ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษม สุวรรณกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการโลจิสติกส์ของเศษวัสดุทางการเกษ๖ณสำหรับการผลิตเชื้อเพลิง = Logistics management of agricultural residues for fuel production / เกศมณี สิงห์เวชสกุล
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางคลอโรพรีนผสมยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2534
3 บริหารคน-คนบริหาร : บางทรรศนะของศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
4 ระบบบริหารของมหาวิทยาลัย ความสำคัญของการสร้างคนกับการสร้างเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2531
5 ทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
ปี พ.ศ. 2530
6 บทความเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยกับการพัฒนา และทิศทางของมหาวิทยาลัยกับระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2527
7 คำบรรยาย เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะที่ 5
ปี พ.ศ. 2519
8 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์งาน
ปี พ.ศ. 2517
9 การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
10 การบริหารงานฝึกอบรมของกรมทางหลวง
11 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของรัฐ : ศึกษากรณีเฉพาะโรงเรียนการประชาสัมพันธ์
12 การพัฒนาข้าราชการฝ่ายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนานักศึกษาโรงเรียนนายอำเภอ
13 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐบาลไทย (ศึกษาเฉพาะการพัฒนาชนบท)
14 การบริหารแรงงานในประเทศไทย
15 การบริหารงานบุคคลขององค์การที่ตั้งใหม่ : กรณีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2515
16 การบริหารงานบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย
17 การบริหารงานบุคคลฝ่ายธุรการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2513
18 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย : ศึกษาโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนิสิตปีสุดท้าย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2511
20 การบริหารงานบุคคลของกรมตำรวจไทย