ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกศรา บางสารี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 20
2 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 10
3 จุรีรัตน์ บุญวัน 9
4 สุนทร คำยอง 8
5 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 5
6 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 4
7 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 3
8 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 3
9 ปราณี นางงาม 3
10 มนูญ แออ่วม 3
11 เด่น เครือสาร 2
12 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
13 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
14 ตฤณ เสรเมธากุล 2
15 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 2
16 พันธิตรา กมล 2
17 นิรมล รังสยาธร 2
18 สุชาดา บัวพันธ์ 2
19 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
20 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
21 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
22 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
23 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
24 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
25 วาสนา ณ ฝั้น 2
26 ธนากร วงษ์ศา 2
27 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
28 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
29 ศิริพร แสงจันทร์ 2
30 สุกัลยา ภู่ทอง 2
31 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
32 เฉลิม พุ่มไม้ 2
33 อุดมพร แพ่งนคร 1
34 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
35 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
36 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
37 กรกนก อิงคนินันท์ 1
38 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
39 ดวงพร เปรมจิต 1
40 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2551 2
4 2550 5
5 2549 1
6 2548 3
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
4 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
7 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2551
8 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
9 นิเวศวิทยาของต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
11 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
12 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
13 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้งบริเวณดอยผาจิ จังหวัดน่านเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดินปีที่ 1
14 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2549
15 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2548
16 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
17 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ในป่าดงดิบแล้งบริเวณดอยผาจิ จังหวัดน่านเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดินปีที่ 1
18 การสะสมโลหะหนักของพันธุ์ไม้ ในป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดมลพิษทางดิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
20 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน