ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
4 การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6 ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี
7 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2549
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา