ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษม หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธนา บรรจง 26
2 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 23
3 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 23
4 เทพา ผุดผ่อง 18
5 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 7
6 นิคม แหลมสัก 4
7 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
8 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
9 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
10 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 3
11 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3
12 วารุณี ธนะแพสย์ 3
13 วุฒินันท์ คงทัด 3
14 สคาร ทีจันทึก 3
15 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 3
16 หทัยรัตน์ ริมคีรี 2
17 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
18 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 2
19 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
20 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
21 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
22 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
23 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
24 สายัณห์ ทัดศรี 1
25 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
26 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
27 วีระศรี เมฆตรง (หวังการ) 1
28 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 1
29 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
30 นิพนธ์ ทวีชัย 1
31 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
32 สาริมา สุนทรารชุน 1
33 นายดุริยะ สถาพร 1
34 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
35 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
36 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
37 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
38 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
39 สุธีรา วิทยากาญจน์ 1
40 ปฐมา จาตกานนท์ 1
41 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
42 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2550 3
6 2543 2
7 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย
2 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
ปี พ.ศ. 2556
3 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2550
7 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
8 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2543
10 การจำลองแบบประสิทธิภาพการทำงานและการออปติไมซ์ ในการสกัดไอออนทองแดงด้วยเยื่อแผ่นเหลว ที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงหลายขั้นตอน
11 การจำลองแบบประสิทธิภาพการทำงานและการออปติไมซืในการสกัดไอออนทองแดงด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงหลายขั้นตอน