ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 13
2 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 9
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 7
4 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
5 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
6 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
7 วิจารณ์ วิชชุกิจ 2
8 ชุติ ม่วงประเสริฐ 2
9 ประภาส ช่างเหล็ก 2
10 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 2
11 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2
12 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
13 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
14 อัปสร เปลี่ยนสินไชย 2
15 นิพนธ์ ทวีชัย 2
16 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
17 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
18 รณยุทธ์ สัตยานิคม 2
19 เทพา ผุดผ่อง 2
20 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
21 วิวัฒน์ สุทธิพงษ์ 2
22 ชนะ กะรีวัต 2
23 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
24 ธวัช ตินนังวัฒนะ 2
25 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
26 ทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 2
27 จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ 2
28 สุรพล ถ้ำกระแสร์ 2
29 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
30 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
31 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 1
32 พัชรียา บุญกอแก้ว 1
33 Mr.Hernan Ceballos 1
34 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
35 ศักดา อินทรวิชัย 1
36 วิมล รอดเพ็ชร 1
37 นิคม แหลมสัก 1
38 นางสาวไฉไล กองทอง 1
39 สายัณห์ ทัดศรี 1
40 ยุทธนา บรรจง 1
41 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
42 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
43 ปริยานุช จุลกะ 1
44 พรทิพย์ พรสุริยา 1
45 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
46 อุลัย ศิริศรี 1
47 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
48 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
49 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
50 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
51 กุมุท สังขศิลา 1
52 ดวงพร สุวรรณกุล 1
53 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
54 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
55 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
56 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
57 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
58 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
59 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
60 ศศิวิมล มีอำพล 1
61 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
62 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 1
63 เอ็จ สโรบล 1
64 ปิติ กันตังกุล 1
65 ศุภกิตต์ สายสุนทร 1
66 น.ส.ปนัดดา ประมวลทรัพย์ 1
67 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
68 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
69 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
70 นายดุริยะ สถาพร 1
71 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
72 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
73 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
74 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
75 วรดี จงอัศญากุล 1
76 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
77 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
78 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
79 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
80 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
81 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
82 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 1
83 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
84 ธันวา จิตต์สงวน 1
85 สมนิมิตร พุกงาม 1
86 พบสิทธิ์ กมลเวชช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 5
3 2554 5
4 2553 2
5 2552 1
6 2547 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
2 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
3 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน
5 การออกแบบและพัฒนาระบบการตามสอบเพื่อการบริหารโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ตรารับรอง Q
6 การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว
7 โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต
8 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร
9 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2555
10 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล
11 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
12 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
13 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
14 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
ปี พ.ศ. 2554
15 การพัฒนาบัญชีรายการและฐานข้อมูลต้นทุนของกระบวนการปลูกกระถินยักษ์
16 โครงการพัฒนาชุดตรวจวัดอุณหภูมิชนิดสื่อสารแบบไร้สาย
17 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค.
18 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
19 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)
ปี พ.ศ. 2553
20 การพัฒนาแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ของการป้อนชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวลขนาดใหญ่ , (กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นา)
21 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟาร์มในไร่สับปะรด
ปี พ.ศ. 2552
22 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
ปี พ.ศ. 2547
23 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก