ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษสุดา เดชภิมล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เกษสุดา เดชภิมล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 17
2 พงศ์ศิริ พชรปรีชา 12
3 สงัด ปัญญาพฤกษ์ 10
4 อนันต์ พลธานี 8
5 พรพิศ ชูสอน 6
6 พัชรี แสนจันทร์ 5
7 เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 5
8 อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ 4
9 สุนทร กิ่งสังวาลย์ 4
10 บุปผา โตภาคงาม 4
11 ฝากจิตร ลาภจิต 4
12 มนชัย จึงมั่นคง 4
13 กิริยา สังข์ทองวิเศษ 4
14 เมืองชัย แสวงแก้ว 4
15 เกรียงศักดิ์ ขุนไชย 4
16 จงกล กรรณเลขา 2
17 กมลพร ทองอุไทย 2
18 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
19 สำอาง หอมชื่น 2
20 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 2
21 สนิท อักษรแก้ว 2
22 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
23 สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา 2
24 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 2
25 พัชรี ธีรจินดาขจร 2
26 ไพศาล เอกวัฒน์ 2
27 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 2
28 ธีระ เกียรติมานะโรจน์ 2
29 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
30 พัฒนาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 2
31 สังคม เตชะวงค์เสถียร 2
32 โกศล หาญอาษา 2
33 ยุพา หาญบุญทรง 2
34 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
35 จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ 2
36 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
37 พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน 2
38 ปรีชา นีระ 2
39 ชัยทัศน์ ไพรินทร์ 2
40 นิมิตร วรสูต 2
41 สุวัฒน์ บุญจันทร์ 2
42 สมศักดิ์ สุขจันทร์ 2
43 กิริยา สนิทชน 2
44 สมยศ บุญญสมภพ 1
45 สุจินต์ รงฤทธิ์ 1
46 อำนวย คำตื้อ 1
47 วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 1
48 ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 7
3 2554 6
4 2553 2
5 2552 5
6 2550 5
7 2549 1
8 2548 2
9 2547 3
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 2
13 2529 1
14 543 83
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2560
ปี พ.ศ. 2555
2 อัตราการย่อยสลายของใบไม้ และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
3 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ
4 อัตราการย่อยสลายของใบไม้ และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
5 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 อัตราการย่อยสลายของใบไม้ และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
8 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2554
9 เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : I การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมอินทรีย์ในปีแรกภายใต้ระบบการผลิตแบบนาอินทรีย์มาตรฐาน
10 เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :I ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
11 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
12 เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :I ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
13 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
14 อิทธิพลของวันปลูกและการจัดการดินต่อผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่างหวาน
ปี พ.ศ. 2553
15 เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : II อัตราการใช้วัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2552
17 เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :I ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
18 ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
19 ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
20 อิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพารา เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
21 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
22 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
23 การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
26 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
27 การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
ปี พ.ศ. 2548
28 การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2547
30 ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
31 ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
32 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2546
33 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินกับผลผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2545
35 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
36 อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2544
37 ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
38 ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
39 การศึกษาสูตรปุ๋ยนาที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของข้าวและการปลดปล่อยไนโตรเจนในดินนาภาคกลาง 4 ชุดดิน