ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงไกร เลิศทัศนีย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 งานวิจัยพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis isaelensis (Bti) และการศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Bti ต่อการลดจำนวนประชากรลูกน้ำยุงลาย
2 งานวิจัยพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) และการศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ B.t.i. ต่อการลดจำนวนประชากรลูกน้ำยุงลาย
ปี พ.ศ. 2539
3 การสำรวจหาประสิทธิภาพของสายพันธุ์ต่างๆ ของ Bacillus thuringiensis ในการควบคุม หนอนผี้เสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็ก Achroia grisella และ หนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดใหญ่ Galleria mellonella
ปี พ.ศ. 2538
4 การวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์ฆ่าแมลง Bacillus thuringiensis และ Bacillus sphaericus เพื่อใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงสำคัญทางการแพทย์