กบ้านเบธาเนีย โดยการฝึกจูงจิตใต้สำนึกตามทฤษฎีนีโอฮิวแมนนีส
ปี พ.ศ. 2533
42 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้นำคริสต์จักร ผู้บริหารองค์การคริสเตียน และอาจารย์สอนโรงเรียนพระคัมภีร์ ในนิกายโปรเตสแตนท์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
43 การศึกษากระบวนการตัดสินใจรับความรู้ใหม่ ของชาวบ้านในการจัดตั้งโรงสีรวม การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
44 การศึกษากระบวนการและการติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
45 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่แบบมนุษยนิยม
46 ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้าไทยเหยิ่น
ปี พ.ศ. 2530
47 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาผู้ใหญ่ในโรงเรียนผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 วิชาภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2529
48 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ 5
49 การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัยตนนเอง ภายใต้โครงการสาธารณสุขมูลฐานของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเขตรอบในและรอบนอก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า