ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกศศิณี ตระกูลทิวากร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 35
2 วารุณี วารัญญานนท์ 14
3 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 11
4 บุญมา นิยมวิทย์ 8
5 งามจิตร โล่วิทูร 6
6 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
7 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
8 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
9 จันทร์เพ็ญ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์ 3
10 พัชรี ตั้งตระกูล 3
11 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 3
12 วิชชา ตรีสุวรรณ 3
13 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
14 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
15 ดาลัด ศิริวัน 2
16 นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ 2
17 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
18 พลรัตน์ ขวัญรอด 2
19 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 2
20 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
21 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
22 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 2
23 ประภาส ช่างเหล็ก 2
24 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2
25 วุฒินันท์ คงทัด 2
26 พิศมัย ศรีชาเยช 2
27 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
28 Eva Horia 1
29 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
30 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
31 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
32 ศิริพร ตันจอ 1
33 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
34 วริศรา มุสิกชาติ 1
35 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
36 วาสนา นาราศรี 1
37 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
38 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
39 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
40 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
41 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
42 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
43 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
44 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
45 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
46 Kazuhiko Nakahara 1
47 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
48 วันเพ็ญ มีสมญา 1
49 สมศรี เจริญเกียรติกุล 1
50 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 5
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 4
8 2550 4
9 2549 4
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 1
14 2543 1
15 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวจากพืชผักสมุนไพรในประเทศไทย: ต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์
2 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2556
3 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
4 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
6 ความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆของใบเมี่ยง
7 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2555
8 Selection of fish specie feasible to make
9 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
10 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables
11 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
12 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke)
ปี พ.ศ. 2553
13 Functional analysis of indigenous vegetables
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
15 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
16 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
17 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2551
18 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
19 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ
20 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
21 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
23 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
24 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
25 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
26 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
27 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
28 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
29 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
31 โครงการย่อย 3 โครงการคุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNA จากการถูกทำลายและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2547
32 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
33 การใช้ผักพื้นบ้านควบคุมการเจริญเติบโตของมอดข้าว
ปี พ.ศ. 2546
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
35 การใช้ผักพื้นบ้านควบคุมการเจริญเติบโตของมอดข้าว
ปี พ.ศ. 2545
36 A preliminary study on the utilization of natural products for controlling sotred insect pests in Thailand.
ปี พ.ศ. 2543
37 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของผักพื้นบ้านไทย