ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกศศิณี ตระกูลทิวากร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 35
2 วารุณี วารัญญานนท์ 14
3 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 11
4 บุญมา นิยมวิทย์ 8
5 งามจิตร โล่วิทูร 6
6 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
7 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
8 พัชรี ตั้งตระกูล 3
9 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
10 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
11 วิชชา ตรีสุวรรณ 3
12 จันทร์เพ็ญ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์ 3
13 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 3
14 ประภาส ช่างเหล็ก 2
15 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
16 วุฒินันท์ คงทัด 2
17 พิศมัย ศรีชาเยช 2
18 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 2
19 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2
20 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 2
21 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
22 พลรัตน์ ขวัญรอด 2
23 นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ 2
24 ดาลัด ศิริวัน 2
25 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
26 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
27 สมศรี เจริญเกียรติกุล 1
28 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
29 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
30 วันเพ็ญ มีสมญา 1
31 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
32 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
33 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
34 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
35 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
36 Kazuhiko Nakahara 1
37 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
38 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
39 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
40 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
41 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
42 Eva Horia 1
43 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
44 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
45 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
46 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
47 วริศรา มุสิกชาติ 1
48 ศิริพร ตันจอ 1
49 วาสนา นาราศรี 1
50 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 5
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 5
8 2550 8
9 2549 5
10 2548 5
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 2
14 2543 3
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวจากพืชผักสมุนไพรในประเทศไทย: ต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยอายุ 75 ปีขึ้นไป
3 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
5 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
7 ความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆของใบเมี่ยง
8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2555
9 Selection of fish specie feasible to make
10 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
11 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables
12 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
13 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke)
ปี พ.ศ. 2553
14 Functional analysis of indigenous vegetables
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
16 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2552
17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
18 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
19 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
20 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2551
21 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
22 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ
23 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
24 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
25 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2550
26 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
28 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
29 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
30 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
31 การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
33 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
34 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
35 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
36 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
37 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
38 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
41 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
42 โครงการย่อย 3 โครงการคุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNA จากการถูกทำลายและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดมะเร็ง
43 ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์ของผักพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2547
44 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
45 การใช้ผักพื้นบ้านควบคุมการเจริญเติบโตของมอดข้าว
ปี พ.ศ. 2546
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
47 การใช้ผักพื้นบ้านควบคุมการเจริญเติบโตของมอดข้าว
ปี พ.ศ. 2545
48 A preliminary study on the utilization of natural products for controlling sotred insect pests in Thailand.
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียม และใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2543
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียม และใยอาหารสูง
51 ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์ของผักพื้นบ้านไทย
52 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของผักพื้นบ้านไทย