ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกศสุดา สุขกรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติยา สีอ่อน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 1
3 2548 1
4 2547 2
5 2541 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
2 การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2548
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2547
5 โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลการสอนในคลินิกโดยใช้แฟ้มสะสมงานการปฎิบัติการพยาบาล ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
8 ผลการสอนในคลินิกโดยใช้แฟ้มสะสมงานการปฏิบัติการพยาบาลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
9 ผลการสอนในคลินิกโดยใช้แฟ้มสะสมงานการปฏิบัติการพยาบาล ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล