ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษตรชัย และหีม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2560
2 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอิสลามของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 การขับเคลื่อนการคัดกรองและป้องกันพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
4 บ้าน ชีวิต และสังคมในวัฒนธรรมมลายูภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีหมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ ประเทศบรูไนดารุสลาม
5 สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวระหว่างคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
ปี พ.ศ. 2559
7 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้
8 ภูมิหลังครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
9 ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในเขต ส.ป.ก. ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2557
11 พฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2556
12 แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
13 ปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเีรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
14 การพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่น ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
16 บทบาทผู้นำมุสลิมในการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
17 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
18 องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
19 การมีส่วนร่วมของชาวชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
20 บทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
21 บทบาทของเกษตรตำบลและพัฒนากรตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
22 ปัจจัยและผลกระทบที่รัฐบาลมาเลเซียผลักดันแรงงานไทยกลับประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
23 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดยะลา