ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียง ตั้งสง่า
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พจน์ ศรีบุญลือ 13
2 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 10
3 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 9
4 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 6
5 สมชาย เอี่ยมอ่อง 5
6 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
7 นภา หลิมรัตน์ 2
8 ราตรี ทวิชากรตระกูล 2
9 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
10 นิตยา สุวรรณเวลา 2
11 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
12 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
13 สีวิลา วิเศษลักษณ์ 1
14 ชัญชนา บุญญไกร 1
15 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
16 ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ 1
17 สมชาย เจตสุรกานต์ 1
18 ชาญชัย บุญหล้า 1
19 กฤษณพงศ์ มโนธรรม 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 กำธร ลีลามะลิ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ 1
24 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
25 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
26 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
29 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
30 ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา 1
31 เสาวลักษณ์ ชูศิลป์ 1
32 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 1
33 เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 1
34 ทศพล ศศิวงศ์ภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2549 1
3 2547 2
4 2546 1
5 2542 2
6 2539 1
7 2534 1
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความคุ้มค่าของการคัดกรองแอลบูมินปริมาณน้อยในปัสสาวะ (microalbuminuria) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
2 โรคนิ่วไต : พยาธิสรีระวิทยา การรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
3 ผลของมะนาวผงต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
4 ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีน
ปี พ.ศ. 2546
5 การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2542
6 ประสิทธิภาพของการใช้เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดเฮพพารินระหว่างการทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
7 การศึกษาความเร็วเลือดผ่านหลอดนำเลือดโดยการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ไดลูชั่นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ปี พ.ศ. 2539
8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ Potassium depletion กับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ tubuloimterstitium ในเนื้อไต
ปี พ.ศ. 2534
9 การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต