ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 4
3 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 3
4 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 2
5 วรกช นิธิกุล 1
6 วัชรี ทรัพย์มี 1
7 รัตนา รักการ 1
8 บรรจบ สุพรรณพิทักษ์ 1
9 วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง 1
10 ธีระ ประพฤติกิจ 1
11 วิบูลย์ มณีฉาย 1
12 วนิช สุธารัตน์ 1
13 วีณา นาราคาม 1
14 อุไร สิงห์โต 1
15 การุณี สุหร่าย 1
16 พาสนา ผโลศิลป์ 1
17 นิพนธ์ ไทยพานิช 1
18 พัชรา ลิ้มอำไพ 1
19 ประสงค์ แย้มศิริ 1
20 ธัญญาลักษณ์ โรหิตเสถียร 1
21 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
22 ทิพย์พร จิตวารินทร์ 1
23 แรมสมร อยู่สถาพร 1
24 สุรินทร์ สายกฤษณะ 1
25 ดรุณี ชุณหะวัต 1
26 มุกดา สุคนธโอสถ 1
27 แรมสมร อยู่สถาพร 1
28 สุรัตน์ แสงลออ 1
29 มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ 1
30 จันทร์จิรา มูลเมือง 1
31 จรัล พรมหมคำตัน 1
32 ราศรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
33 วิศิษฐศักดิ์ ไทยทอง 1
34 จันทร์เพ็ญ อินทร์ไชยา 1
35 ชยาพร ลี้ประเสริฐ 1
36 เพ็ญนิดา ตุลวรรธนะ 1
37 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
38 ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง 1
39 ทัตยา หงษ์สิทธี 1
40 ศรี เกศมณี 1
41 ธีระพร อุวรรณโณ 1
42 ดิเรก ศรีสุโข 1
43 กรแก้ว แก้วคงเมือง 1
44 วิธูร ยุตตานนท์ 1
45 พรรณ์วิลัย วิลัยทอง 1
46 วรรณกร หมอยาดี 1
47 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
48 สุชาดา ชำนาญกูล 1
49 สุรีย์ กาญจนวงศ์ 1
50 ผ่องพรรณ ลวนานนท์ 1
51 สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง 1
52 ศศิวิมล โสภณพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 2
2 2542 1
3 2538 1
4 2537 3
5 2536 1
6 2535 4
7 2534 1
8 2533 1
9 2531 3
10 2530 1
11 2527 1
12 2526 1
13 2525 2
14 2524 1
15 2523 2
16 2522 4
17 2518 5
18 2517 2
19 2515 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2 ผลของการฝึกสร้างแผนผังทางปัญญาที่มีต่อความเข้าใจและความคงทน ของความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2542
3 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ที่มีต่อความวิตกกังวลของเด็กหญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2538
4 รูปแบบการเรียนรู้ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับความต้องการกิจกรรมฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2537
5 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคลของบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ ที่ไม่เกี่ยวกับการพูดและการเขียน
6 การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กบ้านเบธาเนีย โดยการฝึกจูงจิตใต้สำนึกตามทฤษฎีนีโอฮิวแมนนีส
7 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา ตามความเป็นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
8 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2535
9 การศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท
10 การสำรวจปัญหาการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
12 การเปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบต่อสังคม ของนิสิตนักศึกษาต่างสาขาวิชา
ปี พ.ศ. 2534
13 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติของครูต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
14 การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
15 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19
16 การปรับตัวของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
17 การศึกษาบุคลิกภาพของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2530
18 การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติ และไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย
ปี พ.ศ. 2527
19 ผลของกิจกรรมค่ายพักแรมต่อชาวค่าย ทางด้านบุคลิกภาพการแสดงตัว-เก็บตัว
ปี พ.ศ. 2526
20 การสำรวจบุคลลิกภาพของนักกีฬาโดยใช้แบบสำรวจ ซี พี ไอ
ปี พ.ศ. 2525
21 บุคลิกภาพของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก ที่วัดด้วยแบบสำรวจบุคลิกภาพแคลิฟอร์เนี
22 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ของวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2524
23 บุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่วัดด้วยแบบสำรวจบุคลิกภาพแคลิฟอร์เนีย
ปี พ.ศ. 2523
24 ลำดับการเกิดกับการปรับตัว
25 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าทางอารมณ์กับพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2522
26 การเปรียบเทียบสันฐานคะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ระหว่างเยาวชนที่ดิตและไม่ติดเฮโรอีน
27 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว กับสัมฤทธิผลทางการเรียน
28 ลำดับการเกิดและบุคลิกภาพของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 การทำนายสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถทางสติปัญญาต่างกัน 3 ระดับ จากแบบวัด บุคลิกภาพอีพีพีเอส
ปี พ.ศ. 2518
30 ทัศนคติของผู้ป่วยต่อพยาบาลก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ความคาดหวังและผลงานภาคปฏิบัติของนักศึกษา ที่มีบุคลิกภาพประเภทเก็บตัวและแสดงตัวในสภาพการทำงานเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล
32 ผลของการฝึกความไวเป็นกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจังหวัดเพชรบุรี
33 การเปรียบเทียบสัณฐานคะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่นที่ติดและไม่ติดเฮโรอีน
34 การเปรียบเทียบสัณฐานคะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ระหว่างหญิงโสเภณี กับคนงานหญิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2517
35 ค่านิยมทางกิจการครอบครัวและหมู่บ้านของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดตาก เชียงรายและน่าน
36 การศึกษาผู้พยายามกระทำอัตวินิบาตกรรม
ปี พ.ศ. 2515
37 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนและความเข้าใจในการอ่านของเด็กวัยรุ่นในชนบท
38 การศึกษาเปรียบเทียบความทะเยอทะยานของเด็กวัยรุ่นไทย ที่มาจากครอบครัวชั้นกลางและชั้นต่ำ