ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษรา ปัทมพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 2
3 2547 2
4 2545 1
5 2541 3
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระดับของเมทริกเมทัลโลโปรติเนส-2 และเมทริกเมทัลโลโปรติเนส-8 ของสิ่งรั่วข้นในคลองรากฟันระหว่างการรักษาคลองรากฟัน
ปี พ.ศ. 2551
2 ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน
3 ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนนในคลองรากฟัน
ปี พ.ศ. 2547
4 การแสดงออกของ IPO-38 และ Telomerase ของเซลล์มะเร็งในช่องปาก
5 การแสดงออกของ IPO-38 และ Telomerase ของเซลล์มะเร็งในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2545
6 การกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เมทริกเมทัลโลโปรติเนส-2 (เอ็มเอ็มพี-ทู) โดยการหลั่งจากแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตที่เพาะเลี้ยงจากร่องลึกปริทันต์
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
8 ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
9 ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
11 การกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เมทริกเมทัลโลโปรติเนส-2 (เอ็มเอ็มพี-ทู) โดยการหลั่งจากแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตที่เพาะเลี้ยงจากร่องลึกปริทันต์