ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกศนีย์ สัตตรัตนขจร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ลักษณะที่พึงประสงค์ของมัคคุเทศก์ในยุคความร่วมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียน
2 ไส้เดือน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
3 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (slow tourism) ในเขตเทศบาลนครลำปาง
4 การนำเสนอคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน
5 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
6 ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
7 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดลำปาง
9 การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
10 ลักษณะที่พึงประสงค์ของมัคคุเทศก์ในยุกความร่วมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียน (ลักษณะของมัคคุเทศก์ในยุค AEC)
11 ลักษณของมักคุเทศก์ในยุค AEC
12 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
13 แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
14 การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา หมู่บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Feasibility study of agro-tourism management : a case study of Ma-O village, Mae Tha district, Lampang province / เกศณีย์ สัตตรัตนขจร;" Feasibility s
16 การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา หมู่บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง