ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกสรา ศรีพิชญาการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในสถานพยาบาล
2 การป้องกัน และการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2553
3 การสร้างเสริมภาวะปกติสุขแก่เด็กป่วยเรื้อรังและครอบครัว
4 สิทธิทางเพศของสตรีตามการรับรู้ของบุรุษวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2552
5 ประสบการณ์ของบิดามารดาในการปลูกฝังอัตตลักษณ์ทางเพศในบริบทไทยหนือ
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก
7 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2549
8 ปัจจัยทำนายการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
9 การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
10 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2548
11 การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
12 มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
13 ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2547
14 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
15 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามี และเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
16 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
17 การส่งเสริมความมั่นใจและทักษะในการอภิปรายของนักศึกษาสาขาพยาบาลสตรี
18 โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในชีวิตสมรสสำหรับนักเรียนระดับมัธยม
19 ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
20 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามี และเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
ปี พ.ศ. 2546
21 ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
22 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่อง ความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
23 การพัฒนาโปรแกรมการอบรมพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
24 การพัฒนาแนวปฏิบัตและขั้นตอนปฏิบัติในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
25 ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
26 การพัฒนาระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายร่างกาย ที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2545
27 การพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
28 ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส
29 ประสบการณ์และความคิดเห็นของบุคลากรทางสุขภาพ เกี่ยวกับการดันยอดมดลูก ในระยะที่สองของการคลอด
ปี พ.ศ. 2544
30 Workplace Violence in the Health Sectors : A Case Study in Thailand
ปี พ.ศ. 2543
31 ความชุก ปัจจัยและผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส
ปี พ.ศ. 2537
32 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2536
33 ผลการเตรียมมารดาที่ทำงานนอกบ้านอย่างมีแบบแผนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ปี พ.ศ. 2532
34 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 ภาวะไม่ปกติสุขของครอบครัวเด็กป่วยเรื้อรัง
36 ภาวะไม่ปกติสุขของเด็กป่วยเรื้อรัง
37 การส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
38 นวัตกรรมเพื่อให้คำปรึกษาทางเลือกและให้คำปรึกษาหลังยุติการตั้งครรภ์
39 นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นตั้งครรภ์
40 นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่น บิดา และบุตร
41 Knowledge and Attitude of Nurses about Adolescent Pregnancy
42 Knowledge and attitudes about adolescent pregnancy among nurses
43 สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์