ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
2 ศันสนีย์ ขุนทิพย์ทอง 4
3 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 3
4 NECTEC/HDD 2
5 สิขรินทร์ จินตรานันต์ 1
6 พลเทพ เวงสูงเนิน 1
7 ไพรสัณฑ์ ศักดิ์ชัชวาลย์ 1
8 วีระพล แก้วก่า 1
9 สุภชัย พลน้ำเที่ยง 1
10 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
11 ดาริน วรรณพงษ์ 1
12 อัญชิสา ยี่สุ่นแซม 1
13 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 1
14 บัณฑิตย์ ปราณนัทธี 1
15 สัณฐิติ บุญศรี 1
16 จีราภรณ์ โอนพิมาย 1
17 โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติ มข. 1
18 อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 1
19 Songphol Kanjanachuchai 1
20 Pornchai Supnithi 1
21 ทรงพล กาญจนชูชัย 1
22 พรชัย ทรัพย์นิธิ 1
23 Apirat Sirirataratiwat 1
24 โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
27 Kiatfa Tangchaichit 1
28 จารุพล สุริยวนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 3
7 2551 9
8 2550 2
9 2548 1
10 2545 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแช่แข็งกุ้ง Improvement of shrimp Freezer โดยมี นางสาวชัญญา อุไรจารี เป็นนักศึกษาบัณทิตปริญญาโท
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว)
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นข้อมูลสูง (10 Tb/in2) II
ปี พ.ศ. 2554
4 การปรับปรุงการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นข้อมูลสูง (10 Tb/in2)
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการอัลตราโซนิคแท็ปบอนด์ /
6 การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า : ระยะที่ 2
8 การศึกษากระบวนการชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ ในกระบวนการการประกอบชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุด : ระยะที่ 2
9 การศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนและของไหลในเตาเผาดินด่านเกวียนที่ใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
10 การศึกษากระบวนการชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จในกระบวนการการประกอบชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
11 การศึกษาผลของมุมหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม
ปี พ.ศ. 2552
12 รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดไดรฟ์
13 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่า PSA และ RSA ของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อันเนื่องมาจากค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
14 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2551
15 รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
16 การศึกษาตัวแปรที่สำคัญของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแปลงกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่า
17 การศึกษากระบวนการชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จในกระบวนการการประกอบชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
18 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของกลไกแขนหัวอ่าน
19 การวิเคราะห์ค่าพิกัดความเผื่อของบอลแบริ่งในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
20 การศึกษาปัจจัยจากค่าระยะเผื่อที่มีผลต่อค่ากรัมโหลด ในชิ้นส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์
21 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนของกลไกหัวอ่าน/เขียนภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 1.8 นิ้ว
22 การศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 1.8 นิ้ว
23 การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2550
24 การศึกษากระบวนการชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จในกระบวนการการประกอบชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
25 Analysis of mechanism of disk slip in hard disk addembly process by using finite element method
ปี พ.ศ. 2548
26 โครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
27 การวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติของยีนโดยใช้ MatLab
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 ลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลให้ชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ แตกเนื่องจากกระบวนการอัลตราโซนิคแท็ปบอลล์
29 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่า PSA และ RSA ของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
30 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
31 การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวนการดีสเวจ
32 การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติของกระบวนการบอลสเวจกิ้งสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
33 การศึกษาการวางมุมเหมาะสมของหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม